URAL & PLURALITI

LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PENJAJAHAN

BAB 2 PLURALITI & MASYARAKAT PLURALISTIK DI MAL AYSIA
CTU553 HUBUNGAN ETNIK
emkay@salam.uitm.edu.my

©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM ©eMKAy

URAL & PLURALITI

LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

2

PENJAJAHAN

GARIS MASA MASYARAKAT MALAYSIA

©eMKAy

2.1 URAL & PLURALITI 2.2

LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PENGENALAN
3

KANDUNGAN BAB 2

PENJAJAHAN

2.3

2.4

2.5

©eMKAy

U R A L & PLURALITI URAL PLU R A LI I T

LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PENDAHULUAN
4

PENJAJAHAN

©eMKAy

5

PLURALITI & MASYARAKAT PLURALISTIK

U R A L & PLURALITI URAL PLU R A LI I T

LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PENJAJAHAN

©eMKAy

6

PERBANDINGAN PLURALITI & PLURALISTIK

U R A L & PLURALITI URAL PLU R A LI I T

LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PENJAJAHAN

©eMKAy

7

KESAN PLURALITI & PLURALISTIK

U R A L & PLURALITI URAL PLU R A LI I T

LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PENJAJAHAN

©eMKAy

8

GARIS MASA MASYARAKAT PLURAL
K e d a ta n g a n Pe n j j h aa

URAL & PLURALITI

LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PE N J J H A N A A PENJAJAHAN

©eMKAy

9

PENJAJAHAN EROPAH & INGGERIS

URAL & PLURALITI

LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PE N J J H A N A A PENJAJAHAN

©eMKAy

10

IMPERIALISME & KOLONIALISME

URAL & PLURALITI

LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PE N J J H A N A A PENJAJAHAN

©eMKAy

URAL & PLURALITI

PLURALITI MELAKA LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PLURALITI ALAM MELAYU
11

PENJAJAHAN

©eMKAy

URAL & PLURALITI Perlembagaan Melaka dilaksana

PLURALITI MELAKA LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN Pemerintahan diplomasi & terbuka. Kepulauan Melayu terkenal dengan

LISTIK PASCA MERDEKA Sultan/pembesar mempunyai misi &

©eMKAy

PLURALITI ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
12

PEMERINTAHAN

PERDAGANGAN

PENJAJAHAN

Perdagangan rancak hasil sistem berdasarkan Islam (Kanun Melaka & pemerintahan terbuka dan Undang-undang Laut Melaka) pentadbiran pelabuhan yang sangat cekap. Zaman keemasan dan kemuncak keagungan kerajaan Melayu. Tempat pertemuan pedagang (The Venice of The East). Panglima dan laksamana Melaka proaktif mengawal keselamatan dari ancaman perompak dan lanun. Tahap keselamatan yang tinggi di Selat Melaka. rempah ratus yang dianggap barang mewah.

visi yang hebat.

©eMKAy

URAL & PLURALITI

PLURALITI MELAKA LURALITI MELAKA

ALISTIK PENJAJAHAN

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

PLURALITI ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
13

KEPENDUDUKAN

KEBUDAYAAN

PENJAJAHAN

Proses penghijrahan berlaku secara Keterbukaan pemerintah empayar alamiah/ semulajadi tanpa ada Melaka paksaan. Para pedagang tidak memerlukan Melaka maju sbg pelabuhan utama pasport & visa sebagai pengenalan dunia, hasil rempah ratus sebagai daya diri. tarikan, keselamatan Selat Melaka Interaksi aktif di kalangan pelbagai Melaka menjadi kota metropolitan serta bangsa dan kaum di Melaka. kota multi budaya

©eMKAy

URAL & PLURALITI

Ini berbeza dengan sistem di zaman sebelum Inggeris di mana tiada pengasingan kuasa berlaku kerana Raja dan Sultan mempunyai kuasa mutlak. LURALITI MELAKA Pengagihan kuasa: Kehakiman, Eksekutif dan Perundangan serta Federalism Wujud sistem persekutuan berlapis (Persekutuan Tanah RALISTIK PENJAJAHAN ALISTIK PENJAJAHAN Melayu dan Persekutuan Malaysia)

Setiap pihak hanya menjalankan bidang kuasa masing-masing dan LISTIK PASCA MERDEKA boleh bercampuraduk. tidak

©eMKAy

MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN
14

PRINSIP Pemisahan negara dari agama: Pentadbiran negara oleh penjajah; manakala hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah Sultan.

PENJAJAHAN

©eMKAy

URAL & PLURALITI

LURALITI MELAKA

RALISTIK PENJAJAHAN ALISTIK PENJAJAHAN Pendidikan:

LISTIK PASCA MERDEKA

©eMKAy

MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN
15

DASAR Ilmu: Ilmu kolonial yang berasaskan sains moden yang bersifat rasional dan saintifik telah mencorakkan dasar-dasar pentadbiran, ekonomi dan pendidikan penjajah Pentadbiran:  Sistem pentadbiran yang memisahkan di antara negara dan agama. Ekonomi:  Berubah dari pertanian sara diri kepada sistem ekonomi perindustrian dan perdagangan (sistem ekonomi kapitalis). Dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular.

