Anda di halaman 1dari 16

4.

2 Model Pengurusan Disiplin


Disiplin merupakan satu set peraturan yang dikenakan kepada murid-
murid untuk mengawal dan mendapatkan tingkah laku yang diingini.

1. Model
Modifikasi
Tingkah
Laku

5. Model
Terapi 2. Model
Realiti Disiplin
Model Asertif
Pengurusan
Disiplin

4. Model 3. Model
Pengurusan Akibat
kelompok Logikal
Model Modifikasi Tingkah Laku B.F Skinner
Menggunakan prinsip peneguhan yang
mengutamakan elemen-elemen luaran
untuk meningkatkan tingkah laku.
Peneguhan Positif
Ransangan yang diberikan
Terdapat dua jenis peneguhan iaitu untuk meningkatkan
peneguhan positif dan peneguhan tingkah laku yang diingini.
negatif.
Peneguhan Negatif
Ransangan yang dikeluarkan
Model Peneguhan berbeza dengan untuk meningkatkan
dendaan yang menghukum tingkah tingkah laku
Modifikasi
laku yang salah atau tidak diingini.
Tingakah
Dendaan ialah tindakan
Laku yang diambil untuk
Pembentukan tingkah laku boleh mengurangkan tingkah laku
B. F. Skinner dilakukan dengan memberikan yang tidak diingini.
peneguhan yang berkala setiap kali
selepas sesuatu tiingkah laku yang
diingini ditunjukkan

Terdapat kebaikan dan kelemahan


dalam penggunaan model ini.
MODEL DISIPLIN ASERTIF
CANTER
Lee and Marlene Canter Berasaskan peneguhan terhadap
menubuhkan Canter Associates tingkah laku yang diingini dan
dan buku Assertive Discipline : A penerimaan murid terhadap
Take-Charge Approach for akibat daripada tingkah laku yang
Todays Educator (1976). ditunjukkan.

Canter menekankan tentang hak MODEL DISIPLIN


guru dan murid dalam bilik ASERTIF CANTER
darjah. Oleh itu, penguatkuasaan
peraturan perlu untuk
memastikan aktiviti bilik darjah
berjalan lancar
Pengurusan bilik darjah perlu
dilakukan secara asertif
Guru mengajar tanpa
(berkeyakinan dan tegas). Beri
sebarang gangguan.
peneguhan yang sesuai untuk
tingkah laku yang diingini.
Murid- belajar dalam
persekitaran yang
kondusif.
MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER

Guru tidak asertif Guru agresif Guru asertif

Menggunakan Lebih bersifat Jelas dengan


pendekatan pasif, autokratik, matlamat
tidak konsisten menunjukkan pengurusan, yakin
dan mengelirukan kuasa dan tidak dan tegas dalam
bertolak ansur menetapkan
peraturan. Pada
masa yang sama,
guru aseertif
mengambil berat
dan berlaku adil
kepada semua
murid
Guru Asertif

Memberikan Cara mengenakan


pengiktirafan kepada tindakan pembetulan
murid-murid untuk kepada murid-murid:
menggalakkan tingkah bertindak tenang
laku yang diingini konsisten
manakala tindakan Berikan peneguhan
pembetulan dikenakan untuk tingkah laku yang
kepada murid-murid yang diingini.
mengganggu hak murid- Beri peluang murid
murid lain untuk belajar luahkan perasaan.
dengan selesa Teguran langsung kepda
murid peringkat rendah
Tegur secara individu
untuk murid yang lebih
dewasa.
MODEL AKIBAT LOGIKAL
DREIKURS
Menekankan guru
Murid perlu dilatih
perlu mengenal pasti
untuk mendapat
punca salah laku.
kawalan kendiri
Murid perlu
terhadap pengurusan
dibimbing untuk
displin bilik darjah.
memahami peraturan
di dalam bilik darjah
MODEL AKIBAT
LOGIKAL
DREIKURS

Murid perlu dilatih Apabila murid gagal


untuk mendapat mendapat rasa kepunyaan,
kawalan kendiri mereka kadang-kadang
terhadap pengurusan akan menggunakan cara
displin bilik darjah. yang salah untuk mmenuhi
keperluan tersebut.
2. Membalas dendam
1. Mendapatkan perhatian
- Murid bertindak
- Murid sering kali cuba
balas dendam apabila
mendapatkan perhatian guru
guru dilihat sebagai
dengan cara yang salah.
bersikap tidak adil dan
bersikap autokratik.

4 Motif Utama Salah Laku

4. Menunjukkan kekurangan
3. Mencabar kuasa (konflik)
- Murid yang gagal mendapat
- Apabila murid bertindak
pengiktirafan melalui motif
mencabar kewibawaan guru
sebelumnya mungkin akan bertindak
jangan bertindak secara
menunjukkan dirinya sebagai
emosi. Bertenang, panggil
seorang yang lemah dan tidak upaya.
murid secara individu dan
cuba kenal pasti punca
kelakuan mereka.
Kenal pasti motif murid

Bantu murid memahami motif yang ditunjukkan

Bantu murid tukar matlamat salah kepada matlamat


sebenar

Bimbing murid bertanggungjawab keatas matlamat


baharu

Bantu murid melihat akibat di sebalik tingkah lakunya.

