Anda di halaman 1dari 8

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI PERUBAHAN
KURIKULUM
NAMA PENSYARAH: ENCIK AHMAD B. AHMAD RUSDHI
AHLI KUMPULAN : GUAN JING YING (R7)
NUR IMANINA BINTI SHAARI (R7)
SALINEE A/P MURUGAN (R7)
KURIKULUM
Rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan
Di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum (KBSR & KBSM)
adalah didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan yang menentukan
arah haluan negara.

Kurikulum = skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalam


sistem pendidikan sesebuah negara

Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia


memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan
sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan
kehendak negara.
Falsafah
Pendidikan

Faktor
Perubahan
Sosial Faktor Politik

Faktor-faktor yang
mempengaruhi
perubahan
kurikulum

Faktor
Kehendak Pembangunan
Masyarakat Negara Dan
Perkembangan
Dunia
1. FALSAFAH PENDIDIKAN
Falsafah Pendidikan Negara mempunyai implikasi yang besar terhadap
pembentukan kurikulum.
Hasil perubahan = KBSR & KBSM
Sukatan pelajaran
yang digubal Program pendidikan
Penekanan baru
disusun agar dapat
memberi penekanan diberikan kepada
melahirkan insan
terhadap aspek penerapan nilai-nilai
yang seimbang dan
kesepaduan dan murni
harmonis
keseimbangan

Program pendidikan Penekanan Penekanan juga


yang menitikberatkan diberikan kepada diberikan kepada
pendidikan umum pendidikan Teknik bahasa merentasi
diperkenalkan Dan Vokasional kurikulum

Pengukuhan &
peningkatan
Pemupukan budaya Pemupukan budaya
pendedahan bahasa
keusahawan dan
sains dan teknologi budaya niaga
Melayu dan bahasa
terus ditekankan Inggeris sebagai
ditegaskan
satu cabang ilmu
pengetahuan
2. KEHENDAK MASYARAKAT
Masyarakat mengkehendaki murid-murid mempelajari kemahiran asas
seperti membaca, menulis, mengira; konsep cara hidup masyarakat dari
segi politik, ekonomi dan sosial serta teknik asas untuk menyertai
kehidupan sesuatu masyarakat.

Menguasai Menguasai
kemahiran bahasa
mengira Inggeris

Menguasai
kemahiran Membina dan
berbahasa seperti memupuk
bertutur, akhlak yang
mambaca dan mulia
menulis

Menguasai KBSR digubal Meningkatkan ilmu


bahasa Melayu untuk pengetahuan
dengan membolehkan tentang manusia
memuaskan murid dan alam
3. FAKTOR POLITIK
Setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar, maka setiap
kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula
Kurikulum pendidikan menjadi saluran penting bagi setiap badan
pemerintahan menguatkan pengaruh mereka.
Semasa penjajahan British,
dasar pelajaran hanya
bertujuan menjadikan anak-
anak Melayu petani dan
nelayan yang lebih baik
daripada ibu bapa mereka

Sukatan pelajaran yang


Pihak British tidak
sama isi kandungan
langsung menitikberatkan
disyorkn oleh Penyata
perpaduan rakyat
Razak 1956 juga bertujuan
berbilang kaum di negara
untuk memupuk
ini
perpaduan.

Dasar Pelajaran
Apabila negara mencapai Kebangsaan yang termaktub
kemerdekaan, Dasar dalam Akta Pelajaran 1961
Pelajaran Kebangsaan menitikberatkan aspek yang
turut berkembang dan berkaitan dengan perpaduan
berubah negara dan penghasilan
tenaga kerja.
4. FAKTOR PEMBANGUNAN NEGARA
DAN PERKEMBANGAN DUNIA
Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya
mempunyai kurikulum yang statik.
Oleh itu, ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan
kemajuan sains dan teknologi.

Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata


pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana
tenaga kerja mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi
ini. (Ee Ah Meng, 1995)
5. PERUBAHAN SOSIAL
Masalah keruntuhan moral dan jenayah dalam kalangan murid-
murid semakin meningkat.
Masalah ini jika tidak dibendung dengan segera akan merosak
dan menghalang pembangunan negara.

Falsafah
Pendidikan
Negara

Perkembangan
kurikulum harus
sejajar dengan
perubahan
sosial

Nilai-nilai
murni dalam
diri individu
tidak pupus
ditelan arus
pembangunan