Anda di halaman 1dari 4

Falsafah Pendidikan Guru(FPG) telah

digubal bertujuan menjadi panduan bagi


merealisasikan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan(FPK). FPG menjelaskan jenis
guru diperlukan oleh negara kita.
Melahirkan guru yang profesional, daya juang
dan daya tahan yang tinggi, beretika, berfikiran
kreatif, mengamalkan nilai murni, berkemahiran
dan berpengetahuan meluas dalam dunia
teknologi.
Melahirkan guru yang berkualti dan kompeten
dari segi peribadi, proresional, sosial, menguasai
ilmu pengetahuan, berkemahiran serta
menghayati nilai-nilai keguruan.
O Menjadi suri teladan kepada anak-anak murid dan
seharusnya mereka mampu menampilkan ciri-ciri ikon yang
terbaik kepada mereka.
O Bersikap profesional terhadap kerjaya dengan berusaha
sehabis baik dalam menjalankan tugas dan amanah yang
diberi.
O Guru-guru perlu mampu hidup dan menegakkan warisan
negara seperti amalan demokrasi, integrasi dan antara
budaya yang harmoni.
melahirkan guru yang berkualiti dari aspek sosial
iaitu bijak bergaul bukan sahaja dengan
masyarakat sekolah malah dengan masyarakat
setempat.
Tidak sahaja mahir dalam bidang akademik,
namun turut mahir dalam kemahiran-kemahiran
generik seperti komunikasi, penghayatan nilai-
nilai murni dan sebagainya.