m

mmmm
mm m 
m

1.

DEFINISI KENAIKAN PANGKAT
DAN PEMANGKUAN
§ §§ 

§  

bererti peningkatan secara hakiki
dari satu Gred ke satu Gred yang  
dalam skim
dan perkhidmatan yang sama bagi pegawai perkhidmatan
berkenaan 
§ 
  

bererti seseorang pegawai yang
dikehendaki menjalankan tugas bagi satu jawatan lain yang 
 
grednya daripada gred hakiki pegawai dalam
skim perkhidmatan yang sama    
.
? ? 

§§§  ! 

 
" 
#  

jika:
ƥ kekosongan jawatan yang lebih tinggi adalah
secara hakiki dan pegawai yang memangku
adalah layak mengikut skim perkhidmatan.  

# 

"  

jika:
ƥ Pegawai yang diperakukan # $ mengikut
skim perkhidmatan atau pegawai belum
memasuki zon kenaikan pangkat yang ditetapkan
(walaupun jawatan yang dipangku adalah
jawatan yang kosong secara hakiki)
ƥ

Pegawai yang MBTNP tidak semestinya diberi
kenaikan pangkat dan boleh kembali ke gred asal
pegawai tersebut. 

%  

i) Di bawah urusan kenaikan pangkat secara hakiki,
Pegawai disyaratkan memangku jawatan dahulu
sebelum dinaikkan pangkat
ii) Tempoh pemangkuan 6 bulan keatas
iii) Tujuan Pemangkuan:a) Menilai Pegawai sebelum disahkan atas
jawatan naik pangkat
b) Untuk mempastikan calon yang menolak
tawaran penempatan memangku tidak
dinaikkan pangkat
? ? 

&§ §§
Seseorang pegawai itu dipilih untuk dinaikkan pangkat
berasaskan kepada kebolehan dan kesesuaian yang
akan ditentukan mengikut :
ƥ
ƥ
ƥ
ƥ

? ?

Kecekapan dan prestasi kerja yang ditunjukkan
dalam menjalankan tugasnya;
Pengetahuan dan kemahiran yang ada padanya.
Kualiti peribadi termasuk keutuhan, kelulusan dan
pengalaman yang ada padanya; dan
Potensi, kegiatan luar, sumbangan, jalinan
hubungan dan kerjasama serta aspek lain yang
difikirkan relevan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat. 

 ' ( 
%   

§  

a) Pegawai Yang Layak mengikut Skim Perkhidmatan
b) Pegawai yang memohon
c) Pegawai yang dipinjam/tukar sementara ke Agensi
lain
d) Pegawai Cuti Belajar Bergaji Penuh
e) Pegawai Bercuti sebelum bersara wajib

? ? 

 ' ( 
# %  

§  

a) Pegawai Percubaan,Pegawai Sementara, Pegawai
Kontrak, Pegawai Sangkut dan Pegawai Pelatih
b) Pegawai meletak jawatan semasa urusan naik
pangkat diadakan
c) Pegawai Bercuti Tanpa Gaji
d) Pegawai yang enggan bertukar dan Pegawai yang
dihukum tatatertib
? ? 

  

§  

a) Dilaksanakan melalui Iklan atau Tanpa Iklan
Secara Iklan
i) Surat Pekeliling Kementerian akan dikeluarkan
ii) Calon-calon yang layak dijemput memohon
melalui Ketua Jabatan
iii) Dokumen perlu dikemukakan oleh JPN
? ?

Secara Tanpa Iklan
i) Ketua Jabatan mengemukakan senarai nama
pegawai yang layak
ii) Dokumen perlu dikemukakan oleh JPN/BHG
ke Kementerian Pelajaran
* Kenyataan Perkhidmatan
* Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
* Salinan Surat Pengisytiharan Harta
? ?  

) %* 
%* + 
,

Berasaskan Kriteria Berikut :i) Markah Laporan Nilaian Prestasi
- Wajaran LNPT untuk 3 tahun terkini
ii) Tempoh Perkhidmatan
- Mengikut kekananan (seniority)
iii) Kelayakan Tambahan
- Phd / Master
- Kursus ƛ NPQH dsb
? ? 

