Anda di halaman 1dari 28

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


1
Kurikulum Kebangsaan
Akta Pendidikan 1996
Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Kurikulum Kebangsaan) 1997

SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK


KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG
MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,
NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN
KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN
SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI
JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK
MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL
YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN
PENGETAHUAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Hasrat Pendidikan
Murid
Murid yang
yang seimbang
seimbang dari
dari segi
segi Warga
Warga Negara
Negara Bertanggungjawab
Bertanggungjawab
intelek,
intelek, rohani,
rohani, jasmani
jasmani dan
dan
emosi
emosi Berbudi
Berilmu Pengetahuan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Bersatu padu
Berketrampilan Patriotik
Percaya kepada Tuhan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Adil
Berakhlak Mulia Penyayang
Berkeyakinan Dasar Pendidikan Kebangsaan Berbakti
Murid yang Berdikari Wawasan 2020
Rangka Rancangan Jangka
Panjang
Global Pelan Pembangunan Pendidikan
Global Player
Player Pekerja
Pekerja Berilmu
Berilmu
Cabaran Abad Ke-21 Inovatif
Daya Saing Model Baru Ekonomi (MBE) Kreatif
Daya Tahan Teori Pembelajaran Dahagakan Ilmu
4 Pillars of Education (UNESCO) Menguasai Kemahiran
Kemahiran
Teknologi Maklumat
Berkomunikasi Sumber ilmu yang muktabar & Komunikasi
Jati Diri Pencipta Teknologi
Belajar Sepanjang
Hayat
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Profil Murid

Berdaya Tahan
BERPUSATKAN
Pemikir
MURID Mahir Berkomunikasi
Kerja Sepasukan
Bersifat Ingin Tahu
Berprinsip
Bermaklumat
Penyayang/Prihatin

1Bahagian Pembangunan Kurikulum


Patriotik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Project-Based Learning
Kurikulum RBT KSSR

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Project-Based Learning Benefit
Increased critical thinking
Increased self direction
Higher comprehension and
better skill development
Self-motivated attitudes
Enhanced awareness of the
benefits of teamwork
A more active and enjoyable
learning process
(Johnson 1999)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KBAR + KBAT

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Latar belakang
Kurikulum
Standard
Sekolah
Rendah
(KSSR)
KBSR
Kurikulu
m (Semaka 2011
Bersepa n)
du
Kurikulu Sekolah 2003
m Baru Rendah
Sekolah (KBSR)
Rendah
1993
(KBSR)
1983

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Mengapa Standard?
Ekuiti dan Kualiti
Semua murid perlu diberi pendidikan
yang sama dan berkualiti

Akauntabiliti
Pentadbir dan guru memastikan murid
KSSR melepasi piawaian standard yang
ditetapkan

Skema dan piawai pengukuran


Pengetahuan dan kemahiran perlu diukur
dengan jelas

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Reka Bentuk KSSR

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Elemen Merentas Kurikulum

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KURIKULUM
KANDUNGAN
Suatu
pengalaman
pembelajaran
yang
terancang ke APAKAH OBJEKTIF
PEMBELAJARAN YANG HENDAK
arah mencapai DICAPAI?
penghasilan
pembelajaran APAKAH PENGALAMAN
PEMBELAJARAN YANG BOLEH
yang
MENCAPAI OBJEKTIF?
dihasratkan
BAGAIMANAKAH PENGALAMAN
PEMBELAJARAN BOLEH
DIRANCANG SECARA BERKESAN?
BAGAIMANAKAH CARA
MENENTUKAN HASRAT
PEMBELAJARAN SUDAH
TERCAPAI?
PEDAGOGI
PENTAKSIRAN

(PPK, 2001)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Isi kandungan mata pelajaran
Matlamat dan objektif
KANDUNGAN pembelajaran/hasil pembelajaran
yang dihasratkan melalui mata
pelajaran tersebut.
Pengalaman pembelajaran yang
seharusnya dilalui menerusi teknik
dan kaedah yang berkualiti ke arah
KURIKULUM PEDAGOGI mencapai objektif pembelajaran
Susun atur pengalaman
pembelajaran yang terancang bagi
mencapai objektif pembelajaran

Kaedah yang digunakan dalam


proses pembelajaran untuk
PENTAKSIRAN
menentukan objektif pembelajaran
telah dicapai

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KEPENTINGAN PENTAKSIRAN

GURU MURID
Mendapatkan gambaran
tentang perkembangan Memahami tujuan
murid mereka belajar dan
mengetahui kemajuan
Menilai keberkesanan
pembelajaran mereka
PdP
Meningkatkan motivasi
Membantu memperbaiki
dan keyakinan diri
PdP
Mendapat maklumbalas
Membantu perancangan
tentang tindak susul
tindakan susulan
yang perlu dilakukan

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 14
PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH

FORMATIF SUMATIF
Secara berterusan dalam Pentaksiran pada akhir
proses PdP unit pembelajaran,
Maklum balas tentang penggal, bulan atau tahun
sejauh mana sesuatu hasil Memberikan nilai yang
pembelajaran telah dikuasai membezakan pencapaian
Maklumat tentang seorang murid dengan
kelemahan dan kekuatan murid lain
serta potensi seseorang Digunakan untuk
murid membuat pemilihan
Contoh: latihan, kerja Contoh: Ujian topikal,
rumah, kuiz, lembaran kerja, ujian bulanan,
tugasan projek murid dan peperiksaan penggal
pemerhatian persekolahan

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 15
PERBEZAAN
FORMATIF SUMATIF
Semasa PdP Berlaku pada akhir suatu
tempoh pembelajaran

