Anda di halaman 1dari 14

TEORI

PEMBELAJARAN
SOSIAL
PELOPOR

 ALBERT BANDURA (1925-kini)


 Albert Bandura lahir di Mundare Northern
Alberta Kanada.
 Pada tahun 1949 lulus dari Universiti British
Columbia dalam jurusan psikologi.
 Bandura banyak terpengaruh dengan pendekatan
teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku
manusia.
 Bandura mengkaji bagaimana persepsi kita
terhadap ancaman boleh mempengaruhi
rembesan neurotransmitters serta hormon yang
berkaitan dengan tekanan ke dalam pengaliran
darah – mengutarakan efeksi kendiri.

 Menurut beliau, manusia adalah makhluk yang


bersifat proaktif, sentiasa membuat refleksi
kendiri, mempunyai kebolehan kawalan kendiri
dan berupaya mengurus diri.
KAJIAN PATUNG BOBO
 Proses pembelajaran yang melibatkan
individu melihat dan meniru tingkah laku
orang lain.
 Kajian:
 kanak-kanak
tadika dibahagikan kepada tiga
kumpulan untuk menonton video.
Kumpulan
Kumpulan1:2: video
orang dewasa bertindak
menonton tindakan
kasar terhadap patung
yang sama tanpa
Bobo dan diberi
diberi peneguhan
peneguhan.

Ku
mp
ula
n
3:
vid
eo
ora
ng
de
wa
sa
ya
ng
tid
ak
ber
tin
da
k
ga
nas
ter
ha
da
p
pat
un
g
Bo
bo.
KESANNYA:
Kumpulan 1: bertindak ganas seperti di dalam
video

Kumpulan 2: bertindak ganas selepas diberi


peneguhan

Kumpulan 3: tidak bertindak ganas


PROSES MODELING
 Pemerhatian
 Proses yang berlaku berulang kali dalam peniruan
tingkah laku model.
 Tumpuan pemerhatian merujuk kepada faktor
tarikan seperti berwarna, dramatik dan
keinginan mendalam terhadap sesuatu.
Contoh: kanak-kanak sering melihat ibunya
memasak di dapur.
 Pengekalan/ penyimpanan
 Proses mental

Proses Proses Proses


mengekod menyimpan mendekod

 Tingkah
laku yang telah dilihat akan dibentuk
dalam bentuk imej atau verbal.
 Penghasilan semula
 Dari proses mental, tingkah laku dipindahkan
dalam bentuk perbuatan.
 Memerlukan latihan dan praktis bagi mencapai
apa yang telah disimpan dalam proses mental
 Contoh: main masak-masak = kanak-kanak mula
main peranan (play pretend) seperti apa yang
telah dilihat.
 Motivasi
 Melaluimeneguhan dan dendaan
 Penghasilan semula tingkah laku melalui sebab-
sebab konkrit : seronok, gembira, sedih, gagal.
 Contoh: kanak-kanak akan selalu bermain dan
meminta untuk membeli alat permainan yang
baru.
JENIS MODEL

Model hidup: seseorang yang menunjukkan tingkahlaku


Model simbolik: watak yang digambarkan dalam
pemerhatiannya

Arahan verbal: huraian tentang tingkah laku tanpa wujud model hidup dan
simbolik
IMPLIKASI DALAM P&P
 Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian
dan peniruan
 Kukuhkan tingkahlaku yang hendak dijadikan
tiruan
 Guna model sebenar
 Ulang dan tegas langkah yang penting serta
beritahu sebab dan akibatnya
 Papar hasil murid supaya wujud ransangan
untuk berusaha lagi.
TERIMA KASIH.