Anda di halaman 1dari 19

KEPENTINGAN KEMAHIRAN

MENULIS
KEPADA PELAJAR DI SEKOLAH
DISEDIAKAN OLEH : CHONG CHEE YONG
TEN CHIA TING
BEH HUI HUI
GOH JIN YAN
TEE LEY YAN
Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat
melahirkan idea, fikiran serta perasaan dengan baik, pantas dan cekap.
Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi
sukukata,perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat.
Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa
dan meluaskan pengetahuan, perhubungan serta matlamat hidup.
Untuk menyediakan, menyemai, mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat
kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca,
menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa
kini)
Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun, syair, sajak lain-
lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran,
perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri, bahkan juga seluruh insan
umumnya.
Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun, syair, sajak
lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam
pemikiran, perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri, bahkan juga
seluruh insan umumnya.
Membolehkan pelajar di sekolah menulis dengan kemas, cantic dan tersusun
Pelajar dapat mempelajari cara dan Teknik penulisan yang betul
Supaya tulisan pelajar tidak cakar ayam kerana menurut Yahya Othman (2005),
tulisan bagai cakar ayam boleh mempengaruhi pemarkahan dalam peperiksaan
Tulisan yang kemas dan cantik juga membolehkan pelajar dapat memahami dan
membaca apa yang ditulis oleh mereka
Peranan Guru bagi melaksanakan
Teknik pengajaran setiap kemahiran
bahasa
Teknik pengajaran

menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), Teknik ialah kaedah penciptaan
sesuatu hasil seni seperti muzik, mengarang dansebagainya.
Teknik adalah peringkat pelaksanaan pengajaran di bilik darjah.
Teknik yang sesuai memudahkan pencapaian sesuatu objektif pengajaran.
Ada empat jenis teknik yang dilaksanakan oleh guru semasa proses pengajaran
bahasa iaitu :
1. Teknik Drama

Digunakan untuk melatih murid menggunakan


unsur bahasa
unsur paralinguistic(Jeda, nada dan intonasi)
*selain bukan linguistik yang membabitkan mimik muka, gerak tangan, kepala dan
sebagainya dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.
Teknik Permainan

Bahasa Merupakan satu cara dalam pembelajaran melalui aktiviti dinamik.


memberikan peluang untuk memperoleh latihan intensif, pembelajaran
bermakna dan berdiagnostik.
Kebanyakan aktiviti dalam permainan bahasa menggunakan pelbagai kemahiran
berbahasa. (kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
)Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kehendak
sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya.
Teknik Latih Tubi

Teknik latih tubi ialah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang
dipelajari.
Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran, disamping
menjamin ketekalan ingatan.
Teknik Bercerita

Teknik ini sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita
merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid.
Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat
disampaikan menerusi teknik ini.
KEMAHIRAN MEMBACA

Bacaan daripada pihak


Membaca guru kepada kanak-kanak
lantang yang belum boleh
membaca

Kaedah
Menggunakan kad-kad
pandang perkataan
sebut
peranan guru bagi
melaksanakan kaedah
pengajaran setiap
kemahiran bahasa
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Teknik Teknik main


Teknik Soal
Lakonan /
Jawab peranan
Drama
KEMAHIRAN
MENULIS

Membina ayat
Ejaan berdasarkan
gambar
Komunikasi Bertulis
Murid dapat melahirkan secara bertulis fikirannya, perasaan dan pengalaman
dengan jelas, tersusun, logik, dan menggunakan tatabahasa yang betul.
Mengembangkan daya cipta untuk menulis sesuatu yang kreatif atau kritis
seperti cerpen, cerita imaginasi, pandangan, perbincangan, perbahasan, dan
syarahan.
Membolehkan murid-murid mengeja perkataan-perkataan dengan pantas dan
menyusun ayat-ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca.
Menambah dan meluaskan pengetahuan murid-murid dalam perbendaharaan
kata, perkembangan bahasa dan tulisan.
Menghasilkan rumusan daripada pelbagai bahan prosa.
Membolehkan murid berkomunikasi secara bertulis dalam urusan rasmi atau
rakan sebaya untuk memenuhi pelbagai keperluan.
Komunikasi lisan

Komunikasi lisan bermaksud boleh dinyatakan atau dilontarkan dengan suara dan penggunaan
perkataan di mana boleh menentukan bila bermula dan berakhir sesuatu perbualan. Ia berlaku apabila
terdapat dua atau tiga individu duduk secara bersemuka seperti perbualan dalam telefon, atau tele-
sidang. Di dalam komunikasi lisan, setiap individu seharusnya memastikan bahawa individu tersebut
tahu bahawa kita ingin mereka mendengar apa yang kita ingin mereka perolehi dari mesej tersebut dan
memberitahu mereka kenapa ianya aat penting untuk mereka memberikan perhatian terhadap apa yang
kita sampaikan. Sekiranya individu tersebut faham akan motivasi anda untuk memberitahu mereka
sesuatu, mereka akan lebih cenderung untuk menerima maklumat tersebut. (Park, 2000) Kajian yang
dilakukan oleh James (2002) mengatakan bahawa pemahaman yang lebih baik dalam proses komunikasi,
bagaimana kita berkomunikasi, kesukaran potensi dalam berkomunikasi dan peningkatan kemahiran kita
berkomunikasi akan membantu individu dalam organisasi memperbaiki prestasi dan membantu individu
organisasi memperbaiki kemahiran komunikasi interpersonal mereka. Terdapat beberapa jenis-jenis
komunikasi lisan iaitu;
i) Perbincangan iaitu proses perbincangan yang bertujuan untuk penyelesaian
masalah dan mengenal pasti kelemahan yang ada dalam diri.

(ii) Pembentangan ialah penggunaan alat-alat seperti slaid, video dan grafik untuk
menerangkan laporan atau hasil kajian sesuatu aktiviti.

(iii) Ucapan iaitu cara penyampaian maklumat secara lisan melalui pidato, ceramah
atau pembacaan laporan bertulis kepada sekumpulan pendengar.

(iv) Mesyuarat merupakan pertemuan dua atau lebih orang untuk membuat
perancangan atau berkongsi idea dan membuat keputusan sesuatu aktiviti yang
dijalankan.

(v) Perbualan telefon merupakan alat komunikasi lisan yang digunakan untuk
menyampaikan maklumat dengan cepat dan menghubungi tempat yang jauh.
Perlukan penggunaan perkataan, perbendaharaan kata, nombor dan juga simbol
dan ianya diuruskan dalam ayat-ayat yang menggunakan pelbagai bahasa. Ianya
juga memerlukan penguasaan dalam kemahiran linguistik di mana ianya tidak
diperlukan dalam sesetengah perkara. Ia merupakan kemahiran di mana setiap
individu perlukan untuk perkembangan peribadi, meningkatkan perhubungan dan
interaksi manusia. Setiap otak individu dipenuhi dengan fikiran dan mereka telah
dibiasakan dengan perkataan. Percakapan, pendengaran atau penulisan
memberikan kesan kepada kehidupan seharian seperti individu lain. Mereka
mempunyai kuasa untuk mencipta emosi dan menggerakkan individu lain untuk
bertindak. Apabila komunikasi lisan diterjemahkan dengan tepat dan jelas, ianya
menjadikan individu tersebut mengaktifkan fikiran mereka dan mencipta kreativiti.
Rujukan:

Mahzan Arshad. (2012). Pendidikan Literasi Awal Kanak-Kanak


Teori dan Amali. Penerbit UPSI.
SEKIAN