Anda di halaman 1dari 20

ASSALAMUALAIKUM

WR. WB
MORAL DAN ETIKA
KELOMPOK 4

ASRINI AMBARWATI (1031611008)


LELY
RAHMAWATI IKA M (1031611063)
REZHA EKA
SITI ARINJANI (1031611072)
UMI
ZIAN NOR ZAHRA (1031611092)

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI


YAPHAR SEMARANG
2016/2017
1. PENGERTIAN AKHLAK

Kata akhlaq (bahasa arab) secara


etimologis adalah bentuk jamak dari kata
khuluq yang berarti budi pekerti,
perangai, tingkah laku, atau tabiat. Berakar
dari kata khalaqa yang berarti menciptakan.
Seakar dengan kata khaliq (pencipta),
makhluq (yang diciptakan) dan khalqun
(penciptaan).
2. SUMBER AKHLAK

sumber akhlak yang dimaksud di sini


adalah standar yang menjadi ukuran
baik dan buruk atau mulia dan
tercelanya perilaku manusia.
Sebagaimana keseluruhan ajaran
islam, sumber daripada akhlak adalah
Al-Quran dan As-Sunah, bukan akal
pikiran atau pandangan masyarakat
semata.
B. KEDUDUKAN AKHLAK

Dalam keseluruhan ajaran islam , akhlak


menempati kedudukan yang sangat istimewa
dan penting. Bahkan Rasulullah Saw.
Menempatkan penyempurnaan akhlak yang
mulia sebagai misi pokok Risalah Islam
sesungguhnya aku diutus untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia (HR.
Baihaqi).

Kedudukan akhlak dalam kehidupan adalah


sebagai barometer / ukuran kualitas keimanan
seorang hamba.
C. AKHLAK DAN AKTUALISASINYA
1. AKHLAK TERHADAP ALLAH SWT
SEBAGAI HAMBA-NYA YANG BAIK MAKA SUDAH SEMESTINYA MANUSIA
MEMILILIKI KESADARAN UNTUK BERINTERAKSI SEBAIK MUNGKIN DENGAN
ALLAH SWT. DIDALAM AL-QURAN DAN SUNAH BANYAK DITEMUKAN
INFORMASI MENGENAI BAGAIMANA POLA HUBUNGAN POLA HUBUNGAN
YANG HARUS DIBANGUN ANTARA MANUSIA DENGAN ALLAH SWT ITU
DIANTARANYA ADALAH :

MENTAUHIDKAN ALLAH (MENGESAKAN-NYA)


BERTAQWA
CINTA DAN RIDHA
TAWAKAL
SYUKUR
MURAQABAH (KESADARAN AKAN PENGAWASAN ALLAH)
TAUBAT
2). Akhlak Terhadap Rasulullah Saw.
Akhlak terhadap Rasulullah adalah cara
kita berinteraksi secara tidak langsung kepada
Rasulullah Saw. Yang meliputi tata cara kita
bersikap kepada beliau dan tata cara kita
berinteraksi dengan segala sesuatu yang
dibawanya.
3). Akhlak Pribadi
Perilaku seseorang akan mencerminkan akhlak yang
baik manakala selalu dilandasi dengan nilai-nilai yang
secara universal sudah diterima baik dalam pandangan
manusia maupun dalam pandangan Allah SWT. Oleh
karenanya setiap muslim harus menginternalisasi nilai-nilai
atau sifat-sifat itu ke dalam dirinya sehingga menjadi
bagian dari kepribadiannya.

Nilai-nilai itu diantaranya:


1.shidiq (benar atau jujur)
2.amanah (dapat dipercaya)
3.istiqamah (teguh pendirian)
4.iffah (menjaga kehormatan diri)
5.tawadhu (rendah hati)
6.malu
7.sabar
8.pemaaf, dan sebagainya.
A. PENGERTIAN KEPRIBADIAN MUSLIM

BERASAL DARI KATA PRIBADI YANG BERARTI DIRI SENDIRI,


ATAU PERSEORANGAN. SEDANGKAN DALAM BAHASA INGGRIS
DIGUNAKAN ISTILAH PERSONALITY, YANG BERARTI KUMPULAN
KUALITAS JASMANI, ROHANI, DAN SUSILA YANG MEMBEDAKAN
SESEORANG DENGAN ORANG LAIN.
B. Aspek-aspek Pembentuk Kepribadian
Muslim
Konsep pembentuk kepribadian dalam pendidikan islam
menurut Syaikh Hasan al-Banna ada 10 aspek:
a. Bersihnya akidah,
b. Lurusnya ibadah,
c. Kukuhnya akhlak,
d. Mampu mencari penghidupan,
e. Luasnya wawasan berfikir,
f. Kuat fisiknya,
g. Teratur urusannya,
h. Perjuangan diri sendiri,
i. Memperhatikan waktunya, dan
j. Bermanfaat bagi orang lain.
D. TUJUAN PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN

a. Membentuk sikap disiplin terhadap waktu,


b. Mampu mengendalikan hawa nafsu,
c. Memelihara diri dari perilaku menyimpang,
d. Mengarahkan hidup menuju kepada kebaikan dan
tingkah laku yang benar,
e. Mempelajari perubahan-perubahan dalam gaya
hidup,
f. Meningkatkan pengertian diri, nilai-nilai diri,
kebutuhan diri, agar dapat membantu orang lain
melakukan hal yang sama, dan
g. Mengembangkan perasaan harga diri dan percaya
diri melalui aspek dukungan dan tanggung jawab yang
bersifat timbal balik.
E. MACAM-MACAM KEPRIBADIAN MUSLIM

1. Kepribadian Kemanusiaan (Basyariah)


a.Kepribadian individu
Yang meliputi ciri khas seseorang dalam bentuk sikap
dan tingkah laku serta intelektual yang dimiliki
masing-masing secara khas sehingga ia berbeda
dengan orang lain. Menurut pandangan Islam
memang manusia mempunyai dan memiliki potensi
yang berbeda (Al-farq al-fardiah) yang meliputi aspek
fisik dan psikis.
b.Kepribadian ummah

yang meliputi ciri khas kepribadian muslim


sebagai suatu ummah (bangsa/negara) muslim
yang meliputi sikap dan tingkah laku ummah
muslim yang berbeda dengan ummah lainnya,
mempunyai ciri khas kelompok dan memiliki
kemampuan untuk mempertahankan identitas
tersebut dari pengaruh luar, baik ideology
maupun lainnya yang dapat memberi dampak
negative.
2. KEPRIBADIAN SAMAAI (KEWAHYUAN)

KEPRIBADIAN SAMAAI (KEWAHYUAN) YAITU CORAK KEPRIBADIAN


YANG DIBENTUK MELALUI PETUNJUK WAHYU DALAM KITAB SUCI
AL-QURAN.
TERIMAKASIH