&- 

&§.+-

Maklumat calon perlu disemak bersama Buku Rekod
Perkhidmatan seperti berikut :Nama
Jantina
Nombor Kad
Pengenalan
Tarikh Lahir

: Ejaan Betul
: Encik/Puan (Calon Cina)
: Lama
Baru
: Mengikut KP baru

Calon yang bersara : Perlu dimaklumkan
wajib
Tarikh Lantik/Sah
: Catatkan / Nyatakan
Calon berdenda
? ?

: Perlu dimaklumkan

Markah wajaran
Nilaian Prestasi

:

Wajaran perlu betul
3 tahun terkini

Tarikh Laporan
Pengisytiharan
Harta
Keutuhan BPR

:

Perlu lapor setiap 5 tahun

:
:

Bebas dari laporan BPR

Kenyataan
Tatatertib/ Surcaj
Ulasan Ketua
Jabatan

? ?

:

BTT jika bebas dari Tindakan
Tatatertib
TT ƛ perlu laporan
Sokong/tidak sokong
Permohonan
calon
perlu
dikemukakan sama ada disokong
atau tidak disokong oleh Ketua
Jabatan
Jika tidak disokong ƛ perlu beri
ulasan secara berasingan

å

Calon bertukar ke negeri lain- Ketua Jabatan
asal perlu kemukakan perakuan ke negeri
tersebut

å

Calon
yang
berkursus/
bercuti
dimaklumkan ƛ cuti sakit/belajar/ CTG

å

Buku Rekod Perkhidmatan perlu dikemaskini
bagi memastikan kesahihan maklumat

å

Calon yang telah memangku DG48 atau
DGA32/DGA34 dan telah mendapat kenaikan
pangkat secara ƠTime-Basedơ tidak boleh
diperakukan lagi

å

Lulus Penilaian Tahap Kecekapan

? ?

perlu 

+§ §§
) '  
 " ,
Terdapat 4 peluang kenaikan pangkat iaitu melalui
proses: 
Urusan Biasa berdasarkan kekosongan jawatan
(Jawatan Hakiki). Gred DG44 - JUSA 
Time-based secara KUP :ƛ DG44 & DG48; 
Guru Cemerlang secara KUP :ƛ
DG44; DG48; DG52; DG54 & Gred KHAS C 
Pengetua Cemerlang secara KUP :ƛ
DG52 / DG54 & JUSA C
? ?

Contoh Urusan Kenaikan Pangkat Yang
Dilaksanakan di Kementerian Pendidikan.
a) Pembantu Tadbir N9(N17) ke N7(N22)
b) PPPBS Gred DG29(DG6) Ke DG32(DG5)
c) PPPBS Gred DG32(DG5) Ke DG34(DG4)
d) PPPS Gred DG41(DG3) Ke DG44
e) PPPS Gred DG44 Ke DG48(DG2)
f) PPPS Gred DG48(DG2) Ke DG52
g) PPPS Gred DG52 Ke DG54(DG1)
h) PPPS Gred DG54 Ke JUSA ƝCƞ
j) PPPS Gred JUSA ƝCƞ Ke JUSA ƝBƞ
k) PPPS Gred JUSA ƝBƞ Ke JUSA ƝAƞ
? ? 

/

§ §§§ & 01 
§
a. BIDANG UMUM
i. Semenanjung Malaysia
- Zon Lantikan 1988 dan sebelum
- Pengetua Lantikan sehingga 1988
- Bukan Pengetua Lantikan 1982

ii. Sarawak
- Zon Lantikan 1988 dan sebelum

iii. Sabah
- Zon Lantikan 1990 dan sebelum
- Pengetua Lantikan sehingga 1990
- Bukan pengetua Lantikan 1988

b.

c.

BIDANG PENDIDIKAN ISLAM
Zon Lantikan 1983 dan sebelum
*
Syariah
*
Usuluddin
*
Dakwah
*
Pengajian Islam Jabatan
Pengajian Islam UM

BIDANG TEKNIKAL
Zon Lantikan 1988 dan sebelum
*
Kejuruteraan
*
Senibina
*
Ukur Bahan / Ukur Tanah
Perakaunan
? ?*

#/ 

 

  #   #02)3, 
#00# 
00 #01 + 
#4)5, #3$ 
  

$ 
/ 

&. &+ 
  #  02 #00  

#§ .# 
+4)5, # 
3$ 
 
$ / #  

 
# "   " 
$ 
# " 

6/ 

 . &+ 
#01 #7 
.
? ?

