Anda di halaman 1dari 56

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU BAHASA

MELAYU (KPPGBM) PEDAGOGI DAN KOMPETENSI BAHASA


MELAYU 2017

SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU

Oleh:
Sarimah binti Ahmad
IPGK PM

Dr. A. Rahman bin Haron


IPGK PI

1
ABJAD BAHASA MELAYU

Terdapat 26 huruf dalam bahasa


Melayu
Huruf Sebuta Huruf Sebutan Huruf Sebutan Antara 26 huruf
n
dalam bahasa
Aa e Jj je Ss es Melayu, asingkan
Bb bi Kk ke Tt ti huruf jati dan huruf
Cc si Kl el Uu yu pinjaman. https://
Dd di M em Vv vi www.scribd.com/doc/221
01843/Sejarah-dan-Sist
m em-Ejaan-Bahasa-Melayu
Ee i Nn en W dabliu
w
Ff ef O o Xx eks
o https://
Gg ji Pp pi Yy wai www.youtube.com/w
Hh ec Q kiu Zz zet atch?v=cZBRGl9pqx
2
Y
q
HURUF VOKAL
Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu
terdiri daripada: a, e, i, o dan u.
Huruf e melambangkan dua bunyi, iaitu e
pepet () dan e taling.
Huruf Bagaimanakah untuk
vokal Contoh Peggunaan membezakan bunyi
di di di antara e pepet dan e
depan tengah belakang taling.
a api padi bola
e* enak sate
p https://
e www.youtube.com/w
t atch?v=Jpn9Sw4q_V
a I
k
emas kena sosialisme
i itu biku murni
o oleh kota pidato
3
u ulang bumi ibu
HURUF KONSONAN
Huruf konsonan dalam ejaan bahasa Melayu
terdiri daripada huruf-huruf b, c, d, f, g, h, j, k, l,
m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, dan z

4
HURUF KONSONAN

5
HURUF DIFTONG
Diftong dieja dengan gabungan dua huruf
vokal yang dilafazkan sebagai bunyi
luncuran.
Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis
huruf diftong yang dieja dengan gabungan
huruf vokal sebagai berikut: ai, au, dan oi Tuliskan lima contoh
diftong:
i. ai
Huruf Contoh Penggunaan ii. au
Diftong iii. oi
di di di belakang
depan tengah http://
cikguhijau.blogspot
ai Aidilfitri ghairah sesuai .my/2014/06/perkata
an-diftong-dan-voka
au aurat saudara harimau l-berganding.html
oi oidium boikot amboi

6
VOKAL BERGANDING
(VOKAL RANGKAP)
Dua huruf vokal (a,e,i,o,u) yang duduk
bersebelahan dalam perkataan, tetapi terpisah
sebutan bunyinya dalam suku kata.
Kenal pasti huruf diftong
Vokal Contoh Penggunaan dan vokal berganding yang
Berganding terdapat dalam lagi ini.
ai air, baik, sukai
Pesanan Pak Usu
ia biak, manusia
Buai laju-laju
au aur, sauh Sampai pucuk nangka
Dengar kata Pak Usu
ua uar-uar, buah, bersua Taat ibu bapa
ui buih Buai laju-laju
http://
cikguhijau.blogspot
Sampai pucuk rambai
uu kuud Dengar kata Pak Usu .my/2014/06/perkata
Tentu tidak cuai an-diftong-dan-voka
ue duet l-berganding.html
Buai laju-laju
ii fiil Sampai pucuk ara
Dengar kata Pak Usu
iu bius Hormat saudara-mara 7
GABUNGANN HURUF
KONSONAN (DIGRAF)
terdapat lima gabungan huruf konsonan, iaitu
gh, kh, ng, ny, dan sy, yang masing-masing
melambangkan satu bunyi konsonan.

