Anda di halaman 1dari 58

CIRI GURU

SEJARAH YANG
BERPENGETAHUAN
Penguasaan Isi Kandungan
Maksud: mempunyai ilmu, kemahiran dan pengalaman
yang komprehensif terhadap bidangnya dengan
mendalam. Guru seharusnya mempunyai pengetahuan
dan kemahiran yang kukuh serta mendalam dalam
bidang sejarah.

Guru yang berpengetahuan haruslah serba tahu dengan


menambah pembacaan untuk peningkatan ilmu serta
dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincangkan.

Dapat menyampaikan pengajaran sejarah secara


berkesan dan dapat menyesuaikan diri dengan
pengetahuan baru.
Guru sejarah yang berpengetahuan juga
memahami perbezaan individu dan menjadi pakar
rujuk untuk mengatasi masalah pelajar dalam
bidang sejarah.

Guru yan berpengetahuan juga akan membuat


persediaan yang rapi untuk menyampaikan
pengajarannya.

Guru sejarah yang berpengetahuan haruslah


menggunakan pelbagai kaedah yang bersesuaian
dengan isi pengajaran dalam bilik darjah.
Menguasai Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentafsiran

Guru Sejarah yang berpengetahuan hendaklah mengetahui:


Matlamat dan objektif mata pelajaran Sejarah
Fokus mata pelajaran
Organisasi kurikulum
P&P Sejarah
Penilaian
Standard kandungan dan standard pembelajaran mata
pelajaran Sejarah.
KREATIVITI DAN INOVASI

Guru Sejarah yang berpengetahuan perlulah kreatif dan


inovatif, khususnya dari segi pengajaran, pembelajaran
dan penggunaan TMK

Mempunyai kebolehan berhujah, kemampuan menjana


dan mencetuskan pemikiran aras tinggi, berpengetahuan
yang luas, dedikasi terhadap tugas pengajaran

Berusaha menjadikan diri cemerlang dan pakar dalam


bidang yang diajar serta sentiasa berusaha memajukan
diri dalam profesional perguruan yang diceburi.
MINAT DALAM PENYELIDIKAN
Mengubah dan menyesuaikan strategi
P&P agar dapat menarik perhatian
murid.

Sentiasa membuat dan menjalankan


refleksi kendiri bagi memperbaiki
kelemahan dalam P&P.
MENGUASAI BIDANG IT

Mahir
menggunakan elektronik seperti
komputer, internet, powerpoint dan video
dalam menyampaikan isi pelajaran.

Boleh menyelenggara konputer


CIRI GURU
SEJARAH YANG
KEPERIBADIAN
KEPERIBADIAN
perihal peribadi , sifat
( w atak , ciri- ciri dsb )
yang khusus te rdapat
p ada seseorang , bangsa
dsb
MENGUASAI SUBJEK

Guru haruslah menguasai kandungan


DSKP bagi subjek yang diajar
MAHIR DALAM PEDAGOGI
Penggunaan pelbagai kaedah pembelajaran
Mewujudkan keseimbangan antara murid
Seorang guru sejarah harus menggunakan pelbagai
kaedah pengajaran dan tidak hanya bertumpu
kepada suatu kaedah pengajaran.
Hal ini demikian bukan semua pelajar mempunyai
tahap kognitif dan kemampuan dan citarasa yang
berbeza.
KREATIF DAN INOVATIF

Guru Sejarah harus kreatif dalam


menyampaikan pelajaran supaya murid
minat untuk belajar
Contohnya, menggunakan kaedah yang
menarik, bahan yang interaktif dan
aktiviti yang berunsur hiburan
SURI TELADAN
Seorang guru harus menjadi suri
teladan yang baik kepada murid agar
mereka dapat mengikuti pembelajaran
sejarah
Sebagai contoh, penerapan elemen
patriotisme harus bermula dari
seorang guru terlebih dahulu
YAKIN PADA KEBOLEHAN
MURID
Setiap murid wajar diberi peluang sama
rata
Setiap murid mempunyai kebolehan yang
berbeza maka ia merupakan
tanggungjawab seorang guru untuk
mengenalpasti kebolehan seseorang
murid dan mendorong mereka untuk
berjaya.
OPTIMIS