0/ § §§ )§§,
(&* (&§ & 00 
02 $ #   

 

" ' 
00$ 
%%   
 9
/ 

 # 
#   # 

/  
   $ 
#  

/ +  

  § 
$ 

#  

8/  # 
#
  
8/    

 
8 /   %  " 

(&* (&§ & 01 
00 $ #   

 

" ' 
01$ 
%%   
 9
/ 

    $ 
#  

/ +  

  § 
$ 

#  

/  # 
#
  
8/    

 
8/   %  " 

(&* (&§ & 7 
01 $ #   

 

" ' 
7$ 
%%   
 9
/ 

    $ 
#  

/ +  

  § 
$ 

#  

/  # 
#
  
8/    

 
8/   %  " 

(&* (&§ 70 
7 $ #   

 

" ' 
70$ 
%%   
 9
/ 

    $ 
#  

/ +  

  § 
$ 

#  

/  # 
#
  
8/    

 
8/   %  " 

5/

§ §§ .&: *
§ § ()§, 

;

+& +§

- Diluluskan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 Julai
1997
- Matlamatnya untuk memberi peluang Kenaikan Pangkat
kepada PPPS dan PPPLD yang layak dengan cara ;
a. Tidak melibatkan tempoh pemangkuan
b. Dinaikkan pangkat terus ke Gred DG2 Khas Untuk
Penyandang (KUP).
c. Tidak perlu diwujudkan jawatan Naik Pangkat Gred
DG2
? ?

(&** (&)
(& 

,

a. Telah disahkan dalam perkhidmatan
b. Mencapai prestasi Cemerlang
c. Hadir dengan jayanya Kursus Perkhidmatan jika ada
d. Berkhidmat sekurang
sekurang--kurangnya 12 tahun atas DG3
e. Berada di matagaji maksima P1 atau matagaji
bersamaan atau lebih tinggi di P2/P3 sekurangsekurangkurangnya 2 tahun
f. Diperaku oleh Ketua Jabatan
? ?

(&** (&)
(& 

,

$ *$  #00)§,

a. Telah disahkan dalam perkhidmatan
b. Berkhidmat sekurang
sekurang--kurangnya 10 tahun atas gred
DG3(DG41)
c. Mencapai tahap prestasi Cemerlang
d. Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang
ditetapkan
e. Bebas dari Tindakan Tatatertib dan telah
Mengisytiharkan harta
f.? Diperaku
oleh Ketua Jabatan
?

$ *$  #01)§,
a.

Telah berkhidmat sekurang
sekurang--kurangnya 10 tahun
atas gred DG44

b.

Mencapai tahap prestasi Cemerlang

c

Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan yang
ditetapkan

d.

Bebas dari Tindakan Tatatertib dan telah
Mengisytiharkan harta

e.
? ?

Diperaku oleh Ketua Jabatan 

&+§ & § § 
§

.&  

<§ +-& (&§ 
- &+ 

§   

&+( ==3 
=20

? ?

JADUAL RINGKAS KENAIKAN PANGKAT
SECARA µTIME-BASED¶ PPPS GRED DG41 KE GRED DG44 DAN DG48
-$  

" > %  # 

) # 32/2=/==,
)2/22/==,  
" 2  
 6# >3 

/  

 # 
3) 
, 

#  
> 
+ $ 

== 

==3 

==0 

==7 

==5 

==? 

==1 

==4 

=2= 

=22 

=2 

=23 

=20 

25@2

22 

02 

01@ 

25

2= 

02 

00A 01A 

27

4 

02 

00A 

20

1 

02 

00A 

23

1 

02 

00A 

2

1 

02 

00A 

22

1 

02 

00A 

2=

1 

02 

00A 

224

1 

02 

00A 

221

1 

02 

00A 

22?

