Anda di halaman 1dari 12

2. Pengkaian 3.

Perkembangan
1. Latarbelakang Falsafah Zaman
Falsafah dalam Falsafah
Pra-socrates -
Neoplatonisme

4.
9. Falsafah Perkembangan
Agama Falsafah abad
SEJARAH Pertengahan
FALSAFAH Moden

8. Falsafah
Politik 5. Metafizik

7. Falsafah
Etika 6. Epistemolgi
1. Konsetual
2. Idea (notion) Terdapat ayat
Haru Quran yang
Hadiwojono menggalakkan
Mengejar Quran
mencari penggnaan aqal
dan membicarakan
hikmah yang mencari aspek
belum diraih hikmah 2. Sifat ketuhanan
Phytagoras Falsafah
mencari
himah
(mengetahui 3. Galakan
diri yang
jahil) Islam Terhadap
1. Definisi 1. Latar Belakang Falsafah Quran dan
Aristotle Falsafah Falsafah Hadis
kajian
mengenai menyatakan
hakihat hikmah
sesuatu Falsafah
5. Falsafah Ilmu memahamkan
al-Kindi ilmu 4. Signifikan budaya luar
mengenai yang Sentiasa
hakikat Falsafah Falsafah
Berkembang Falsafah membezakan
menjelaskan zahir dan
Al-Farabi metafizik batin
Falsafah
cintakan Falsafah
membawa
kebijaksanaan mempengaruhi
kebahagiaan
dan hikmah kehidupan

Falsafah
memantapkan
individu 2
Mencari jawapan tentang
Menguji kehidupan
hakikat
Metafizik, Mencari niilai
manusia
Epistemologi, Mencari kebenaran hidup
Persoalan bersifat falsafah
Kebenaran berada didalam
Etika, politik diri
dan Agama Memulakan persoalan

Berfikir secara Berkifir


Subjek komprehensif secara Perbandingan secara
individu
Kajian kritis Perbandingan antara
individu
Perbandingan antara
2. Pengkajian tamadun
Metodologi
dalam Falsafah
Melakukan Neraca Individu
Neraca
perbandingan relativisme
Membuat Neraca sejagat
penilaian /
kesimpulan

Halangan
Kaedah Kesimpulan Metodologi
Terikat dengan pandangan
Sanggup menangung risiko Deduksi
sedia ada
Mempertikai segala Dialektika
Sifat, jasad dan pemikiran
penyeluruhan Analitik
seseorang
Kritikal terhadap kesimpulan Sintetik
Halangan terminologi
Berdasarkan peraturan
Kelemahan teori &
hipotesis

3
Tokoh
Thales
Anaximander
Anaximender Permasalahan
Anaximenes Hakikat &
Heraclitus of Ephesus Perubahan Falsafah
Permenides of Elea
Zaman
Socrates
Kesimpulan
Naturalisme alam
3. Perkembangan Falsafah
dijelaskan secara Falsafah Zaman Pra-Socrates -
semulajadi
Spiritualisme Roh
Zaman Pra- Mempertahankan
adalah hakikat utama Socrates Neoplatonisme kebebasan berfikir
Eksistentialisme Mengembalikan suasana
manusia wujud dengan pemikiran objektif
sendiri Titik pemisah falsafah
Permasalahan Pengaruh
Akal
Permasalahan Falsafah
Akal Yunani
Neoplatonisme
terhadap
Protagoras daripada Falsafah
Abdera manusia
Tokoh
adalah pengukur bagi Islam
Pythagoras nombor adala prinsip
semua benda Pembentukan semula
dalam kehidupan
pemikiran Plato
Anaxagoras Akal sebagai Islam terbuka kepada
Konsep limpahan pada
penyebab diluar alam fizik budaya asing
yang Esa
Melahirkan amai ahli
Aspek Magis dan
falsafah Islam
renungan intelektual

4
Hubungan antara bentuk & juziyyat
Juziyyat boleh ditanggapi dengan
Juziyyat adalah salinan kepada
Dihasilkan dalam dialog dan drama pancaindera
bentuk
Ada perkaitan antara karya Kullyat boleh ditanggapi dengan
Juziyyat menyertai, berkongsi
akal
dengan bentuk