Guru hendaklah optimis dalam


menyampaikan pembelajaran terbaik
buat murid-murid mereka
PATRIOTIK
Guru Sejarah harus bersemangat cinta
akan negara yang tinggi supaya dapat
menerapkannya dalam pengajaran lalu
memupuk patriotisme dalam murid
Hal ini penting untuk mencapai
matlamat pengajaran mata pelajaran
Sejarah
BERSEMANGAT DAN
BERKEYAKINAN
Guru yang bersemangat akan mempamerkan
keyakinan dalam perkara yang hendak diajar
Guru menunjukkan kesungguhan semasa mengajar
melalui nada suara dan gerak geri yang
menunjukkan bahawa perkara uang hendak diajar
adalah penting dan menarik
Guru kelihatan bertenaga dan gembira akan
membuat murid tertarik dan bersemangat untuk
belajar
PEKA TERHADAP ISU
SEMASA
Guru Sejarah juga perlu ambil tahu tentang
apa yang berlaku di persekitaran dan negara
supaya dapat menyampaikannya kepada
murid
Melatih murid untuk memberi pandangan
dan berfikiran kritis tentang isu-isu yang
berlaku di sekeliling
CIRI GURU
SEJARAH YANG
KEPELBAGIAN
KAEDAH
Pembelajaran
Peta I-
berasaskan Pembelajaran
Think
projek Abad Ke-21

Lakonan Pembelajaran
Koperatif

Kaedah
pengajaran
Perbahasan

media

Permainan
simulasi
demonstrasi eksposisi latih tubi
Pembelajaran berasaskan
projek
Berlaku melalui penyedian sesuatu
projek:
Berpusatkan murid
Boleh dilaksanakan secara individu dan
berkumpulan
Mementingkan prosess dan hasil
Peranan guru sebagai fasilitator
PEMBELAJARAN ABAD
KE-21
Kemahiran PAK-
Ciri-ciri 21
Berpusatkan pelajar Kemahiran kepimpinan
Penggunaan komputer dan pengurusan
Pembelajaran aktif Kemahiran bergaul dan
Pembelajaran kendiri bekerjasama dengan
Persekitaran yang kondusif orang lain
Pelajar faham dan mematuhi
Kemahiran mencari,
arahan
Saling menghormati menginterpretasikan dan
Pelajar bertanggungjawab mengaplikasi maklumat
terhadap pelajaran mereka Kemahiran berfikir secara
Penilaian berasaskan kritikal dan kreatif
pencapaian
Kemahiran berkomunikasi
Pembelajaran kolaboratif

secara berkesan
Pembelajaran Koperatif
Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran
yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan
bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu
matlamat yang sama (Slavin, 1982).
Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan
sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan
yang lain.
Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah: -
saling bergantung antara satu sama lain
- saling berinteraksi secara bersemuka
- pembelajaran diri sendiri
- kemahiran koperatif
- pemprosesan kumpulan
PENDEKATAN MEDIA
Mengandungi 3 langkah;
Perancangan

Penyediaan media

Aktiviti susulan

Tumpuan utama
membawa pengalaman pembelajaran ke dalam bilik darjah.

untuk perkembangan dan pengayaan pengetahuan,

kemahiran dan sikap daripada bahan yang spesifik dan


penyampainya.
dapati sesuai untuk semua peringkat umur dan tahap

kebolehan
PENDEKATAN LATIH TUBI
Mengandungi 6 langkah utama;
i. Perancangan
ii. Semak makna perkataan dan kefahaman
iii. Tumpukan kepada bahagian utama
pelajaran
iv. Latih tubi

v. Ujian bertulis
vi. Pemeriksaan dan pemarkahan
Tumpuan utama
melalui pengulangan dapat
menghasilkan respon yang segera atau
pengingatan kembali yang cepat
terhadap fakta, nama dan perkataan
dalam subjek Sejarah
Latih tubi melalui komputer dapat
dilakukan tanpa had
penggunaan kad imbasan, OHP, audio
kaset, permainan akan menambahkan
minat murid dalam pdp
PENDEKATAN EKSPOSISI
Mengandungi 4 langkah utama;
i. Perancangan