1 

02 

00A 

225

1 

02 

00A 

01 

227

1 

02 

00A 

01 

220

1 

02 

00A 

01 

223

1 

02 

00A 

01 

22

1 

02 

00A 

01 

01@ 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

- ë2/ 

  %$  

/

)A,B#  
#  # § 2# 
)@,B  
#  # 
§ 3

3/  

 
 #   
 "   $ 
  
 
 "  # 
   
 "
   
 !* 
%   "  

 
" #  
==3

2 
# 
 

2 

1 
# 
    

#  # 2 

2 

0 
# 
    

#  # 1

2

§ 
#  # 0

2- % 

0/ 


% $ 
 $  
$   "   
#  %
$ 
#  
§

 
 
#  # " #  

 

/

7/

$ *$ 

 

% 
#   $ 
#  

#    # 
# + 
  
  # 
 /0  

==/ 

+&§ § §§ * 

& 02§ & 00C01 

<  &+( 

 
#  # 
## §2C 
#00# 
§3 

 #01 

==3 

==0 

==7 ==5

P1T26 +1 THN
22 
&§ 

01

Pada 31.10.2002
P1T26
2= 
&§ 

01 

01

Pada 31.10.2002
P1T25
4 
&§
Pada 31.10.2002 

01 

01 

==? 

==1 

==4 

=2= 

=22 

=2 

=23 

=20 

==3 

20 

23 
2 

22 
2= 
224 
221 

==0 

00 
00 

==7 

==5 

==? 

==1 

==4 

=2= 

=22 

=2 

=23 

=20 

01 
01 

00 
00 
00 
00 

01 
01 
01 
01 

00 

01

/ 

 
#  # 
## §2C 
#00# 
9

/ 


§ 3 
#01

/ 

%  # 
1  
 #  #3 #  32/2=/== 

==3 

22? 

225 
227 

220 
223 
22 
222 

==0 

==7 

==5 

==? 

==1 

==4 

=2= 

=22 

00 

=2 

=23 

=20 

01 

00 

01 

00 

01 

00 

01 

00 

01 

00 

01 

00 

01

/ 


§2C 
 #00§3 
 #01

/ 

%  # 
1  
 #  #3 #  32/2=/== 

&§§ §§:
ƥ Tarikh kenaikan pangkat seseorang pegawai itu
adalah tarikh yang ditetapkan oleh Lembaga
Kenaikan pangkat yang berkenaan. 
Tarikh kenaikan pangkat tidak boleh lebih awal
daripada tarikh kekosongan berlaku atau tarikh
pegawai itu layak dinaikkan pangkat mengikut
Skim Perkhidmatan yang mana terkemudian.

i.
ii.
? ?

Tarikh memangku
Tarikh kekosongan 

 § §§:
Gaji yang diterima oleh pegawai yang dinaikkan
pangkat hendaklah   
daripada gaji
diterima sebelumnya, iaitu tidak kurang
daripada satu pergerakan gaji jawatan
sebelumnya.

? ?

.% 
%2!
     

 '  

      

2/ 

#  

47/23

25/=2/===

25/=2/=== 

/ 

# 
#/

43/20 
% $ /+/
4/11

25/=2/===

25/=2/===

25/=2/===

25/=2/===

0/ 

# 
 
4/4

=2/=3/===

=2/=3/===

7/ 

%#/& #D 
42/47

25/=2/===

=2/=3/===

5/  

#/& #
42/3

25/=2/===

=2/=3/===

3/

? ?

.% 
%!
     

 '   

§ %%  

'   

     

2/ 

#  

47/23

=2/=2/2444

25/=2/===

25/=2/=== 

/ 

# 
#/

43/20 
% $ /+/
4/11

25/=2/===

25/=2/===

25/=2/===

=2/=3/===

25/=2/===

=2/=3/===

=2/=3/===

3/
0/ 

# 
 
4/4

=2/=3/===

7/ 

%#/& #D 
42/47

=2/=0/===

25/=2/===

=2/=0/===

5/  

#/& #
42/3

=2/=0/===

25/=2/===

=2/=0/===

? ?

=2/=3/=== 

 
§  

a) PPPBS (Tahun 2004)
i)

Bil. Jawatan PPPBS Gred DG29 = 173,396

ii)

Bil. Jawatan PPPBS Gred DG32

= 16754 (Hakiki)

DG32 (KUP) Time Based

= 12101

DG32 (KUP) Guru Cemerlang

= 1942

JUMLAH
iii) Bil. Jawatan PPPBS Gred DG34

= 30,797
= 6581

Nisbah DG32 dengan DG29 ialah

= 1:5.6

Nisbah DG34 dengan DG32 ialah

= 1:4.7

? ?

b) PPPS (2005)
, / ' 
 #02 B272E57
, / ' 
 #01
B07 
 #01)§,  # B17=? 
 #01)§,/.  
B57 
#01
B22710
, / ' 
 #70 

 .  
§ 
.  
§ 
#70

? ?

