Anda di halaman 1dari 14

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN 2
2017

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Peneraju Pendidikan Neg
MATLAMAT

KSSM Pendidikan Seni Visual peringkat sekolah


menengah adalah untuk membina potensi murid ke
arah melahirkan insan yang mempunyai pengetahuan
dan kemahiran seni visual serta menghayati nilai
estetik bagi menyumbang kepada pembangunan diri,
masyarakat dan ekonomi negara.

Peneraju Pendidikan Neg


OBJEKTIF

Menghargai keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan.


Menjelaskan bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual,
Seni Halus, Reka Bentuk, Seni Kraf dan Komunikasi
Visual.
Menginterpretasikan bidang Sejarah dan Apresiasi Seni
Visual, Seni Halus, Reka Bentuk, Seni Kraf dan
Komunikasi Visual.
Menyatakan sumbangan hasil karya tokoh seni visual dan
tokoh seni kraf kebangsaan.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman dalam
pelbagai bidang seni visual melalui penggunaan media,
teknik dan proses dalam penghasilan karya atau
produk seni.

Peneraju Pendidikan Neg


OBJEKTIF

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi


melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya atau produk seni.
Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif serta
menumpukan aspek pemikiran seni visual dalam
penghasilan karya atau produk seni.
Membuat apresiasi hasil karya atau produk seni
berpandukan Bahasa Seni Visual.

Peneraju Pendidikan Neg


REKA BENTUK
PEMIKIRAN

PRINSIP
PERSEKITARAN
SENI REKA

PRINSIP
KURIKULUM

IDENTITI KOMUNIKASI
NASIONAL

PENGETAHUAN
DAN NILAI

Peneraju Pendidikan Neg


BIDANG PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 1 HINGGA 5

SEJARAH &
BAHASA SENI
APRESIASI SENI HALUS
VISUAL
SENI VISUAL

PEMIKIRAN
SENI VISUAL
BIDANG PEMBELAJARAN
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL

REKA BENTUK SENI KRAF KOMUNIKASI


VISUAL

Peneraju Pendidikan Neg


BIDANG PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 2

SEJARAH &
APRESIASI SENI HALUS
SENI VISUAL

BIDANG PEMBELAJARAN
KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL

REKA BENTUK SENI KRAF KOMUNIKASI


VISUAL

Peneraju Pendidikan Neg


PENEKANAN KURIKULUM

PERSEPSI DAN RESPON


PERCEPTION AND RESPONSE

PEMIKIRAN DAN EKSPLORASI


PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN
DESIGNOMIC DAN KOMUNIKASI

Peneraju Pendidikan Neg


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

PEMIKIRAN
ARAS TINGGI
KREATIVITI DAN INOVASI
KEUSAHAWANAN
ICT

Peneraju Pendidikan Neg


INSPIRASI ESTETIK, PEMIKIR KREATIF DAN KECENDERUNGAN MENCIPTA
REKA BENTUK
PEMIKIRAN

KERANGKA KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL


PRINSIP
SENI REKA
APRESIASI DAN PERSEKITARAN
BAHASA SENI SENI HALUS
SEJARAH SENI VISUAL
VISUAL

PERSEPSI DAN RESPON PEMIKIRAN


ARAS TINGGI
PEMIKIRAN DAN EKPLORASI
PEMIKIRAN KREATIVITI DAN
SENI VISUAL PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN INOVATIF
KEUSAHAWANAN
DESIGNOMIC DAN KOMUNIKASI ICT

KOMUNIKASI
REKA BENTUK SENI KRAF
VISUAL
IDENTITI KOMUNIKASI
NASIONAL

PENGETAHUAN
DAN NILAI

Peneraju Pendidikan Neg


ORGANISASI KANDUNGAN

BIDANG TAJUK MASA MINIMUM

Seni Ragam Hias


Sejarah dan Apresiasi Pengangkutan, Alat
2 jam
Seni Visual Permainan Rakyat dan Alat
Domestik
Seni Lukisan 3 jam
Seni Halus Seni Catan 3 jam
Seni Cetakan 3 jam
Reka Bentuk Landskap 3 jam
Reka Bentuk
Reka Bentuk 3 jam
Hiasan Dalaman
Reka Bentuk Industri 3 jam

Seni Sulaman 3 jam


Seni Kraf
Seni Seramik 3 jam
Seni Reka Grafik (Simbol
3 jam
Komunikasi Visual dan Logo)
Seni Foto (Pinhole) 3 jam

Peneraju Pendidikan Neg


ORGANISASI DSKP

STANDARD STANDARD STANDARD


KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

Penyataan spesifik Suatu penetapan kriteria Suatu set kriteria umum


tentang perkara yang atau indikator kualiti yang menunjukkan
murid patut ketahui dan pembelajaran dan tahap-tahap prestasi
boleh lakukan dalam suatu pencapaian yang boleh yang perlu murid
tempoh persekolahan diukur bagi setiap pamerkan sebagai tanda
merangkumi aspek standard kandungan. bahawa sesuatu perkara
pengetahuan, kemahiran itu telah dikuasai murid
dan nilai.

Peneraju Pendidikan Neg


PERBEZAAN KBSM DENGAN KSSM

PERKARA KBSM KSSM

2 kali seminggu x 40 minit = 1 kali seminggu x 1 jam =


Masa
1 jam 20 minit (80 minit) 1 jam (60 minit)

2 waktu x 36 minggu = 1 waktu x 32 minggu =


Waktu
72 waktu 32 waktu

Peneraju Pendidikan Neg


TERIMA KASIH

Peneraju Pendidikan Neg