1. Apakah yang
dimaksudkan
dengan digraf?
2. Tuliskan lima
contoh bagi
setiap digraf
http://
tersebut. prpm.dbp.gov.my/Sear
ch.aspx?k=digraf

8
PERUBAHAN POLA EJAAN LAMA
(SEBELUM 16 OGOS 1972) KEPADA
POLA EJAAN BAHARU
Pola Contoh Pola Baharu Contoh
Lama Perkataan Perkataan

a - e aleh a - i alih
a - o batok a - u batuk
ee lebeh e- i lebih
e- o tempoh e-u tempuh
i-e pileh i -i pilih
i-o tidor iu tidur
u-e usek ui usik
u-o untong u-u untung
9
PERKEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN
SISTEM EJAAN RUMI

lama contoh baharu contoh

ch chantik c cantik Tuliskan tiga


contoh perkataan
dh hadhir d hadir ejaan lama dan
baharu bagi huruf:
1. ch
http://
dz dzahir d zahir 2. dh www.luimewah.net/cobra_
3. dz ayaq/articles/kajian/ba
b4.htm
4. th
th mithal s misal

10
KESELARASAN
VOKAL BAHASA MELAYU

Nyatakan
prinsip-prinsip
keselarasan
vokal dalam
bahasa Melayu.
https://
www.scribd.com/doc/51
680445/Sistem-Ejaan-B
aharu

11
KESELARASAN
VOKAL BAHASA MELAYU

https://
www.scribd.com/doc/51
680445/Sistem-Ejaan-B
aharu
Catatkan kesalahan-
kesalahan ejaan yang
terdapat dalam lagu di
atas.

12
KEKECUALIAN
KESELARASAN VOKAL

Nyatakan sama
ada betul atau
salah.
1. serunding
2. losen
3. ambulan
4. ramadan
5. magrib

13
KEKECUALIAN
KESELARASAN VOKAL

14
EJAAN PERKATAAN
PINJAMAN DARIPADA
Huruf BAHASA INGGERIS
Bahasa Bahasa
Inggeris Melayu
c - s cent sen
c/cc - k card kad
cc - ks access akses
ch - c charge caj
ph - f graph graf
ch - k technique teknik
s - z music muzik https://
sc - s science sains afiqekie.files.word
press.com/2012/12/m
sc - sk scale skala odul-bmm3112-topik-
7-iankaka.pdf
q - k quality kualiti
th - s theory teori
x - ks express ekspres
y - i economy ekonomi 15
PENGGUGURAN SATU
DARIPADA GABUNGAN HURUF
KONSONAN YANG SAMA

Huruf Bahasa Bahasa


Inggeris Melayu
bb - b lobby lobi
ff - f effective efektif
gg - g aggresive agresif
https://
ll - l pill pil afiqekie.files.word
press.com/2012/12/m
mm - m comma koma odul-bmm3112-topik-
7-iankaka.pdf
nn - n annuity anuiti
ss - s asset aset
tt - t lottery loteri
zz - z Jazz jaz
16
PENYESUAIAN HURUF BAGI
GABUNGAN DUA HURUF VOKAL

Huruf Bahasa Bahasa


Inggeris Melayu
au - au audit audit
ea - ea idea idea
ea - i grease gris
ia - ia dialect dialek
ei - ei protein protein
ei - i calorie kalori https://
afiqekie.files.word
ee - i mee mi press.com/2012/12/m
iu - iu premium premium odul-bmm3112-topik-
ou - au accountant akauntan 7-iankaka.pdf
ou - u coupon kupon
oa - o coat kot
oo - u boot but
ue - u tissue tisu
17
PENGEKALAN GUGUS KONSONAN
DALAM BAHASA INGGERIS DENGAN
PENYESUAIAN

Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

block blok
classic klasik
draft draf
cream krim
comprehensive komprehensif https://
afiqekie.files.word
protocol protokol press.com/2012/12/m
store stor odul-bmm3112-topik-
7-iankaka.pdf
prism prisma
plasm plasma
organism organisma
18
KATA YANG ASALNYA BERAKHIR DENGAN TION
MENJADI SI/-SEN/SYEN , -SION MENJADI -SYEN ,
-TION MENJADI -SYEN , -TIONAL MENJADI
--SIONAL