B40
B7
B1
B2?0  

01# 

02B2!23/2  
70# 

01B2!5? 

,  

i) Bil. Jawatan Pembantu Tadbir (P/O) N17 = 17550
ii) Bil. Jawatan Pembantu Tadbir (P/O) N22 = 1779
Nisbah N22 dengan N17 ialah 1:10
d)

Bil. Jawatan Pembantu Makmal C17 = 5220
Bil. Jawatan Pembantu Makmal C22 = 146
Nisbah Pembantu Makmal
C22 dengan C17 ialah = 3:35

e) Bil. Jawatan Penyelia Asrama N17 ialah 1970
Bil. Jawatan Penyelia Asrama N22 ialah 250
Nisbah Penyelia Asrama N22 dengan N17 ialah 1:7.9
? ? 

&< < &§ 
§ <F) ,& 
BIL JABATAN / BAHGIAN / SEKOLAH

TAHUN
200
2002
3
225
2=5

2000

2001

2=7

2=7

7

7

7

200
4
225

200
5
225

7

0

4

2 

§ 
§ & 

3 

§&

?

?

?

1

7

7

0 

 &§ §&§+

5

5

5

5

3

3

7 

§ §  

5

3

3

5 

§  

7

7

? 

& -+ §§

3  

2 

1 

§  

=

=

4 

§ < 

3

3

3

3

0

0

2= 

§§

3

3

0

3

2

2

22

+  &§ 

7

7

7

7

3

24

2 

F&  

0 

= 

=

23 

§

2

2

2

2

2=

23

20 

&

5

5

5

5

7

7

27 

§-+- §

0

5

5

0

0

0

§-+

§-+

TAHUN

BIL

JABATAN / BAHAGIAN / 
 SEKOLAH
& / &

25 

2? 

&§+ 

2000

2001

2002

0

0

0

20
03
0

24

24 

1 

1

?72

?72

2E35=

20
04
4

20
05
? 

1 

1
2E04

21

§-+ § 

24

§-+  &

3

3

3

7

5

1 

=

§-+- +§

3

0

0

1

2=

22 

2

§-+ & 

32

3=

30

30

30

30 

§-+ §    

3

§-+ G-§ -+

75

75

75

75

75

75 

0

§-+ §§

3

3

3

3

0

0

27

27

27

27

4

4

2E0=3

2E004 

7 

§ && 

5 

+.

*

*

*

1

1

1 

? 

<§ &   

2=10

2514

2??=

21=2

21?= 

+<

2=?1

SENARAI JAWATAN PPPS GRED DG2
(BIDANG PENDIDIKAN ISLAM) 
/ ' 

+/ 

>>

§-+ 

==3 

==0 

==7

1
1

1
1

1
0

1
0

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1 

=== 

==2

1
1

1
1

2 

==

3.

Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral
i.
Bhg Pend. Islam Dan Moral (KPP)
ii.
Bhg Kurikulum Pend. Islam & Moral
Sektor Pendidikan Islam Dan Moral
(JPN Sarawak dan Sabah)
Maktab Perguruan Islam, Bangi

4.

Sekolah Menengah Berasrama Penuh

3

3

3

3

3

3

5.

Bahagian Hal Ehwal Islam
Jabatan Perdana Menteri (Jawatan Kader)

1

1

1

1

1

1

4
4
5
2
2
2
3
2
4
3
7
1
7
7

5
4
6
2
2
2
3
2
4
3
7
1
7
8

5(*4)
4
6
2
3
3
3
2
4
6(*5)
7
1
8(*7)
8(*7)

4
4
6
2
2
2
3
2
4
3
6
1
8
8

4
4
6
2
2
2
3
2
4
3
6
1
8
8

4
4
6
2
2
2
3
2
4
3
6
1
8
8

5?

53

53

53

1.

2.

