Anda di halaman 1dari 53

Peneraju Pendidikan Negara

Elemen Merentas Kurikulum


dalam
Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR)
Kursus Penyebaran KSSR Tahun 2
2011

1
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
SEDIA ADA

Bahasa Kemahiran Belajar


Cara Belajar
Pendidikan Alam
Sekitar Pendidikan Kesihatan
Reproduktif dan
Nilai Murni
Sosial
Sains dan Teknologi
Pencegahan Rasuah
Patriotisme
Kajian Masa Depan
Kemahiran Berfikir
Pendidikan Pengguna
Kepimpinan
Keselamatan
Jalanraya

2
Apakah Elemen Tambahan Dalam
KSSR?
Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah
dengan memperkenalkan elemen:

1. Kreativiti dan Inovatif


2. Keusahawanan
3. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK)

EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus


bagi pembangunan modal insan yang
berfikiran kreatif, kritis dan inovatif
mempunyai ciri dan sikap keusahawanan
serta dapat menguasai kemahiran TMK

3
Mengapa Perlunya Penerapan
ketiga-tiga Elemen?
Kemahiran abad ke-21
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)

Disciplined Synthesizing Creating


Mind Mind Mind

Respectful Ethical Mind


Mind

Taksonomi Bloom (revised)


Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating
Kejayaan k-ekonomi New Basics Skills Successful Knowledge
(Profesor Andy Economics Characterized by:
Hargreaves) Multiliteracy Creativity
Creativity Flexibility
Kreativiti: Communication Problem solving
keperluan masa IT Ingenuity
kini/masa depan Teamwork Collective intelligence
menjamin kejayaan Lifelong learning Professional task
k-ekonomi sesebuah Adaptation and change Risk taking
negara Environmental Continuous improvement
responsibility

4
Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga
Elemen? (samb.)
Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia
Sebagai Negara Perindustrian.
Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh
kemahiran dan kepakaran sains dan teknologimestilah boleh
mencipta, menambah dan memperbaharui .... (Tun Mahathir)

Model Baru Ekonomi (MBE)


Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah
Keusahawanan dan Inovatif
Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40%
terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula
dan mengembangkan perniagaan

Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua


dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran
dan pembelajaran

5
Bilakah hendak melaksanakan Elemen
Merentas Kurikulum?

Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran


yang diajar.
EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk
mata pelajaran yang diajar.
Keluwesan diberi kepada guru untuk
menyerapkan EMK dalam proses pengajaran
dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik
yang bersesuaian.

6
EMK: ELEMEN TAMBAHAN

Kreativiti dan Inovasi


Keusahawanan
Teknologi Maklumat dan
Komunikasi

7
EMK: ELEMEN TAMBAHAN

KREATIVITI DAN INOVASI

Apakah Kreativiti?

8
Kreativiti?
Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan
/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian
masalah, cabaran, soalan atau tugasan (QCA, 2007).
Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang
asli dan sesuai (DBP 1997).

Inovasi?
Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu
(modifikasi, adaptasi) dari sedia ada.

9
9
Matlamat

Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan


berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang
berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam
kehidupan serta mampu menyumbang ke arah
pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

10
OBJEKTIF
Supaya murid:
Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu
kreatif.
Menguasai kemahiran dalam proses kreatif.
Menghasilkan idea kreatif dan inovatif.
Menguasai kemahiran komunikasi.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara
kritis dan kreatif.
Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan
mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

11
KREATIVITI DAN INOVASI

Strategi P&P
Mata pelajaran berteraskan
kreativiti Konstruktivisme
Kemahiran Berfikir Kritis Pembelajaran Kontekstual
dan Kreatif (KBKK) Reka Cipta
Inkuiri penemuan
Merentas Kurikulum PSV/PMZ
Teknikal & Vokasional Pembelajaran berasaskan
Mata pelajaran MPV projek
Penekanan kurikulum
Pendekatan penerapan Kemahiran Hidup-Komponen reka Pembelajaran berasaskan
(infusion) cipta dalam mata pelajaran masalah/membuat keputusan
Objektif pembelajaran Literasi TMK Kajian masa depan
Pra sekolah, sekolah rendah,
menengah

PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA

12
Bagaimana membangunkan kreativiti?
Peranan Guru metakognisi
1. Merancang Pengajaran dan
Pemerhatian Analisis
Pembelajaran 2. Imaginasi
2. Membimbing dan Menjadi 1. Persediaan Penjanaan idea
Fasilitator
3. Mentaksir Berterusan metakognisi Amalan berterusan Sintesis idea
metakognisi
4. Mengurus Persekitaran
Pelaksanaan Penambahbaikan
Pembelajaran
5. Membangunkan Komuniti 4. Tindakan 3. Perkembangan
Penilaian

metakognisi

Model P&P Kreatif


1. Inkuiri Penemuan
2. Pembelajaran Berasaskan Masalah
3. Pembelajaran Berasaskan Projek
4. Kajian Masa Depan
5. Konstruktivisme

13
Aktiviti Contoh Aktiviti

1. Pemerhatian
2. Analisis
3. Penjanaan idea
4. Sintesis idea
5. Penambahbaikan
6. Menilai
7. Pelaksanaan
8. Amalan berterusan
14
Indikator Pemikiran Kreatif
banyak idea

LANCAR

idea boleh
boleh
ASLI Indikator dikembang dan
menghasil LUWES
dipelbagaikan
idea baharu

JELAS

menghurai idea dengan terperinci dan sistematik

15
EMK: ELEMEN TAMBAHAN
KEUSAHAWANAN

16
MENGAPA PERLU PENERAPAN
ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ?

USAHAWAN

TEKNOLOGI

PERKEMBANGANE
INOVASI
KONOMI

17
17
MATLAMAT

Membentuk ciri-ciri dan amalan


keusahawanan sehingga menjadi
satu budaya dalam kalangan murid.

Diterapkan melalui aktiviti-aktiviti


pengajaran dan pembelajaran dalam
proses membudayakan keusahawanan

18 18
OBJEKTIF

Mengamalkan sikap keusahawanan;

Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam


situasi yang diperlukan;

Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan


asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan
seharian yang relevan;

Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta


kemahiran teknologi dan vokasional;

Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks


keusahawanan.

19 19
FOKUS

Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu:

EK1 - Mengamalkan sikap keusahawanan


EK2 - Mengamalkan cara berfikir ke arah
keusahawanan
EK3 - Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan
asas jual beli
EK4 - Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional
keusahawanan
EK5 - Nilai moral dan etika keusahawanan

20 20
PENDEKATAN

Tiga pendekatan penerapan elemen


keusahawanan

1. Pendekatan Penyebatian
2. Pendekatan Pengintegrasian
3. Pendekatan Pengaplikasian

21 21
PENYEBATIAN
RANCANGAN ELEMEN
PENGAJARAN KEUSAHAWANAN

INDUKSI

LANGKAH 1 Penerapan
LANGKAH2 bermula dari awal
LANGKAH hingga ke akhir
AKHIR P&P

PENUTUP

22 22
PENGINTEGRASIAN
RANCANGAN ELEMEN
PENGAJARAN KEUSAHAWANAN

INDUKSI

Integrasi di mana-
LANGKAH 1
mana langkah
LANGKAH2
pengajaran/
LANGKAH
perkembangan
AKHIR
P&P

PENUTUP

23 23
PENGAPLIKASIAN
RANCANGAN
PENGAJARAN

INDUKSI

LANGKAH 1
LANGKAH 2 ELEMEN
LANGKAH KEUSAHAWANAN
AKHIR

Aplikasi di akhir
pengajaran /
PENUTUP perkembangan
P&P

24 24
1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan
1.2 Peka kepada peluang
1.3 Berani mengambil risiko
1.4 Daya kreativiti dan inovasi
1.5 Fleksibiliti
1.6 Keinginan kepada maklum balas segera
1.7 Berorientasikan masa depan

25 25
1.8 Kesanggupan belajar daripada
kesilapan
1.9 Berkeupayaan memimpin
1.10 Berorientasikan pencapaian
1.11 Berdaya tahan
1.12 Bertoleransi terhadap ketidaktentuan
yang tinggi
1.13Tabah
1.14 Boleh membina jaringan sosial
26 26
9 langkah utama:
2.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan
bertujuan;

2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif;

2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian;

2.4 memilih idea baik dari banyak idea;

2.5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);

27 27
2.6 menilai idea secara kritis dalam konteks;
2.7 melaksanakan idea dalam bentuk produk
teknologi abstrak atau konkrit;
2.8 menyesuaikan idea baru dengan
keperluan masyarakat dan persekitaran;
2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.

28 28
Melibatkan proses-proses:-
3.1 Merancang sesuatu projek dengan
teliti;
3.2 Melaksana projek mengikut langkah-
langkah yang telah disediakan;
3.3 Memantau projek;
3.4 Menilai pelaksanaan projek.

29 29
4. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL
KEUSAHAWANAN

Murid boleh:
4.1 Menghasilkan produk dengan
mengaplikasikan pengetahuan teknologi
dan vokasional;
4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk
menghasilkan produk yang sama;
4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber
alternatif/ bahan kitar semula

30 30
5. NILAI MORAL DAN ETIKA
KEUSAHAWANAN

Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan


berasaskan nilai moral baik:

Prinsip Tanggungjawab Sosial


Prinsip Keadilan
Prinsip Hak Manusia
Prinsip Autonomi
Prinsip Ketelusan

31 31
CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

DUNIA SENI VISUAL


TAJUK: MENGGAMBAR
AKTIVITI: KOLAJ
TEMA: ALAM BENDA
TAJUK: KAD HARI LAHIR
MASA: 60 MINIT

32 32
STANDARD PEMBELAJARAN
DUNIA SENI VISUAL

1.1 Persepsi Estetika:


Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan-
bahan yang ditunjukkan oleh guru. (EK- 2)
Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti:
- rupa - kualiti (EK- 4)
- warna - menarik perhatian
(EK- 1, 2, 4 dan 5)
- bentuk - harga (EK 1, 3 & 5)

33
STANDARD PEMBELAJARAN
DUNIA SENI VISUAL

1.2 Aplikasi Seni:


Murid menghasilkan kad ucapan dengan
menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh
guru (EK- 3 & 4).
1.3 Ekspresi Kreatif
Murid memilih dan memanipulasi (EK- 3 & 4)
bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsur-
unsur komersial (EK- 1, 2, 3 & 4) pada tempoh
masa (EK-1) yang diberikan.

34
STANDARD PEMBELAJARAN
DUNIA SENI VISUAL

Tindakan:
Murid boleh mempromosikan
hasil karya kad ucapan ini untuk
dijual (EK-1, 2, 3 & 5) kepada
rakan dan kenalan menggunakan
papan kenyataan, laman web atau
blog.

35
INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN
KEUSAHAWANAN

SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA

AMALAN NILAI PEMIKIRAN


MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN:
KEUSAHAWANAN: BOLEH
MEMPUNYAI DAYA MENGADAPTASI
INTEGRITI YANG PERSEKITARAN
TINGGI

APLIKASI VOKASIONAL DAN KEMAHIRAN PENGURUSAN:


TEKNOLOGI: BERKEUPAYAAN MENJADI
BERDAYA SAING PENGURUS YANG CEKAP DAN
BERKESAN

36
EMK: ELEMEN TAMBAHAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAN KOMUNIKASI (TMK)

37
Apa itu Elemen TMK?

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang


digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan
komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses,
menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan
melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.

Matlamat

Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid


dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
kemahiran asas TMK yang dipelajari, menggalakkan kreativiti dan
menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan
serta menjana pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif serta
meningkatkan kualiti pembelajaran.

38
Objektif
Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan
dapat:
Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.
Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.
Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses
dan menggunakan maklumat.
Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi
maklumat.
Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan.
Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan
pembelajaran.
Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat
secara kreatif dan inovatif.

39
Fokus
TMK dalam merentas kurikulum digunakan dalam p&p di mana ianya
diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan
sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
kandungan mata pelajaran.

Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti


berikut:
Belajar Mengenai TMK pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu
disiplin ilmu (contoh: saiz storan, perkakasan input dan output).
Belajar Dengan TMK sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan
belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office).
Belajar Melalui TMK maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau
akses melalui media TMK (contoh: internet, CD-ROMPortal E-bahan,
EduwebTV dan Google Earth).

40
Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum)
- Belajar Dengan dan Melalui TMK

Pengajaran dan pembelajaran dijalankan


menggunakan perkakasan dan perisian TMK
bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh
guru seperti menggunakan perisian aplikasi, CD-
ROM atau bahan muat turun daripada Internet.

Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber


TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan
mereka seperti hasilkan portfolio, laporan
bergambar dan poster digital.

Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran


yang telah mereka kuasai dalam suasana yang
menyeronokkan.

41
41
Rujuk Dokumen Standard TMK untuk
memastikan tahap kemahiran TMK yang
dicapai oleh murid di Tahun 1, Tahun 2 dan
Tahun 3.

