Anda di halaman 1dari 58

NAMA PENSYARAH: PROF.

MADYA MAIMUN AQSHA LUBIS


KUMPULAN ENCHARANG
(PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)
EDMUND ANAK AUSTRUS GP06000

KORNIA BINTI RAHMAN GP05753

SITI HASMAH BINTI SAHDAN GP05611

PATRICIA AK IYUS GP05064

LINEM AK NYOGOR GP05578


PENGENALAN

KONSEP

DEFINISI

TEORI

ISU-ISU DAN CABARAN

PERANAN

IMPLIKASI

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Pembangunan modal Insan
merupakan idea yang
Modal insan merupakan
dicetuskan oleh Mantan
perancangan yang cukup
Perdana Menteri, Dato Seri
komprehensif dalam
Abdullah Ahmad Badawi semasa
menentukan hala tuju negara
membentangkan Rancangan
pada masa hadapan
Malaysia Kesembilan (RMK-9)
pada 30 Mac 2006

Menurut Norain Mat Lazim &


Nooriah Yusof (2012),
pembangunan modal insan
Pembangunan modal insan yang
melalui pendidikan dan latihan
berkualiti sangat penting bagi
antara petunjuk penting kepada
meningkatkan ekonomi
kesediaan stok sumber manusia
sesebuah negara
berpengetahuan dan
berkemahiran di sesuatu
tempat.
Konsep modal insan (humanCapital)
merupakan salah satu istilah ekonomi yang
baharu yang menggambarkan fahaman
kapitalisme. Ini bermaksud tanpa adanya
sumber manusia yang bermutu, kewujudan
sesebuah negara itu akan menjadi lemah.
(Pati Anak Aleng, 2014)
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(2013- 2025) mengambil perhatian kepada
pembangunan modal insan.
Pembangunan modal insan dalam ungkapan
pendidikan, adalah menekankan aspek
penguasaan kemahiran, sistem relevan.
Sosialisasi dengan sistem persekolahan,
tingkatkan kemahiran guru, motivasi pelajar,
infrasturuktur dan pembelajaran kondusif.
PERSPEKTIF BARAT

Modal insan mempunyai hubung kait dengan ekonomi masyarakat


dan negara. Shultz menyatakan wujud hubungan antara pelaburan
modal insan dengan pendapatan seseorang individu. Pendapatan
yang tinggi, kesihatan yang baik serta pembentukan nilai yang baik
akan memberikan kesejahteraan hidup.(Gary S.Becker)
Lebih menfokuskan kepada pembangunan sumber manusia dari
sudut pengetahuan dan kemahiran tertentu yang boleh memberi
pulangan kepada ekonomi sesebuah organisasi atau masyarakat.
Pelaburan modal insan lebih tertumpu kepada dua elemen penting
iaitu pelaburan dalam pendidikan dan latihan serta kesihatan
PERSPEKTIF ISLAM

Islam lebih menfokuskan pembangunan sumber manusia sebagai


elemen penting dalam modal insan kerana sumber utama adalah
individu.
Tidak hanya melihat dari sudut latihan, kemahiran, kepakaran
dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang individu tetapi juga
perlu dilihat dari sudut penerapan sifat-sifat peribadi dalam diri
seseorang individu seperti jujur, progresif, bertamadun,
mempunyai akhlak yang terpuji dan sebagainya.
Secara umumnya, daripada perspektif islam pembangunan modal
insan bukan sahaja daripada aspek intelektual dan emosional
malah turut melibatkan aspek pembangunan spiritual.
Menurut kamus Dewan Edisi
Keempat, modal merujuk kepada
sesuatu yang digunakan untuk
mencapai sesuatu yang lain.
Ia juga bermaksud kelebihan untuk
yang memiliki. Pengertian lain ialah
seuatu yang digunakan sebagai asas
mengembangkan harta.