% 
 

6.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Johor
Kedah
Kelantan
Melaka
Negeri Sembilan
Pahang
Perak
Perlis
Pulau Pinang
Selangor
Terengganu
Wilayah Persekutuan
Sarawak
Sabah 

+

? ?

5

57

SENARAI PERJAWATAN PPPS GRED DG2
(BIDANG TEKNIKAL) 
/ ' 

+/ 

>>

§-+ 

=== 

==2 

== 

==3 

==0 

==7

1.

Pendidikan Teknik dan Vokasional

2

2

2

2

2

2

2.

Kurikulum Teknik dan Vokasional

2

2

2

2

1

0

3.

R & D Teknik & Vokasional

2

2

2

2

1

0

4.

Pengurusan Politeknik

2

2

2

2

1

1

5.

Sekolah Menengah Teknik

16

17

17

21

20

21

6.

Politeknik

17

17

17

19

20

20

7.

Pengurusan Kolej Komuniti

-

2

2

2

1

1

8.

Kolej Komuniti

-

12

17

34

34

34 

+

02

75

1=

?4

? ?

52

10

JAWATAN GRED
DG2
NEGERI SABAH
TAHUN
2002 
/ ' 

+/ 

>>

§-+ 

==2 

== 

==3

1.

Ketua Sektor, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

4

4

4

2.

Pegawai Pendidikan Bahagian (PPB)

6

6

6

3.

PPB Tawau/ Sandakan / Kota Belud/ Kota Kinabalu/ Beufort /
Keningau
Sekolah Berasrama Penuh

3

3

3

4.

Maktab Perguruan

4

4

4

7

7

7

154

159

171

213

247

Maktab Perguruan Gaya/ Keningau/ Sandakan/ Kent.
5.

Sekolah Menengah Vokasional / Teknik
SMT Likas / Keningau / Tawau / Sandakan / Lahad
Dato / Kudat / Labuan

6.

Sek. Men. Biasa
Gred A ƛ 101
Gred B ƛ 70 
+

? ?

2?1

JAWATAN GRED DG2 NEGERI SARAWAK TAHUN 2002 
+/ 

>>

§-+ 

/ ' 

==2 

== 

==3

1.

Ketua Sektor, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)

4

4

4

2.

Pegawai Pendidikan Bahagian (PPB)
ƥ PPB Kuching / Samarahan
ƥ PPB Miri / Bintulu
ƥ PPB Limbang
ƥ PPB Sri Aman
ƥ PPB Sibu
ƥ PPB Sarikei
ƥ PPB Kapit

7

7

7

3.

Sekolah Berasrama Penuh

3

3

3

4.

Maktab Perguruan
ƥ Maktab Perguruan Bintangor Rajang
ƥ Maktab Perguruan Miri
ƥ Maktab Perguruan Lintang
ƥ Maktab Perguruan Samarahan

4

4

4

5.

Sekolah Menengah Teknik (Vokasional)
ƥ SMV Matang
ƥ SMV Kuching
ƥ SMV Miri
ƥ SMV Bintulu
ƥ SMV Bentong

6

6

6

6.

Sek. Men. Biasa
ƥ Gred A ƛ 113
ƥ Gred B ƛ 24

132

137

275

252

? ? 

+

141

257

KEDUDUKAN NISBAH NAIK PANGKAT
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH 31 DISEMBER 2002
JAWATAN NAIK
PANGKAT

