Anda di halaman 1dari 15

EDUP 2013

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI


M A L AY S I A
TUGASAN 1
M O D E L P E M B I N A A N K U R I K U L U M / C A R TA A L I R
PEMBENTUKAN KSSR
P E N S YA R A H : E N M U R A L I A / L M U R U G A S E N
DISEDIAKAN OLEH :
K H A I RU L M U Z A FA R B I N A H M A D
PENGENALAN
Apa itu Kurikulum?
Unsur budaya atau ilmu pengetahuan untuk
memandu guru mengajar murid tertentu (Mohd
daud, 1995)
Sebagai pembelajaran yang diamalkan, dirancang
dan dibimbing di sekolah ( Kerr, 1968)
Satu plan atau program untuk segala pengalaman
pembelajaran di bawah bimbingan sekolah (olivia,
1992)
Segala rancangan yang dijalankan di sekolah atau
institusi pendidikan untuk mencapai matlamat
(KPM, 2009)
Merupakan elemen penting dalam pembelajaran untuk
meningkatkan pengetahuan seseorang dalam alam
persekolahan
Penilaian Tujuan, matlamat dan objektif

Komponen Asas
Reka Bentuk
Pembinaan Model
Kurikulum

Mata pelajaran Pengalaman pembelajaran


Model kurikulum
Tyler,1949

Satu kaedah dapat dirancang dengan tujuan


sesuai dengan pembelajaran

Berdasarkan 4 prinsip asas

Bagaimanakah
Bagaimanakah Bagaimanakah
Apakah tujuan pengalaman
pengalaman pengalaman
pendidikan yang perlu pembelajaran dapat
pembelajaran dapat pembelajaran dapat
dicapai disusun untuk
mencapai objektif dinilai
pengajaran berkesan
Kurikulum mestilah direka oleh Menekankan Objektif sebagai
guru itu sendiri sebelum platform untuk aktiviti di sekolah
merekabentuk kurikulum am semasa merancang kurikulum

Berdasarkan 7 langkah pembentukan kurikulum :

Membentuk Penyusunan
Mendiagnosis Pemilihan Bahan
Objektif Tingkah Bahan
Kepentingan Pembelajaran
Laku Pembelajaran

Penentuan Bahan Penyusunan Pemilihan


Pembelajaran Pengalaman Pengalaman
untuk penilaian pembelajaran Pembelajaran
Pendidikan membawa implikasi yang
Kurikulum adalah proses merupakan proses penyebaran bernilai

Menekankan aktiviti yang penting dan berguna untuk kehidupan

Fokus kepada
Aktiviti dan peranan Guru
Peranan pelajar
Keadaan pembelajaran dimana berlaku
Aktiviti murid
Keputusan aktiviti pembelajaran
Mementingkan bagaimana dan bukan
kesudahan
Tyler
-Fokus kepada hasil
-untuk mencapai matlamat

Objektif

Stenhouse
-Interaksi Pembelajaran
-menitiberatkan proses
-Hasil Pembelajaran

Analisis perbandingan

Tyler
--spesifik
-Berlandaskan Matlamat FPK
-Boleh Diukur

Isi kandungan

Stenhouse
-Dinamik
-adanya Interaksi
Tyler
-Terlalu takluk Kepada Objektif
-Terlalu Linear

Kelebihan
Stenhouse
-Penglibatan Guru Dan Pelajar
-Penekanan Kmeahiran belajar

Analisis perbandingan
Tyler
-Terlalu Terikat Kepada Mata Pelajaran &
Peperiksaan
-sukar menulis Objektif Tingkah Laku pada
peringkat tinggi
Kelemahan
Stenhouse
-sukar diaplikasikan pada sesetenagh bidang
-mengabaikan pertimbangan kandungan
yang sesuai
PENDIDIKAN SUATU USAHA YANG BERTERUSAN
PERKEMBANGAN POTENSI SECARA MENYELURUH DAN
BERSEPADU
FALSAFAH PENDIDIKAN

MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU

INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS


KEBANGSAAN

KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN

RAKYAT MALAYSIA YANG BERPENGETAHUAN

RAKYAT MALAYSIA YANG BERKETERAMPILAN

RAKYAT MALAYSIA YANG BERTANGGUNG JAWAB

RAKYAT MALAYSIA YANG BERAKHLAK MULIA


RAKYAT MALAYSIA YANG BERKEUPAYAAN MENIKMATI
KESAHJETERAAN
RAKYAT MALAYSIA YANG DAPAT MEMBERI SUMBANGAN
PERKEMBANGAN KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH RENDAH

KLSR KSSR
(1982) (2009)

KBSR
(1993)(2003)
LAPORAN
JAWATANKUASA
KABINET
PERBANDINGAN PELAKSANAAN
ANTARA KBSR DAN KSSR
MODULA
LINEAR TAHAP I R
TAHAP 1
TAHAP II
BERFIKIR KREATIVITI
SECARA INOVASI
KRITIS
DAN KEUSAHA
KREATIF WANAN
TMK

FOKUS
3M 44 FOKUS
PRINSIP
PRINSIP
6 4M
3 BIDANG FPK
FPK TUNJANG
REKA
BENTUK REKA
KURIKUL BENTUK
KURIKUL
KBSR / KSSR
Memartabatkan Bahasa
Pengajaran Dan Pembelajaran Malaysia dan
Sains Dan Matematik Dalam Memperkukuhkan Penguasaan
Bahasa Inggeris (PPSMI) Bahasa Inggeris(MBMMBI)

Dasar Penggunaan Dwibahasa


Komponen PPSMI dimansuhkan dalam peperiksaan bagi
setiap jenis sekolah

menyukarkan
1) Buku teks dan Penambahan waktu
proses PdP antara
buku aktiviti Bahasa Melayu di SJKC
guru dan murid
dan SJKT
Pencapaian dalam
PISA Dan TIMSS
Buku panduan guru merosot Penekanan dalam
penggunaan bahasa
Jurang pencapaian Melayu dan Bahasa
sekolah bandar Ibunda di SJKC dan
Buku amali dan
dan luar bandar SJKT
buku glosari
KAEDAH PENTAKSIRAN

KAEDAH PENTAKSIRAN

KBSR KSSR

SISTEM KESAN
PENILAIAN PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN BERSIFAT
FORMATIF PENDIDIKAN DAN AUTENTIK &
&SUMATIF KEBANGSAAN(SPP PENCAPAIAN HOLISTIK
K) MURID

a) PENILAIAN b)UJIAN
KEMAJUAN PENILAIAN
BERASASKAN SEKOLAH
SEKOLAH(PKBS RENDAH
) (UPSR)
PRINSIP KSSR

PERKEMBANGAN
INDIVIDU PENDIDIKAN
SECARA SEUMUR HIDUP
MENYELURUH

PENDIDIKAN
PENDEKATAN SAKSAMA
BERSEPADU UNTUK SEMUA
MURID
CARTA ALIR PEMBENTUKAN KSSR BERPANDUKAN FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN

KEROHA
NIAN,
Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai
SIKAP &
NILAI

SAINS Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik


DAN Penguasaan pengetahuan berasaskan teknologi
TEKNOL
OGI

KETERAM Memupuk kepimpinan dan keterampilan diri melalui aktiviti


PILAN
DIRI

Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan


KEMANU
SIAAN
Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

PERKEMB Perkembangan jasmani dan kesihatan


ANGAN
FIZIKAL 7
Pemupukan daya imaginasi, kreativiti dan bakat
ESTETIKA

KOMUNI Hubungkait antara kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa interaksi
KASI