Bahasa Inggeris Bahasa Melayu


tradition, action tradisi, aksi
lotion, immigration losen, imigresyen
television televisyen
professional profesional
national, traditional nasional, tradisional

19
HURUF G YANG DIUCAPKAN SEBAGAI [J ]
MENURUT SEBUTAN BAHASA INGGERIS, DITULIS
SEBAGAI G DAN DISEBUT SEBAGAI [G] DALAM
BAHASA MELAYU

bahasa Inggeris Bahasa Melayu

generation generasi
technology teknologi
tragedy tragedi
psychology psikologi
agenda agenda
agent agen, https://
afiqekie.files.word
ejen (wakil) press.com/2012/12/m
odul-bmm3112-topik-
7-iankaka.pdf

20
PEMISAHAN SUKU KATA
PADA KATA DASAR
1. Kalau di tengah kata ada dua huruf vokal yang
berurutan, pemisahan tersebut dilakukan di
antara kedua-dua vokal itu.
Misalnya:
ma-in, sa-at, bu-ah, li-ar. Penggalkan
perkataan
2. Kalau di tengah kata ada huruf konsonan,
berikut kepada
termasuk gabungan huruf konsonan, di antara suku kata.
dua huruf vokal, pemisahan tersebut dilakukan 1. manusia http://
sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf 2. kelapangan www.dbp.gov.my/dokume
n/rampak94/sme94.pdf
konsonan itu. 3. struktur
Misalnya: 4. melangkaui
5. endoi
a-nak, ba-rang, su-lit, la-wan, a-syik,
ke-nyang, a-khir, i-sya-rat, sa-ngat.

21
PEMISAHAN SUKU KATA
PADA KATA DASAR
3. Kalau di tengah kata ada dua huruf konsonan yang
berurutan, kecuali gabungan huruf konsonan,
pemisahan tersebut terdapat di antara kedua- dua
huruf konsonan itu.
Misalnya:
man-di, som-bong, swas-ta, mut-lak, Ap-ril.

4. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih,


pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf
http://
konsonan yang pertama (termasuk gabungan www.dbp.gov.my/dokume
huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang n/rampak94/sme94.pdf
kedua.
Misalnya:
kon-tra, ul-tra, in-fra, sang-gul, ang-klung,
ikh-las, isy-tihar, magh- rib.
22
PEMISAHAN SUKU KATA
PADA KATA DASAR
5. Imbuhan, termasuk awalan yang mengalami
perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis
serangkai dengan kata dasarnya, dalam penyukuan
kata dipisahkan sebagai satu kesatuan.
Misalnya:
ma-kan-an, me-me-nuh-i, bel-a-jar, mem-ban-tu,
per-gi-lah.
6. Apabila suatu kata terdiri lebih daripada satu unsur
dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan
unsur lain, pemisahan sukunya dilakukan dalam dua http://
www.dbp.gov.my/dokume
tahap: (a) di antara unsur-unsur itu, (b) di antara suku- n/rampak94/sme94.pdf
suku dalam masing- masing unsur itu sesuai dengan
kaedah 1, 2, 3, dan 4 di atas.
Misalnya:
kilo-gram; ki-lo-gram kilo-meter, ki-lo-me-ter ,
foto-grafi; fo-to-gra-fi bio-grafi; bi-o-gra-fi,
intro-speksi; in-tro-spek-si 23
PENULISAN HURUF BESAR
1. Huruf pertama kata awal ayat.
Misalnya:
Dia mengantuk.
Apa maksudmu?
Kita harus bekerja keras.
Pekerjaan itu belum selesai.
2. Huruf besar digunakan sebagai huruf
pertama petikan langsung.
http://
Misalnya: eseminar.dbp.gov.m
Adik bertanya, "Bilakah kita pulang?" y/dokumen/ejaan.pd
f
Bapa menasihati, "Berhati-hatilah, nak!"
"Kelmarin engkau terlambat," katanya.

