Anda di halaman 1dari 33

Karya dua dimensi berbantu

komputer

Disediakan oleh: Lee Sin Nee


Pensyarah: Encik Borhan Bin Hashim
Encik Mohd. Fauzi Bin Fadzil
Perisian paint
Ini adalah software yang paling mudah yang
disediakan oleh windows. Software ini pada
dasarnya adalah untuk membuat design.
contoh hasil karya yang biasa dibuat melalui
Microsoft Paint
Perisian corel draw, corel paint

Corel Draw adalah software design yang


dibangunkan oleh syarikat hebat Corel dari Canada.
Output yang dihasilkan adalah imej vektor.
Corel Draw fungsinya sama seperti Microsoft Paint
tetapi Corel Draw adalah perisian kompleks dan
tidak mudah seperti Microsoft Paint. Sehingga
menghasilkan karya yang sederhana menjadi rumit
dan sempurna.
http://www.coreldraw.com/us/product/graphic-desi
gn-software/
VEKTOR BITMAP

1.Gambartetapjelasketikadiperbesar 1.Gambarkurangjelasjikadiperbesar
2.Tersusundarigarisdankurva,Path 2.Terdiriatastitik(piksel),beragam
terdiridarigaris(linesegment)dan warna,pikseltersebardalampolagrid
beberapatitik(node)ataudisebutdengan 3.Gradasiwarnalebihluwesdannyata
anchorpoint 4.Mampumenyimpangambarantar-
3.Gradasiwarnaharusdianalisisdulu format,yaituJPEG,BMP,GIF,TIFF,dan
olehparadesainergrafis PNG
4.Kualitasgrafiktidaktergantungdari 5.Ukuranfileyangdihasilkanbesar
banyaknyapixel 6.Kualitasgrafistergantungdari
5.Disusunolehobjekgeometrisyang banyaknyapixel
dibuatberdasarkanperhitungan 7.Disusunolehobjekyangdisebutpixel
matematis 8.Sifatresolusinyadependentatau
6.Sifatnyaresolutionindependent dipengaruhiresolusi
7.Ukuranpenyimpananrelatifkecil
8.Programyangdigunakanadalah
Coreldraw,Adobeillustrator
9.Nyamandipakaiuntukmelayout
halaman(teknikpublishing),membuat
font,danilustrasi.
contoh hasil karya dari Corel Draw

