Anda di halaman 1dari 30

PERUBAHAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

Kurikulum Peperiksaan (1955-1967)

Kurikulum Sekolah Menengah (1966 1977)

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah


(1978 (2000)

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (Semakan)


(2001-2016)

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (2017-

2
PERBEZAAN KBSM (SEMAKAN) DENGAN KSSM
BAHASA MELAYU MENENGAH

1. Bentuk Kurikulum
2. Matlamat
3. Objektif
4. Fokus
5. Reka Bentuk Kurikulum
6. Elemen Merentas Kurikulum
7. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
TUNJANG KSSM
Komunikasi
Penguasaan kemahiran berbahasa
secara lisan dan bukan lisan
semasa berinteraksi dalam
kehidupan seharian serta
Sains & Teknologi melengkapkan diri ke arah alam Kerohanian, Sikap
kerjaya
& Nilai
Penguasaan ilmu sains, matematik
dan teknologi Penghayatan amalan agama, sikap
Pengaplikasian pengetahuan dan dan nilai murni dalam kehidupan
kemahiran sains, matematik dan Peningkatan kepatuhan kepada
teknologi secara bertanggungjawab Tuhan secara berterusan dalam
dalam kehidupan harian kehidupan seharian
berlandaskan sikap dan nilai dalam Pembentukan insan berakhlak mulia,
sains, matematik dan teknologi berintegriti dan berakauntabiliti

INSAN
SEIMBANG

Perkembangan Fizikal Kemanusiaan


& Estetik Pembinaan warganegara bagi abad
Pengaplikasian pengetahuan,

ke-21
Penguasaan ilmu dan pengetahuan
kemahiran serta amalan nilai mengkonsepsi
dalam jasmani dan kesihatan bagi Pengembangan kemahiran intelektual

mencapai kesejahteraan diri


Keterampilan Diri Penghayatan nilai asas demokrasi
Pengaplikasian daya imaginasi,
bakat, apresiasi, kreativiti dan
Pembinaan kemahiran menyelesaikan
masalah
inovasi dalam hasil karya. Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri
melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum
Penghayatan nilai positif (harga diri dan
keyakinan diri)
Penonjolan potensi, kemahiran dan daya
kreatif yang ada pada diri
Membina perhubungan yang bermakna
dengan individu dan masyarakat
Aspirasi murid dalam PPPM
Menguasai kemahiran untuk menangani
cabaran abad ke-21/Profil murid
TUNJANG Kemahiran berbahasa dan berkomunikasi
KURIKULUM
Berasaskan pengetahuan
BAHASA
Menyediakan murid kepada kehidupan
sebenar
Mengambil kira kepelbagaian keupayaan,
minat dan kecenderungan murid
Memperoleh kompetensi global
REKA BENTUK KURIKULUM BAHASA MELAYU SEKOLAH MENENGAH
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
KBAT
KANDUNGAN
Bahasa Standard Kandungan
Ilmu Standard Pembelajaran
Nilai Murni
Patriotisme & Kewarganegaraan Lima Kemahiran
Kreativiti dan Inovasi Berteraskan Kemahiran Bahasa
Keusahawanan Aspek Bahasa
Teknologi Maklumat & Komunikasi Sistem Bahasa
Alam sekitar Komponen Sastera
Kesedaran global KURIKULUM
PRINSIP DAN STRATEGI P&P
Berfokus
STANDARD PRESTASI
Bertema
(Pentaksiran Sekolah)
Konteks
Formatif
5P (pengabungjalinan,
Sumatif
penyerapan, penilaian
Diagnostik
pemulihan, pengayaan)
Kepelbagaian strategi,
PENTAKSIRAN
PEDAGOGI pendekatan, kaedah & teknik
Kepelbagaian sumber bahan
Tahap Penguasaan
STRATEGI P&P
Petunjuk umum (berasaskan kriteria) Berpusatkan murid
Petunjuk mengikut kemahiran Inkuri
Penyelesaian masalah
Berasaskan projek
Pembelajaran koperatif
Pembelajaran terbeza
Didik Hibur
Kontekstual/KPelbagai/KMD/BCB/KMD
KEBERHASILAN
Konstruktivisme/PAK/PLBD/Masteri/LS
PERBANDINGAN KURIKULUM

PERKARA KBSM KSSM


Dua dokumen kurikulum: Satu dokumen kurikulum: Dokumen
Dokumen Sukatan Pelajaran dan Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Huraian Sukatan Pelajaran (DSKP)