Menurut Kamus Dewan Edisi


Keempat, Insan" merujuk
kepada insan atau manusia yang
dijelaskan sebagai makhluk
yang diciptakan oleh Tuhan.
Pembinaan Insan yang tepat dan
betul akan membantu sesebuah
negara melahirkan masyarakat
yang dapat memastikan
kejayaan masa depan negara
tersebut.
Modal insan penting kerana:

Menjana pendapatan negara

Pembangunan negara pada masa


akan datang

Penentu kejayaan dasar-dasar


negara

Penyumbang kepada pembangunan


negara
Pertumbuhan dalam modal fizikal
merupakan sebahagian kecil sahaja
dalam pertumbuhan pendapatan

Pendidikan dan latihan memainkan


peranan yang lebih penting dalam
pertumbuhan ekonomi sesuatu negara
atau kawasan
Teori Model Manusia -
diperkenalkan oleh Kepentingan pendidikan dan latihan
Theodore W. Schultz sebagai kunci untuk memajukan diri
(1961) dan diperluaskan dan meningkatkan kemahiran dalam
oleh Becker (1964) dalam menghadapi cabaran ekonomi dunia
Pati Aleng (2014)
Modal insan mempunyai perkaitan
dengan ekonomi masyarakat dan
negara

pengetahuan dan kemahiran adalah


berkaitan dengan bahagian pelaburan
MODEL TEORI MODAL INSAN (SWANSON & HOLTON
III,2011)

INPUT INDIVIDU
PENDIDIKAN HASIL
(PELABURAN)

PRODUKTIVITI PENDAPATAN

INPUT SOSIAL
(PELABURAN)
KEBERKESANAN
KEWARGANEGARAAN SOSIAL
Meletakkan pendidikan, kesihatan dan teknologi sebagai
komponen utama dalam pembangunan modal insan.
Model R.M. Solow (1999) melihat kesan penggabungan
teknologi dan pendidikan terhadap keseluruhan masyarakat
sebagai satu unit yang menyeluruh.
Beliau berpendapat, sesebuah negara hanya akan mencapai
pertumbuhan yang kekal menerusi inovasi dan pendidikan
yang berteknologi tinggi.
Model R.E. Lucas (1990) melihat kepada pembangunan hasil
atau output, kesan daripada pembangunan modal.
Indikator pembangunan modal insan adalah seperti tahap
literasi, inumerasi, kesihatan dan pendapatan yang berkait
rapat dengan pembangunan modal manusia sesebuah negara.
1) Pendidikan yang
berorientasikan
akademik

5) Kecenderungan 2)Kelayakan
mengikut jantina pelajar ke IPT
ISU-ISU &
CABARAN

3)Kesedaran
4)Pelajar berisiko kerjaya pelajar
rendah
ISU DAN CABARAN

Proses pendidikan merupakan jambatan


yang membawa kepada pembentukan
pengetahuan, latihan, potensi dan semua
elemen kualiti yang ada pada manusia
iaitu modal insan ke suatu dimensi yang
lebih dinamik dan progresif bagi
menggerakkan kemajuan negara.

Kurikulum yang berorientasikan


peperiksaan atau berfokus
akedemik ini akan
menyumbangkan berlakunya
pengangguran, wujudnya
kurikulum yang tidak relevan
dengan kehendak semasa dan
pembaziran sumber manusia
ISU DAN CABARAN

Peluang untuk
melatih pelajar Persepsi pelajar yang
supaya berfikiran mengganggap peperiksaan
kreatif dan kritis , perlukan penghafalan
kebolehan menyebabkan mereka
mengaplikasi dan mengenepikan unsur-
menganailisa unsur nilai dalam diri
amatlah terhad mereka. Pelajar tidak lagi
akibat bentuk mengaplikasikan
peperiksaan yang pelajaran yang mereka
terlalu formal. pelajari. Tambahan pula
Contohya UPSR, dan dengan cara pengajaran
PT3. guru segelintir guru yang
menggalakkan guru
menghafal fakta tanpa
menerapkan nilai dalam
Murid hilang
pengajaran dan
minat untuk
pembelajaran.
belajar.
ISU DAN CABARAN

IMPLIKASI:
Kurikulum Menurut Amla Mohd Salleh (2010),
sekolah golongan pelajar yang mempunyai
berorientasikan minat dan & kebolehan akademik
pendidikan dan sahaja yang berpeluang untuk
berfokus kepada menunjukkan kebolehan & bakat serta
sistem merasai kejayaan dan menerima
peperiksaan pengiktirafan dalam sistem
semata-mata. persekolahan.