24
PENULISAN HURUF BESAR
3. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama dalam
ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan
nama Allah, termasuk kata ganti untuk Allah.
Misalnya:
Allah
Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih
Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar
kepada hamba-Nya.
Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang
Engkau restui. http://
eseminar.dbp.gov.m
4. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama gelaran y/dokumen/ejaan.pd
kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti f
nama orang. Misalnya:
Nabi Ibrahim, Imam Syafii, Tun Abdul Razak
Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim

25
PENULISAN HURUF BESAR

5. Huruf besar digunakan juga sebagai huruf


pertama nama gelaran kehormatan yang tidak
diikuti nama orang, khusus bagi perkataan
Sultan, Raja, Tan Sri, Datuk. Misalnya:
Baginda baru saja ditabalkan menjadi
Sultan.
Beliau baru saja mendapat gelaran Datuk.

http://
6. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf eseminar.dbp.gov.m
pertama nama gelaran kehormatan, keturunan, y/dokumen/ejaan.pd
f
dan keagamaan yang umum yang tidak diikuti
nama orang. Misalnya:
Tahun ini dia pergi menunaikan haji.

26
PENULISAN HURUF BESAR
7. Huruf besar digunakan sebagai huruf
pertama unsur nama jawatan dan pangkat
yang diikuti nama orang. Misalnya:
Gabenor Tun Syed Sheikh Barakbah
Leftenan Muda Wan Hassan Menteri
Adam Malik Perdana Menteri Nehru
Profesor Dr. Ungku Omar

8. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf http://


pertama nama jawatan dan pangkat yang eseminar.dbp.gov.m
y/dokumen/ejaan.pd
tidak diikuti nama orang. Misalnya: f
Siapakah gabenor yang baru dilantik itu?
Brigedier Jeneral Ahmad dilantik menjadi
mejar jeneral.
27
PENULISAN HURUF BESAR
9. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur
nama orang. Misalnya:
Amir Hamzah
Tuanku Abdul Rahman Putra Al-haj
Mariam binti Abdul Samad
Putih Ramlee
10. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama
bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya:
bangsa Melayu, suku Kadazan, bahasa Indonesia,
orang Inggeris http://
eseminar.dbp.gov.m
11. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama y/dokumen/ejaan.pd
nama bangsa, suku, dan bahasa yang tidak f
digunakan sebagai nama. Misalnya:
memelayukan kata-kata asing
keinggeris-inggerisan

28
PENULISAN HURUF BESAR

12. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama


nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa
sejarah. Misalnya:
tahun Hijrah, tarikh Masihi, bulan Ogos,
bulan Maulud, hari Jumaat
Perjanjian Pangkur , Hari Kebangsaan,
hari Krismas, Perang Candu
Perisytiharan Kuala Lumpur
13. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf
http://
pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan eseminar.dbp.gov.m
sebagai nama. Misalnya: y/dokumen/ejaan.pd
f
mengisytiharkan kemerdekaan,
memerangi penyeludupan candu.

29
PENULISAN HURUF BESAR
14. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama
nama khas dalam bidang geografi.
Misalnya
Asia Tenggara, Kuala Kangsar, Bukit
Mertajam ,Gua Musang, Danau Toba,
Gunung Tahan, Jalan Tun Perak, Laut
Merah, Selat Melaka, Sungai Pahang
Tanjung Harapan
Catatan:
Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf
pertama nama unsur geografi. http://
eseminar.dbp.gov.m
Misalnya: y/dokumen/ejaan.pd
berlayar ke teluk, mandi di sungai, f

