Anda di halaman 1dari 24

PPK 223

Kemahiran Hidup dalam


Pendidikan Khas
Definisi
Definisi umum:Kemahiran hidup
merupakan set kemahiran manusia yang
diperolehi secara pembelajaran atau
pengalaman terus yang digunakan untuk
mengatasi masalah dalam kehidupan
seharian.
Definisi
Kemahiran hidup (life skills) merupakan
kebolehan untuk melakukan tingkah laku
yang positif (adaptive and positive
behaviour) bagi membolehkan seseorang
individu mengatasi secara berkesan segala
masalah dan cabaran dalam kehidupan
harian. (WHO)
Definisi
Dalam pendidikan di peringkat rendah dan menengah,
kemahiran hidup merujuk kepada set kemahiran yang
diperlukan secara spesifik dalam kehidupan moden yang
berasaskan industri sebagai contoh pengurusan
kewangan (money management), penyediaan makanan
(food preparation), menjaga kebersihan (hygiene),
kemahiran asas 3M (basic literacy and numeracy), and
kemahiran urusa diri (organizational skills).

Definisi berkenaan adalah berbeza dengan kemahiran


kerjaya (occupational skills).
Bidang Kemahiran Hidup:

(1) Belajar mengetahui: Keupayaan kognitif membuat


keputusan dan Kemahiran penyelesaian masalah

Kemahiran mendapatkan maklumat (Information-gathering skills)


Kemahiran membuat jangkaan berdasarkan urutan kejadian semasa
(evaluating future consequences) berkaitan diri dan orang lain
Kemahiran membuat pilihan terhadap penyelesaian masalah.
Kemahiran membuat analisis berkaitan pengaruh nilai dan sikap
kendiri dan orang lain terhadap motivasi.
(2) Belajar bagaimana membina: kebolehan
diri (personal abilities)
Kemahiran meningkatkan kawalan dalaman
(internal locus of control):
Harga diri (Self-esteem) and kemahiran
membina keyakinan diri (confidence-building
skills)
Kemahiran kesedaran diri (Self-awareness)
meliputi kesedaran mengenai hak (awareness of
rights), pengaruh (influences), nilai (values),
sikap (attitudes), kekuatan dan kelemahan
(strengths and weaknesses)
Kemahiran meletakkan matlamat (Goal-
setting skills)
Penilaian kendiri (Self-evaluation),
pentaksiran kendiri (self-assessment),
kemahiran membuat pemantauan kendiri
(self-monitoring skills)
Kemahiran mengurus perasaan (Skills for
managing feelings)
Kemahiran mengurus kemarahan (Anger
management)
Mengatasi ketakutan dan kerisauan (grief
and anxiety)
Kemahiran mengatasi masalan berkaitan
kehilangan (dealing with loss), penderaan
(abuse), dan trauma (trauma)
Kemahiran mengurus stres.
Pengurusan masa (Time management)
Berfikiran positif (positive thinking)
Teknik rileks (Relaxation techniques)
(3) Belajar untuk hidup bersama:
Interpersonal abilities
Kemahiran komunikasi interpersonal
(Interpersonal communication skills):
Komunikasi Verbal and nonverbal
Kemahiran mendengar (Active listening)
Meluahkan perasaan (expressing feelings);
memberi pendapat (feedback without blaming)
and menerima pendapat (receiving feedback)
Kemahiran berunding dan menolak (negotiation
and refusal skills)
Menguruskan perundingan dan konflik
(Negotiation and conflict management
Assertiveness skills)
Menyelami perasaan (empathy)
Kebolehan mendengar dan memahami
keperluan orang lain dan meluahkan
pemahaman berkenaan.
Berkerjasama secara berpasukan
(Cooperation and teamwork)
Menghargai sumbangan orang lain yang
pelbagai (respect for others' contributions
and different styles)
Menilai kebolehan orang lain dan
sumbangannya kepada kumpulan.
Kemahiran membela (advocacy skills)
Kemahiran memujuk dan mempengaruhi
(Skills of influence and persuasion)
Kemahiran membina rangkaian dan
motivasi (Networking and motivation
skills)
Model pembelajaran kemahiran
hidup
Experiential Model in 4-H - Kolb (1984)
The Positive Action model
The ECLIPSE Model Model inklusif
kemahiran hidup
Model Pembelajaran Melalui Pengalaman
(Experiential Learning Model) - Kolb (1984)
Pengalaman (experience) melalui aktiviti yang
dilakukan
Perkongsian (share) pengalaman yang dilalui bersama.
Proses (process) pengalaman yang apa yang penting
Generalisasi (generalize) daripada pengalaman dan
mengaitkan dengan kehidupan seharian
Aplikasi (apply) apa yang dipelajari dengan situasi baru.
Model Tindakan Positif (The Positive Action
model)
The Positive Action model merupakan model pengajaran
KH yang berkesan
Objektif: membantu pelajar untuk menyedari kebolehan
diri bagi membolehkan mereka menentukan tindakan
dan mebuat keputusan.
Positive Action memberi pelajar banyak peluang untuk
melakukan perkara-perkara yang kritikal dalam.
Pengajaran tidak berbentuk kuliah tapi lebih melibatkan
penyertaan pelajar secara mental bagaimana membuat
keputusan berkaitan konsep sedia ada.
Pelajar digalakkan untuk membuat analisis terhadap
keputusan berkenaan berasaskan konsep Positive Action
.
Konsep
Konsep Positive Action selalu membantu pelajar
dalam mencari pendekatan-pendekatan baru
dan mengaplikasikannya dalam kehidupan
Model Positive Action model mengkehendaki
guru mengajar secara terus kemahiran-
kemahiran seperti membuat keputusan (decision
making), penyelesaian masalah (problem
solving), kreativiti, belajar perkara baru
(learning new things), dan mengingat
(memorization).
The ECLIPSE Model