Berlainan pula dengan murid


yang kurang berminat terhadap
akademik (murid lemah)akan
merasakan diri mereka tidak
dihargai. Inilah cabaran yang
getir dalam pembentukan modal
insan.
ISU DAN CABARAN
ISU DAN CABARAN
ISU DAN CABARAN
ISU DAN CABARAN

Ini soalan relevan terutamanya


KE MANA apabila hampir kesemua Institusi
MENGHILANGNYA Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di
PELAJAR LELAKI negara ini didominasi penuntut
DI IPTA? wanita.

Adakah kita bersedia


dengan keadaan di mana
hanya golongan wanita
memegang jawatan-
jawatan besar dan
profesional?
ISU DAN CABARAN

Ini kerana, lelaki dilihat


lebih cenderung untuk tidak Cara penyelesaian yang
melanjutkan pelajaran ke dijalankan dengan
peringkat ijazah. Sebaliknya menggalakkan pelajar lelaki
hanya memilih menamatkan ke Kolej Vokasional, Kolej
pengajian di peringkat sijil. Komuniti, Pusat Latihan
Kemahiran.

Wujudkan satu Jurang iaitu jurang


kemahiran yang dinginkan oleh pihak
majikan setelah mereka bekerja
kelak
ISU DAN CABARAN

Selain itu, walaupun pelajar


layak masuk ke IPT ,Namun
segelintir daripada mereka,
bukanlah seperti yang kita
harapkan. Mereka kurang dari
segi kualiti.

Situasi ini akan menyebabkan lambakan


graduan yang menganggur a . Ini kerana
majikan bukan sahaja mahukan seorang
insan yang memiliki kemahiran, tetapi
secara menyeluruh dari segi kualiti
intelektual, mahupun ketrampilan
insaniah yang merangkumi aspek sikap,
akhlak dan nilai.
ISU DAN CABARAN

Pelajar perempuan kuasai IPTA

Statistik Kemasukan Pelajar ke IPT Sesi 2014/2015

JANTINA PERATUS JUMLAH

Perempuan 69.5% 26, 030

Lelaki 30% 11,437

JUMLAH KESELURUHAN 37, 467

(Sumber: Utusan Online: 15 Ogos 2014)


ISU DAN CABARAN

Budaya para pelajar di


Malaysia yang kurang Menurut Amla Mohd Salleh(2010), 80% pelajar
prihatin terhadap aspek sukar membuat keputusan kerja, tidak realistik,
kerjaya merupakan dan mengikut tuntutan kerja. Pelajar masih
salah satu faktor samar-samar memilih cita-cita.Contohnya dalam
penyumbang kepada bidang kerjaya guru. Individu tersebut hanya
penghasilan modal menganggap kerja itu sebagai mendapatkan
insan yang kurang gaji.
berkualiti

Kemiskinan keluarga
menyumbang kepada
Kurang pendedahan
faktor kesukaran
terhadap kerjaya/ maklumat
terhad. Pelajar yang tinggal
pelajar membuat
di kawasan pedalaman keputusan berjaya
sekali gus mencapai
cita-cita.
ISU DAN CABARAN

Impian mereka Malahan mereka mengamalkan sikap negatif


terhadap kerjaya sebelum memohon sesuatu pekerjaaan atau
hanyalah mimpi. sebelum menghadiri sesi temuduga.
Mereka tidak berusaha
untuk memenuhi
kriteria majikan. Contohnya

Kemahiran tidak Terlalu memilih kerja


Tidak mahir
bersepadanan dengan dan syarikat.
berbahasa Inggeris
pasaran

Masalah sikap diri


yang teruk
Tiada kemahiran
Mengharapkan gaji Tahap pengetahuan
menyelesaikan
yang tidak realistik. lemah
masalah
ISU DAN CABARAN

Pelajar berisiko Pelajar berisiko


merupakan salah satu merupakan kumpulan
isu yang sering pelajar yang perlu
dikaitkan dengan diberi perhatian yang
masalah dalam sewajarnya daripada
pembangunan modal semua pihak
insan