Cara Dreikurs Menangani Murid yang Mempunyai


Motif yang Salah
Faktor Tingkah Laku menurut
Kounin:
Kesan Gelombang( Kebolehan Ripple
guru untuk mengawasi
Asas kepada keberkesanan Effect)
perkara yang berlaku didalam bilik
pengurusanBermaksud tindakan
disiplin bilik darjah guru
darjahnya padakesetiap masa.
bergantung
ataskepada:
mana-mana Caramurid juga
untuk menangani masalah
Pengawasan dan penyeliaan yang sebelumkesan
menjadi masalah disiplin
mendatangkan
teliti terhadap aktiviti bilik darjah
dapat menangani lebih dari satu
terhadap murid-murid lain.
situasi dengan
Kesan gelombang akan
serentak.(pertindangan/overlaping)
lebih efektif sekiranya guru
membuat tindakan dengan
jelas, tegas dan serius.
Pengurusan bilik darjah yang
baik:
kelancaran
Pelaksaan aktiviti

Penyebab yang menganggu


kelancaran p & p adalah: Antara strategi yang boleh
meleretdigunakan
penerangan yang Momentum guru untuk menarik
Pengajaran bagi Kounin merujuk
perhatian murid:
fragmentasi kepadagurukeadaan, iaitu guru
mendapatkan memulakan
perhatian
pengajaran dengandaripada
sepenuhnya menarikmurid
perhatian murid,
Fragmentasi berlaku apabila pengajaran
meneruskan sebelum
dengan lancar, melakukan
guru memecahkan unit Memanggil
peralihan murid memberi kan
antara aktiviti p&p dengan cekap dan
maklum balas
pelajaran kepada unit-unit
membuat penutup denagn
Memjawab soalan menyimpulkan
kecil sedangkan pelajaran itu Membuat
npengajaran haridemonstrasi
itu dengan berkesan
dapat dijalankan secara Memberikan penerangan
menyeluruh
MODEL TERAPI OLEH KEPERLUAN ASAS
WILIAM GLASSER

ASAS UTAMA: Setiap tingkah laku yang ditunjukan oleh


individu berasaskan pilihan yang dibuat.
Rasa kasih sayang boleh dipupuk dalam
KASIH SAYANG persekitaran bilik darjah yang demokratik dengan
guru yang prihatin dan mengambil berat tentang
kebajikan murid.
Murid memerlukan kuasa dan kawalan kendiri
MEMPUNYAI untuk membuat pilihan terhadap aktiviti-aktiviti
KUASA DAN bilik darjah mengikut kecenderungan dan
KAWALAN kebolehan mereka.

*Kebebasan perlu diberikan kepada murid


bersepadan dengan keupayaan murid
KEBEBASAN *Kebebasan membuat pilihan akan
membangkitkan rasa tanggungjawab murid
terhadap pilihan aktiviti bilik darjah

Guru perlu mempelbagaikan strategi dan kaedah


KESERONOKAN p&p yang melibatkan dan berpusatkan murid.
MODEL TERAPI OLEH
WILIAM GLASSER

Satu teknik kaunseling


untuk membantu individu
meneroka kemahuan diri,
membuat refleksi tentang
apa yang sedang
dilakukan dan membuat
perancangan tentang
MODEL TERAPI REALITI kehendak sebenar mereka
pada masa akan datang.
KURIKULUM KUALITI BILIK DARJAH
BERKUALITI PENGAJARAN BERKUALITI

Ciri-ciri:
*tabiat guru yang baik
Guru
Tabiat
*mesej yang
buruk membimbing
guru guru:-jelas dan
yang akan:
realistik Tabiat baik guru:-
MeningkatkanMODEL mutu pengajaran:
TERAPI REALITI Bermula dengan:
Meningkatkan
*memahami
-suka mengkritik
*hubungan murid
mutu
guru-muridpendidikan.
yang mesra -mengambil berat
*kenali murid dan bantu murid kenali guru
*perancangan
*menyediakan
-cari kesalahan
*peraturan berkesan
aktiviti
kelasmurid
yang p&p yang menyeronokkan
dibincang bersama -mendengar
*guru bersifat pembimbing
*permulaan
*berbincang
-merungut
*elakkan pengajaran
dengan murid
mendenda yang memotivasikan -menyokong
murid
*p&p berkaitan dengan kehidupan seharian murid
*perbincangan yang
*menggalakkan
-mengugut
*pengetahuan murid berpusatkan
meneroka p&pmurid -membantu
*beri galakan kepada murid untuk mereka memberi yang terbaik.
*beri
*menyediakan
-berleter
peluang kepada
*kompentensi bahan bantu
murid murid belajar
untuk memahami
yang berkesan
-menggalakkan
dan meneroka topik yang diajar.
*beri kepada murid untuk memberikan yang terbaik.
*menunjukkan
-suka mendenda
*kualiti p&p kaedah yang terbaik untuk -salingmendapat
percaya
hasildan
pembelajaran.
mesra.
*penilaian berterusan
*kefahaman murid dan penggunaan ilmu.

Anda mungkin juga menyukai