42
Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran
TMK Tahap I
Tahun 3
Tahun 2
Tahun 1
Literasi TMK
Literasi TMK Kemahiran menggunakan papan
Pengenalan Perkakasan Literasi TMK kekunci dan tetikus
Komputer Kemahiran menggunakan papan Menaip dan format
Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus Menterjemahkan maklumat dalam
kekunci dan tetikus Menaip dalam lajur dan baris bentuk graf atau carta
Menaip Menyisip imej ke dalam jadual Membuat pengiraan ke atas
Membuat persembahan digital yang maklumat
Menyisip imej
mengandungi elemen teks, grafik dan Menggunakan elemen animasi
Membuka fail dalam persembahan digit
audio
Menyimpan fail
Menukar latarbelakang persembahan
Membuat persembahan digital
dan menggunakan ciri transisi antara Internet
yang mengandungi elemen teks
slaid Mengepil fail melalui e-mel
dan grafik.
Merakam suara
Internet Nilai
Melakar dan melukis secara
digital Mencari maklumat Keselamatan Kompter dan Data,
Mencetak dokumen Menghantar dan membalas e-mel Teknologi Hijau, kerjasama

Internet Nilai
Mencari imej Teknologi Hijau, Keselamatan
komputer dan data
Nilai
Peraturan makmal, Bertoleransi,
bertanggung jawab

43
Mod Penggunaan TMK Dalam P&P

1. Guru dan murid

2. Guru sahaja

3. Murid sahaja

44
Kreativiti dan Inovasi serta
Keusahawanan dalam TMK
Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat
dikukuhkan melalui:
Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur
perisian
Menghasilkan produk atau bahan menggunakan
pelbagai fitur perisian
Menjana idea baru dengan menggunakan TMK
Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK
Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau
projek yang dihasilkan menggunakan TMK
Mempromosi idea atau bahan dengan
menggunakan TMK

45
45
Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum

46
Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian
Mata Pelajaran: Pendidikan Moral Tahun 2

Tema /Topik: Tiada

Masa: 120 minit

Standard Pembelajaran 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 dan 12.1.4


mata pelajaran:
Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga
untuk kepentingan bersama.
Aktiviti P&P: 1. Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu.
2. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam
keluarga.
3. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa
bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga..
EMK: 1. TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama.
2. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang
3. Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah.
BBM/Media: Perisan Tidy Up.

Penilaian P&P: Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas
bersama-sama keluarga.
Refleksi: Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu
keluarga. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. Murid diberi latihan
bimbingan seperti isi tempat kosong.

47
Rumusan EMK - ENT
Kreativiti &
Inovasi

dan/atau
Pembelajaran yang
berkesan
Dokumen Keusahawanan (pembangunan
Standard + = kreativiti/ pembentukan
Mata pelajaran sikap keusahawanan/
dan/atau penguasaan kemahiran
TMK) dan seronok.

TMK

48
Sekian
Terima kasih
www.moe.gov.my/bpk

49
FASA PERSEDIAAN
Pemerhatian Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat,
kendalikan alat, guna kaedah atau prosedur,
kenalpasti ciri, situasi, fenomena, dapatn makna,
kenalpasti objek, situasi disekeliling.

Analisis Persamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan,


susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji
kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk
bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

50
FASA IMAGINASI
Penjanaan Idea Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak),
hasilkan idea bermakna, cari hubungkait,
gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat
yang ada.

Sintesis Idea Buat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan


komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat
tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir,
bincang kebaikan/kelebihan,
keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat
yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan
@ketepikan, buat fefleksi berterusan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

51
FASA PERKEMBANGAN
Penambah Tokok tambah idea, ubahsuai idea, beri
baikan penerangan rasional idea, beri pelbagai contoh
berkaitan tugasan.

Menilai Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak


idea,nyatakan kekuatan/kelemahan,
kbaikan/kburukan berdasarkan bukti, buat pilihan
bdasarkan kenyataan dan x dipengaruhi oleh
perasaan.

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

52
FASA TINDAKAN
Pelaksanaan Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian
yang kecil dan khusus, susun idea,hasikan
idea x sama dgan org lain

Amalan Peka dengan sekeliling, buat pemerhatian


berterusan untuk kenalpasti masalah, kesilapan dan
kelemahan, praktikkan proses kreatif unt
hasilakan idea baharu secara berterusan

Metakognisi: rancang, pantau dan nilai

53