http://
leoultra.blogspot.my/2012/01/program-aplik
asi-grafis.html
Perisian adobe ilustator, photoshop
Adobe Photoshop adalah keluaran dari Syarikat Adobe.
Selain Photoshop, Adobe juga mempunyai banyak software
lain seperti ilustrator, reader, after effect, premier dll.
Berbeza dengan Paint dan Corel Draw, Adobe Photoshop
lebih mengedepankan manipulasi gambar. Namun juga biasa
membuat design vektor seperti Corel Draw, akan tetapi
hasilnya tidak sebaik Corel Draw secara kualiti gambar.
Dengan menggunakan Photoshop kita biasa imaginasikan
segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin
http://www.adobe.com/products/photoshop.html
contoh hasil karya dengan Adobe Photoshop
Open source
Open source adalah suatu istilah yang digunakan untuk
software (perisian) yang membuka atau membebaskan source
codenya dapat dilihat oleh pengunanya, dan membiarkan
penggunanya dapat melihat bagaimana cara kerja dari software
tersebut serta penggunanya juga boleh memperbaiki atau
mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi.
Keunggulan dari open source software ini iaitu dapat di peroleh
secara free atau percuma tanpa perlu membayar lesen perisian.
Dan biasanya open source software boleh dperolehi di internet,
salah satu software open source yang terkenal iaitu sistem
operasi komputer Linux.
Open source software ini sangat ditunjang oleh
internet, awalnya open source di-unduh dari internet
lalu digunakan oleh orang yang memakainya dan
boleh diperbaiki atau dikembangkan lagi jika terdapat
kekurangan pada software tersebut.
hasil daripada perlembangannya software tersebut
akan diterbitkan ke internet lagi, dan boleh digunakan
oleh orang ramai. Pada saat ini sangat mudah sekali
untuk mendapatkan open source software di internet.
Contoh Software Open source
Linux, merupakan software sistem operasi yang gratis dan sangat populer.
XAMPP, merupakan paket software yang berguna untuk simulasi dan pengembangan web,
termasuk juga di dalamnya Apache dan MySQL (database).
Mozilla Firefox, merupakan software yang berguna untuk menjelajahi halaman web di internet.
OpenOffice, merupakan paket software perkantoran yang berguna untuk mengolah kata, tabel
dan database.
osCommerce, merupakan software aplikasi web yang digunakan untuk toko online.
ClamAV & ClamWin, merupakan software antivirus.
Audacity, merupakan software perekam sekaligus pengolah audio.
GIMP, merupakan software pengolah foto dan juga gambar digital.
VideoLAN, merupakan software pemutar file multimedia.
Blender, merupakan program untuk pembuatan model 3 (tiga) dimensi, misalnya seperti
animasi dan game.
Filezilla, merupakan softwere jaringan yang berfungsi untuk transfer file via protokol FTP pada
jaringan komputer atau jaringan internet.
Mplayer, merupakan ssoftware pemutar musik yang berbasis open source.
Menghasilkan karya-karya 2
dimensi untuk penyuburan diri
1. Persediaan penghasilan karya seni
2 dimensi mengikut proses
kreativiti dan artistik
1. Mengumpul maklumat
mengumpul semua data/dapatan maklumat berupa imej-
imej visual, bahan bercetak, penulisan-penulisan berkaitan
sejarah, budaya, hasil-hasil karya yang berkaitan dari
pelbagai sumber.
contoh : media elektronik, kajian perpustakaan, kajian
lapangan,risalah, iklan, media massa,rakaman video/audio
visual, layari internet dan sebagainya.
Merupakan proses awal yang penting bagi medapatkan
maklumat untuk menghasilkan karya yang tepat, benar, jitu,
intelek, boleh dipercayai dan bermaklumat.
Menyimpan dalam portfolio.
1. Mengumpul maklumat
berdasarkan permasalahan / tema/ tajuk yang hendak dikaji.
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan.
membuat rujukan utama (primary).
rujukan perpustakaan
Iayari internet
penerbitan buku dan bahan bercetak
fotografi, rakaman video/audio visual
membuat rujukan tambahan (secondory).
pemerhatian-merakam, menulis, melihat, menguji.
temubual
kajiselidik
2. Memproses maklumat
Tanggapan - Membuat tanggapan adalah hasil daripada
persepsi, imaginasi dan aksi spontan yang berterusan pada
sesuatu subjek yang dijadikan sumber idea.
menyaring maklumat, melihat,membaca, meneliti.
memilih,menyusun mengikut urutan (sequence) peradaban,
sejarah, tarikh, masa, tempat, suasana, kategori, kumpulan,
jenis, tema,tajuk dan sebagainya.
Menganalisa, merekod maklumat kajian.
Menterjemah sumber maklumat.
3. Pengujudan idea
Pengwujudan idea
Penjanaan idea
Proses pengamatan dilaksanakan selepas adanya
petunjuk hasil daripada tanggapan yang dibuat.
rancang gerak kerja untuk merealisasikan konsep dan
idea.
melalui proses perbincangan/brainstoming.
menggarap idea-idea baru yang berhubungkait dengan
isu-isu semasa/ sejarah/dimensi baru/ warisan budaya
dan dalam konteks tertentu/ pilihan.
4. Penjanaan dan perkembangan idea
Perkembangan idea
proses mencanai idea melalui peta minda/ origram.
mengolah sumber idea dari cetusan idea-idea baru
untuk meneruskan langkah/proses penghasilan karya.
percernaan idea iaitu satu proses kajian dibuat secara
analitis.
menekankan pelbagai aspek.
Proses ini dibuat secara objektif dengan membuat
beberapa lakaran secara terus.
5. Lakaran idea karya
menterjemah idea dalam bentuk lakaran visual
melakar olahan idea melalui beberapa proses peluakan,
penambahan, keratan rentas, pembesaran, mengecutan
secara kreatif untuk mendapatkan motif/hasil karya.
mengolah lakaran berdasarkan elemen-elemen asas
senireka.
Mengaplikasikan teknik-teknik pelukisan
tertentuLakaran ialah penghasilan garisan-garisan
saranan atau garisan eksperimental bagi mencari satu
imej yang dikehendaki.
5. Lakaran idea karya
Lukisan bermula dengan lakaran dan daripada lakaranlah
terhasilnya lukisan dan lukisan akan berlanjutan kepada catan.
Adalah menjadi tanggungjawab guru melatih murid melakukan
lakaran terlebih dahulu sebelum melukis imej yang sebenar.
Galakkan murid melakukan thumbnail (lakaran-lakaran kecil)
ketika mencari idea.
Elakkan penggunaan pemadam ketika membuat lakaran. Sudah
menjadi sifat kanak-kanak gemar menggunakannya ketika
melakar. Guru Pendidikan Seni harus peka dengan situasi ini.
6. Membuat penerokaan dan eksperimen
alat dan bahan
Bertujuan untuk mematikan bahan yang akan dibuat
bersesuaian dengan:
a) Jenis binaan dan ketahanannya
b) Tema atau hal subjek yang digunakan