menyeberangi selat, pergi ke arah tenggara

30
PENULISAN HURUF
BESAR
15. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur
nama rasmi badan, lembaga pemerintah dan
ketatanegaraan, serta nama dokumen rasmi kecuali
unsur seperti dan .
Republik Indonesia
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
Dewan Rakyat
Majlis Bahasa Indonesia Malaysia Lembaga
Urusan dan Tabung Haji
Catatan:
http://
Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama eseminar.dbp.gov.m
perkataan yang tidak dipakai sebagai unsur rasmi y/dokumen/ejaan.pd
badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, f
serta nama dokumen rasmi. Misalnya:
Menurut undang-undang yang sedia ada
Kerjasama antara pegawai kementerian dan
rakyat. 31
PENULISAN HURUF
BESAR
16. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama
semua perkataan dalam nama buku, majalah,
suratkhabar, dan judul karangan kecuali kata
partikel, seperti di, ke, dari, untuk dan yang,
yang tidak terletak pada kedudukan awal.
Misalnya:
Dari Ave Mari ke Jalan Lain ke Roma
majalah Bahasa dan Sastera
akhbar Utusan Melayu
17. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama http://
eseminar.dbp.gov.m
semua unsur perkataan ulangan yang terdapat y/dokumen/ejaan.pd
pada nama kategori yang tercantum . f
Misalnya:
Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu
Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah-Sekolah
32
Menengah
PENULISAN HURUF BESAR
18. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama
singkatan unsur nama gelaran, pangkat, dan
sapaan. Misalnya:
Dr. Doktor
En. Encik
M.A. Master of Arts
S.E. Sarjana Ekonomi
Hj. Haji
Hjh. Hajah
S.S. Sarjana Sastera
http://
Prof.Profesor eseminar.dbp.gov.m
Pn. Puan y/dokumen/ejaan.pd
f
Tn. Tuan
Sdr. Saudara
Sdri. Saudari
Catatan 33
Singkatan di atas selalu diikuti oleh tanda titik.
PENULISAN HURUF BESAR

19. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama


kata penunjuk hubungan
kekerabatan/persaudaraan seperti bapa, emak, Bilakah huruf
ibu, kakak, adik, dan pak cik yang digunakan besar tidak
digunakan
sebagai kata ganti atau sapaan yang diikuti
sebagai huruf
nama orang. Misalnya: pertama kata
Bilakah Pak Mat berangkat? penunjuk http://
Esok Pak Cik Ali akan datang. hubungan
eseminar.dbp.gov.m
y/dokumen/ejaan.pd
Silakan duduk, Kak Timah! kekerabatan? f
Mereka pergi ke rumah Mak Mah.
Para ibu mengunjungi Ibu Zain.

34
HURUF CONDONG
1. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk
menulis nama buku, majalah, dan suratkhabar
yang dikutip dalam karangan. Misalnya:
majalah Bahasa dan Kesusasteraan
buku Salina karangan A. Samad Said
akhbar Berita Harian
2. Huruf condong dalam cetakan digunakan
untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf,
bahagian perkataan, atau kelompok perkataan. https://prpm.dbp
.gov.my/Search.a
Misalnya: spx?k=huruf+cond
Huruf pertama perkataan abjad ialah a. ong&d

Dia bukan menipu, tetapi ditipu.


Bab ini tidak membincangkan penulisan huruf
besar.
Buatlah ayat dengan simpulan bahasa
35
berlepas tangan.
HURUF CONDONG

3. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk


menulis perkataan nama ilmiah atau ungkapan
asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Bagaimanakah
Misalnya: untuk
menandakan
Nama ilmiah manggis ialah Carcinia perkataan yang
Mangostana. seharusnya ditulis
Politik divide et impera pernah condong dalam https://prpm.dbp
tulisan tangan? .gov.my/Search.a
bermaharajalela di negara ini. spx?k=huruf+cond
Weltanschauung antara lain diterjemahkan ong&d

menjadi `pandangan dunia'.

