Anda di halaman 1dari 32

ELEMEN-ELEMEN

KOMUNIKASI

BAHASA MELAYU KONTEKSTUAL


(GBM 1103)
KULIAH 2
OBJEKTIF
Selepas mempelajari topik ini, pelajar dapat:
1. Menghuraikan elemen-elemen komunikasi
2. Mengenal pasti proses yang berlaku semasa
komunikasi
3. Menghuraikan halangan-halangan yang
mempengaruhi komunikasi berkesan
Elemen-elemen Komunikasi
Penyampai
(Sumber)
Penerima
Mesej
Saluran
Maklum balas
Gangguan
PROSES KOMUNIKASI

Tiga Komponen dasar


proses komunikasi:

1. Pengirim pesanan
2. Penerima
3. Pesanan
PROSES DAN ELEMEN
KOMUNIKASI
PROSES KOMUNIKASI
mesej dan tindak
balas sentiasa
berlaku secara silih
berganti

Halangan :
gangguan yang
berlaku pada situasi
tersebut seperti
bunyi bising,
kesibukan, kurang
pendengaran,dan
Proses Komunikasi Secara sebagainya.
Mudah
PROSES KOMUNIKASI
PROSES KOMUNIKASI

Sumber Alat
Penerima Destinasi
informasi pengirim

Halangan

Model Komunikasi Shannon dan Weaver (1948)


PROSES KOMUNIKASI
Elemen-elemen Komunikasi
Penyampai
Individu yang menunjukkan perlakuan
berkomunikasi
Perlakuan lisan dan bukan lisan
Penerima
Individu yang memahami maksud yang
disampaikan oleh penyampai maklumat
Elemen-elemen Komunikasi
Maklumat/ Mesej
Maksud/ fakta/ niat yang difahami oleh
penerima maklumat

