Anda di halaman 1dari 31

SAINS SUKAN 966/3

Mary Ling
Jacklin Anak Ramli
Hie Ping
(PRA-UAK5)
(PRA-UAK5)
ISI KANDUNGAN
Menjelaskan tiga struktur asas personaliti seperti teras psikologikal, respons yang
biasa dan peranan yang dimainkan
Mentakrifkan personaliti
Menjelaskan tiga ciri yang berkaitan dengan personaliti seperti ciri peribadi,
pengaruh situasi dan interaksi ciri peribadi dengan situasi
Memerihalkan pengaruh personaliti dalam pemilihan aktiviti sukan
Menjelaskan maksud ekstrovet dan introvet
Membandingkan individu yang bersifat ekstrovet dan introvet dalam sukan
Konsep
Personaliti
Oleh itu,
personaliti
bermaksud
Berasal daripada sahsiah,
BI yang keperibadian
diterjemahkan atau perwatakan
daripada seseorang.
perkataan latin,
Meliputi watak, iaitu persona
sifat, penyesuaian yang bermaksud
diri, minat, emosi, topeng yang
sikap dan dipakai oleh
motivasi. pelakon pentas.
Takrifan
Alder Personaliti merupakan gaya hidup seseorang individu.
(1948)

Personaliti sebagai organisasi sistem psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu tersebut.
Allport
(1961) Sistem ini akan menentukan ciri-ciri tingkah laku dan penyesuaiannya dengan alam sekitar.

Personaliti dihuraikan sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang


Mischell
(1981) diaplikasikan dalam situasi kehidupan.
Crow dan Crow
Personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal, corak pertuturan daya penarik yang dimilikinya.
(1983)

Personaliti merangkumi segala aspek tingkah laku manusia kerana ia merupakan intergrasi trait-
Gagne dan Berliner
trait,keupayaan, motif, sikap, pendapat, kepercayaan, pemikiran kognitif, emosi dan ciri-ciri
(1984) seseorang.

Personaliti sebagai apa-apa yang sebenarnya yang menghuraikan tentang


Menninger
(1936) seseorang.
Personaliti merujuk kepada sifat yang terpuji.
Imam al-Ghazalu
(1979)
Contohnya, taubat, tawakal, zuhud, sabar, syukur dan redha.

Personaliti ialah organisasi watak, perangai, intelek, bentuk badan yang agak stabil dan
Hans Eysenck
menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap persekitarannya.
(1981)

Personaliti sebagai corak keseluruhan seseorang individu yang merangkumi pelbagai aspek termasuk
Kagen, J&Segal,J
(1988)
cara dia berfikir, berasa, bertingkah laku dan cara berhubung dengan alam sekitarnya.
Kesimpulannya, personaliti
dirumuskan sebagai ciri-ciri
keseluruhan tingkah laku yang
tetap pada seseorang individu, Ia mewakili perwatakan seseorang
tetapi berlainan dengan orang individu dan dapat dilihat dan dinilai
lain. melalui tingkah lakunya di dalam
sesuatu situasi.
Struktur asas

Teras
psikologikal

Peranan
Respons
yang
yang biasa
dimainkan
Teras Psikologikal
Ia adalah ciri personaliti yang paling asas
Ia adalah paksi utama dalam diri seseorang yang menonjolkan sikap
dan nilai, falsafah dan prinsip, keinginan dan kemahiran, serta
kepercayaan dan keyakinan diri individu.
Teras psikologi menjelaskan siapa kita yang sebenarnya.
Ia adalah ciri dalaman yang stabil dan tidak mudah berubah.
Ia menjelaskan mengenai diri, sikap, perlakuan serta keseluruhan
perkara yang berkaitan dengan kita.
Respons yang biasa

Struktur ini menjelaskan mengenai reaksi kita dalam keadaan


biasa, contohnya keramahan anda dan kemesraan dengan
orang lain.

Dalam keadaan ini, respons ini merupakan pengukur dalam


menjelaskan personaliti kita menerusi teras psikologi.
Peranan yang dimainkan
Peranan yang dimainkan seharian adalah berkaitan dengan
persepsi kita terhadap situasi sosial yang kita hadapi setiap
hari.
Ia adalah satu situasi yang dinamik dan sentiasa berubah
mengikut keadaan.
Setiap peranan yang dimainkan adalah berbeza. Oleh itu, kita
perlu menyesuaikan diri agar tidak timbul konflik antara
peranan tersebut.
Oleh sebab itu, ia tidak boleh dijadikan pengukur kerana
setiap peranan yang dimainkan adalah berbeza mengikut
situasi.
Cratty (1989) telah mengutarakan tiga
penjelasan atau kemungkinan:

1) Model pengekalan
2) Model pilihan
3) Model perubahan
Model Pengekalan

Ini menjelaskan bahawa individu yang tidak mempunyai ciri yang


diperlukan untuk berjaya dalam bidang sukan akhirnya akan menarik
diri dari sukan.

Mereka berpendapat bahawa penyertaan dalam bidang sukan


mempengaruhi personaliti individu tersebut walaupun kenyataan
sebenar personaliti individu itu langsung tidak terjejas.
Model Pilihan

Pendapat ini menegaskan bahawa hanya individu yang


berkemampuan serta mempunyai ciri-ciri tertentu akan menyertai
sukan.