ii. Persembahan bahan

iii. Aktiviti pelajar

iv. Uji kefahaman/pemindahan bahan ke dalam kehidupan


sebenar
Tumpuan utama
Bertujuan memindahkan maklumat dengan secepat yang
mungkin dan difahami.
contoh strategi ini adalah syarahan dan ceramah iaitu lebih
berbentuk strategi pembelajaran berpusatkan guru.
sesuai dengan peringkat umur, kebolehan, minat dan
keperluan pelajar berasaskan kepada masa penumpuan dan isi
kandungan pelajaran
PENDEKATAN DEMONSTRASI
3 langkah utama;
i. Perancangan

ii. Penerangan dan demonstrasi kemahiran/isi kandungan

iii. Pelajar melakukan demonstrasi dengan maklumbalas

guru
iv. Penggunaan/pemindahan kemahiran/isi kandungan

Tumpuan utama
memperkenalkan kemahiran baru, isi kandungan dan
tingkah laku melalui pengamatan/pemerhatian dan
peniruan.
Sesuai pelajar yang peringkat umur rendah serta
lembam.
PERMAINAN SIMULASI
Mengandungi 4 langkah
i. Perancangan

ii. Persediaan untuk permainan simulasi

iii. Permainan simulasi

iv. Perbincangan dan rumusan

Tumpuan utama
menghasilkan sedekat mungkin pengalaman atau situasi

sebenar.
Pelajar akan dapat belajar prinsip yang khusus, konsep atau

kemahiran berfikir didalam domain kognitif, psikomotor dan


nilai serta sikap yang berkaitan dengan mata pelajaran
Sejarah
Pelajar akan belajar dengan lebih seronok.
PERBAHASAN
Perbahasan merupakan aktivti yang boleh
memberi peluang kepada penyertaan murid.
Murid yang tidak terlibat dalam perbahasan
boleh diberikan peluang untuk menilai dan
mengadili perbahasan tersebut melalui sesi
perbincangan.
Guru boleh memberikan tajuk seperti Melaka
kalah kepada Portugis bukan faktor
kekurangan senjata.
LAKONAN
Aktiviti ini boleh dilaksanakan secara spontan atau
secara terancang. Guru memilih aspek-aspek
tertentu dalam topik yang diajar untuk dilakonkan
oleh murid. Lakonan yang terancang memerlukan
penyediaan skrip sebelum aktiviti dilaksanakan
Tujuan :
hasilkan
murid
inovatif

Kaedah :
untuk i- Cara :
mengolah Think Thinking
fakta Maps

Bantu
tingkatkan
intelektuan /
kefahaman
murid
JENIS PETA
1. Peta Bulatan
Mendifinisikan sesuatu dalam konteks, ia boleh
digunakan untuk mencernakan idea, membuat
diagnosis pengetahuan sedia ada dan ulangkaji.

2. Peta Buih
Memberi penerangan sesuatu perkara dengan
peggunaan kata adjektif.

3. Peta Jujukan / Alir : Membuat aturan, susunan ,


sisihan, langkah pelaksanaan, kronolgi, sisri dan
aliran
4. Peta Pokok : Membuat kategori, pengelasan dan
grouping

5. Peta Buih Bergandaa : Membuat perbandingan,


banding beza

6. Peta Dakap : Membuat pecahan daripada keseluruhan

7. Peta Multi Jujukan : Membuat analisis kepada kesan


dan akibat, apa akan berlaku jika

8. Peta Jambatan : Membuat analogi dan mempunyai


faktor yang berhubungan, memindahkan perkara yang
ada persamaan
ALAT-ALAT PENGAJARAN YANG DIGUNAKAN OLEH GURU UNTUK
MENCAPAI KECEMERLANGAN
+
CORAK PENDIDIKAN DALAM BILIK DARJAH YANG MENYERONOKKAN

MERUPAKAN INTEGRASI :

KAEDAH + KURIKULUM + ISI PELAJARAN


KAEDAH + INOVASI + KREATIVITI
KAEDAH + TEKNOLOGI + ALAT BANTU MENGAJAR
KAEDAH + KUALITI PENGAJARAN
KAEDAH + KECEKAPAN GURU
KAEDAH + PERKEMBANGAN MURID
KAEDAH + AKTIVITI PEMBELAJARAN
KRITERIA UMUM :

