Anda di halaman 1dari 14

Bagaimana saya harus berjumpa

dengan kaunselor untuk


berurusan bagi menyelesaikan
masalah sedangkan personaliti
kaunselor kurang meyakinkan?
CIRI-CIRI
KAUNSELOR YANG
BERKESAN
KAUNSELOR YANG BERKESAN

Seorang kaunselor yang berkesan ialah dia


mampu membantu kliennya untuk mengenali
dirinya sendiri seterusnya membantu
meningkatkan dirinya untuk menjadi lebih baik
serta memberi manfaat kepada dirinya dan orang
lain.
(1) PENDENGAR
YANG BAIK
*mewujudkan hubungan mesra (rapport).

*Kemahiran yang melibatkan proses 'pendengaran


dengan telinga ketiga' kerana pembimbing mendengar
apa yang dikatakan, yang tidak dikatakan dan
'mendengar' bahasa badan (non verbal) klien.

* kemahiran mendengar yang baik, ini akan membantu


kaunselor untuk mentafsir dan seterusnya memberi
maklumat dalam mencari penyelesaian terhadap isu atau
masalah pelajar tersebut.
(2) MEMILIKI KEYAKINAN DIRI
YANG TINGGI
Keyakinan merupakan asas untuk melakukan
sesuatu tindakan yang tepat dan bersesuaian.
Kaunselor yang berkeyakinan tinggi akan
bertindak dengan tenang dan matang.
keyakinan diri itu bersandar pada keupayaan dari
segi ilmu pengetahuan dan kemahiran atau
dipanggil kredibiliti.
(3) BERSIFAT TERBUKA
Guru kaunselor hendaklah mempunyai
pandangan yang luas, tidak tertumpu kepada
sesuatu aspek yang sempit.
Sesuatu isu atau masalah pelajar seharusnya
dilihat secara holistik atau menyeluruh.
Dengan ini jalan penyelesaian sesuatu isu
akan terbuka luas dan ia memberi ruang
kepada pelajar dalam memilih tindakan.
(4) EMPATI
Empati ialah kaunselor merasai apa yang dirasai
oleh orang lain dengan mengenepikan sikap
prasangka serta mengawal persepsi yang sedia
ada.
Perasaan ini berlaku kerana adanya
penghayatan.
membantu proses menyelesaikan masalah yang
lebih mudah dan cepat seterusnya melahirkan
perasaan sayang serta hormat pelajar kepada
kaunselor.
(5) TIDAK MENGHUKUM
Seorang kaunselor yang berkesan tidak boleh
menghukum
hukuman meninggalkan kesan negatif yang
menyakitkan sama ada dari segi fizikal seperti
mencederakan anggota badan mahupun emosi
seperti menimbulkan rasa marah, dendam,
takut, dan rendah diri terhadap seseorang.
Sebaliknya melatih atau membimbing
merupakan cara terbaik untuk mendidik
seseorang kerana ia meninggalkan kesan positif
yang berpanjangan.
(6) AMANAH, JUJUR, DAN
IKHLAS
Amanah membolehkan seseorang bertindak
mengikut garis panduan tugas yang ditetapkan
untuk menjadi kaunselor.
Kejujuran (trustworthiness) akan mengawal
tindakan supaya hanya tertumpu untuk membantu
pelajar.
Manakala keikhlasan akan mengawal segala
aspek termasuk kognitif, efektif, dan tindakan
bertujuan membantu pelajar tanpa mengharapkan
ganjaran atau balasan.
(7) MENYIMPAN RAHSIA
KLIEN DENGAN BAIK
Setiap maklumat yang dikongsi di dalam sesi
kaunseling mestilah dirahsiakan, kecuali dengan
merahsiakan maklumat tersebut, ia boleh
menimbulkan kemudaratan.
Hubungan yang dibina atas dasar saling hormat
menghormati dan percaya mempercayai boleh
dihancurkan oleh sikap tidak menjaga rahsia.
(8) MEMILIKI SIFAT-SIFAT TERPUJI
( MAHMUDAH )

Biasanya kaunselor yang berkesan mempunyai


akhlak yang baik seperti jujur, amanah, bijaksana,
adil, pemurah, menghormati orang lain, prihatin,
kuat pegangan agama, ikhlas, dan sebagainya.
Oleh itu, mereka akan disanjung dan dihormati
oleh klien, masyarakat, dan menjadikan dia
sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan
sesuatu masalah.
(9) MEMPUNYAI ILMU DAN KEPAKARAN
DALAM BIDANG KAUNSELING

Pelajar mempunyai masalah yang berlainan


dan pelbagai, untuk membantu pelajar
dengan berkesan kaunselor memerlukan
ilmu dalam bidang psikologi kaunseling agar
kaunselor dapat menyelesaikan masalah
pelajar dengan mahir dan baik.
(10) PENERIMAAN TANPA SYARAT
ATAU MUDAH DIHAMPIRI

Guru kaunselor hendaklah memberi


perhatian kepada seseorang pelajar tanpa
batasan penilaian terhadap aspek pemikiran,
perasaan, dan tingkah laku pelajar itu baik
atau buruk.
Pelajar perlu dilayan dengan mesra dan baik
tanpa menunjukkan perasaan pilih kasih.
Terima kasih