Oleh disebabkan terdapat perbezaan antara individu yang menyertai


sukan dengan individu yang tidak menyertai sukan maka akan terdapat
dalam kalangan orang tertentu yang tidak faham dengan perkaitan ini
akan membuat andaian yang silap dengan mengatakan bahawa
penyertaan dalam sukan aktiviti sukanlah yang mengubah serta
mempengaruhi personaliti individu.
Model PerubahanModel Perubahan

Pendapat ini menjelaskan bahawa penglibatan dalam bidang sukan


membawa perubahan kepada individu terbabit.
PERSONALITI
SUKAN
Personaliti dan kecederaan
dalam sukan
Kajian menunjukkan bahawa ciri-ciri personaliti
seperti bertenaga, terlalu berhati-hati dan kurang
matang dari segi pemikiran berkait rapat dengan
insiden yang melibatkan kecederaan dalam
sukan.
Personaliti dan Atlet wanita
Menurut Williams (1980), atlet wanita
mempunyai ciri-ciri seperti bermotivasi
pencapaian, tidak bergantung kepada orang lain,
agresif, serta memiliki kestabilan emosi jika
berbanding dengan wanita yang kurang aktif.
Personaliti dan aktiviti kecemasan
Merujuk kepada konsep kendiri, kajian
menunjukkan bahawa aktiviti kecergasan berjaya
meningkatkan konsep kendiri individu.

Menurut Sonstroem(1984), peningkatan konsep


kendiri individu lebih disebabkan oleh persepsi
individu terbabit tentang peningkatan tahap
kecergasannya dan bukannya peningkatan
kecergasan yang sebenar.
Klasifikasi personaliti

AMBIVERT
Menurut Carl Jung
(1875-1961),
personaliti
individu boleh
diklasifikasikan
kepada tiga
kumpulan yang EKSTROVET INTROVERT
besar seperti
berikut :
Ambievert Ekstrovert introvert

Kepribadian manusia yang Manusia yang memiliki Keperibadian manusia


memiliki sifat introvert dan sifat ini lebih berkait rapat yang lebih berkait rapat
ekstrovert. dengan dunia di luarnya. dengan dunia dalam
Individu ini dapat berubah- Individu tersebut lebih pemikiran mereka sendiri.
ubah dari introvert cenderung membuka diri Individu tersebut lebih
menjadi ekstrovert, atau dengan kehidupan luar. cenderung menutup diri
sebaliknya. Mereka adalah manusia daripada kehidupan luar.
yang lebih bersosial dan Mereka adalah manusia
sedikit berfikir. yang lebih banyak berfikir
dangan sedikt bersosial.
Ambievert Ekstrovert Introvert

Memiliki sifat ini boleh Mereka juga orang yang Mereka juga adalah orang
dianggap baik kerana lebih senang berada di yang lebih senang berada
individu tersebut boleh khalayak ramai daripada di dalam kesunyian atau
fleksibel untuk bertingkah tempat yang sunyi. keadaan yang tenang
laku sebagai introvert daripada di tempat yang
ataupun ekstrovert, serta terlalu banyak orang.
dapat berinteraksi dengan
introvert dan ekstrovert
dengan sebaiknya.
Individu ini sering terlihat
moody kerana sifatnya yang
sering berubah-ubah.
Ciri-ciri ambievert

berfikir
bertutur sebelum
lancar memberi
memilih bekerja sesuatu
sendirian atau pendapat.
berseorangan
suka
berkawan

aktif
tetapi
sensitive
Ciri-ciri ekstrovert
Senang bersama orang
Percaya diri (kadang-kadang boleh berlebihan)
Aktif
Lebih senang bekerja secara berkumpulan
Lebih suka berinteraksi dengan banyak orang sekali gus
Mudah bergaul
Senang bersosial
lebih senang bercerita daripada mendengarkan orang bercerita
Senang dengan kegiatan yang banyak melibatkan orang ramai
(jalan-jalan,pergi ke konsert, lepak, berpesta dsb.)
Lebih mudah mengungkapkan perasaan dengan kata-kata
Bertindak sebelum berfikir.
Ciri-ciri introvert
Lebih suka bersendirian
Sentiasa berfikir
Pemalu
Pendiam
Lebih senang bekerja bersendirian
Lebih suka berinteraksi secara langsung dengan 1 orang (1 on 1
interaction)
susah bergaul
Senang berimaginasi
Jarang bercerita dan lebih suka menjadi pendengar
Gemar dengan kegiatan yang tenang (membaca, bermain computer,
memancing, bersantai dsb.)
Lebih senang memerhati dalam sebuah interaksi
Berfikir dahulu baru bertindak
Lebih mudah mengungkapkan perasaan dengan tulisan.
Ekstrovert adalah orang yang Introvet adalah orang yang
sangat ceria, suka bergaul atau bersikap pendiam, pemalu, dan
berinteraksi dengan orang lain. suka menyendiri.
(lebih agresif) (kurang agresif)
SEKIAN
TERIMA KASIH