Anda di halaman 1dari 20

GAYA KEPIMPINAN AUTOKRATIK

GAYA KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

GAYA KEPIMPINAN DEMOKRATIK

GAYA KEPIMPINAN KONTIGENSI

GAYA KEPIMPINAN LAISSEZ- FAIRE

GAYA KEPIMPINAN ISLAMIK


GAYA KEPIMPINAN AUTOKRATIK
GAYA KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
GAYA KEPIMPINAN DEMOKRATIK
GAYA KEPIMPINAN KONTIGENSI
GAYA KEPIMPINAN ISLAMIK

Menekankan konsep tawakal setelah perancangan


diatur dengan teliti
Sesebuah syarikat terdiri daripada 3 peringkat pengurusan :
PENGURUS BESAR
AHMAD ZARIL BIN
JAMIL
PERINGKAT ATASAN

PENGURUS
PENGURUS KEWANGAN
PEMASARAN PENGURUS OPERASI
SHEIKY MOHAMAD
AZHAR ALI BIN SHEIKH
MUHAMMAD MUHAMMAD ZARIF PERINGKAT
AIZAT BIN
ABD HAMID
ROSLAMAT
BIN ZAINUL ABIDIN
PERTENGAHAN

KERANI PENYELIA
MUHAMMAD MUHAMMAD PERINGKAT
RIDZUAN BIN AZWIR KHAIRI BIN ABDUL
KARIM BAWAHAN

PEKERJA 1
RAZIF AMIN BIN
JUMAAT

PEKERJA 2
ABDUL RANI BIN
HENDRI

RAJAH STRUKTUR ORGANISASI


PERINGKAT ATASAN

PENGURUS BESAR :

Pastikan semua pengurusan berjalan lancar.

Menjaga semua kebajikan pekerja.

Menguruskan dan menandatangani projek yang telah di sediakan.


PERINGKAT PERTENGAHAN
PENGURUS KEWANGAN

sediakan draft belanja setiap bulan.


bentangkan belanjawan setiap tahun.
pastikan setiap pekerja dapat gaji mereka.
pastikan setiap barangan yang dibeli direkodkan dalam jadual pembelian.

PENGURUS PEMASARAN

Memastikan setiap promosi akan dilakukan


Mengenalpasti kekurangan pesaing yang lain.
Sentiasa up-to-date dalam dunia pasaran sekarang ini.
PENGURUS OPERASI

Memastikan setiap operasi di ruang kerja berjalan lancar.


Memaklumkan kepada Pengurus besar akan kekurangan barang
keperluan bengkel.
Melaporkan setiap kemalangan kepada Pengurus besar.
Merekodkan setiap kenderaan yang datang membuat servis.
PERINGKAT BAWAHAN
KERANI

Membuat kerja-kerja pejabat.


Membantu setiap Pengurus yang memerlukan
bantuan.
Mencatit setiap masalah yang berlaku.
Menerima panggilan daripada pelanggan.

PENYELIA / FOREMEN

Menjadi ketua ruang kerja di pusat sevis.


Memastikan setiap mekanik membuat kerja mereka.
Melaporkan setiap masalah yang berlaku di ruang
kerja kepada Pengurus operasi.
Menjaga kebajikan setiap mekanik yang ada.
3. PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI PEKERJA

Penilaian prestasi merupakan proses penilaian sistematik yang


dilakukan secara berkala terhadap pencapaian pekerja yang
dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Penilaian prestasi dapat dilakukan secara formal


dan tidak formal.
Bagi melaksanakan penilaian prestasi ini , elemen yang akan dinilai ialah :

Hasil kerja individu


Kerjasama

Gelagat
Berkeyakinan Kebolehpercayaan

Sikap
Pengetahuan kerja
BORANG PENILAIAN PRESTASI
4. DAPATAN HASIL PENILAIAN PEKERJA

Contoh :

Situasi penilaian :

Syarikat Gmart Auto telah membuat penilaian prestasi ke atas pekerja


pekerjanya.

Seramai lima orang pekerja telah dinilai prestasi kerjanya . Syarikat telah
meletakkan target peratusan penilaian yang perlu dicapai iaitu antara 75
85%.
Hasil dapatan penilaian prestasi

Peratusan markah
100%
ST (95-100%)
ET (94-85 %) 90%

OT ( 84-75%) 80%

70%

60%

50%

40%
BT-( <75%)
30%

20%

10%

0%
EN SYUKUR EN RAZMAN ARIZ ANWAR EN RAHIM EN ZUHAIRI
Peratusan markah
Berdasarkan pada peratusan yang ditunjukkan , 4 daripada 5 pekerja yang dinilai
mencapai target peratusan yang ditetapkan.

En Rahim bin Muzaffar Akmal hanya mendapat peratusan 70 % iaitu dibawah


peratusan target yang ditetapkan .

Diberi tempoh selama enam (6) bulan untuk penilaian prestasi khas sebelum
ditamatkan perkhidmatan bagi markah prestasi yang kurang daripada 70%
Sekian ...... Terima kasih