36
PENGGUNAAN TANDA
SEMPANG (-)

1. Apabila se- diikuti oleh kata nama khas yang


bermula dengan huruf besar.
Contoh:
se-Nusantara
Bezakan antara
se-Malaysia (Persatuan Pelajar Melayu perkataan yang
Se-Malaysia berikut:
2. Apabila bentuk terikat diikuti kata nama khas antikomunis
https://prpm.dbp
Contoh: anti-Israel .gov.my/Search.a
anti-Rusia seantero spx?k=huruf+cond
se-Asia ong&d
pan-Afrikanisme
pro-Amerika

37
PENULISAN KATA
1. Kata Dasar
ditulis secara satu persatu. Misalnya:
Ibu percaya bahawa engkau tahu.
Kedai pajak penuh sesak.
Apakah
perbezaan
2. Kata Berimbuhan (awalan, sisipan, akhiran, apitan) antara:
ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya: 1. Kata dasar
https://prpm.dbp
bergelagar 2. Kata tunggal .gov.my/Search.a
dikelola 3. Kata terbitan spx?k=huruf+cond
ong&d
penerapan
mempermainkan
Menengok
suapan

38
PENULISAN KATA
3. Kata dasar yang menerima imbuhan pinjaman,
perlu ditulis serangkai. Misalnya:
bikarbonat, demoralisasi, dwiwarna, ekawarna,
infrastruktur, introspeksi, kolonialisme,
mahasiswa, monoteisme, multilateral,
Bezakan
pancaindera perkataan maha
pada perkataan
Catatan maha siswa
Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf dengan Yang
awalnya ialah huruf besar, di antara kedua-dua Maha Pengasih
rpm.dbp.gov.my/Sea
unsur itu dituliskan tanda sempang (-). Misalnya: rch.aspx?
k=huruf+condong&d
pro-Malaysia, pan- Afrikanisme, anti- Babrak =10

Karmal

39
PENULISAN KATA

4. Bentuk Gandaan
Bentuk gandaan ditulis secara lengkap
dengan menggunakan tanda sempang(-).
Misalnya: Tuliskan lima
anak-anak contoh bagi kata
ganda :
buku-buku
1. penuh
tulis-menulis 2. berimbuhan
berpeluk-pelukan 3. berirama
rpm.dbp.gov.my/Sea
tukar menukar rch.aspx?
k=huruf+condong&d
=10

40
PENULISAN KATA MAJMUK
Kata majmuk ialah proses merangkaikan
dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang
terhasil membawa makna tertentu
dieja terpisah dan bertindak sebagai satu
unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima
sebarang penyisipan unsur lain.
Jenis kelompok Contoh kata majmuk Tuliskan lima
contoh bagi
setiap kelompok
Rangkai kata bebas biru laut, merah muda,
kata majmuk
perdana menteri
yang berikut:
1. Rangkai kata http://www.amaljaya.co
Istilah khusus garis pusat, segi tiga, bebas
m/guru/wp-
content/uploads/2012/0
hak milik 2. Istilah 3/sistem-ejaan-bm.pdf

Maksud kiasan buah hati, makan angin, khusus


ringan tulang 3. Maksud
kiasan 41
KATA MAJMUK YANG TELAH
MANTAP

antarabangsa beritahu bumiputera

jawatankuasa kakitangan kerjasama Terdapat sejumlah


perkataan yang
bukan kata majmuk
matahari olahraga pesuruhjaya
yang tergolong
dalam kata tertentu
sukarela setiausaha suruhanjaya tetapi lazimnya
dieja bercantum.
tandatangan tanggungjawab warganegara
Tuliskan perkataan-
perkataan tersebut. asidtakim.blogspot.
*Formula: my/2012/12/kesilap
apek bawak bakul, jalan kiri kanan, macam an-dalam-
penggunaan-kata-
orang perempuan, suka senyum-senyum, tak majmuk.html
tentu waktu
42
PENGIMBUHAN KATA
MAJMUK

Kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja

campur aduk bercampur aduk ambil alih mengambil alih

temu bual ditemu bual daya serap daya serapan

Kata majmuk yang menerima imbuhan apitan


campur aduk mencampuradukan ambil alih pengambilalihan

satu padu menyatupadukan urus niaga diurusniagakan

43
PENGGANDAAN KATA MAJMUK

Kata majmuk yang dieja terpisah


kertas kerja kertas-kertas kerja
ketua menteri ketua-ketua

Kata majmuk yang telah mantap


setiausaha setiausaha-setiausaha
warganegara warganegara-warganegara

44
PENULISAN SINGKATAN KATA GANTI
NAMA

kau

nya ku

mu https://books.google.
com.my/books?
id=FXI939rTEPAC&pg=
PA12&lpg=PA12&dq=
kekecualian+keselaras
Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata Bagaimanakah an+vokal&source=bl&
yang mengikutinya; ku, mu, dan nya ditulis serangkai cara penulisan kata ots=TpSh2nNO2C&sig
=Py1SeHqUCbmMxIjF
dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya: ganti nama dKjwdMY8JW0&hl=m
Apa yang kumiliki boleh kauambil. singkatan bagi s&sa=X&ved=0ahUKE
Tuhan? wjzjfPZ19XRAhXELpQ
Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di KHUj-
perpustakaan. DNo4FBDoAQhKMAk
#v=onepage&q=kekec
ualian%20keselarasan
%20vokal&f=false
45
KATA DEPAN, di, ke, dan dari

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah


daripada kata yang mengikutinya kecuali dalam
gabungan kata yang sudah lazim dianggap
sebagai satu kata seperti kepada dan daripada.

Misalnya:
Adiknya pergi ke luar negeri.
Bermalam sajalah di sini.
http://prpm.dbp.gov.my/Sear
Di mana ada Siti, di situ ada Sidin. ch.aspx?k=kata+sendi

Dia datang dari Kuantan kelmarin.

46
KATA SI DAN SANG

Kata si dan sang ditulis terpisah daripada kata


yang mengikutinya.
Misalnya:
Bezakan cara
Harimau itu marah sekali kepada pengejaan kata
Sang Kancil. sandang s i dan
Surat itu dikirimkan kembali kepada si sang.
pengirim.
Kucingnya bernama Si Comel. http://prpm.dbp.gov.my/S
earch.aspx?
Sang Nila Utama telah menemui k=sandang&d=10

Temasik.

47
PENULISAN PARTIKEL PUN

Partikel pun ditulis terpisah daripada kata yang


mendahuluinya. Misalnya:
Apa pun yang dimakannya, ia tetap kurus.
Hendak pulang pun , sudah tak ada Senaraikan kata
partikel pun yang
kenderaan. dieja rapat dengan
Jangankan dua kali, sekali pun engkau kata yang
belum pernah datang ke rumahku. mendahuluinya.
Jika ayah pergi, emak pun ingin pergi.
http://www.bukubaik.c
om/2013/08/penulisa
n-partikel-pun-
disambung-atau.html

48
PARTIKEL per
Partikel per yang bererti `demi' dan `tiap' ditulis
terpisah daripada bahagian- bahagian ayat yang
mendahului atau mengikutinya.
Misalnya:
Harga kain itu $3.50 per helai
Mereka masuk ke dalam ruangan satu per
satu.
Satu pe r tiga daripada hartanya akan
http://infobahasa-
diwakafkan kepada orang kampung itu. sm.blogspot.my/2010/0
2/penulisan-partikel-
lah-kah-tah-pun-
dan.html

49
PENULISAN LAMBANG
BILANGAN TINGKAT

dapat dilakukan dengan cara yang berikut.