1. SESUAI DAN BERKESAN


2. MENARIK MINAT DAN MERANGSANG
3. KREATIF DAN INOVATIF
4. FLEKSIBEL
5. PENGGUNAAN MASA BERKESAN
6. PENGLIBATAN AKTIF MURID
7. MENINGKATKAN KECEKAPAN MURID
8. STAIL PENGAJARAN VERSATILE
9. KOMUNIKASI DAN INTERAKSI
10. GABUNGAN BEBERAPA KAEDAH
11. MERANGSANG PEMBELAJARAN
KAEDAH PENGAJARAN :
Pendekatan dan teknik untuk menyampaikan
pengajaran kepada pelajar
sesuai dan berkesan untuk mencapai matlamat P & P
pelbagai, untuk membangkitkan perasaan positif
terhadap pembelajaran
1. Kaedah Penceritaan
2. Kaedah Inkuiri
3. Kaedah Perbincangan
4. Kaedah Syarahan
5. Kaedah Dapatan
6. Kaedah Sokratik
7. Kaedah Penerangan
8. Kaedah Simulasi
9. Kaedah Kaji Peta
10. Kaedah Kaji Gambar
11. Kaedah Kaji Dokumen
12. Kaedah Tutorial
13. Kaedah Tunjuk Cara
14. Kaedah Kaji Buku Teks
15. Kaedah Lakonan
16. Kaedah Projek
KAEDAH INKUIRI
1. Suatu proses soal selidik untuk mendapatkan
kesimpulan daripada masalah yang dikemukakan
dalam P & P

2. Menekankan soal-soal pengajaran dan


pembelajaran yang berasaskan pendekatan, kaedah,
teknik, prosedur, cara melihat dan menyelesaikan
masalah.

3. Suatu teknik yang dapat mengembangkan


kemahiran belajar di kalangan pelajar.
MATLAMAT UTAMA
1) Mengenalpasti unsure-unsur penting untuk
melakukan inkuiri bercorak intelektual

2) Mengukuhkan strategi pengajaran yang dibina

3) Membina kemahiran kepada guru untuk


mempersembahkan bentuk pengajaran yang lebih
berkesan dan bermakna

4) Menganalisis beberapa implikasi penggunaan


strategi guru, bilik darjah dan kesesuaian kurikulum
JENIS-JENIS INKUIRI
1) Inkuiri Terbimbing
o Guru bertanggungjawab membimbing pelajar dalam
proses kajian
o Kajian adalah sama dalam bentuk soal selidik,
membantuk hipotesis dan merancnag aktiviti penyelidikan
o Dapat membuat rumusan

2) Inkuiri Terbuka
o Tiada bimbingan
o Rumusan adalah hasil dari kajian sendiri
o Sesuai di peringkat pengajian tinggi
LANGKAH-LANGKAH
KAEDAH INKUIRI
i. Menentukan masalah
ii. Rangka penyelesaian
iii. Pengumpulan data
iv. Menganalisis data
v. Membuat kesimpulan
PELAKSANAAN
1. Memilih sesuatu konsep, idea ataupun
generalisasi
2. Membimbing, memberi panduan dan
bantuan kepada pelajar untuk mencari
jawapan
3. membantu pelajar untuk menguji konsep,
idea dan generalisasi
4. memberi bimbingan untuk memeriksa
kembali jawapan
KELEBIHAN
1. mendorong sikap belajar secara sendiri
2. mempertajamkan fikiran di samping
mengembangkan kemahiran intelek
3. penglibatan pelajar sepenuhnya dalam
pengajaran guru
4. memberi kesempatan kepada pelajar untuk
mengkaji, menilai dan menyangkal pendapat dan
pandangan orang lain mengenai sejarah dengan
mengemukakan hujah dan bukti.
Ialah kaedah penyelesaian masalah dalam
bentuk deskriptif atau penerangan.

Kemahiran inkuiri penting sebagai


pedagogi yang dapat dilaksanakan
dalam menjalankan kajian kes.

Dapat meningkatkan kebolehan murid


untuk mengenal pasti masalah,
rancang, mengolah isi dan beri
rumusan terhadap satu masalah.