Model for Life Skills Inclusion (Tina Gagliana)

Model pembelajaran secara muzik, pergerakan dan drama.


Untuk mebina keyakinan dan motivasi pelajar perlu menghasilkan
sesuatu yang bermakna kepada diri mereka.
Model mensyaratkan kemahiran global yang diperlukan untuk
meningkatkan kemahiran sosial seperti kefungsian eksekutif
(executive functioning), teori minda (theory of mind), sebab akibat
(causal attribution), kelajuan dan berfikir (processing speed), and
ingatan (working memory).
Tanpa keberkesanan dalam kemahiran berkenaan akan
mengganggu tahap perkembangan kefungsian seperti akademik
dan aktiviti kehidupan seharian, sosial dan kemahiran vokasional
seseorang.
Menyediakan pengajaran secara langkah demi langkah
yang dapat memotivasikan pelajar Melibatkan pelajar
normal
Menyediakan tugasan kepada setiap pelajar
Kurikulum kemahiran Hidup
Pendidikan Khas Masalah
Pembelajaran

Latihan dan kemahiran perkembangan peribadi


Sosial
Hidup berkeluarga
Penjagaan diri
Pengurusan rumahtangga
Pravokasional
Tajuk-tajuk
Organisasi makmal, keselamatan dan kebersihan
Pengurusan diri
Mengurus kelas
Mengurus tempat tinggal
Menjaga keselamatan dan kebersihan dapur
Menguruskan makanan
Pengurusan pakaian
Menjahit
Tajuk-tajuk
Penyelenggaraan
Kerja kayu
Komputer menanam tumbuhan hiasan
Menanam sayuran
Memelihara hidupan air dan darat
Konsumerisme
Tajuk-tajuk
Menabung
Kemudahan pengangkutan awam
Perhubungan
Perkhidmatan Masyarakat
Sikap terhadap pekerjaan
Pendidikan kerjaya
SEKIAN