Maklum balas
Perlakuan yang ditunjukkan oleh penerima
mesej sebagai tindak balas kepada mesej yang
disampaikan oleh penyampai mesej
Elemen-elemen Komunikasi
Maklum balas
Perlakuan yang ditunjukkan oleh
penerima mesej sebagai tindak balas
kepada mesej yang disampaikan oleh
penyampai mesej
Elemen-elemen Komunikasi
Saluran
Media penyampai maklumat daripada pemberi
mesej kepada penerima mesej
Saluran paling asas: melalui pendengaran dan
penglihatan
Saluran-saluran tambahan seperti media
elektronik, lukisan di kanvas, bahan cetakan
dan sebagainya
Elemen-elemen Komunikasi
Konteks
Keadaan / situasi penyampai mesej
daripada pemberi mesej kepada
penerima mesej.
Contohnya: masa, persekiran, fizikal,
jumlah peserta dll.
PENYAMPAI
Komunikasi berlaku apabila terdapat dua atau lebih orang
yang terlibat dalam penyampaian maklumat tersebut. Dalam
situasi organisasi, setiap penyampai atau encoder akan
menyampaikan mesej secara bertulis atau secara lisan.
Penyampai mesej perlu mengambil langkah dengan
menghantar mesej pada masa yang sesuai dan mendapat
perhatian daripada penerima agar mesej tersebut sampai
kepada mereka.
Kita perlu mengetahui gangguan-gangguan sebelum atau
semasa mesej disampaikan dengan mengurangkan gangguan
tersebut.
PENERIMA
Penerima mesej tersebut perlu menerima dan
faham maksud maklumat yang disampaikan
sama ada melalui telinga iaitu mendengar atau
secara melihat iaitu membaca kandungan
maklumat yang disampaikan. Penerima mesej
perlu meneliti dengan baik mesej yang akan
diterima.
MESEJ
Bersifat verbal (menggunakan kata-kata) dan non-verbal.
Non-verbal antara lain:
proxemics (kedekatan),
haptic (sentuhan),
olfatics (aroma),
chronemics (waktu),
eye movement / oculestic (gerakan mata),
hand and head movement (gerakan tangan dan kepala),
metalanguage atau paralanguage (teriakan, desahan, dll),
Samb....
Elemen penting dalam komunikasi yang berlaku adalah maklumat yang cuba
disampaikan oleh pengirim.
Apa-apa maklumat yang disampaikan oleh pengirim perlu mudah difahami
agar penerima mengetahui apa yang cuba disampaikan. Maklumat tersebut
sama ada melalui pendengaran, penglihatan, sentuhan, bau dan rasa dikatakan
mempengaruhi penerima.
Pasangan suami isteri perlu bijak berkomunikasi bagi memastikan pertukaran
maklumat adalah bebas dan tepat.
Proses perpindahan maklumat yang disampaikan oleh suami isteri boleh
berbentuk bukan lisan iaitu lebih kepada pandangan mata, mimik muka, gerak
geri badan, sentuhan, isyarat atau kelantangan nada suara pasangan.
Biasanya maklumat komunikasi secara lisan lebih berkesan sekiranya dilakukan
bersama-sama dengan komunikasi bukan lisan. Pelukan suami terhadap isteri
adalah satu contoh mesej atau maklumat secara sentuhan. Ini menunjukkan
emosi dan perasaan antara satu sama lain.
SALURAN
Saluran yang kita
gunakan dalam
berkomunikasi.
Misalnya semua
indera kita. Manusia
adalah multichannel
communicators.
MAKLUM BALAS
Merupakan respon dari pihak lain terhadap pesan
yang kita sampaikan.
Feedback dapat dibezakan menjadi: immediate
(langsung), delayed (tertunda), lalu positive atau
negative.
Dalam membincangkan tindak balas komunikasi pula,
seseorang penerima perlu memahami dan menerima
mesej yang disalurkan.
Terdapat dua bentuk saluran yang digunakan iaitu
secara lisan atau bukan lisan.
Samb...
Dalam komunikasi saluran adalah satu alat untuk menghubungkan
penghantar maklumat dan penerima maklumat.
Dalam situasi suami isteri, saluran yang digunakan lebih kepada
bersemuka. Ini lebih melibatkan penglihatan dan pendengaran.
Kedua-dua saluran ini penting dalam sebuah keluarga agar kedua-dua
suami isteri dapat berkomunikasi dengan berkesan dan saling
memahami antara satu sama lain.
Dalam komunikasi bersemuka ini, antara saluran yang boleh
digunakan adalah seperti telefon bimbit atau melalui komputer yang
sering digunakan pada zaman ini. Saluran ini lebih cepat dan mudah
digunakan tanpa perlu bertulis.
MAKLUM BALAS
Komunikasi suami isteri akan membentuk 2
jenis maklum balas iaitu secara positif atau
negatif. Malkumbalas secara positif akan
memudahkan komunikasi dapat diterima bagi
memudahkan penghantar dan penerima mesej
tersebut.
Kedua-dua maklum balas positif dan negatif ini
boleh berlaku secara maklumbalas internal
melihat diri sendiri sebagai akibat dari mesej
yang disampaikan.

MAKLUM BALAS
Maklumbalas external pula melibatkan pihak
lain yang perlu diambilkira bagi mentafsir
maklumbalas tersebut adalah positif atau
negatif.
Apabila maklumbalas secara negatif berlaku
komunikasi tersebut perlulah diperbaiki. Mimik
muka berserta senyuman seorang suami
kepada isteri akan menyebabkan satu
maklumbalas daripada isteri yang kandungan
maklumat yang disalurkan adalah perkara yang
positif.
GANGGUAN
Situasi yang menghalang komunikasi yang
sedang berlaku.
Menyebabkan mesej yang sampai tidak jelas.
Gangguan ini disebabkan penghantar mesej
tidak bersedia untuk menyampaikan mesej
melalui saluran yang jelas.
Tidak dapat dikenal pasti sama ada mesej yang
disampaikan kepada penerima memenuhi
maklumat yang disampaikan oleh penghantar.
Samb...
Penerima dikatakan akan mentafsir mesej tersebut secara
tidak tepat dengan menggunakan komunikasi tidak lisan.
Penghantar menggunakan enkod yang tidak tepat dan
menyebabkan penerima dekod mesej tersebut secara tidak
tepat.

