Anda di halaman 1dari 43

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KSSR (SEMAKAN)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia

Peneraju Pendidikan Negara


Kemas kini: 23.03.2016
KURIKULUM KEBANGSAAN

PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN


( KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997
DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)

suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan


kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma,
nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani,
rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan
nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan

Peneraju Pendidikan Negara


LATAR BELAKANG
PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH
Kurikulum KSSR
Standard (Semakan)
Sekolah
Rendah
Kurikulum (KSSR) 2017
KBSR
Bersepadu (Semakan)
Sekolah 2011
Rendah
Kurikulum
Baru
(KBSR) 2003
Sekolah
Rendah 1993
(KBSR)
1983

Peneraju Pendidikan Negara


KERANGKA
KERANGKA KSSR
KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara


ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM

6 ASPIRASI
MURID
Selaras syor:
KEMAHIRAN
ABAD KE-21

PERPADUAN
DAN
KEHARMONIAN
KAUM

KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Peneraju Pendidikan Negara


6 ASPIRASI
MURID
PPPM

Peneraju Pendidikan Negara


CIRI-CIRI KEMAHIRAN BERFIKIR
KOMUNIKASI
KERJA SEPASUKAN
KEPIMPINAN
FLEKSIBEL
BERINISIATIF DAN TERARAH KENDIRI
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
KEUSAHAWANAN
BELAJAR SEPANJANG HAYAT
KEBOLEHAN MENYESUAIKAN DIRI
BPK (2014). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah, KPM

Peneraju Pendidikan Negara


Menerima Kepelbagaian :
KONSTRUK UTAMA
BAGI PERPADUAN 1 Murid yang berbeza kaum boleh bersikap terbuka,
bertoleransi, percaya dan sanggup bekerjasama
walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

2 Menghormati
: Kepelbagaian :
Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku
yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin terhadap
kaum lain walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

3
Mengurus Kepelbagaian :

Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku


yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza kaum, budaya,
agama dan bahasa.

Peneraju Pendidikan Negara


KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

Murid menguasai
sekurang-kurangnya
3 bahasa untuk
berkomunikasi secara
berkesan dan mampu
bersaing di peringkat
global

Peneraju Pendidikan Negara


PROFIL MURID
6 ASPIRASI
MURID Berdaya Tahan
Pemikir
KEMAHIRAN Mahir Berkomunikasi
ABAD KE-21
Kerja Sepasukan
PERPADUAN Bersifat Ingin Tahu
DAN KEHARMONIAN Berprinsip
KAUM Bermaklumat
Prihatin
KEMAHIRAN
Patriotik
KOMUNIKASI

7/31/2017 Peneraju Pendidikan Negara


PEMBAHARUAN KSSR (SEMAKAN)

Penambahbaikan kandungan mengikut trend


KANDUNGAN
global dan tanda aras antarabangsa

ASPEK Pendekatan pembelajaran secara


PEDAGOGI
KURIKULUM mendalam, kontekstual dan berkesan

PENTAKSIRAN Perkembangan pembelajaran


murid ditaksir secara berterusan

Peneraju Pendidikan Negara


Computational
Thinking

Pendidikan
Literasi
Tanpa
Kewangan
Sempadan

TREND GLOBAL
Trend
Sustainable
Global Peningkatan
Development Kreativiti

Kelestarian Design
Global Thinking

Peneraju Pendidikan Negara


Kajian oleh Pearson berkaitan kurikulum mata
pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains
Malaysia, UK dan Singapura

ICHPER-SD menjadi rujukan dalam


membangunkan kurikulum Pendidikan
Jasmani
ANTARA TANDA
ARAS
ANTARABANGSA
CEFR menjadi rujukan dalam
membangunkan kurikulum Bahasa Inggeris

Kerangka kerja TIMSS dan PISA


Peneraju Pendidikan Negara
PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Pembelajaran secara mendalam:


membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan
memperoleh kefahaman yang tinggi;
menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti
pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah
dan pendekatan STEM, ke arah penyelesaian masalah dan membuat
keputusan.