Sumber rujukan idea:


Alam semula jadi dan objek persekitaran
Perasaan dalaman, khayalan dan imaginasi
Aliran dan tema sejagat
Keperluan dan pengalaman hidup harian
7. Membuat kesesuaian bentuk dan binaan
sebagai hasil rekaan 3 dimensi
8. Mengaplikasikan ICT sebagai bantuan
dalam penghasilan karya 3 dimensi
menggunakan perisian komputer
Paint
Corel draw/ paint
Photoshop
Open source
9. Menghasilkan karya visual (digital dan
bukan digital
a) Menggunakan alat dan bahan
b) Mengolah alat bahan
c) Membuat kemasan
d) Sesi tindak balas
Lukisan Berbantukan Komputer
Jenis-jenis menggambar di atas selain lukisan, ilustrasi dan catan
merupakan jenis yang memerlukan kemahiran teknikal untuk
mengendalikannya, khususnya bidang animasi yang banyak
memerlukan pengetahuan tentang perisian komputer seperti adobe
photoshop, publisher, painter dan lain-lain lagi. Bidang fotografi
lebih kepada penguasaan pengetahuan mengendalikan kamera untuk
mengambil gambar dari sudut-sudut yang menarik yang merangkumi
elemen-elemen Asas Seni Reka serta mempunyai nilai-nilai artistik.
Kita kurang didedahkan tentang jenis Gambar 3D. Gambar ini seolah-
olah mempunyai lapisan-lapisan atau layer yang menimbulkan
effect apabila dilihat dari sudut-sudut yang berbeza. Menggambar
jenis ilusi visual
adalah paling mencabar. Satu gambar yang merangkumi
beberapa imej atau kesan pada pandangan mata.
Penghasilannya memerlukan daya kreativiti yang tinggi
serta kajian yang mendalam.

Contoh karya digital


Contoh karya ilusi visual
duck and rabbit

Fokus titik hitam dan gerakkan


kepala ke depan dan ke belakang.
Perhatikan lingkaran di tepinya
Lukisan seni digital merupakan sejenis bentuk seni baru yang
mempergunakan teknik lukisan tradisional, seperti cat air, cat
minyak, impasto, dan sebagainya untuk pelukisan digital melalui
komputer, perisian, serta tablet pendigitan, dan stilus.
Lukisan digital berbeza daripada seni digital yang lain serta seni
komputer terjana, khususnya kerana ia tidak memerlukan
paparan komputer untuk mendapat lukisan realistik daripada
suatu model. Seorang artis digital hanya perlu menggunakan
teknik lukisan untuk mencipta lukisan digital secara langsung
dalam komputer.
Perbezaan utama antara lukisan digital dan lukisan tradisional
adalah prosesnya yang tidak linear. Seorang artis sering boleh
menyusun lukisannya dalam bentuk lapisan yang dapat disunting
secara berasingan.
Keupayaan untuk menghapuskan coretan dan memberus
semula juga membebaskan artis daripada proses linear.
Bagaimanapun, seorang pelukis digital harus menggunakan
banyak atau kesemua teknik dan kajian pelukis tradisional.
Fall Sundance (1879 II) by Averys Art
Artis digital mempunyai banyak alat yang tidak boleh didapati
oleh pelukis tradisional. Sesetengah daripada ini termasuk:
palet maya yang mengandungi berjuta-juta warna;
kanvas atau media hampir semua saiz;
keupayaan mengembalikan kesilapan yang telah dibuat;
pemadaman; dan
pelbagai alat kesan 2D dan 3D.
Tablet grafik membenarkan artis membuat gerakan tangan yang
amat tepat seolah-olah pen yang benar pada permukaan lukisan.
Lukisan digital berkembang maju khususnya dalam seni
pengeluaran, dan banyaknya telah digunakan dalam reka bentuk
konsepsi untuk filem, televisyen, dan permainan video. Terdapat
juga pelbagai jenis lukisan digital, termasuk impresionisme,
realisme, dan cat air.
Perisian pelukisan digital seperti Corel Painter, Studio Artist,
Adobe Photoshop, Jasc Paint Shop Pro, ArtRage, dan
Open Canvas memberikan artis-artis digital suatu persekitaran
yang sama dengan pelukis fizikal: kanvas, alat-alat lukisan, palet
untuk mencampurkan warna, dan pilihan warna yang banyak
Karya Digital Upin dan Ipin