Anda di halaman 1dari 7

CARITA BABAD

Dapat memahami isi wacana atau cerita.


Dapat memahami kedudukan dan peranan tokoh.
Dapat memahami hubungan kausalitas antara
peristiwa kesejarahan.
Dapat memahami pertautan antar tokoh, peristiwa
dengan wilayah setempat.
Dapat menyimpulkan isi teks (peristiwa sejarah).
Dapat menanggapi aspek-aspek sejarah lokal/babad
CARITA BABAD...???
Carita Babad nyaeta carita anu eusina ngandung unsur sajarah, atawa
sajarah anu dibumbuan ku unsur carita.
CARITA UNSUR INTRINSIK
UNSUR EKSTRINSIK

UNSUR PANGDEUDEUL CARITA

jejer (tema), latar(setting), palaku(tokoh), galur(alur), amanat


CONTO CARITA BABAD