Masalah kemiskinan
Pelajar berisiko sering merupakan faktor yang
dikaitkan dengan menyebabkan
masalah sosial seperti kemudahan keperluan
ponteng sekolah, kes perkembangan
buli, vandalisme dan pembelajaran pelajar
jenayah lain. tidak dapat untuk
dipenuhi dan disediakan
dengan secukupnya
ISU DAN CABARAN

Kesempitan dan tekanan hidup


Mereka sering terdedah
yang berterusan ini mendorong
kepada kekurangan makanan
berlakunya perkara-perkara
yang berzat, budaya
yang negatif seperti jenayah,
pemakanan yang tidak sihat,
dadah, buli, dan tingkah laku
keperluan pakaian dan
negatif yang bukan sahaja
tempat tinggal yang secara
memberi kesan kepada diri
tidak langsung
pelajar tersebut tetapi juga
mempengaruhi sikap mereka
kepada orang lain.
terhadap akademik dan
penghargaan kendiri yang
negatif.

Tambahan lagi dengan


kemajuan dalam dunia alam
maya. (menjadikan minda
pelajar semakin lemah)
ISU DAN CABARAN
Bilangan pesalah juvana menurun 10.3 peratus daripada 5,096 kes (2014)
kepada 4,569 kes (2015). Kesalahan pertama turut mencatatkan penurunan 12.1
peratus. Sebaliknya, kesalahan berulang mencatatkan kenaikan 12.4 peratus
daripada 371 kes (2014) kepada 417 kes (2015).
ISU DAN CABARAN
Peratus tertinggi kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah adalah
yang bersabit harta benda iaitu 36.0 peratus (2015) berbanding 42.9
peratus (2014). Ini diikuti kesalahan dadah (29.7%) dan bersabit
dengan orang (13.4%)
ISU DAN CABARAN

Pelajar perempuan cenderung


kepada aspek akademik dan
sesuai dengan sistem Pelajar lelaki lebih cenderung
peperiksaan kepada bidang teknikal dan
vokasional.

Ini akan mewujudkan perbezaan kemahiran


yang ketara dalam institusi. Sedangkan dalam
falsafah itu sendiri menekankan semua aspek
yang seimbang dari segi jasmani, emosi,
rohani dan intelek
Tuntutan abad ke-21 dilandaskan kepada
wawasan 2020 dan Wasasan Pendidikan.
Peranan guru atau pendidik muda itu adalah
amat penting dalam pembentukan modal
insan.
Peranan guru muda untuk merealisasikan
pembentukan modal insan sekaligus untuk
melonjakkan tranformasi pendidikan negara
adalah amat relevan dalam menjadikan
pendidikan bertaraf dunia
Guru-guru perlu mempunyai keupayaan baru,
penguasaan ilmu yang lebih tinggi , bijak
berbicara dan dapat menganalisa serta
membuat terjemahanilmu pengetahuan.
Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (2013-2025), anjakan mengemaskini
profesion perguruan ada terdapat dalam 11
anjakan besar tersebut.
Ciri-ciri generasi yang hendak dilahirkan oleh
guru muda dalam pembinaan modal insan
ialah individu yang yang kaya dengan
maklumat iaitu bagi meningkatkan nilai
tambah sektor ekonomi yang sedia ada.
Guru bukan saja menyampaikan ilmu tetapi
membentuk insan yang berketrampilan dari
segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan
spiritual
Kecekapan dan keberkesanan peranan guru
dalam pendidikan mampu membina negara
yang berjaya.
Guru sebagai role model kepada
pembentukan sahsiah pelajar.
Guru-guru perlu memahami dan menghayati
taksiran Falsafah Pendidikan Kebangsaan
yang menjurus kepada pembangunan modal
insan.
5 Peranan Guru
1. Menyampaikan ilmu (Muallim).
- menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan
nilai-nilai murni dalam proses melahirkan
insan yang bermoral

2. Menjayakan proses pendidikan/tarbiyah


(Murabbi).
- mendidik anak-anak tidak tahu membaca
kepada boleh membaca
3. Memperkembangkan kemahiran (Mudarris)
- Memperkembangkan kemahiran dalaman dan
luaran murid-muridnya seperti kemahiran
sikap peribadi, kemahiran penampilan diri,
kemahiran menyelesaikan masalah, dan
kemahiran membuat keputusan.