Kurikulum Berasaskan Hasil Kurikulum Berasaskan Standard


Pembelajaran (HP) Standard Kandungan (SK)
HP Utama Standard Pembelajaran (SP)
Reka
HP Khusus
Bentuk
Huraian HP (ArasPembelajaran)

Penekanan Penggunaan Bahasa Kemahiran Bahasa


(kemahiran bahasa secara (Asas pernyataan SK, SP dan SPrestasi)
terangkum)

Bidang Bidang Pembelajaran Bidang Kecekapan Bahasa


Bidang Interpersonal Bidang Kemahiran Mendengar & Bertutur
Bidang Maklumat Bidang Kemahiran Membaca
Bidang Estetik Bidang Kemahiran Menulis
Bidang Seni Bahasa
Bidang Tatabahasa

7
PERBANDINGAN REKA BENTUK
PERKARA KBSM KSSM

Penetapan Standard Prestasi


(6 tahap)
Pentaksiran Aktiviti pentaksiran tidak - Standard Prestasi Umum
Sekolah (PS) dioperasikan secara khusus - Standard Prestasi Mengikut
Bidang
- Templat pelaporan PS

Pendekatan
Penggabungjalinan Berfokus
Kurikulum
Berpusatkan murid Berpusatkan murid
Bertema Bertema
Tatabahasa secara Tatabahasa secara
Strategi berkonteks berkonteks
P&P Kepelbagaian Kepelbagaian pendekatan,
pendekatan, kaedah dan kaedah dan teknik
teknik

8
PERBEZAAN KBSM DENGAN KSSM
PERKARA KBSM KSSM
Prinsip 5P Prinsip 5P
Penggabungjalinan Penggabungjalinan
STRATEGI Penyerapan Penyerapan
P&P Penilaian Penilaian
Pengayaan Pengayaan
Pemulihan Pemulihan

Pengisian Kurikulum EMK


Ilmu KBAT
Nilai Murni Bahasa
Kewarganegaraan Kelestarian Alam Global
Peraturan Sosiobudaya Nilai Murni
Sains dan Teknologi
Kemahiran Bernilai Tambah Patriotisme
Pengisian/
Kemahiran Berfikir Kreativiti dan Inovasi
EMK
TMK Keusahawanan & Pengurusan
Belajar Cara Belajar Kewangan
Kajian Masa Depan Tekonologi Maklumat dan Komunikasi
Kecerdasan Pelbagai
Pemb. Konstruktivisme * Modul Tambahan Merentas Kurikulum
Pemb.Kontekstual
9
PERBANDINGAN KURIKULUM

PERKARA KBSM KSSM

Komponen sastera dalam Komponen sastera dalam Bahasa


KOMSAS
Bahasa Malaysia (KOMSAS) Malaysia (KOMSAS) dikekalkan.

Tatabahasa disisipkan dalam Tatabahasa sebagai bidang


Tatabahasa pengajaran dan pembelajaran. tersendiri dan unsur penyerapan

Unsur Seni Bidang Estetik Bidang Seni Bahasa


dan Budaya

10
KOMPONEN
Standard Kandungan
Kurikulum Standard Pembelajaran
Standard Prestasi

Pentaksiran sekolah (Formatif dan


Sumatif)
Pentaksiran Pentaksiran pusat (Sumatif)
Psikometrik

5P
Kepelbagaian Strategi (Bertema
Pedagogi Elemen Merentas Kurikulum
KURIKULUM BERASASKAN STANDARD

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Penyataan Satu penetapan Satu set kriteria


spesifik tentang kriteria atau umum yang
perkara yang indikator kualiti menunjukkan
murid patut pembelajaran dan tahap-tahap
ketahui dan boleh pencapaian yang penguasaan murid
lakukan dalam boleh diukur bagi sebagai petunjuk
suatu tempoh setiap standard bahawa sesuatu
persekolahan kandungan. perkara itu telah
merangkumi dikuasai (indicator
aspek of success)
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai.

12
ORGANISASI
Kemahiran bahasa yang difokuskan sama
Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bidang Kemahiran Membaca
Pembelajaran Kemahiran Menulis
Seni Bahasa
Tatabahasa

Kategori isu atau topik yang menyediakan konteks


Tema pelajaran
21 tema ditetapkan

Konteks umum pembelajaran bahasa


Berkait dengan kehidupan peribadi, sosiobudaya
Situasi dan pekerjaan
Konteks diri/keluarga/masyarakat/negara/
antarabangsa
Standard Prestasi Umum bagi Kurikulum Standard Bahasa Melayu Menengah
PENDEKATAN BERFOKUS
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

KEMAHIRAN MEMBACA

KEMAHIRAN MENULIS

KEMAHIRAN SENI BAHASA

KEMAHIRAN
LANGUAGE TATABAHASA
ARTS MODULE

TAHAP PENDIDIKAN MENENGAH

KELAS MENENGAH RENDAH MENENGAH ATAS


PERALIHAN (TINGKATAN 1 3) (TINGKATAN 4 5)
PERBANDINGAN STRATEGI P&P KBSM SEMAKAN DAN KSSM

KBSM SEMAKAN KSSM

a) Kemahiran berfikir Tambahan kepada yang sedia ada


b) Kontekstual dalam KBSM (Semakan)
c) Konstruktivisme
d) Kajian masa depan a) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
e) Belajar cara belajar (KBAT)
f) Kecerdasan pelbagai b) Pembelajaran inkuiri
g) Pembelajaran akses c) Berasaskan projek
kendiri d) Pembelajaran koperatif
h) Teknologi komunikasi e) Pendidikan Kewangan
dan Maklumat f) Kelestarian Global
i) Masteri

16
RANCANGAN PEMBELAJARAN
P1 P2 P3 P4 P5
Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi

MENDENGAR DAN BERTUTUR

KESUSASTERAAN DALAN BM
Nilai dan
Kewarganegaraan

TATABAHASA
MEMBACA

MENULIS
Sains dan
Teknologi

Kesihatan dan
Alam sekitar

Pengurusan
Kewangan

Kreativiti dan
Inovasi

17
OBJEKTIF KURIKULUM BM MENENGAH

1. Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah,


ungkapan ayat, pernyataan dan maklumat dalam pelbagai
ujaran dan wacana dengan memberikan respons yang betul
dan tepat.
2. Bertutur, berbicara, bersoal jawab, berbincang, berunding,
menyampaikan maklumat dan mengulas sesuatu perkara
dalam pelbagai situasi dengan pengucapan yang fasih, kritis
dan bertatasusila.
3. Membaca dan menggunakan pelbagai strategi dan teknik
bacaan untuk memahami, menaakul, menganalisis dan
menilai maklumat bahan prosa, puisi dan grafik dengan kritis,
reflektif, betul dan tepat.
1.
18
OBJEKTIF
4. Meningkatkan kelancaran bacaan, meluaskan
perbendaharaan kata, pengetahuan dan pemikiran serta
mengukuhkan penghayatan terhadap bahan sastera dan
bukan sastera.
5. Membaca, memahami dan menggunakan perkataan, rangkai
kata, istilah, ungkapan, peribahasa dan bahasa kiasan dalam
komunikasi dan penulisan dengan betul dan kreatif.
6. Menulis untuk melengkapkan, menerangkan, meringkaskan,
merumus, mengolah dan mengedit maklumat dengan
pelbagai sumber.

19
OBJEKTIF
7. Menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik untuk
melahirkan idea dengan tersusun menggunakan bahasa
dengan betul, gramatis dan menarik.
8. Menghasilkan dan mempersembahkan karya prosa, puisi dan
seni bahasa yang lain secara kreatif dan berkesan.
9. Memahami dan menggunakan tatabahasa bagi tujuan lisan,
penulisan dengan betul dan tepat mengikut konteks.
10. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif,
semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti
berbahasa.

20
KEMAHIRAN DAN ASPEK BAHASA

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


KEMAHIRAN MEMBACA
KEMAHIRAN MENULIS
SENI BAHASA
TATABAHASA
STANDARD KANDUNGAN
KEMAHIRAN/
STANDARD KANDUNGAN
ASPEK
Mendengar dan 1.1 Mendengar dan mengenal sebutan perkataan, rangkai kata,
bertutur istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran
dengan betul dan tepat.

1.2 Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah,


ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat
mengikut konteks.

1.3 Mendengar dan memahami maklumat, fakta, idea dan hujah dalam
pelbagai wacana dengan memberikan respons dengan betul, tepat
dan bermakna.

1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal


dan tidak formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara
santun dan beretiket.