Pengalaman menjalankan kajian kes


dapat menggalakkan penglibatan murid
& memupuk kemahiran penyelesaian
masalah dan sikap ingin tahu.
Langkah Menjalankan
Kajian Kes
Memahami Mengumpul Mengkaji Membuat
persoalan maklumat maklumat rumusan
persoalan menggunakan maklumat menyatakan
yang pelbagai dikumpulkan pengajaran
berdasarkan kaedah dengan cara yang
petikan cerita berkaitan menganalisis, diperoleh
atau peristiwa cerita atau menaakul dan daripada
yang peristiwa yang empati untuk maklumat
terkandung hendak menjelaskan yang telah
dalam diselesaikan. masalah. dianalisis.
kurikulum
Sejarah.
Ialah pendekatan P&P bagi memastikan
murid menguasai hasil pembelajaran yang
diharapkan dalam suatu unit pembelajaran
sebelum berpindah ke unit pembelajaran
seterusnya.

Kaedah ini digunakan kerana murid


mempunyai kebolehan dan keperluan yang
berbeza dalam pembelajaran.

Pendekatan ini memerlukan peruntukan


masa yang mencukupi dan proses
pengajaran dan pembelajaran yang
berkualiti.
Pembelajaran Akses Kendiri (PAK)
Pendekatan yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui
penggunaan bahan pembelajaran.

Murid Mereka dapat belajar


diberi peluang memilih aktiviti, bertanggungjawab dan berdikari
menilai hasil kerja dan memantau atas pembelajaran mereka
kemajuan mereka sendiri

Bahan pembelajaran direka dan


Murid juga boleh mengetahui
diuruskan supaya murid belajar
maklum balas pencapaian mereka
mengikut minat, tahap
kerana program PAK menyediakan
kemampuan pembelajaran
pentaksiran kendiri.
mereka.
Ialah kaedah Pembelajaran akan
Guru perlu
pembelajaran yang berlaku apabila murid
mengaplikasikan
menggabungkan isi dapat memproses
pembelajaran secara
kandungan dengan maklumat
konkrit yang melibatkan
pengalaman harian /pengetahuan baru
aktiviti hands-on
individu, masyarakat yang bermakna dalam
&minds-on.
dan alam pekerjaan. rangka minda mereka.

Pembelajaran menjadi
Penekanan perlu diberi
lebih berkesan jika
kepada kepelbagaian
maklumat disampaikan
persekitaran pembelajaran
dalam konteks yang
untuk menghasilkan
pelbagai dan bermakna
pembelajaran yang berkesan.
kepada murid.
Menghubungkait

Mengalami

Bentuk
Bekeriasama Pembelajaran
Kontekstual

Mengaplikasi

Memindahkan
Pembelajaran Secara Konstruktivisme

Suatu kaedah pembelajaran


yang menggalakkan murid
membina sendiri pengetahuan
atau konsep secara aktif
berdasarkan pengetahuan dan
pengalaman sedia ada.

Murid akan menyesuaikan ilmu


pengetahuan yang diterima
dengan pengetahuan sedia ada
untuk membina pengetahuan
baru.
FAHAM

KEMAHIRAN
SOSIAL INGAT
Kelebihan
Pembelajaran
Secara
Konstruktivis
me

SERONOK YAKIN
Kajian Masa Depan (KMD)
Ialah salah satu strategi
dalam P&P bagi Guru perlu mendedahkan
membina keupayaan kepada murid tentang
murid untuk menghadapi apakah yang telah
cabaran hidup dan berlaku (sejarah) dan
berfikiran jauh ke apa yang sedang berlaku
hadapan. (trend dan perubahan
terkini).

Murid sedar bahawa masa depan


sentiasa berubah. Maka mereka
perlu merancang masa depan Guru perlu membimbing
sesuai dengan hasrat melahirkan murid membuat
masyarakat Malaysia pertimbangan terhadap apa
berwawasan, kreatif & dinamik yang akan berlaku pada
masa hadapan dan
impaknya sebelum
membuat keputusan terbaik.
Pemahaman konsep KMD
Pengumpulan maklumat
Ramalan dan analisis
Imaginasi dan kreatif
Strategi mengatasi cabaran
Proses inovasi sosial
Membina senario
Penjelasan nilai-nilai masa depan
Dimensi kemapanan
Text Text
Text Text

Text Text Text Text


Kaedah pelaksanaan Teknik
Theory of Constraints

Kandungan huraian
Aktiviti bercerita Kajian kes
sukatan pelajaran

mendedahkan modifikasi kemahiran


pemahaman kelakuan dan berfikir dan
konflik dan cara tingkah laku, perancangan
watak membuat pembelajaran strategik
keputusan nilai murni dan
kerohanian

Anda mungkin juga menyukai