Kiasan Gua
Teori Ilmu pengetahuan adalah
bersifat mungkin dan
Sifat Bentuk bersifat pasti
penulisan Asas ilmu hakiki

Plato
3.3 Plato dan Pembahagian
Dunia fizikal (imej dan
Teori
Falsafahnya Ilmu
benda fizikal)
Dunia Minda
Teori (kepercayaan dan ilmu
Kekalan
Roh
Teori Negara
Ideal
3 Bentuk roh
Teori perbandingan Nafsu Bentuk kerajaan
Roh kekal dalam satu Emosi Timokrasi pemerintah
bentuk Rasional bercita-cita tinggi Golongan Pekerja
Roh adalah dewa Ologarki Pemerintah dari bernafsu rendah (petani,
yang kekal golongan kaya artis, pedagang)
Roh kekal selepas Mitos Demokrasi pemberontak Golongan Tentera
mati Menjaga roh terhadap ologarki berkhidmat untuk
supaya bersih Depotisme pentadbir zalim masyaakat
Supaya terjamin dan diktator Golongan Pemerintah
selepas mati Pemerintah terbaik ialah tahap rasional yang tinggi
philosopher King (philosopher King)

5
Keseronokan bukan sensasi
Keseronokan bukan suatu proses
Keseronokan bukan perasaan
Keseronokan adalah kebaikan dan aktiviti
sempurna

Jenis Keseronokan
Karya popular
Karya ilmiah
Bahan kuliah

3.4 Aristotle dan Seseorang yang membuat


Karya
Aristotle Falsafahnya kesalahan walaupun tahu
kesalahannya
Akrasia
Kesalahan yang dilakukan
Tahap kerana tidak
perkembangan menggunakan ilmu
Semasa menuntut
Semasa merantau Jasad dan
Kembali ke Athen
Roh

Teori jirim dan bentuk


Jasad dan roh tidak
Bentuk sebagai ciri umum
terpisah seperti
Bentuk sebagai bentuk
bentuk dan jirim
Bentuk sebagai tujuan objek
Bentuk sebagai apa yang sedia
ada / berlaku

6
Benedict Spinoza
Zaman Falsafah Zaman Falsafah Tentang Rene Descartes
Agama yang tertinggi
Kemanusiaan Alam Akal asas kebenaran
berdasarkan rasional
Mengkaji perana dan Hubungan dengan alam Cogito Ergo Sum
Ritual difahami secaraintelek
kedudukan manusia Alam bersifat material
Zaman Skolastik Hubungan antara Minda yang mengetahui
Teori 2 kebenaran manusia dan tuhan. kebenaran Gottifeld Leibniz
Pertembungan agama dan Antara sesama manusia Tokoh Galilei, Bacon, Teori alam kemungkinan
falsafah Tokoh- da Vinci, Hobbes Prinsip alasan cukup, harmoni
Lahirkan al-Farabi, al-Kindi, Machiavelli prakukuh, bukan pertentangan
Ibn Sina
Tokoh Yahudi Moses Abad 17 :
Maimomin
Tokoh Kristian - Aquinas Zaman Rasionalisme
John Locke
Renaissance Falsafah minda analitik
Tabula rasa
Pengalaman mencetak ilmu

4. Perkembangan Abad 18:


Falsafah Empirisme George
Zaman Falsafah Zaman Moden Berkeley
Teori
Pertengahan Pertengahan - Moden idealisme
David Hume
Skeptikisme Reformasi
Hakikat adalah sosial
persepsi
Zaman Kebangkitan Pemikiran Abad 19: Kerajaan
Averoisme Abad 20: Romantisme membahagiakan rakyat
Utamakan falsafah dari agama
Perpisahan antara falsafah dan
Pragmatisme
agama
Tokoh Siger, Buethirs Menggabung minda dan jirim
3 aliranutama
Aliran Thomism, Scoticism, Kebebasan memilih
Neo-kantianisme, Eksistensialisme
Skeptisme Ilmu pengetahuan dari
pragmatisme, realis Kewujudan
pancaindera
Kebenaran dilihat dari adalah fakta
Peringkat teologi, meta fizik dan
praktikal kewujudan
saintifik
Tokoh: Jaspers,
Heidegger