BIL. JAWATAN DAN
NISBAH SEBELUM
MENGAMBIL KIRA
PENGETUA
CEMERLANG/

Jusa A

1

Jusa B

2

Nisbah Jusa A : Jusa B

BIL. JAWATAN DAN
NISBAH SELEPAS
MENGAMBIL KIRA
PC & GC

BIL. JAWATAN DAN
NISBAH SELEPAS
MENGAMBIL KIRA
TIME-BASED DAN
GURU CEMERLANG

-

-

-

-

-

-

1:2

Jusa B

2

Jusa C

16

Nisbah Jusa B : Jusa C

BIL. JAWATAN DAN
NISBAH SELEPAS
MENGAMBIL KIRA
PENGETUA
CEMERLANG

1:8

Jusa C

16

16

16

DG54

94

146

174

1 : 5.8

1 : 9.1

1 : 10.8

DG54

94

146

174

174

DG48

2452

2452

3077

11584

Nisbah DG54 : DG48

1 : 26

1 : 16.8

1 : 17.7

1 : 66.5

DG48

2452

3077

11584

DG41

151,898

151,898

151,898

1 : 39

1 : 13

Nisbah Jusa C : DG54

Nisbah DG48 : DG41

1 : 62

-

-

§ §- -(-+ § 
& § §§     

Penyandang  ' " ;
Penyandang   
;
Penyandang  " ' 
;
Penyandang  

#
;
Penyandang # 
" ;
Penyandang  Negeri/Bahagian;
Penyandang meninggal jawatan kerana  

ke
gred yang lebih tinggi;
Penyandang  " di mana pegawai telah
dipindahkan ke jawatan latihan di Bahagian Biasiswa; 
'  
wujud melalui sekolah baru; 
'  

# melalui sekolah naik gred;

? ?  

 # 

§  

a) Mesti ada jawatan kosong - Hakiki
* Kosong Operasi Disebabkan : i) Memangku ( DG2 ke DG1)
ii) Bercuti Belajar / Tanpa Gaji
iii) Pinjaman
Boleh digunakan untuk memangku / Tanggungkerja
sahaja
b) Tiada kecacatan Perkhidmatan
* Tindakan Tatatertib / Rasuah
* Perlu Tapisan Tatatertib
* Badan Pencegah Rasuah
* Konsep Ơedahơ mengikut jenis hukuman
? ?

c) State Based or Nation Based
d) Seniority dan zon
e) Kesanggupan untuk bertukar
f) Mencapai tahap Markah Prestasi yang
ditetapkan
g) Pegawai perlu memangku sebelum
disahkan naik pangkat

? ?

20/ 
i) Jawatan terhad / calon ramai
Tidak semua prestasi baik dapat naik pangkat
ii) Isu Teknikal
- Dokumen tak lengkap / tak kemaskini
- Perakuan lambat diterima
- Senarai kekananan tak kemaskini
- Tapisan Tatatertib mengambil masa
- Tapisan BPR mengambil masa
- Menentukan jawatan kosong secara hakiki
? ?

iii) Calon tolak tawaran
iv) Tekanan luar ƛ politik ƛ pelangkauan
v) Markah prestasi tidak menggambarkan
prestasi sebenar ƛ isu penilaian

? ?

15.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1990

Dasar kenaikan pangkat bagi Pegawai yang sedang
disiasat dan telah menerima Hukuman Tatatertib
a) Pegawai yang ditohmah tetapi tidak dapat
dibuktikan ƛ ditimbang dalam urusan
kenaikan pangkat
b) Pegawai yang mempunyai kes ƠPrima-Facieơ
ditimbang dalam urusan Naik Pangkat dan
dimaklumkan kepada Lembaga Kenaikan
Pangkat
? ?

c) Pegawai yang dikenakan hukuman Tatatertib
tidak layak dinaikkan pangkat mengikut
tempoh dan urusan berikut : 
§ 

-§+(§§§ 
§

Amaran

6 bulan atau 1 urusan, mana yang
terdahulu

Denda

12 bulan atau 1 urusan, mana yang
terdahulu

Lucut Hak Gaji

18 bulan atau 1 urusan, mana yang
terdahulu

? ?

Tahan Pergerakan

30 bulan atau 1 urusan, mana

Gaji

yang terkemudian

Turun Gaji

36 bulan atau 1 urusan, mana
yang terkemudian

Turun Pangkat

48 bulan atau 2 urusan, mana
yang terkemudian

? ?

16. Pe
i.

Urusetia akan melaksanakan urusan kenaikan
pangkat secara Adil dan tiada penganiayaan
Ôesungguhnya Allah 

  ep 
 y mel 
e 
 Ơ

Ay 9 
A  
? ?

17. Bagaimana Adil
i) Calon yang terbaik diutamakan berdasarkan
merit dan kebolehan / LNPT
ii) Semua calon yang layak ditimbang termasuk
yang gagal dalam urusan terdahulu ada
peluang kedua
iii) Markah Bonus kepada Pegawai Memegang
jawatan Naik Pangkat

? ?

iv) Pengalaman dan kekananan - zon dan giliran,
merit dalam zon
v) Ketelusan keputusan, Berjaya/ gagal diberitahu
vi) Hak Merayu

? ?

? ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful