Anda di halaman 1dari 12

Disediakan Oleh:

Dhayaalhan A/L Kumaran

Yogeswaran A/L Thangaraju


DEFINISI
Pentaksiran jenis ini adalah lebih kepada membuat
penilaian serta pemerhatian tentang seseorang murid di
dalam bilik darjah.

Pemerhatian serta penilaian ini boleh berasaskan tingkah


laku, emosi, dan juga kognitif
ISU-ISU DALAM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL

Pemahaman guru Proses pentaksiran Pentaksiran Penekanan


tentang memerlukan masa Pendidikan Moral pengajaran untuk
Pendidikan Moral yang panjang adalah subjektif lulus peperiksaan

Kekurangan
Masalah
sumber Sukar diukur
Pertukaran Guru
pengajaran dan secara afektif
Moral
pembelajaran
PEMAHAMAN GURU TENTANG PENDIDIKAN
MORAL

Guru-guru yang
Didapati bahawa tidak mengajar Pendidikan
semua guru Moral tidak berupaya
dilengkapkan dengan dalam melaksanakan
pengetahuan tentang pendekatan pengajaran
strategi pengajaran yang betul dalam
pendidikan moral. pengajaran.

Kefahaman guru
tentang konsep-konsep
Kesannya,ramai murid asas dalam mata
bosan dalam pelajaran Pendidikan
pembelajaran mata Moral adalah tidak
pelajaran tersebut. sama tentang
kemoralan dan
Pendidikan Moral.
PROSES PENTAKSIRAN MEMERLUKAN MASA
YANG PANJANG

Penilaian kendalian sekolah


Penilaian moral biasanya ditekankan di sekolah
dilakukan melalui penilaian tetapi jarang dipraktikkan
formal seperti mengadakan atau kurang efektif
ujian aneka pilihan, pelaksanaan kerana
jawapan pendek, kesuntukan masa serta
melengkapkan cerita dan kurangnya kepakaran guru
memadan gambar dan dalam aspek aspek seperti
kenyataan. pemerhatian dan temu
bual.

Kalau dipraktikkan pun,


Penilaian juga dibuat
markah atau penilaiannya
melalui penilaian tidak
tidak diambil kira dalam
formal seperti senarai
keputusan akhir dalam
semak.
mata pelajaran itu.
PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL ADALAH
SUBJEKTIF
Kertas peperiksaan dengan skema pemarkahan yang terlalu rigid serta bersifat akademik dengan soalan-soalan yang
lebih berbentuk situasi yang jarang dialami oleh murid menyebabkan pelajar yang tidak mengalami situasi tersebut
tidak dapat membuat keputusan moral.

Sesetengah alatan pentafsiran yang digunakan dalam penilaian Pendidikan moral banyak dipengaruhi oleh perasaan
penilai atau penguji.

Pentaksiran jenis ini tidak tepat dan diragui. Domain afektif yang meliputi sikap, nilai, minat dan perasaan merupakan
domain yang amat sukar dinilai.

Walaupun aspek penaakulan moral boleh dinilai, namun aspek ini tidak mengukur kebolehan pelajar dalam menangani
sesuatu masalah dan situasi.
PENEKANAN PENGAJARAN UNTUK LULUS
PEPERIKSAAN

Wujudnya pemikiran
di kalangan guru
Pengajaran secara
apabila peperiksaan
latih tubi dan
sentiasa ditekankan
penghafalan nilai
hingga mewujudkan
menjadi kewajipan
keadaaan bahawa
pengajaran sebagai
mengajar dan belajar
memenuhi keperluan
adalah untuk
peperiksaan.
peperiksaan semata-
mata.

Cara ini sebenarnya Tidak semestinya


tidak membenarkan murid yang berjaya
perkembangan mendapat A dalam
keupayaan dan Pendidikan Moral
kekreatifan murid- adalah murid yang
murid untuk berfikir. cemerlang sahsiahnya.
KEKURANGAN SUMBER PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Kebanyakan guru Pendidikan
Moral mengalami masalah
dalam mencari sumber atau
alatan pengajaran dan
pembelajaran pendidikan Moral.
Sumber yang kurang
Pendidikan Moral hanya menyebabkan murid-
dipandang sepi sahaja murid berasa bosan bila
kerana berpendapat ia lebih belajar kerana guru
menekankan kemoralan menggunakan kaedah
murid sahaja. yang sama sahaja
sepanjang tahun.

Pihak sekolah lebih Apabila murid-murid


menitik beratkan telah bosan maka
sumber/alatan bagi pengajaran tidak
matapelajaran teras dapat berjalan
sahaja. dengan lancar.
MASALAH PERTUKARAN GURU MORAL

Pihak sekolah dan masyarakat menganggap Pendidikan Moral Kurang Penting. Guru Pendidikan Moral
yang khusus sebenarnya masih kurang.

Lazimnya, Guru Pendidikan Moral tidak mendapat latihan yang khusus. Semua guru yang kurang
waktu mengajar dalam bidang tertentu akan dikehendaki mengajar Pendidikan Moral.

Proses pentaksiran Pendidikan Moral memerlukan masa yang panjang dan pengamatan yang lebih
kerana apa yang hendak dinilai adalah aspek penghayatan nilai.

Pentaksiran Pendidikan Moral kurang bermakna kerana guru sentiasa bertukar.


SUKAR DIUKUR SECARA EFEKTIF

Pentaksiran Bagaimana guru


Pendidikan Moral Aspek yang diajar di hendak menilai sikap
sewajarnya dilakukan sekolah adalah terhad dan tabiat pelajar
secara afektif tetatapi dan terpisah selepas satu waktu
pentaksiaran secara mengikut kandungan pengajaran?
begini sukar tertentu. Contohnya seperti
dilaksanakan. situasi di bawah ini.

Antara masalahnya Pentaksiran tidak


adalah faktor amalan, dapat dilakukan
iaitu moral adalah selepas waktu
penghayatan dan pengajaran apatah
amalan yang lagi ketika pelajar di
berterusan dan rumah atau di luar
menyeluruh. sekolah.
Situasi 1: Cikgu Ahmad mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral Tahun 4. Tajuk yang
disampaikannya pada hari itu ialah nilai kebersihan. Murid-murid didapati menyimpan
kuku yang pendek dan bersih pada hari yang kedua.

Bolehkah kita menganggap guru tersebut berjaya kerana pelajar-pelajar


telah memotong dan membersihkan kuku mereka?
Adakah nilai baik yang ditunjukkan di sekolah sama dengan nilai yang
ditunjukkan di rumah?
Apakah nilai kebersihan yang diamalkan di sekolah, dikuatkuasakan oleh
peraturan dan disiplin sekolah, juga diamalkan oleh pelajar ketika berada di
rumah atau di luar rumah ?
Tidak semua tingkah laku itu dapat diperhatikan. Apa yang dapat
diperhatikan juga tidak semestinya memberi gambaran tepat tentang
sahsiah mereka.
Sukar menilai sama ada pelajar benar-benar mengamalkan apa yang
mereka cakap atau tulis. Sukar dinilai apa yang telah diajar sama ada telah
dihayati atau tidak