4. Mendidik adab dan budi pekerti (Muaddib)


- selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, guru berperanan untuk
mengembangkan potensi insan yang
berakhlak mulia, seimbang dari segi
intelektual, rohani, emosi dan jasmani
(JERI).
5. Melahirkan pemimpin generasi akan datang
(Mursyid)
- Dilihat dari sejarah kita, ramai pemimpin
Negara ini asalnya seorang guru dan para
pemimpin mendapat didikan dari guru. Oleh
yang demikian, sejarah membuktikan bahawa
guru Mursyid adalah pemimpin dan
membentuk kepimpinan insaniah (Saharudin,
2008:11).

Tranfomasi Pendidikan
(Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia)

Pembinaan
Pembudayaan
Negara dari
Masyarakat
sudut Sosial
IMPLIKASI

Agama dan Kemajuan


Kerohanian Ekonomi
Kesedaran masyarakat untuk mengatasi
pelbagai masalah yang melanda negara
seperti isu dadah, kes buang bayi, seks luar
nikah, rasuah dan sebagainya amat perlu
dalam menjamin sosial negara yang lebih
baik.
Solusi atau langkah yang berkesan dan tepat
adalah melalui keperluan memberi tumpuan
kepada pendidikan dan pembangunan modal
insan (Mohd Fauzi Hamat & Mohd Khairul
Naim Che Nordin, 2012).
Sistem pendidikan adalah salah satu agen
penting dalam perubahan sosial dan budaya
masyarakat.
Individu yang mempunyai modal insan yang
tinggi melahirkan insan yang menerapkan
nilai-nilai murni dalam diri mereka serta
melaksanakannya dalam kehidupan seharian.
Mereka akan sentiasa berusaha untuk
melaksanakan sesuatu yang dapat memberi
manfaat kepada diri sendiri, masyarakat dan
negara secara sukarela
Pembangunan modal insan yang dinamik dan
bersepadu akan melahirkan individu yang
taat kepada perintah agama.
Pembangunan modal insan yang berperibadi
tinggi ini akan membantu mengelakkan
daripada perbuatan buruk, mempunyai
ketahanan diri dan harga diri yang kukuh
dalam menghadapi cabaran hidup
Dilancarkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri
Tun Razak yang mengggariskan 11 anjakan.
Laporan awal memaparkan visi sistem
pendidikan dan pelajar yang Malaysia perlu
dan berhak memiliki serta memperincikan
anjakan yang diperlukan demi mencapai
objektif.
Melalui pelan ini, penekanan diberi kepada
melengkapkan generasi muda dengan 6
kualiti.
Melalui pelan ini, penekanan diberi kepada
melengkapkan generasi muda dengan 6 kualiti.
Antaranya ialah:
A. Pengetahuan
B. Kemahiran berfikir
C. Kemahiran mempimpin
D. kemahiran dwibahasa
E. Etika dan kerohanian
F. Beridentiti Kebangsaan
Jadinya, semua elemen ini mengandungi unsur
modal insan seperti yang telah dibincangkan.
Mengukuhkan kemampuan Malaysia bagi
berusaha menghasilkan pembaharuan,
menyesuaikan dan mencipta teknologi
tempatan serta mereka bentuk, membangun
dan memasarkan produk baru yang
menyediakan asas bagi pertumbuhan yang
didorong oleh sumber dan kekuatan negara.
Penggunaan pengetahuan menjadi
penyumbang yang besar kepada
pertumbuhan ekonomi dan pewujudan
kekayaan.
Apabila kita hendak melihat wajah negara pada
masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari
ini, sekiranya golongan muda pada hari ini adalah
dari kalangan yang berakhlak dan berhemah tinggi,
