Anda di halaman 1dari 6

Carta Suku Kata 1

Vokal, Separuh Vokal dan Diftong

y
/o/, /u/
z
//, /i/
Z
/a/, /e/

yZ
/o/, /u/
zZ
//, /i/ -
yy
/wo/, /wu/
zy
/w/, /wi/
Zy
/wa/


/yo/, /yu/

/y/, /yi/

/ya/

zy
/oi/
yZ
/au/
zZ
/ai/
Nota: 1. Alif juga melambangkan /i/ dan /u/ dalam kata pinjaman daripada
bahasa Arab. 2. Diftong bagi kata yang bermula dengan alif rumit dan ye
yang terhad penggunaannya, tidak dimasukkan dalam carta ini.
Carta Suku Kata 2
Konsonan Ba, Ta, Kaf, Nun
4 3 2 1


/bo/, /bu/

/b/, /bi/

/ba/
/be/


/te/ /to/, /tu/ /t/, /ti/ /ta/

<
/ke/
<
/ko/, /ku/
<
/k/, /ki/
<
/ka/


/ne/

/no/, /nu/ /n/, /ni/ /na/
Nota: Kelompok 1-3 ialah suku kata terbuka KV yang dapat membentuk suku kata tertutup KVK
berdasarkan hukum tertentu. Kelompok 4 berupa huruf tunggal di awal kata atau suku kata sahaja dan
mesti diikuti oleh huruf konsonan juga.
Carta Suku Kata 3
Konsonan Jim, Dal, Lam, Mim


/jo/ /ju/
dan

/j/ /ji/
dan

/ja/

yc zc Zc
/do/ dan /du/ /d/ dan /di/ /da/


/lo/ /lu/
dan

/l/ /li/
dan
/la/
dan


/mo/ /mu/
dan

/m/ /mi/
dan

/ma/

Nota: Perhatikan perbezaan lam-alif tidak berangkai dengan yang


berangkai.
Carta Suku Kata 4
Konsonan Ca, Ra, Sin, Nya

/co/ dan /cu/ /c/ dan /ci/ /ca/

/ro/ dan /ru/ /r/ dan /ri/ /ra/

/so/ dan /su/ /s/ dan /si/ /sa/

/nyo/ dan /nyu/ /ny/ dan /nyi/ /nya/


Nota: Semua suku kata terbuka ini dapat digabungkan dengan konsonan
untuk membentuk suku kata tertutup KVK. Namun, pengejaannya
hendaklah berdasarkan hukum pengejaan kata dasar yang berkaitan.
Carta Suku Kata 5
Konsonan Pa, Qaf, Ga, Nga

/co/ dan /cu/ /c/ dan /ci/ /pa/

/ro/ dan /ru/ /r/ dan /ri/ /ka/

/so/ dan /su/ /s/ dan /si/ /sa/

/nyo/ dan /nyu/ /ny/ dan /nyi/ /nya/

Nota: Qaf untuk - /k/ dan /q/


Berdasarkan carta suku kata di bawah, cipta perkataan sebanyak yang
mungkin dan tuliskan perkataan-perkataan yang anda cipta itu dalam
buku latihan anda.