Anda di halaman 1dari 19

KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR)

PENDIDIKAN KESIHATAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2014
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN

DOKUMEN STANDARD
KURIKULUM DAN
PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN KESIHATAN
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN

Tafsiran Umum Pernyataan Tahap Penguasaan Dalam Standard Prestasi

Tahap Penguasaan Tafsiran

1 Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi
respons terhadap perkara yang asas.

2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau


menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3 Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran


pada suatu situasi.

4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur


atau secara sistematik.

5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut


prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk


digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif
serta boleh dicontohi.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN

Tafsiran Pernyataan Standard Prestasi Dalam Pendidikan Kesihatan

Tahap Penguasaan Tafsiran

1 Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan
persekitaran.

2 Memahami aspek kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran.

3 Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri, pengurusan mental,


emosi dan sosial, serta kesihatan dan keselamatan diri.

4 Memperkembangkan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental, emosi dan


sosial terhadap keluarga dan masyarakat.

5 Mempunyai kemahiran kecekapan psikososial dalam mengurus hidup secara positif


dan sihat.

6 Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta


cabaran kehidupan harian, meningkatkan literasi kesihatan, dan mengamalkan gaya
hidup sihat.
OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN LIMA
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Memahami fungsi sistem reproduktif lelaki dan perempuan, pengetahuan asas tentang kejadian
manusia serta kaitan kitaran haid dengan persenyawaan;
2. Menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri serta orang lain, dan mengaplikasi
kemahiran menangani pelbagai situasi negatif untuk menjaga kebersihan, keselamatan dan
kesihatan;
3. Menilai kepentingan amalan pengambilan makanan yang berkhasiat;
4. Mengaplikasi kemahiran berkata TIDAK kepada penyalahgunaan bahan inhalan;
5. Mengaplikasi cara mengurus konflik dan stres dalam kalangan keluarga serta rakan sebaya;
6. Memahami tanggungjawab dan harapan ahli keluarga;
7. Memahami maksud remaja dan cabaran remaja, serta mengaplikasi kemahiran kecekapan
psikososial dalam perhubungan maya dan bukan maya secara sihat sesama remaja;
8. Memahami cara mencegah perebakan penyakit berjangkit iaitu campak, rubella, cacar dan beguk;
9. Menilai pengaruh positif dan negatif dalam perhubungan maya dan bukan maya dengan rakan
lain; dan
10. Memahami kepentingan bantu mula serta mengaplikasi bantu mula mengikut situasi untuk
kecederaan ringan iaitu melecet, dan melecur.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL


1.1 & 1.2 KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF
1.3 PEMAKANAN
1.4 PENYALAHGUNAAN
BAHAN
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN
Standard Prestasi

Penguasaan
Standard
Standard Pembelajaran

Tahap
Kandungan Tafsiran

1.1 1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelaki 1 Menyatakan organ dalam sistem reproduktif lelaki
Mengetahui dan perempuan. dan perempuan.
dan memahami
pertumbuhan 1.1.2 Memahami fungsi organ dalam 2 Menerangkan fungsi organ dalam sistem
serta sistem reproduktif lelaki dan reproduktif lelaki dan perempuan.
perkembangan perempuan.
3 Menjelaskan dengan contoh fungsi organ
fizikal yang 1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam reproduktif manusia dalam proses persenyawaan.
sihat. asas kejadian manusia.
4 Menghubungkaitkan fungsi organ reproduktif
1.1.4 Memahami kaitan kitaran haid perempuan dengan kitaran haid.
dengan persenyawaan.
5 Merumuskan kaitan antara kitaran haid dengan
persenyawaan dalam asas kejadian manusia.
6 Menyampaikan maklumat kepada orang lain
tentang kitaran haid dan persenyawaan dalam
asas kejadian manusia.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN
Standard Prestasi