PENJAJAHAN

©eMKAy

URAL & PLURALITI

Raja merujuk kepada penasihat Negara ditadbir oleh pentadbir sekular dan agama diletakkan di bawah kuasa LURALITI MELAKA agama untuk membuat keputusan penting negara. Sultan-Sultan Melayu. Agamawan dan raja saling berperanan di dalam sistem kerajaan RALISTIK PENJAJAHAN ALISTIK PENJAJAHAN tersebut. Kerajaan yang telah memisahkan di antara negara dan agama (kerajaan).

Kerajaan yang peranan agama dan negara LISTIK PASCA MERDEKA saling bertautan (KERAJAAN).

©eMKAy

MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN
16

SISTEM DAN STRUKTUR SEBELUM PENJAJAHAN SELEPAS PENJAJAHAN

PENJAJAHAN

Sistem kerajaan yang mencantumkan Pemisahan di antara agama dan negara kedua-dua aspek agama dan negara. iaitu

©eMKAy

POLITIK URAL & PLURALITI Politik dipengaruhi aspek etnik dan mengamalkan demokrasi secara berkesan
PENJAJAHAN

LURALITI MELAKA

Hubungan lebih bersifat utilitarian Zaman Pluraliti: Antara Sang Sapurba dan hubungan jaringan silang dan Demang Lebar Daun budaya merentasi etnik. Zaman Masyarakat Pluralistik: ALISTIK PENJAJAHAN Antara Kaum-Kaum di Malaysia

Dasar-dasar kerajaan mengukuhkan Perlembagaan berlandaskan kontrak kerjasama dan hubungan harmoni sosial antara kaum LISTIK PASCA MERDEKA LISTIK PASCA MERDEKA antara etnik.

©eMKAy

MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA
17

PERLEMBAGAAN Sumber segala perundangan dan panduan asas kepada pelaksanaan sistem politik.

Kerjasama parti-parti politik – Parti 2 peringkat kontrak sosial; Pertama: Perikatan (1974). Zaman Pluraliti Kedua : Zaman Masyarakat Pluralistik

©eMKAy

URAL & PLURALITI Zaman penjajahan British terdapat 3 peringkat pendidikan: 
Inggeris ; rendah dan menengah Melayu ; rendah dan agama Vernakular ; Cina dan Tamil

LURALITI MELAKA

Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960) bermatlamat: Menyatukan etnik - etnik di bawah satu sistem pendidikan dengan menggunakan bahasa pengantar tunggal ALISTIK PENJAJAHAN Akta Pendidikan 1957: Sekolah pelbagai aliran dan pengajaran menggunakan bahasa ibunda Sekolah Cina dan Tamil wajib mengajar Bahasa Melayu. Pengajaran subjek tertentu seperti Geografi dan Sejarah yang LISTIK PASCA MERDEKA LISTIK PASCA MERDEKA berteraskan Malaysia. Kurikulum tidak lagi berteraskan negara asal Dasar pendidikan mempunyai matlamat jangka panjang dalam membentuk sektor ekonomi di Malaysia.
©eMKAy

©eMKAy

MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA
18

PENDIDIKAN

PENJAJAHAN

Sistem pendidikan kebangsaan pascamerdeka berasaskan keseragaman kurikulum sukatan mata pelajaran orientasi

URAL & PLURALITI

Rancangan pembangunan ekonomi negara digiatkan bagi mengatasi masalah LURALITI MELAKA sosioekonomi dan sosiopolitik. Rancangan pramerdeka Rancangan selepas merdeka Perancangan dalam DEB Dasar-Dasar Pembangunan Negara ALISTIK PENJAJAHAN

Dasar-dasar pembangunan negara dirangka bagi mewujudkan keseimbangan LISTIK PASCA MERDEKA ekonomi LISTIK PASCA MERDEKA .

©eMKAy

MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA
19

EKONOMI
Mengamalkan sistem ekonomi dualisme:  Sistem ekonomi moden:perdagangan dan perusahaan moden, tertumpu di bandar, pengurusan dan organisasi moden  Sistem ekonomi pertanian; komoditi padi dan perikanan, tertumpu di luar bandar dan didominasi Melayu

PENJAJAHAN

©eMKAy

Jelaskan TIGA (3) bentuk proses asimilasi pelbagai etnik dalam masyarakat Melayu Islam di Melaka. URAL & PLURALITI  Bincangkan TIGA (3) faktor utama menjadikan Melaka sebagai kota metropolitan.

LURALITI MELAKA

 Jelaskan TIGA (3) faktor pembentukan pluraliti di Malaysia. ALISTIK PENJAJAHAN 

 Bincangkan EMPAT (4) langkah yang perlu di ambil bagi LISTIK PASCA MERDEKA menangani krisis masyrakat pluralistik di Malaysia

©eMKAy

PENGUKUHAN
20

PENJAJAHAN

Huraikan EMPAT (4) elemen utama yang membuktikan Kerajaan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan Islam. Huraikan EMPAT (4) elemen penting yang berkait rapat dengan pembentukan masyarakat pluralistik selepas merdeka. Huraikan EMPAT (4) faktor penyumbang kepada pluraliti di Zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15M. Huraikan TIGA (3) bentuk asimililasi antara golongan imigran dengan masyarakat Malaysia.

©eMKAy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful