Anda di halaman 1dari 19

Syarat-Syarat

Gambar Tiga Dimensi


3D (Three Dimensional) atau tiga dimensi adalah
setiap obyek tiga dimensi yang mempunyai lebar,
tinggi, dan kedalaman (width, height, dan depth).

Dengan kata lain grafik 3D adalah grafik yang


dipaparkan dalam bentuk 3 dimensi pada paksi atau
koordinat x, y, dan z.
Setiap obyek
yang dibuat
menggunakan
software aplikasi
3D akan
mempunyai
dimensi lebar,
tinggi, dan
kedalaman.
Membuat Gambar 3D
Membuat Gambar Tiga Dimensi (Perspektif) adalah
kegiatan menuangkan angan-angan dalam ukuran tiga
dimensi kedalam kertas dua dimensi, baik dengan
pengamatan langsung atau berdasarkan kenyataan.

Dalam gambar benda yang lebih dekat dengan mata akan


tergambar lebih besar bila dibandingkan dengan yang
jauh dengan mata. Semakin jauh dari pandangan mata
semakin kecil dan akhirnya menghilang dititik
horizontal. Titik tersebut dinamakan Titik Hilang.
Vertex, Edge, Face
Vertex (plural : Vertices),
dapat diistilahkan
sebagai titik (jamak :
Simpul), adalah titik di
mana dua atau lebih
garis lurus bertemu.
Edge, dapat
diistilahkan sebagai
tepi, adalah ruas
garis yang
menghubungkan
dua simpul.
Face, dapat diistilahkan
sebagai
wajah/sisi/permukaan,
adalah salah satu
permukaan individual
dari sebuah benda padat.
Topologi dalam dunia
3 Dimensi
Topologi di dalam dunia 3D dapat diartikan sebagai
"Pemetaan bidang-bidang (polygons/ faces) yang
dibangun dari setiap titik-titik (vertices) atau rusuk
(edge) yang membentuk kesinambungan secara
menyeluruh pada objeknya".

Sehingga pada prinsipnya adalah semua objek benda


dibangun dari minimal dua titik (vertices) yang
membentuk rusuk (edge) dan minimal ada tiga rusuk
yang akan membentuk satu sisi (face).
Objek Kubus
dibangun dari
gabungan vertices -
edges dan faces

Topologi pada objek


berbasis silinder
(gelas)
Prinsip lainnya adalah setiap face harus dibangun dari
tiga atau empat titik (tidak boleh lebih).

Kalaupun lebih dari empat titik (misalkan segi enam),


maka bidang segi enam tersebut harus dipecah lagi ke
dalam bentuk yang memiliki tiga atau empat titik
(segi tiga atau segi empat).
Macam-macam Obyek 3 Dimensi
dalam Komputer
Box
Sphere
Cyllinder
Tube
Pyramid
Plane
Hedra
1. BOX

2. SPHERE
3. Cyllinder

4. Tube
5. Pyramid

6. Plane
7. Hedra
Objek Geometri 3ds Max
1. Standard Primitives
Merupakan kelompok objek 3D dengan bentuk
dasar berupa objek-objek bentuk sederhana.
Bentuk dasar objeknya meliputi : Box, Sphere,
Torus, Cylinder, Teapot, Cone, Geosphere, Tube,
Pyramid dan Plane
2. Extended Primitives
Merupakan kelompok objek 3D dengan bentuk dasar
berupa model yang lebih spesifik.
Bentuk model objeknya meliputi : Hedra, ChamferBox,
Oil Tank, Spindle, Gengon, TorusKnot, ChamferCyl,
Capsule, L-Ext, C-Ext
Objek non geometri
Shape (objek 2d) : Line, Circle, Arc, Text, Ngon,
Rectangle Ellipse, Donut, star, Helix
Light
Camera
Helper
Dan lainnya
Elemen pembentuk objek
Elemen objek adalah bagian-bagian kecil dari sebuah
objek.
Dalam 3ds max elemen objek digolongkan menjadi 5
bagian yaitu :
1. Vertex : Titik koordinat yang membentuk edge atau
polygon
2. Edge : garis yang terbentuk dari sambungan 2 buah vertex
3. Face yaitu bidang yang dibentuk oleh 3 edge dan terdiri
dari 3 buah vertex
4. Polygon : area yang terbentuk dari gabungan beberapa
edge atau 4 edge dan 4 vertex
5. Element yaitu objek itu sendiri