Pelaporan dalam
bentuk deskriptif Pelaporan dalam
bentuk skor/gred
Dilaksanakan secara
berterusan Berkala

Maklumat membantu
Maklumat
meningkatkan kualiti
menunjukkan tahap
PdP
pencapaian murid

Tindakan susulan

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PENTAKSIRAN PUSAT

PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN


DAN KOKURIKULUM

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
APA
Satu dokumen yang Dokumen
mengintegrasikan
kurikulum dan
Standard
pentaksiran.
Kurikulum dan
Standard Kandungan
(SK), Standard
Pentaksiran
Pembelajaran (SP) dan
Standard Prestasi (SPi). (DSKP)
MENGAPA
BAGAIMANA
Membantu untuk
Guru melaksanakan PdP dan
memudahkan guru
menjalankan pentaksiran dengan
melaksanakan pentaksiran
merujuk satu dokumen sahaja.
dalam proses PdP.
Guru mentaksir perkembangan
dan pencapaian murid melalui
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Standard Prestasi.
18
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
DSKP mengandungi:

Standard Standard Standard


Kandungan Pembelajaran Prestasi
Penyataan spesifik Satu penetapan
tentang perkara yang Satu set kriteria
kriteria atau
murid patut ketahui yang menunjukkan
indikator kualiti
dan boleh lakukan tahap-tahap
pembelajaran dan
dalam suatu tempoh penguasaan murid
pencapaian yang
persekolahan sebagai petunjuk
boleh diukur bagi
merangkumi aspek bahawa sesuatu
setiap standard
pengetahuan, perkara itu telah
kandungan.
kemahiran dan nilai. dikuasai

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Tahap Penguasaan

KRITERIA PENCAPAIAN YANG


BERASASKAN SETIAP KELOMPOK
STANDARD KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN
YANG DITETAPKAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
1 memberi respons terhadap perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi


2 atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu
3 kemahiran pada suatu situasi.
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu
4 mengikut prosedur atau secara sistematik.
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan
5 mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap
positif.
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada
untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap
6 positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID

TIDAK SECARA DALAM TALIAN

MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL

GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN APABILA


LENGKAP MENGAJAR SATU KELOMPOK STANDARD
KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN

REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK:


- TINDAK SUSUL
- PELAPORAN KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
NOTA

TIADA UJIAN SETARA DI


PERINGKAT DAERAH, NEGERI
ATAU SEKOLAH CONTOHNYA
UJIAN BULANAN SETARA

UJIAN PERTENGAHAN DAN


AKHIR TAHUN DILAKSANAKAN
DI SEKOLAH SEBAGAI
PENTAKSIRAN SUMATIF

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Garis Masa Pelaksanaan Penggunaan DSKP
Kohort Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
KSSR DSK+DSP KBSR SP+ KBSR SP+ KBSR SP+ KBSR SP+ KBSR SP+
2011
HSP HSP HSP HSP HSP
KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KBSR SP+ KBSR SP+ KBSR SP+ KBSR SP+
2012
HSP HSP HSP HSP
KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KSSR DSK+DSP KBSR SP+ KBSR SP+ KBSR SP+
2013
HSP HSP HSP
KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR KBSR SP+ KBSR SP+
2014
DSKP HSP HSP
KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR KSSR KBSR SP+
2015
DSKP DSKP HSP
KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR KSSR KSSR
2016
DSKP DSKP DSKP
KSSR KSSR DSK+3PM KSSR DSK+3PM KSSR KSSR KSSR
2017 semakan DSKP DSKP DSKP
DSKP
KSSR KSSR KSSR DSK+3PM KSSR KSSR KSSR
2018 semakan semakan DSKP DSKP DSKP
DSKP DSKP
KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR
2019 semakan semakan semakan DSKP DSKP DSKP
DSKP DSKP DSKP
KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR
2020 semakan semakan semakan semakan DSKP DSKP
DSKP DSKP DSKP DSKP
KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR
2021 semakan semakan semakan semakan semakan DSKP
DSKP DSKP DSKP DSKP DSKP
KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR KSSR
2022 semakan semakan semakan semakan semakan semakan
DSKP DSKP DSKP DSKP DSKP DSKP

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Organisasi & Peruntukan Masa
BIL
KSSR Tahap II MATA PELAJARAN
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
SK SJKC SJKT
MATA PELAJARAN TERAS
1 Bahasa Malaysia 300 240 240
2 Bahasa Inggeris 300 180 180
Bahasa Cina - 300 -
3
Bahasa Tamil - - 300
4 Matematik 180 180 180
5 Sains 120 120 120
6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 150
7 Pendidikan Jasmani 60 60 60
8 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
9 Pend. Seni Visual 60 60 60
10 Pend. Muzik 30 30 30
Reka Bentuk & Teknologi/Teknologi Maklumat dan
11 60 60 60
Komunikasi
12 Sejarah 60 60 60
MATA PELAJARAN ELEKTIF
13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai 90 - -
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1500 1500 1500

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL
(PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY)

Mengadakan perjumpaan bersama panitia pada setiap minggu,


1 - 2 jam selepas waktu sekolah. Pengisian termasuk:

Melaksanakan kursus kepada panitia mengikut mata


pelajaran

Membuat perancangan PdP bersama panitia (lesson study)

Membincangkan strategi PdP berkesan

Melaksanakan coaching and mentoring

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Portal
/ b p k/ v2 / ks sr
y
web.moe.m

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Terima Kasih
28