Penguasaan
Standard
Standard Pembelajaran

Tahap
Kandungan Tafsiran

1.2 1.2.1 Memahami kepentingan menghargai 1 Menyatakan penerimaan diri dan bersyukur
Mendemonstrasi aspek seksualiti dilahirkan sebagai dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.
keupayaan dan lelaki atau perempuan.
kemahiran untuk 2 Menjelaskan cara menghormati anggota seksual
menangani 1.2.2 Mengetahui cara menghargai dan orang lain.
pengaruh menghormati anggota seksual diri
sendiri dengan menjaga kebersihan, 3 Menjelaskan dengan contoh cara menjaga
dalaman serta kebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota
luaran yang keselamatan dan kesihatan.
seksual diri sendiri.
mempengaruhi 1.2.3 Mengaplikasi cara menghormati
kesihatan diri anggota seksual orang lain. 4 Membincangkan cara menghargai dan
dan reproduktif. menghormati anggota seksual diri sendiri dengan
1.2.4 Mengaplikasi batas sentuhan pada menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan.
anggota seksual dalam aspek
menjaga kebersihan, keselamatan 5 Membuat pertimbangan dan keputusan tentang
dan kesihatan. batas sentuhan pada anggota seksual dalam
aspek menjaga kebersihan, keselamatan dan
kesihatan diri sendiri serta orang lain.
6 Menyampaikan maklumat kepada orang lain
tentang cara menghargai dan menghormati
anggota seksual serta batas sentuhan pada
anggota seksual diri sendiri dan orang lain.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN
Standard Prestasi

Penguasaan
Standard
Standard Pembelajaran

Tahap
Kandungan Tafsiran

1.3 1.3.1 Memahami kepentingan mengambil 1 Menyatakan kepentingan mengambil pelbagai


Mengetahui dan pelbagai jenis makanan. jenis makanan.
mengamalkan
pemakanan 1.3.2 Mensintesis menu makanan 2 Membincangkan menu makanan seimbang.
yang sihat serta seimbang.
3 Menunjuk cara penyediaan makanan seimbang.
selamat. 1.3.3 Menilai makanan yang berkhasiat.
4 Membanding beza antara makanan yang
berkhasiat dengan makanan yang tidak
berkhasiat.
5 Memberi komen tentang hidangan dalam
pemilihan makanan.
6 Mencipta dan menghasilkan hidangan yang
seimbang dan berkhasiat.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN
Standard Prestasi

Penguasaan
Standard
Standard Pembelajaran

Tahap
Kandungan Tafsiran

1.4 1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis bahan 1 Menyatakan pelbagai jenis bahan inhalan.
Mengetahui inhalan.
2 Menjelaskan kesan jangka pendek dan jangka
jenis dan kesan 1.4.2 Memahami kesan jangka pendek panjang akibat penyalahgunaan bahan inhalan.
penyalahgunaan terhadap fizikal dan mental akibat
bahan serta penyalahgunaan bahan inhalan. 3 Menjelaskan dengan contoh cara berkata TIDAK
berkemahiran kepada penyalahgunaan bahan inhalan.
menangani 1.4.3 Memahami kesan jangka panjang
situasi berisiko terhadap fizikal dan mental akibat 4 Mendemonstrasi cara berkata TIDAK kepada
terhadap diri, penyalahgunaan bahan inhalan. penyalahgunaan bahan inhalan.
keluarga dan 5 Mencadangkan cara mengelak pengambilan
masyarakat. 1.4.4 Mengaplikasi cara berkata TIDAK
kepada penyalahgunaan bahan bahan inhalan.
inhalan. 6 Menyebarkan maklumat berkaitan kesan
1.4.5 Menilai maklumat berkaitan kesan pengambilan bahan inhalan kepada ahli keluarga
penyalahgunaan bahan inhalan dan rakan sebaya.
untuk disebarkan kepada ahli
keluarga dan rakan sebaya.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL,


EMOSI DAN SOSIAL
2.1 PENGURUSAN MENTAL
DAN EMOSI
2.2 KEKELUARGAAN
2.3 PERHUBUNGAN
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN
Standard Prestasi

Penguasaan
Standard
Standard Pembelajaran

Tahap
Kandungan Tafsiran

2.1 2.1.1 Memahami situasi konflik dan stres 1 Menyatakan punca konflik dan stres dalam
Mengetahui dalam keluarga. keluarga serta rakan sebaya.
pelbagai jenis
emosi, 2.1.2 Memahami situasi konflik dan stres 2 Memberi contoh konflik dan stres dalam keluarga
kepentingan dalam kalangan rakan sebaya. serta rakan sebaya.
dan cara 2.1.3 Memahami kesan konflik dan stres 3 Menerangkan kesan konflik dan stres dalam
mengurus dalam keluarga. keluarga serta rakan sebaya.
emosi untuk
meningkatkan 2.1.4 Memahami kesan konflik dan stres 4 Menjelaskan melalui contoh kepentingan
kesihatan dengan rakan sebaya. menangani konflik dan stres yang berlaku dalam
mental keluarga serta rakan sebaya.
2.1.5 Mengaplikasi cara mengurus
dalam
konflik dan stres dalam kalangan 5 Memilih cara mengurus konflik dan stres dalam
kehidupan
ahli keluarga dan rakan sebaya. keluarga serta rakan sebaya.
harian.
6 Menjelaskan hubung kait kesan konflik dan stres
terhadap diri, keluarga serta rakan sebaya, dan
sebaliknya.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN
Standard Prestasi

Penguasaan
Standard
Standard Pembelajaran

Tahap
Kandungan Tafsiran

2.2 2.2.1 Mengetahui tanggungjawab ahli 1 Menyatakan tanggungjawab ahli keluarga dalam
Mengetahui dalam keluarga dalam aspek aspek mental, emosi dan sosial.
peranan diri mental, emosi dan sosial.
sendiri dan ahli 2 Mengenal pasti harapan ahli keluarga.
keluarga serta 2.2.2 Memahami harapan ahli keluarga.
3 Menjelaskan dengan contoh tanggungjawab ahli
kepentingan 2.2.3 Memahami keperluan dan keluarga dalam membina keluarga yang harmoni.
institusi kehendak ahli keluarga dalam
kekeluargaan aspek mental, emosi dan sosial. 4 Membuat kajian keperluan dan kehendak ahli
dalam aspek keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.
kesihatan
5 Meramalkan akibat sekiranya keperluan dan
keluarga.
kehendak ahli keluarga tidak dipenuhi.
6 Merancang keperluan dan kehendak ahli
keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN
Standard Prestasi

Penguasaan
Standard
Standard Pembelajaran

Tahap
Kandungan Tafsiran

2.3 2.3.1 Mengetahui maksud remaja. 1 Menjelaskan maksud remaja.


Mengetahui dan
mengaplikasi 2.3.2 Memahami peranan remaja dalam 2 Menerangkan peranan remaja dalam masyarakat.
kemahiran masyarakat.
3 Memberi contoh etika perhubungan maya dan
interpersonal 2.3.3 Memahami cabaran yang dialami bukan maya secara sihat..
serta komunikasi oleh remaja dalam perhubungan
berkesan dalam maya dan bukan maya. 4 Membezakan cabaran yang dialami oleh remaja
kehidupan dalam perhubungan maya dan bukan maya.
harian. 2.3.4 Memahami perhubungan maya
dan bukan maya secara sihat 5 Membahaskan cara menangani cabaran
sesama remaja. perhubungan maya dan bukan maya.
6 Mencipta cara perhubungan yang sihat.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN

MODUL 3 : KESIHATAN
PERSEKITARAN

3.1 PENYAKIT

3.2 KESELAMATAN

3.3 PERTOLONGAN CEMAS


KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN
Standard Prestasi

Penguasaan
Standard
Standard Pembelajaran

Tahap
Kandungan Tafsiran

3.1 3.1.1 Mengetahui beberapa jenis 1 Menyatakan jenis penyakit berjangkit yang boleh
Mengetahui penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui vaksin.
jenis penyakit dicegah melalui vaksin iaitu
dan cara campak, rubella, cacar dan beguk. 2 Menerangkan fungsi vaksin dalam mencegah
mencegah serta penyakit.
mengelak risiko 3.1.2 Memahami gejala dan tanda 3 Menjelaskan dengan contoh bagaimana penyakit
penyakit dalam penyakit iaitu campak, rubella,
cacar serta beguk. berjangkit merebak.
kehidupan
harian. 3.1.3 Memahami cara penyakit iaitu 4 Membezakan gejala dan tanda penyakit
campak, rubella, cacar dan beguk berjangkit iaitu campak, rubella, cacar serta
merebak. beguk.
5 Mentafsir maklumat di dalam buku rekod
kesihatan murid untuk menghasilkan karya
mengenai kebaikan pengambilan vaksin.
6 Menyebar luas maklumat penyakit berjangkit
yang boleh dicegah melalui imunisasi kepada
orang lain.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN
Standard Prestasi

Penguasaan
Standard
Standard Pembelajaran

Tahap
Kandungan Tafsiran

3.2 3.2.1 Menganalisis pengaruh positif dan 1 Menyatakan maksud perhubungan maya dan
Mengetahui negatif dalam perhubungan maya bukan maya dengan rakan lain.
kepentingan serta bukan maya dengan rakan
menjaga lain. 2 Menerangkan pengaruh positif dan negatif
keselamatan diri dalam perhubungan maya dan bukan maya.
dan 3.2.2 Mengaplikasi cara menangani
pengaruh negatif dalam 3 Menjelaskan dengan contoh bagaimana
mendemonstrasi menangani pengaruh negatif dalam perhubungan
kemahiran perhubungan maya dan bukan
maya dengan rakan lain. maya dan bukan maya.
kecekapan
psikososial 4 Membuat kajian impak berkaitan perhubungan
dalam maya dan bukan maya terhadap diri sendiri dan
kehidupan rakan lain.
harian.
5 Membahaskan kebaikan dan keburukan
perhubungan maya dan bukan maya.
6 Menyampaikan maklumat tentang cara yang
selamat dalam menjalin perhubungan maya dan
bukan maya.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN
Standard Prestasi

Penguasaan
Standard
Standard Pembelajaran

Tahap
Kandungan Tafsiran

3.3 3.3.1 Memahami situasi yang 1 Menyatakan agensi yang boleh memberi
Mengetahui menyebabkan kecederaan ringan perkhidmatan kesihatan dan keselamatan
asas iaitu melecet, dan melecur. mengikut situasi.
pertolongan
cemas dan 3.3.2 Mengaplikasi langkah-langkah 2 Memberi contoh situasi yang boleh menyebabkan
kepentingan semasa memberi bantu mula kecederaan ringan iaitu melecet, dan melecur.
bertindak untuk kecederaan ringan iaitu
melecet, dan melecur. 3 Mendemonstrasi langkah-langkah memberi bantu
dengan bijak mula untuk kecederaan ringan iaitu melecet, dan
mengikut 3.3.3 Mengetahui agensi yang boleh melecur.
situasi. memberi perkhidmatan kesihatan
dan keselamatan mengikut situasi. 4 Menjelaskan melalui contoh kepentingan memberi
bantu mula untuk kecederaan ringan.
5 Menilai cara memberi bantu mula mengikut
tatacara yang betul mengikut jenis kecederaan.
6 Menyebar luas maklumat berkaitan agensi yang
boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan
keselamatan.
KURSUS ORIENTASI DSKP TAHUN LIMA (KSSR) 2014 PENDIDIKAN KESIHATAN

TERIMA KASIH

UNIT PENDIDIKAN KESIHATAN


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2014