Anda di halaman 1dari 36

EDUP 3013 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI

MALAYSIA
Tunjukan Persamaan Dan Perbezaan
Teori Pembinaan Kurikulum Antara
Model Objektif Dengan Model Proses
NAMA PENSYARAH: TUAN HAJI AHMAD BIN AHMAD RUSDI
DISEDIAKAN OLEH: TEH JIE MIN, CHUI JIA WEI (Q8)
Kurikulum
Latin- laluan dalam sesuatu pertandingan
Kamus Dwibahasa (1992)- bidang pelajaran di
sekolah
Kementerian Pendidikan Malaysia- Kurikulum
merupakan segala rancangan pendidikan yang
dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi
pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan.
Model
Satu entiti yang mengandungi beberapa komponen,
misalnya sasaran, hasil pembelajaran, pengalaman
pendidikan dan saling berhubung kait.
Ia juga dikatakan sebagai satu panduan yang
membantu kita untuk mengambil tindakan wajar agar
matlamat pendidikan tercapai.
Pembinaan Kurikulum

Model Objektif Model Proses

Model Ralph
Model
Tyler (1949)
Stenhouse
Model Hilda (1975)
Taba (1966)
Pengenalan Tokoh
Dilahirkan di Chicago pada tahun
1902.
Pada mulanya berkerja sebagai
seorang guru.
Setelah menjadapt Ijazah
Kedoktoran, bertugas sebagai
Pengarah di Jabatan Penyelidikan di
Universiti Ohio State.
Ralph W. Tyler Sumbangannya yang paling
(1902-1992) penting dalam bidang kurikulum dan
penilaian.
Seorang ahli teori kurikulum dan pendidik.
Sumbangannya banyak bertumpu kepada
kurikulum sains sosial khususnya kepada
perkembangan konsep dan pemikiran.
Melibatkan diri dalam projek Eight-Year
Study bersama dengan Ralph Tyler. Telah
berjaya mencipta model sebagai panduan
mereka bentuk kurikulum
Hilda Taba(1902-1967)
Terkenal sebagai seorang ahli pemikir
pendidikan khususnya penyelidikan
pendidikan dan perkembangan kurikulum.
Sumbangannya membudayakan
penyelidikan dalam kalangan guru (guru
sebagai penyelidik)
Memegang jawatan sebagai Presiden
Lawrence Persatuan Penyelidikan Pendidikan
Stenhouse(1926-
2982) British.
MODEL OBJEKTIF DAN MODEL PROSES
Pelajaran yang dirancang,dikelola dan
Model dilaksanakan untuk mencapai matlamat
Objektif pendidikan

Interaksi antara guru, pelajaran dan ilmu


Model pengetahuan
Proses
Pembentukan Model
Kurikulum Tyler
Ralph Tyler telah memperkenalkan Model Kurikulum
Tyler pada tahun 1949 dan dianggap sebagai model
klasik.
Model Kurikulum Tyler merupakan model kurikulum
terawal dan banyak digunakan dalam perkembangan
kurikulum di Malaysia.
Tyler menegaskan bahawa untuk mencapai sesuatu
tujuan, penggunaan objektif dalam perkembangan
kurikulum sangat mustahak.
Menurut beliau, penekanan yang perlu dititikberat dalam
proses pendidikan ialah pembentukan tingkah laku.
Berdasarkan model ini, terdapat perubahan yang signifikan
terhadap pola tingkah laku pelajar di mana perubahan yang
beralaku ialah apabila setiap kali perubahan pernyataan
objektif sekolah.
Berdasarkan kepada empat persoalan
dasar:
1. Apakah tujuan Pendidikan yang perlu sekolah capai?
2. Apakah pengalaman Pendidikan yang boleh diberi
supaya tujuan tersebut dapat dicapai?
3. Bagaimanakah pengalaman Pendidikan dapat
diorganisasikan secara efektif?
4. Bagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuan
tersebut dicapai?
Pembentukan Model
Kurikulum Hilda
Diasaskan oleh Hada Taba iaitu seorang asli teori kurikulum
dan pendidik.
Sumbangan tertumpu kepada kurikulum sosial khusus kepada
perkembangan konsep dan pemikiran krtitikal.
Lebih cenderung kepada pendidikan bercorak progresivisme.
Terdapat tujuh langkah pembentukan kurikulum.
(6) Mengurus
aktiviti-aktiviti
pembelajaran

(5) Pemilihan
terhadap
(7) Penilaian
pengalaman
pembelajaran

(1)
(4) Menyusun
Mengdiagnos
kandungan
keperluan

(2)
(3) Pemilihan
Pembentukan
kandungan
objektif
Pembentukan Model Kurikulum
STENHOUSE
Kurikulum sebagai Proses;
Kurikulum bukan bersifat fizikal tetapi merupakan interaksi di
antara guru, pelajar dan ilmu pengetahuan;
Kurikulum merupakan apa yang sebenarnya berlaku di bilik
darjah serta persedian-persedian yang dilakukan, dan
menilai;
Proses yang aktif dan dikaitkan dengan penaakulan praktikal
yang diperkenalkan oleh Aristotle;
Suatu percubaan untuk menerangkan prinsip-prinsip dan ciri-
ciri usul Pendidikan di dalam bentuk yang telus dan berupaya
menterjemahkannya ke dalam bentuk amalan
Berupaya untuk menyediakan asas bagi merancang sesuatu kursus,
meneliti secara empiris serta dapat dijadikan asas
menjustifikasikannya.
Menawarkan untuk Proses Perancangan:
= prinsip pemilihan kandungan: apa yang perlu diajar dan dipelajari
= prinsip pembentukan strategi pengajaran: bagaimana ia patut
diajar dan dipelajari
= prinsip menentukan susunan pengajaran
= panduan secara praktis untuk melaksanakan kurikulum dalam
konteks sekolah yang berlainan, dalam konteks para pelajar, situasi
rakan sebaya dan persekitaran
= maklumat mengenai kepelbagaian kesan hasil daripada pelbagai
konteks situasi dan pelajar serta memahami faktor-faktor
kepelbagaian tersebut;
Justifikasi : Pembentukan matlamat kurikulum yang boleh dikawal
selia
Melihat kurikulum sebagai suatu bentuk spesifikasi tentang amalan
pengajaran ( suatu cara menterjemahkan idea pendidikan kepada
hipotesis yang boleh diuji : menggalakkan pengujian secara kritis dan
bukan menerima secara membuta tuli ; ia bukan sebagai kurikulum
pukal yang direkabentuk dengan tujuan untuk disampaikan di mana-
mana sahaja);
Hasilan bukan lagi merupakan ciri asas yang penting dan bukan
untuk mendefinisi fiturnya. Apa yang penting menurut model teori
dan amalan kurikulum ini ialah kandungan dan cara akan
berkembang maju apabila guru dan pelajar berinteraksi dan
bukannya menentukan objektif tingkah laku yang ketat .
Mengikut model ini, pelajar bukannya objek pasif untuk diajar.
Mereka perlu sama-sama menentukan bagaimana sesuatu sesi
pengajaran dan pembelajaran perlu dilaksanakan. Fokus utamanya
ialah terhadap proses interaksi (perubahan tumpuan daripada
pengajaran kepada pembelajaran: bagi guru, proses pembelajaran
diberi penekanan yang utama)
Persamaan
Mempunyai objektif dan
Mempunyai garis
proses hanya penekanan
panduan untuk guru
yang berbeza

Mempunyai isi Persamaan Peranan guru sebagai


kandungan P&P pelaksana

Guru merancang P&P


(kaedah pengajaran)
Perbezaan
MODEL OBJEKTIF ASPEK MODEL PROSES
TYLER STENHOUSE
RALPH W.TYLER PENGASAS LAWRENCE
STENHOUSE
Mencapai OBJEKTIF Interaksi
matlamat guru,pelajardan
pendidikan ilmu pengetahuan
Berfokuskan tujuan Menitikberatkan
pendidikan(hasil) proses pengajaran
sahaja guru
Hasil pembelajaran
Spesifik ISI KANDUNGAN Dinamik
Bersifat eksplisit Adanya interaksi
Boleh diukur
Berlandaskan matlamat
pendidikan - FPG,FPK
Pemilihan isi kandung PENGURUSAN Isikandungan
mata pelajaran seiring harusberdasarkan nilai
justifikasi
dengan tingkah laku
Tidak terlalu bergantung
pelajar dan tujuan kepada objektif
pendidikan Aktiviti banyak melibatkan
pelajar kerana pelajar bukan
Metodologi digunakan bersifat untuk mnerima sahaja
untuk melaksanakan namun mereka boleh
memberi pandangan
kurikulum berdasarkan
Penglibatan pelajar aktif
objektif
Berbentuk PENILAIAN Menggalakkan
sumatif/formatif pengujian secara kritis
Proses pembelajaran
Menggunakan diutamakan
instrumen
Terlalu tertakluk KELEBIHAN Melibatkan guru dan
kepada objektif pelajar
Terlalu linear Menekankan
kemahiran belajar
Menekankan beberapa
aktiviti yang penting
dan berguna untuk
kehidupan
Kurikulum terlalu KEKURANGAN Mengabaikan
terikat dengan pertimbangan
matapelajaran dan kandungan yang
peperiksaan sesuai.
Susah untuk menulis Susah diaplikasikan
objektif tingkah laku pada sesetengah
yang memuaskan pada bidang
peringkat
pembelajaran yang
lebih tinggi
Rujukan
http://www.scribd.com/doc/92459241/Persamaan-Dan-Perbezaan-Antara-Teori-Pembinaan-
Kurikulum-Model#scribd
http://www.scribd.com/doc/89190328/FPK-Pismp-Sem-1-Pembentangan-10-Banding-Beza-
Teori-Pembentukan-Kurikulum-Berdasarkan-Model-Objektif-Model-Proses#scribd
http://www.slideshare.net/chentamiamor/teori-dan-model-pembinaan-kurikulum
http://www.academia.edu/5025980/Model_Kurikulum_Tyler_Kekuatan_dan_Kelemahan
http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/06/nota-edu-3104-banding-beza-model.html
http://www.amaljaya.com/guru/wp-content/uploads/2012/03/tajuk-11-model-pembinaan-
kurikulum.pdf

Anda mungkin juga menyukai