tentunya negara kita akan datang adalah sebuah
negara yang aman makmur tetapi jika keadaan
sebaliknya maka bersedialah untuk berhadapan
dengan kemungkinan buruk yang berlaku.
Oleh itu untuk melihat maju atau mundur sesebuah
negara bergantung kepada generasi mudanya.
Dalam konteks ini pendidikan dilihat sebagai wahana
terbaik dalam melahirkan generasi yang dinamik,
progresif, cemerlang, berakhlak dan berhemah
tinggi.
IMPLIKASI PEMBANGUNAN MODAL INSAN
DALAM SISTEM PENDIDIKAN
Membantu negara - Perkenalkan PIPP (2006-2010) - Pembangunan modal insan
mencapai hasrat untuk memartabatkan matlamat utama dalam
menjadi sebuah pembangunan insan di Malaysia pendidikan. Becker (1987)
negara maju berlandaskan enam teras utama menyatakan modal insan
mengikut acuan iaitu : ialah yang berkaitan dengan
sendiri berdasarkan i) Membina negara bangsa pengetahuan, maklumat,
wawasan 2020. ii) Membangunkan modal insan idea-idea, kemahiran dan
tahap kesihatan yang dimiliki
iii) Memperkasakan sekolah oleh individu dalam
Melahirkan rakyat kebangsaan menjalankan tugas dan
Malaysia yang tanggungjawab.
iv) Merapatkan jurang pendidikan
berilmu
pengetahuan, v) Memartabatkan Profesion
berketrrampilan, Keguruan - Mewujudkan pemikiran
kreatif di kalangan modal
bertanggungjawab vi) Melonjakkan kecemerlangan insan negara supaya dapat
dan berkeupayaan institusi pendidikan membantu negara
mencapai - Dapat membangunkan satu sistem memajukan sektor industri
kemakmuran pendidikan yang bertaraf dunia. Kecil dan sederhana (IKS) ke
masyarakat dan berkualiti, berupaya bersaing dalam tahap yang lebih tinggi.
negara (FPN,1987) era serba mencabar.
IMPLIKASI PEMBANGUNAN MODAL INSAN DALAM
SISTEM PENDIDIKAN
Penerapan dasar
pembangunan insan Falsafah dan hala tuju pendidikan Pembentukan modal insan
dan negara dalam yang terancang berperanan penting
sistem pendidikan dalam membangunkan insan dan dapat dicapai melalui
dapat meningkatkan negara dari aspek ekonomi, politik dan aspek pendidikan dan
kemahiran dan sosial. tarbiyyah (Prof Madya Dr.
mengubah nasib Hailani Muji Tahir (2008).
seseorang individu Oleh itu, KPM diberi tugas berat
yang boleh menjana sebagai pemimpin supaya dapat Mewujudkan masyarakat
peningkatan taraf hidup menghasilkan generasi muda bersifat menyeluruh,
dan sosial masyarakat Malaysia yang berpotensi, ada progresif, bermoral,
seterusnya memberi pelbagai kemahiran, serta dapat
impak positif kepada membentuk ciri-ciri keperibadian dan
beretika tinggi,
ekonomi negara. perspektif hidup untuk memajukan lagi berkemahiran dan
negara. berpengetahuan yang
Penekanan kepada
pembangunan mendorong kepada
keupayaan teknologi Mencapai kesejahteraan negara melahirkan hubungan
menghasilkan melalui modal insan negara bercirikan silaturahim yang erat
perbezaan produk dan Minda Kelas Pertama yang menjadi tanpa mengenal bahasa,
perkhidmatan bagi pendekatan utama bagi melonjak ke bangsa, kaum dan agama.
mewujudkan lebih status negara maju yang tidak hanya
banyak syarikat tertumpu dalam pemerolehan
berasaskan teknologi pengetahuan semata-mata.
tempatan.
IMPLIKASI PEMBANGUNAN MODAL INSAN DALAM
SISTEM PENDIDIKAN