Misalnya:
Sultan Abdul Jalil IV
Sultan Abdul Jalil Ke-4
Sultan Abdul Jalil keempat
Bab II https://www.enjang.com/12-
Bab ke-2 macam-penulisan-angka-
dan-bilangan/
Bab kedua
Abad XX
Abad ke-20

50
PENULISAN LAMBANG BILANGAN
YANG MENDAPAT AKHIRAN -an

mengikuti cara yang berikut:


Misalnya:
tahun 50-an atau tahun lima puluhan
wang 5000-an atau wang lima ribuan
lima wang 1000-an atau lima wang seribuan

http://prpm.dbp.gov.my/Se
arch.aspx?k=angka&d=10

51
LAMBANG BILANGAN PADA
AWAL AYAT
ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan ayat
diubah sehingga bilangan yang tidak dapat
dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak
terdapat lagi pada awal ayat. Betulkan kesalahan ayat yang
berikut:
Misalnya: 1. Kakak membawa pulang 4
ekor anak kucing.
Lima belas orang terkorban dalam 2. Pada minggu lepas,
seramai lapan belas orang
kemalangan itu. murid di sekolah itu
ditangkap oleh polis.
Bukan: 15 orang terkorban dalam 3. 12 orang pelajar
dimasukkan ke wad kerana
kemalangan itu. keracunan makanan.
Pak Sako mengundang 250 orang tetamu. 4. Dua puluh enam Disember
merupakan tarikh yang
Bukan: 250 orang tetamu diundang (oleh) amat bermakna baginya.
5. Menjelang tahun 2010,
Pak Sako, atau Dua ratus lima puluh orang jumlah penduduk Malaysia
dijangka mencecah dua
tetamu diundang (oleh) Pak Sako. puluh lima juta orang.

52
PENULISAN ANGKA YANG
LEBIH BESAR

Angka yang menunjukkan bilangan yang besar


dapat dieja sebahagian supaya lebih mudah
dibaca. Tuliskan nombor yang
Misalnya: berikut dalam gaya
penulisan yang betul.
Kerajaan Malaysia baru saja mendapat
pinjaman 250 juta ringgit. 1. RM 7000000
2. 880000 orang
Penduduk Malaysia berjumlah lebih 3. 752000 ekor
4. 45000 tandan
daripada 12 juta orang.

http://prpm.dbp.gov.my/Se
arch.aspx?k=angka&d=10

53
CARA PENULISAN KATA
AKRONIM
i. menggunakan huruf besar keseluruhannya jika
kata itu kata nama khas dan terbentuk daripada
cantuman huruf awal kata
Contoh:
Tuliskan lima
ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia contoh lain bagi
LUTH Lembaga Urusan Tabung Haji kata akronim
i. yang terbentuk
ILIM - Institut Latihan Islam Malaysia daripada
ii. menggunakan huruf besar pada permulaan cantuman huruf
awal kata
kata jika kata akronim itu kata nama khas yang http://
terbentuk daripada cantuman huruf dan suku kata ii. terbentuk
diniahfalahiah.blogspot.m
y/2011/04/apakah-akronim-
sesedap sebutan daripada dan-singkatan.html

Contoh: cantuman huruf


dan suku kata
Pulada Pusat Latihan Darat sesedap
Pulapol Pusat Latihan Polis sebutan

Mara - Majlis Amanah Rakyat 54


CARA PENULISAN KATA
AKRONIM

iii. menggunakan huruf kecil keseluruhannya jika


kata akronim itu bukan kata nama khas dan
Tuliskan lima
terbentuk daripada cantuman suku kata awal
contoh lain bagi
atau cantuman bahagian awal kata pertama kata akronim
dengan bahagian lain bukan kata nama
Contoh: khas dan
debunga debu bunga terbentuk http://
prpm.dbp.gov.my/Searc
daripada h.aspx?k=akronim&d=10
ucaptama ucapan utama cantuman suku
berdikari berdiri atas kaki sendiri kata awal atau
cantuman
bahagian awal
kata pertama
dengan bahagian
lain 55
Semoga tuan
dapat menulis
dengan
menggunakan
ejaan yang
persis.
56

Anda mungkin juga menyukai