KBAT diaplikasikan dalam p&p semasa melaksanakan pembelajaran


secara mendalam.
(rujuk grafik pada slaid berikutnya)
Peneraju Pendidikan Negara
PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Aplikasi KBAT Penyelesaian


melalui Masalah
Pendekatan Pembelajaran berasaskan
masalah dan
Inkuiri Pembelajaran berasaskan
projek Membuat
Pendekatan STEM, dll. Keputusan

Peneraju Pendidikan Negara


Pelibatan

Penerokaan

Penerangan

PEMBELAJARAN Pengembangan
BERASASKAN
INKUIRI Penilaian

Peneraju Pendidikan
17 Negara
Membolehkan cara pembelajaran yang Guru sebagai fasilitator
pelbagai
Mengintegrasi pengetahuan dengan
Persekitaran yang bebas dalam membuat
aktiviti
pilihan berkaitan pembelajaran

Menggalakkan penggunaan kemahiran Dijalankan secara individu atau


berfikir aras tinggi secara berkumpulan
Ciri-Ciri Menggunakan kaedah pengalamn hands-on Interaksi guru murid yang berupa
Pembelajaran bimbingan dan perundingan pada
Memberi pemahaman yang tinggi setiap tahap proses
Berasaskan
Projek Boleh dirujuk oleh semua pelajar
Guru perlu menjelaskan prosedur
Melibatkan pelbagai mod komunikasi pelaksanaan yang lengkap

Projek menggalakkan pembelajaran yang Sesuai dengan murid dan kurikulum


bermakna dengan menghubungkn yang baru
dengan yang lama Berasaskan kemahiran,
pengetahuan, pengalaman dan
Pembelajaran merentasi kurikulum
kebolehan murid
Peneraju Pendidikan Negara
Bidang yang terdiri
SEBAGAI
BIDANG
daripada Sains,
Teknologi, Kejuruteraan
dan Matematik

Laluan pembelajaran
SEBAGAI yang menawarkan pakej
PAKEJ mata pelajaran elektif
STEM

Pendekatan pengajaran
dan pembelajaran yang
SEBAGAI mengintegrasikan
PENDEKATAN pengetahuan,
kemahiran dan nilai
STEM
Peneraju Pendidikan Negara
KONSEP STEM
DALAM KURIKULUM KEHIDUPAN
Pengaplikasian HARIAN
pengetahuan, kemahiran
dan nilai STEM menerusi Pengetahuan
p&p STEM untuk AMALAN
menyelesaikan masalah Pembudayaan
STEM
dalam konteks kehidupan
harian, masyarakat dan P&P
alam sekitar ke arah STEM
membudayakan
Amalan STEM Kemahiran Nilai
MASYARAKAT
ALAM
TEMPATAN DAN
SEKITAR GLOBAL

Peneraju Pendidikan Negara


Amalan STEM
Menyoal dan mengenalpasti masalah

Membangunkan dan menggunakan model

Merancang dan menjalankan penyiasatan

Menganalisis dan mentafsir data

Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi

Menjelaskan dan merekabentuk penyelesaian

Melibatkan diri dalam perbahasan, dan perbincangan dengan


berdasarkan eviden

Peneraju Pendidikan Negara


ELEMEN UTAMA
Kurikulum
KBAT Pedagogi Keupayaan
mengaplikasi
PENGETAHUAN
KEMAHIRAN
Pentaksiran NILAI

ELEMEN
SOKONGAN
Kokurikulum Menyelesaikan
masalah
Sokongan Komuniti Membuat Membuat
& Swasta penaakulan & keputusan
refleksi Berinovasi
Bina Upaya
Berupaya mencipta
Sumber sesuatu

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP
PENERANGAN
PEMIKIRAN

KBAT Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah kreatif dan inovatif

Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan


Menilai pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi
justifikasi
Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami
Menganalisis dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan
Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi
Mengaplikasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara

Mengingat semula maklumat dan boleh menjelaskan idea dan


Memahami konsep
KBAR
Mengingati Mengingat semula maklumat, fakta atau konsep

Peneraju Pendidikan Negara


1Proses p&p yang menggunakan pelbagai pendekatan/strategi

PELAKSANAAN 2
Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan
pertimbangan profesional bagi menetapkan Tahap
Penguasaan
PENTAKSIRAN
SEKOLAH
3 Merekod kemajuan murid

4Pelaporan Tahap Penguasaan murid

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP Kriteria pencapaian
PENGUASAAN yang berasaskan
setiap kelompok
standard kandungan
dan standard
pembelajaran
yang ditetapkan

Peneraju Pendidikan Negara


TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
1 memberi respons terhadap perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau


2 menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

TAFSIRAN Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu


TAHAP PENGUASAAN 3 kemahiran pada suatu situasi.
SECARA UMUM
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut
4 prosedur atau secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan


5 mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada


6 untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif,
kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Peneraju Pendidikan Negara


Tidak secara Menggunakan Rekod disimpan Guru perlu
dalam talian aplikasi di sekolah membuat
Ms Excel untuk pentaksiran
tindak susul apabila lengkap
mengajar satu
PELAPORAN Pelaporan kelompok
TAHAP kepada Standard
pihak Kandungan dan
PENCAPAIAN berkepentingan Pembelajaran
MURID

1 2 3 4
Peneraju Pendidikan Negara
DOKUMEN KURIKULUM
APA MENGAPA BAGAIMANA

DOKUMEN Satu dokumen yang Membantu untuk Guru


mengintegrasikan memudahkan melaksanakan
STANDARD kurikulum dan p&p dan
guru
KURIKULUM pentaksiran. melaksanakan menjalankan
DAN pentaksiran dalam pentaksiran
Standard proses P&P. dengan merujuk
PENTAKSIRAN Kandungan (SK), satu dokumen
(DSKP) Standard sahaja.
Pembelajaran (SP)
dan Standard Guru mentaksir
Prestasi (SPi). perkembangan
dan pencapaian
murid melalui
Standard Prestasi.

Peneraju Pendidikan Negara


Contoh DSKP Sains Tahun 1

Peneraju Pendidikan Negara


ELEMENMERENTAS
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
KURIKULUM
KSSR Bahasa KSSR Bahasa
(2011- Sains dan Teknologi (Semakan Sains dan Teknologi
2016) 2017) Pendidikan Alam Sekitar
Pendidikan Alam Sekitar
Patriotisme
Patriotisme
Nilai Murni
Nilai Murni
Keusahawanan
Keusahawanan
Kreativiti dan Inovasi
Kreativiti dan Inovasi
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Teknologi Maklumat dan Kemahiran Asas
Komunikasi Aplikasi
Pendidikan Keselamatan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
Jalan Raya Pendidikan Kewangan
Pendidikan Kewangan Kelestarian Global
Penggunaan dan Pengeluaran Lestari
Kewarganegaraan Global
Perpaduan
Peneraju Pendidikan Negara
Teknologi Pendidikan
Maklumat Keselamatan
& Komunikasi Jalan Raya
MODUL
TAMBAHAN

Kelestarian Pendidikan
Global Kewangan

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN KSSR
TAHAP I
BIL. MATA PELAJARAN
JAM SEMINGGU
MATA PELAJARAN TERAS SK SJK
1 Bahasa Melayu 6.0 5.0
MATA 2 Bahasa Inggeris 5.0 3.0
PELAJARAN 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - 6.0
& 4 Matematik 4.0 4.0
PERUNTUKAN 5 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 3.0 2.0
WAKTU
6 Sains 1.5 1.5
TAHAP I
KSSR 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1.5 1.5
(Semakan) 8 Pendidikan Kesenian 1.5 1.5
MATA PELAJARAN TAMBAHAN SK SJK
B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B.
9 2.0 -
Kadazandusun/ B. Semai
Perhimpunan 0.5 0.5
JUMLAH JAM SEMINGGU 25.0 25.0
Peneraju Pendidikan Negara
Apa itu ?
PENDIDIKAN KESENIAN
Gabungan Melahirkan Kemenjadian Pembangunan Pengupayaan
disiplin ilmu insan berliterasi murid secara dimensi estetik, kemahiran
Seni Visual seni holistik selaras emosi, intelek, berfikir aras
dan Seni FPK fizikal, nilai, tinggi
Muzik kemahiran melalui
generik dan penghasilan
kemahiran karya dan
sosial persembahan
seni serta
aplikasinya
dalam
1 2 3 4 kehidupan 5
Dilaksanakan untuk murid sekolah rendah mulai Tahun 1 hingga 6
KSSR Semakan

Peneraju Pendidikan Negara


Matlamat
PENDIDIKAN KESENIAN KSSR
Pendidikan Kesenian Sekolah Rendah
bermatlamat untuk melahirkan murid berliterasi
dan berkemahiran dalam bidang kesenian bagi
mengembangkan potensi diri sebagai insan
yang harmonis, kritis, kreatif dan inovatif, serta
mempunyai kesedaran terhadap estetik kesenian
dari pelbagai budaya seterusnya meningkatkan
rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai
keindahan alam persekitaran, keindahan seni
dan warisan bangsa.

Peneraju Pendidikan Negara


Pemupukan
pengetahuan dan
pemahaman bahasa
seni dalam disiplin
A B Pembinaan kemahiran
seni visual dan muzik
dalam aktiviti
bersepadu yang
ilmu seni visual dan menyeronokkan dan
seni muzik. bermakna.
Pembinaan daya Aplikasi pengetahuan,
SKOP
C D
kreativiti dan kemahiran dan
inovasi dalam keupayaan seni
PENDIDIKAN pengkaryaan/ dalam menghayati
KESENIAN persembahan/ dan menghargai
projek seni. karya seni.
KSSR
Aplikasi pembelajaran Integrasi bidang
secara kontekstual dengan ilmu lain contohnya
menghubungkaitkan kelestarian global.

F G
pengetahuan ilmu
kesenian dalam
kehidupan.

Peneraju Pendidikan Negara


PENGOPERASIAN
1. Guru
PENDIDIKAN 2 orang:
KESENIAN 1 Seni Visual
1 Seni Muzik

SENI SENI 2. Peruntukan masa


VISUAL MUZIK 1 jam 30 minit :
1 jam Komponen Seni Visual
GURU
GURU
SENI SENI
30 minit Komponen Seni Muzik
VISUAL MUZIK (secara berturutan)

3. Guru Seni Visual dan guru Seni Muzik


PROJEK KESENIAN merancang projek kesenian (skala kecil)
seperti: persembahan/ pameran atau
berdasarkan kreativiti guru dan murid

Peneraju Pendidikan Negara


MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU TAHAP II

TAHAP II
BIL. MATA PELAJARAN
JAM SEMINGGU
MATA PELAJARAN TERAS SK SJK
1 Bahasa Melayu 5.0 5.0
2 Bahasa Inggeris 5.0 3.0
MATA
3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - 5.0
PELAJARAN
4 Matematik 3.0 3.0
&
5 Sains 2.0 2.0
PERUNTUKAN
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 3.0 2.0
WAKTU
TAHAP II 7 Sejarah 1.0 1.0
KSSR 8 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1.5 1.5
(Semakan) 9 Pendidikan Kesenian 1.5 1.5
10 Reka Bentuk dan Teknologi 1.5 1.5
MATA PELAJARAN TAMBAHAN SK SJK
11 B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B. Kadazandusun/ B.Semai 2.0 -
Perhimpunan 0.5 0.5
JUMLAH JAM SEMINGGU 26.0 26.0
Peneraju Pendidikan Negara
BIL. MATA PELAJARAN JAM SEMINGGU

MATA PELAJARAN TERAS TAHAP I TAHAP II


1 Bahasa Melayu 6.0 5.0
2 Bahasa Inggeris 5.0 5.0
MATA
3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - -
PELAJARAN
4 Matematik 4.0 3.0
&
5 Sains 1.5 2.0
PERUNTUKAN
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 3.0 3.0
WAKTU
PENDIDIKAN 7 Pendidikan Jasmani* dan Pendidikan Kesihatan 1.5 1.5
KHAS 8 Pendidikan Kesenian 1.0 1.0
MASALAH 9 Sejarah - 1.0
PENGLIHATAN 10 Reka Bentuk & Teknologi* - 1.5
KSSR 11 Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan 1.0 1.0
(Semakan) MATA PELAJARAN TAMBAHAN TAHAP I TAHAP II
B. Arab/ B.Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/
12 1.5 1.5
B. Kadazandusun/ B. Semai
Perhimpunan 0.5 0.5
* Kurikulum Suaian
JUMLAH JAM SEMINGGU 25.0 26.0
Peneraju Pendidikan Negara
BIL. MATA PELAJARAN JAM SEMINGGU

MATA MATA PELAJARAN TERAS TAHAP I TAHAP II


PELAJARAN 1 Bahasa Melayu* 5.0 5.0
& 2 Bahasa Inggeris* 5.0 5.0
PERUNTUKAN 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil - -
WAKTU 4 Matematik 4.0 3.0
PENDIDIKAN 5 Sains 1.5 2.0
KHAS 6 Pendidikan Islam*/ Pendidikan Moral 3.0 3.0
MASALAH 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1.5 1.5
PENDENGARAN 8 Pendidikan Kesenian 1.5 1.0
KSSR 9 Sejarah - 1.0
(Semakan) 10 Reka Bentuk & Teknologi - 1.5
11 Bahasa Isyarat Komunikasi 3.0 2.5
Perhimpunan 0.5 0.5
* Kurikulum Suaian
JUMLAH JAM SEMINGGU 25.0 26.0

Peneraju Pendidikan Negara


BIL. MATA PELAJARAN JAM SEMINGGU

MATA PELAJARAN TERAS TAHAP I TAHAP II


1 Asas 3M 6.0 -
2 Bahasa Melayu - 3.0
MATA 3 Bahasa Inggeris - 2.0
PELAJARAN 4 Matematik - 2.5
& 5 Pengurusan Kehidupan 7.5 3.0
PERUNTUKAN 3.0
6 Pendidikan Islam / Pendidikan Moral 3.0
WAKTU
7 Pendidikan Jasmani 2.0 -
PENDIDIKAN
8 Pendidikan Jasmani & Kesihatan - 1.5
KHAS
9 Pendidikan Seni Kreatif 4.0 -
MASALAH
10 Pendidikan Muzik - 1.0
PEMBELAJARAN
11 Pendidikan Seni Visual - 1.0
KSSR
12 Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar - 2.5
(Semakan)
13 Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi - 1.0
14 Kemahiran Hidup Asas - 3.0
Perhimpunan 0.5 0.5
JUMLAH JAM SEMINGGU 23.0 24.0
Peneraju Pendidikan Negara
Sekian

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Peneraju Pendidikan Negara