Dapat membantu Melahirkan masyarakat


menangani masalah yang berkepakaran
Membentuk modal bertaraf dunia kerana
insan yang sentiasa ketidakseimbangan
sosioekonomi yang kerajaan telah
berlandaskan agama melaksanakan
dalam menjalani berterusan secara
membina dan perubahan menyeluruh
kehidupan. di setiap tahap
Kepercayaan dan produktif. Memastikan
akses yang saksama pembangunan modal
kepatuhan kepada insan sepanjang hayat
Tuhan memastikan kepada peluang
meningkatkan iaitu daripada
rakyat sentiasa berbudi menambahbaik
pekerti mulia selaras kemahiran dan
menyokong golongan pendidikan kanak-
dengan ajaran agama kanak sehingga
masing-masing. yang amat
memerlukan. peningkatan kemahiran
tenaga kerja sedia ada.
IMPLIKASI PEMBANGUNAN MODAL INSAN DALAM
SISTEM PENDIDIKAN

Memberi implikasi yang


luas terhadap Secara keseluruhan, pembangunan
Pembekalan modal insan merupakan elemen asas dan
modal insan pembangunan sains,
kritikal dalam mentransformasikan
berkepakaran teknologi dan inovasi. ekonomi Malaysia ke arah mencapai
tinggi dalam Pembangunan ini
pendapatan yang tinggi. Pembangunan
menyumbang menjadi pemacu utama dan pengekalan modal insan bertaraf
dalam sektor dalam meningkatkan
keupayaan negara dunia amat diperlukan bagi Malaysia
ekonomi supaya kepelbagaian dapat
utama bagi untuk memeroleh dan
menggunakan dimanfaatkan ke peringkat antarabangsa
memastikan serta untuk memupuk, menarik, dan
aspirasi pengetahuan serta
menggalakkan inovasi. mengekalkan modal insan berkemahiran
negara tinggi di Negara Malaysia yang terbilang
tercapai. ****** ini.
Memperluas akses kepada pendidikan
berkualiti
menaik taraf sekolah , asrama , kemudahan dan
peralatan serta memartabatkan profesion guru.
Penubuhan projek skim insentif untuk
menggalakkan guru-guru bekerja di kawasan luar
bandar yang terpinggir. Ia meningkatkan bekalan
guru terlatih.
Memantapkanpendidikan sekolah rendah
dan menengah:
sekolah agama,menengah kebangsaan
cina,tamil,mubaligh akan terus diberi tumpuan.
menyediakan bisiswa kepada guru yang
melanjutkan pelajaran.
Mempergiat usaha menarik bakat:
Pemberian insentif yang sesuai supaya dapat

meningkatkan minat pelajar terhadap bidang


yang kritikal seperti sains dan teknologi.
Mengarusperdanakan pendidikan teknikal
dan vokasional:
menyediakan prospek kerjaya yang baik.
jabatan pembangunan kemahiran akan
mengeluarkan sijil-sijil institusi pengajian tinggi.
mengubahsuai program pengajian di semua
institusi tinggi dan latihan mengikut keperluaan
semasa pembangunan ekonomi Negara.
Aspek Ko-kurikulum perlu diberi perhatian oleh
institusi pengajian tinggi.
Menggiatkan lagi pasukan Palapes yang
sememangnya dapat mewujudkan
kerjasama berpasukan
Decision making, disiplin serta budaya
kepimpinan dapat diwujudkan dalam
kalangan mahasiswa.
Kegiatan seperti seni silat, olahraga,
kompang, kesenian dan kebudayan,
keusahawanan perlu di perluaskan
Kementerian Pendidikan Malaysia berperanan
sebagai pemimpin yang dapat menghasilkan
generasi muda Malaysia berpotensi,
mempunyai pelbagai kemahiran serta dapat
membentuk ciri-ciri keperibadian dan
perspektif hidup yang membolehkan mereka
berjaya dalam kehidupan dan mampu
memajukan lagi negara dimata dunia.
Program peningkatan Bahasa Inggeris,
pembestarian sekolah, meningkatkan
keberkesanan pembelajaran Sains dan Teknologi
dan sebagainya.
Pendidikan di Malaysia merupakan wahana yang
sangat penting dalam melahirkan modal insan
yang berkualiti, berpengetahuan dan
berkemahiran tinggi.
Usaha memperkasakan kurikulum pembelajaran
telah dilaksanakan bagi melahirkan pelajar yang
celik IT, berkemahiran untuk berfikir secara
kreatif dan kritis serta mampu bertindak secara
rasional (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2006).