22
STANDARD KANDUNGAN
KEMAHIRAN/
STANDARD KANDUNGAN
ASPEK
Mendengar dan 1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara menggunakan pelbagai
bertutur soalan dan mengemukakan jawapan yang sesuai dengan betul,
tepat dan secara bertatasusila.

1.6 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dalam pelbagai


situasi dengan betul, tepat, jelas dan berkesan menggunakan ayat
yang gramatis.

1.7 Berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara secara


rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.

1.8 Mengulas sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas
menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis.

23
STANDARD KANDUNGAN
KEMAHIRAN
STANDARD KANDUNGAN
/ASPEK
Membaca 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi
dengan sebutan dan intonasi yang betul dan nada yang sesuai
serta kepantasan yang wajar.

2.2 Membaca untuk memahami makna perkataan, rangkai kata,


istilah, ungkapan, ayat, maklumat dan maksud keseluruhan
daripada pelbagai bahan dengan betul dan tepat menggunakan
teknik bacaan yang betul.

2.3 Membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan


dengan betul dan tepat.

2.4 Membaca untuk menganalisis ejaan, tanda baca, penggunaan


kata, ungkapan, frasa dan struktur ayat dengan betul dan tepat.

24
STANDARD KANDUNGAN
KEMAHIRAN/
ASPEK STANDARD KANDUNGAN

Membaca 2.5 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk


meningkatkan penguasaan kosa kata dan ungkapan
menarik, ilmu pengetahuan, kepakaan terhadap sesuatu,
kesadaran akan nilai budaya dan kemasyarakatan serta
perancangan masa hadapan dengan pemahaman dan
penghayatan yang baik.

25
STANDARD KANDUNGAN
KEMAHIRAN/
STANDARD KANDUNGAN
ASPEK
Menulis 3.1 Menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah;
maksud rangkai kata, ungkapan dan ayat dengan betul
mengikut konteks.

3.2 Menulis untuk mengemukakan maklumat dan


pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan ayat
yang betul, tepat dan gramatis.

3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat dalam pelbagai


bahan dengan betul dan tepat.

3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang,


tertib dan kemas menggunakan ejaan yang betul serta
bahasa yang tepat, indah dan menarik.

26
STANDARD KANDUNGAN
KEMAHIRAN/
STANDARD KANDUNGAN
ASPEK
Seni Bahasa 4.1 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan
memberikan respons peribadi dengan betul, rasional dan
penuh penghayatan.

4.2 Memahami dan menggunakan peribahasa, perbandingan


semacam, kata-kata hikmat, madah pujangga dan bahasa
berirama dalam komunikasi dan penulisan dengan betul, tepat
dan mengikut konteks.

4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan puisi secara terancang dan


tertib menggunakan idea yang kreatif serta bahasa yang
indah dan menarik.

4.4 Mempersembahkan karya prosa, puisi dan pelbagai


persembahan lain menggunakan sebutan, intonasi, nada,
gaya dan bahasa badan yang sesuai melalui pelbagai teknik
persembahan dan media secara kreatif, menarik dan
berkesan.
27
STANDARD KANDUNGAN
KEMAHIRAN
STANDARD KANDUNGAN
/ASPEK
Tatabahasa 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai
golongan kata dalam pelbagai ayat dengan betul dan tepat
mengikut konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda dalam pelbagai


ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks.

5.3 Memahami dan menggunakan kata terbitan dalam pelbagai


ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks.

5.4 Memahami dan menggunakan kata majmuk dalam pelbagai


ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks.

5.5 Memahami dan menggunakan frasa dalam pelbagai ayat


dengan betul dan tepat mengikut konteks.

28
STANDARD KANDUNGAN
KEMAHIRAN
STANDARD KANDUNGAN
/ASPEK
Tatabahasa 5.6 Memahami dan membina pelbagai ayat dengan betul dan
tepat mengikut konteks.

5.7 Menganalisis dan membetulkan kesalahan ayat atau


memparafrasa ayat mengikut konteks.

29
PENEKANAN PENTAKSIRAN DALAM
DSKP

Menekankan tahap penguasaan kecekapan


berbahasa dalam kempat-empat kemahiran bahasa.

Intipati SP bagi setiap kelompok akan dirumuskan


bagi membentuk pengukuran tahap penguasaan
kemahiran bahasa.

Setiap pengukuran didasarkan kepada enam tahap


penguasaan dengan kata kunci sangat terhad,
terhad, memuaskan, baik, sangat baik dan
cemerlang.