Prasangka terhadap mesej yang disampaikan menyebabkan


maklumat tersebut tidak tepat. Apabila mesej tersebut tidak
tepat,boleh menyebabkan maklum balas yang tidak
berkesan daripada penerima.
Ini akan menyebabkan komunikasi tidak berkesan.
GANGGUAN
Terdapat empat (4) jenis gangguan:

secara fizikal iaitu bunyi bising,


psikologi iaitu berkenaan pendengaran dan penglihatan yang kurang,
anggapan pertama iaitu prasangka mengenai mesej yang disalurkan
dan
semantik iaitu tiada kefahaman dalam mesej yang disalurkan oleh
penghantar.

Dalam satu situasi yang sering berlaku kepada pasangan ibu bapa, apabila
anak-anak yang terlalu membuat bising akan menyebabkan ibu bapa tidak
dapat menyalurkan mesej yang disampaikan dengan berkesan.

GANGGUAN
Terdapat empat (4) jenis gangguan:

secara fizikal iaitu bunyi bising,


psikologi iaitu berkenaan pendengaran dan
penglihatan yang kurang,
anggapan pertama iaitu prasangka mengenai
mesej yang disalurkan dan
semantik iaitu tiada kefahaman dalam mesej yang
disalurkan oleh penghantar.

Dalam satu situasi yang sering berlaku kepada


pasangan ibu bapa, apabila anak-anak yang terlalu
membuat bising akan menyebabkan ibu bapa tidak
dapat menyalurkan mesej yang disampaikan dengan
berkesan.
GANGGUAN
Secara fizikal bunyi bising yang dihasilkan oleh anak-
anak akan menyebabkan pendengaran mesej yang
disalurkan akan berkurang. Ini akan menyebabkan
semantik iaitu kurang kefahaman mesej yang
disalurkan.
Ibu bapa yang berkomunikasi tadi akan mempunyai
prasangka yang lain mengenai mesej tersebut.
Penghantar dan penerima dalam komunikasi
kehidupan keluarga perlu bijak bagi mengurangkan
gangguan-gangguan seperti ini.
Tutorial 1

Bincangkan dalam kumpulan untuk


mencari contoh situasi yang menghalang
komunikasi
Pilih satu situasi komunikasi yang boleh
menyerapkan elemen-elemen tersebut.
Persembahkan dalam bentuk lakonan.
Tutorial 2
Senaraikan bentuk-bentuk gangguan komunikasi
dalam lakonan

Nyatakan cara-cara untuk mengatasi halangan


komunikasi tersebut

Tiga faktor utama penghalang komunikasi


berkesan ialah faktor penyampai, faktor penerima
dan faktor persekitaran. Huraikan ketiga-tiga
faktor tersebut.
Rujukan
1. Abd. Rahim Abd. Rashid, Sufean Hussin, Che Hashim Hassan. (2006). Krisis & Koflik
Institusi Keluarga. Kuala Lumpur, Malaysia: Utusan Publications
2. Boon, Yusof, (2008). Membina komunikasi berkesan dengan anak. 1st ed. Johor:
UTM Johor.
3. Che Hasniza Che Noh (2006). Journal Kemanusiaan. Hubungan keluarga dari aspek
komunikasi dan gaya keibubapaan, 08, 45.
4. Collins, Suzan, (2009). Effective Communication : A Workbook for Social Care
Workers.London, GBR: Jessica Kingsley
5. Faridah Ibrahim, Tika Nuraeni, Fauziah Ahmad, Chang Peng Kee, & Normah Mustaffa
(2012).Bahasa Komunikasi Visual Dan Pengantaraan Produk: Satu Analisis Semiotik.
(Malay), 12(1), p257-273.
6. Hashim Fauzy Yaacob (2001). Komunikasi Antara Manusia. Skudai, Johor: Penerbit
Universiti Teknologi Malaysia.
7. Lily Mastura & Ramlan Hamzah.(2007). Asas Kaunseling Keluarga. Corak
Komunikasi Berkesan. Universiti Teknologi Mara
8. Saodah binti Wok Awang & Narimah binti Ismail (2006). Teori-Teori Komunikasi. KL,
Malaysia: PTS Professional
9. Yap Khiam Hong & Massila Hamzah (2010). BDKO1103 Basic Interpersonal
Communication.4th ed. Selanglor, Malaysia: Open University Malaysia.
10. Zulkifli Yusof. (2002). Sukarkah komunikasi anda?: Seni berhubung dengan orang
lain.Kuala Lumpur, Malaysia: Utusan Publications.