7
1. Timbul secara semulajadi
2. Manusia memikirkan benda Ontologi
abstrak Sifat sesuatu benda yang
3. Tidak puas dalam mencari membentuk alam
jawapan Materialisme: jirim sebagai
4. Desakan ingin lebih tshu
hakikat sebenar
Idealisme: hakikat terletak
dalam minda
Tansendentalisme: hakikat
Dorongan berbentuk roh

Kosmologi
Perbincangan kosmos
Philo: teori alam daripada
5. Metafizik Skop
Makna ada kepada ada
Al-Farabi: alam ini qadim
Batiniyyah: martabat 7,
wahdatul wujud
1. Aristotle: ilmu tentang kewujudan
yang bersifat klliyat
2. Al-Farabi: ilmu mengkaji benda
Psikologi Rasional
wujud Teologi Rasional
3. St. thomas Aquinas: ilmu falsafah Islam: manusia dilahirkan
Mengenai bersih
ketuhanan ketuhanan dan
4. Descartes: ilmu luar pancaindera Kristian: manusia mewarisi
perkara ghaib dosa Adam
5. Kant: kajian priori
Aquinas: teori 5 Hasubhandu: peribadi
kaedah adalah khayalan
Morrison: 7 bukti Rasional antara minda dan
saintifik jasad

8
1. Sensasi 2. iIntuisi
Pengalaman Panceindera Diperoleh secara taakulan Rasionalisme
Maklumat hasil pengalaman Kesedaran pancaindera
Data Pancaindera Mencapai ilmu dari
Garapan langsung
Data somatik taakulan
Ilmu yang terbukti benar
Data halusinasi Ilmu naluri Agama harus ditolak jika
Persepsi luar jangka tidak rasional
Gerak hati Tokoh: Decartes, Spinoza,
Pengalaman mistik Leibniz
3. Wahyu
Wahyu disampaikan
oleh tuhan

Empirisme
Ilmu berdasarkan
Justifikasi 6. Epistemologi Aliran pancaindera
Kepercayaan dan (Sains / Kajian tentang Pemikiran Minda adalah kertas
Sumber Ilmu Ilmu) Epistemologi putih
Idea terhasil dari sensasi
dan persepsi
Tokoh: Locke, Berkeley,
4. Autoriti Hume
Ilmu diterima secara Skeptisme
total Ilmu yang pasti
Mungkin dapat dicari tetapi
tidak akan dijumpai
Pengalaman bersifat ilusi
5. Keimanan dan Kepercayaan
Disertakan dengan taakulan
1. Garapan pancaindera
Aktiviti yang rasional ketidaktepatan
2. Garapan bersifat relatif
3. halusinasi

9
Etika Analitik
Mengkaji maksud nilai 1. Teori teleologi: melihat
etika baik/buruk tindakan
Prinsip umu mengenai Tumpu kepada kebenran berdasarkan hasil dan kesan
tingkahlaku moral dan cara untuk 2. Hedonisme: Tujuan moral untuk
Undang-undang moral memperolehinya mendapatkan kebahagiaan
adalah perlu 3. Teori Deontologi: baik/ buruk
Menumpukan kepada bergantung kepada nilai tersirat
karektor manusia 4. Teori subjektif: etika
berdasarkan nilai diri sendiri
Etika 5. Teorti objektif: kod moral
wujud secara bebas
normatif Teori Nilai 6. Teori naturalisme: penilaian
moral mengandungi fakta alam
7. Teori bukan nauralisme: moral
sangat unik dan tiada kelas
8. Teori relativism: nilai etika
Faktor 7. Falsafah Etika berbeza mengikut tempat
Keperluan 9. Teori absolutisme: nilai berbeza
tetapi prinsip tetap sama

I. Untuk mencapai
Falsafah
kehidupan yng baik
II. Mencari nilai mutlak Euthanasia Akhlak Islam
tentang kebaikan Sumber
III. Menyediakan metod yang 1. Al-Quran
sesuai dalam membuat 2. Al-Hadis
keputusan Common law 3. Ijmak
IV. Penyediaan prinsip Permintaan pesakit Islam 4. Qias
tingkhlaku Pesakit berkeadaan menghukumkan
baik haram
Penyaki yang teruk
Usaha terakhir
Atas nasihat pakar
Dilakukan oleh pakar

10
1. Instrumental: satu cara
Isu pemerintahan, sistem perundangan, Negara adalah pertubuhan
yang digunakan oleh
pentadbiran kerajaan Dibentuk untuk mencapai kebaikan
individu bagi
Plato: diperintah oleh Philosopher King 1. Rakyat dan hak kerakyatan
mempertahankan
Metod: penyelidikan karya klasik, mereka yang menyertai dalam memberi
perjanjian
perbincangan dan membuat tanggapan hukumandan jawatan
2. Expressivist: menyatakan
2. Perlembagaan
diri sebagai makhluk sosial
Perlembagaan adalah ciri negara terbaik
dn bekerjasama dalam
3. Pemimpin terbaik
menikmati kewujudan
mengambil tahu hal negara
mempunyai hikmah yang tinggi
Perspektif mempunyai kelebihan
Falsafah Politik pernah diperintah
Aliran Pendidikan sempurna
4. Pendidikan
Tanggungjawab pemerintah
Aspek membaca, menulis, fizikal, muzik dan
lukisan

Falafah 8. Falsafah Politik


Politik Falsafah
Rousseau Politik
Aristotle
Manusia semulajai baik
Membina negara dari kontrak sosial
Meletakkan diri kepada kehendak negara 1. Realiti Politik dalam sesebuah negara
Negara akan zalim jika salah laku individu dan kerajaan diperoleh melalui warisan atau
kebobrokan politik gabungan
Depotisme: korupsi berlebihan
Falsafah mengekalkan kuasa dalam apajua cara
Politik sokongan melalui hiburan, seni dan sukan
2. Politik tanpa moral
Machiavelli pemerintah harus menari dan melengkapkan
kuasa
moral dan agama dipisahkan
membina propaganda bijak
3. Ciri pemerintah yag baik
Kedekut
kejam dan ditakuti
Hipokrit
Mengelak dari aib dan kebencian
4. Kritikan terhadap agama
11 Kembali kepada agama Rom lama
Gereja tidak menyatukan negara
Teori 2 kebenaran
Al-Kindi: tiada perbezaan besar antara falsafah
dan agama
Al-Razi: falsafah adalah peniruan kepada uhan
Al-Farabi: agama bersirat ringkas dan falsafah
bersifat sejagat
Tanggapan Sarjana Ibn Sina: falsafah adalah kata putus sekiranya
terdapat perbezaan Hakikat kebenaran diperoleh secara semulajadi
Peranan dan sumbangan falsafah terhadap
Ibn Rush: falsafah memandu kepada kehendak Al-Quran dan hadis terbuka kepada anggapan
agama
agama akal
Bersifat defensif dan epologetik
Agama adalah keperluan
Tidak memberi sumbangan kepada agama
Akal dan nature dapat mengenal hakikat alam
Sebagai persoalan analitikall / meta-logikal
Falsafah dan agama tidak harmoni

Isu Falsafah
Pengenalan Agama Hayy Ibn Yaqazan

Masalah
9. Falsafah Agama Kejahatan
Meliorisme:
Alam mempunyai Usul: Tuhan berkuasa, tuhan sempurna
kecenderungan namun kejahatan wujud
Defence: tuhan wujud dan mewujudkan
untuk menjadi
kejahatan
baik Theodicy: keburukan dan kejahatan adalah
Kebaikan akan sesuatu diluar kemampuan manusia
mengatasi Kejahatan adalah satu keperluan kearah
Pesimisme: Optimisme: kebaikan
kejahatan
Dunia Keburukan
dipenuhi merupakan
dengan keperluan
kejahatan Keburukan
Dunia tidak sebagai
bermakna kesempurnaan
alam
12