Anda di halaman 1dari 57

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

PEMANTAPAN PEDAGOGI (PdP)


KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME
GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2017

TEKNIK DAN ARAS


PENYOALAN (KBAT)

1
Mengapa perlu mengajar
dan menyoal menggunakan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

pendekatan Kemahiran
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Berfikir (Aras Tinggi) ?

2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Katakanlah adakah sama orang yang berilmu dengan orang


yang tidak berilmu. Sesungguhnya hanya orang yang berakal
dan berfikir dapat mengerti/ memahami

Surah az-Zumar:9
3
Bagaimana hendak
melaksanakan teknik
penyoalan KBAT yang
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

berkesan?
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

4
6 ciri utama setiap murid perlu ada
untuk bersaing pada peringkat global
Identiti Kemahiran
nasional memimpin
Kemahiran
Kemahiran
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

berfikir
dwibahasa
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Etika dan
Pengetahuan Kerohanian

5
|5
Elemen Utama
Elemen Sokongan
Perubahan
II Perubahan dalam
dalam
pembelajaran pelajar
pendekatan
Pedagogi I
Perubahan III
dalam sistem
pentaksiran Kurikulum
Pentaksiran
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VII
IV KBAT

Sumber Bina Upaya


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Menyediakan
VI
sumber KBAT Latihan kepada semua
V yang terlibat dalam
Melibatkan Kokurikulum KBAT
masyarakat dalam Sokongan
KBAT Masyarakat
KBAT dalam
kokurikulum
6
Melahirkan modal insan
masa hadapan yang
mempunyai pemikiran
kreatif, kritis dan inovatif
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Memupuk kemahiran
pemikiran aras tinggi dan
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

mampu berdaya saing di


persada dunia

7
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Mac 14, 2012


Keratan Akhbar New Straits Times

8
Pencapaian Malaysia dalam Trends in Mathematics and
Science Study (TIMSS) tahun 2011 adalah pada kedudukan
ke-20 bagi Matematik dan 32 bagi Sains dalam kalangan
49 buah negara.
Manakala laporan Program for International Student
Assessment (PISA) tahun 2009 menunjukkan Malaysia
berada pada kedudukan ke-57 bagi Matematik, tempat ke-
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

55 bagi Sains dan ke-52 bagi Kefahaman dalam kalangan


74 negara yang mengambil bahagian.
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Dapatan Kajian keperluan (2011) menunjukkan kemahiran


berfikir aras tinggi / KBAT (Higher Order Thinking Skills /
HOTS) dalam kalangan guru dan pelajar di Malaysia amat
rendah.

9
Definisi:
Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan
dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

mencipta sesuatu.(Bahagian Pembangunan


Kurikulum, KPM, 2012)
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Justeru, item KBAT berskop luas, kepelbagaian


kaedah, bahan ransangan yang autentik dan
seharusnya mampu mencabar minda
10
Pemikiran kritis
Menginterpretasi, menguji, menilai, memberi
justifikasi, mengkritik, merumus, membuat
spekulasi, mempertikaikan, membuat keputusan.

Pemikiran kreatif
membuat hipotesis, mereka bentuk, membina
semula, mencipta, membuat modifikasi,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

memperkembangkan, mengimaginasi, bercambah


fikirian, menyelesaikan masalah
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Pemikiran analitikal
membanding, membeza, mengaitkan, memilih,
menentukan, menemu bual, mengenal pasti,
menggabung, mengkategorikan, menyelidik,
membuat ujikaji, dan membuat inferens.

11
JPPS, IPGM 2013
Pemikiran aras tinggi melibatkan pemikiran
yang lebih tinggi daripada hafazan atau
menyatakan semula.

Pemikiran aras tinggi memerlukan kita


melakukan sesuatu dengan fakta yang ada. Kita
perlu:
memahami fakta-tersebut,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


buat perkaitan antara fakta,
mengkategorikan fakta ,
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

memanipulasinya,
menggabungkannya dalam cara baharu
dan mengaplikasinya dalam menyelesai-
kan masalah
Source: Thomas, A. & Thorne, G. (n.d.)
12
JPPS, IPGM 2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

13
PENILAIAN

SINTESIS

ANALISIS HOTS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

APLIKASI
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

KEFAHAMAN

PENGETAHUAN
LOTS

14

14
JPPS, IPGM 2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

ANDERSON, L W, & KRATHWOHL (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing:
A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman

15
JPPS, IPGM 2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

KEMAHIRAN PENERANGAN
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara
bahagian berkenaan
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau


kaedah yang kreatif dan inovatif

16
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

PELAKSANAAN ARAS
PENYOALAN (KBAT)

17
Adakah wujud KBAT dalam pelaksanaan
P&P Mata Pelajaran Tingkatan 6 yang
dilaksanakan di dalam bilik darjah?

Adakah kesemua soalan STPM bersifat


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KBAT? ( sudah dibincangkan)

BAGAIMANA MEWUJUDKAN TEKNIK


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

DAN ARAS PENYOALAN KBAT YANG


BERKESAN?

18
- KBAT bagi pengajaran menekankan
aktiviti dll. untuk
memperkembangkan kemahiran
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

murid berfikir pada aras yang tinggi


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

- KBAT dalam pembinaan item


/Penyoalan menekankan peluang
untuk murid menunjukkan tahap
pemikiran aras tingginya
19
Berasaskan Aktiviti/: Contoh Forum /
Perbahasan/ Mencipta pantun
Berasaskan Bahan Sumber (Contoh
Klip Video/ Gambar/ GRAF /Bahan
Ransangan/ Laporan /Petikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

/Petikan Ucapan /situasi dll.)


Berdasarkan Teknik Penyoalan /HOTS
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Berdasarkan (Menggunakan) Peta


Pemikiran I-think & Thinking Hats,
Peta Pengurusan Grafik dll alat
berfikir
20
MENGUJI ARAS MENGAPLIKASI MENGANALISIS,
MENILAI DAN MENCIPTA
MEMBERIKAN PENEKANAN KEPADA PENYELESAIAN
MASALAH, KEMAHIRAN ANALITIKAL DAN KRITIS
SERTA KREATIVITI
MELIBATKAN TRANSFORMASI MAKLUMAT DAN IDEA
MENGGUNAKAN RANSANGAN SECARA EKSTENSIF
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DAN MENJANA KEMAHIRAN INFERENS & MENAAKUL


MENGGUNAKAN KONTEKS BARU SITUASI LUAR
BILIK DARJAH, SUPAYA BERPELUANG UNTUK
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

BERFIKIR DENGAN MENDALAM, BUKAN MENGINGAT


KEMBALI
BERSIFAT OPEN ENDED

( Boon Pong Yin et.al ,2017)


21
OPEN SOALAN MELIBATKAN DUA
ATAU LEBIH TAJUK/TOPIK DAN
DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN
KATA-KATA KUNCI YANG TERSIRAT
UNTUK MENGHUBUNGKAITKAN
TAJUK/TOPIK TERSEBUT SECARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KRITIS DAN KREATIF.


IMPLIKASINYA AKAN DAPAT
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

MENGUJI CALON UNTUK


MENGAPLIKASIKAN ILMU DAN
MENGANALISIS SITUASI
( Boon Pong Yin et.al ,2017)
22
SOALAN MENGHENDAKI CALON MEMBUAT SINTESIS,
MERANCANG UNTUK BERTINDAK, MENILAI,
MENYELESAIKAN MASALAH ATAU MEMBUAT KEPUTUSAN
UNTUK MENGATASI SESUATU ISU DENGAN KRITIS DAN
KREATIF YANG TELAH DINYATAKAN DALAM SIFAT
ENDED

PENGGUNAAN KATA-KATA KUNCI YANG MEMBAWA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MAKSUD PERLUNYA CALON MELIHAT PELBAGAI


PERSPEKTIF ( GABUNGAN PELBAGAI ILMU/
KEMAHIRAN/TOPIK UNTUK MENGATASI SESUATU
MASALAH ATAU ISU YANG DIHADAPI)
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

INI AKAN DAPAT MENGUJI CALON MENGHUBUNG-KAIT


DAN MENYATUPADUKAN ILMU DAN KEMAHIRANNYA
MENYELSAIKAN MASALAH DIHADAPI SECARA KREATIF.
( Boon Pong Yin et.al ,2017)

23
1. AKUR KURIKULUM- ASPEK YANG
DITAKSIR ( KONSTRUKNYA) DAN
CARA PENTAKSIRAN DILAKUKAN
(TAJUK/KONTEKS) -TERKANDUNG
DALAM KURIKULUM
2. AKUR PELUANG- PERLU MEMBERI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELUANG KEPADA CALON DARI SEGI


PENGALAMAN YANG DILALUI
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

/BACAAN MEREKA
3. AKUR SPESIFIKASI- MESTI
MENEPATI JSU DAN MEMATUHI
SPESIFIKASI YANG DITETAPKAN JSU
24
MENGANDUNGI DUA KOMPONEN
IAITU;
1.RANSANGAN
RANSANGAN- BAHAN/ KENYATAAN
YANG DIKEMUKAKAN UNTUK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MERANSANG PEMIKIRAN MENGENAI


SESUATU ISU/ PERMASALAHAN DAN
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

SEBAGAI ASAS RUJUKAN DALAM


MEMBERIKAN RESPONS KEPADA
TUGASAN SOALAN

25
RANSANGAN BOLEH DIKEMUKAKAN
DALAM PELBAGAI BENTUK

PETIKAN ( KAJIAN/PANDANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

TOKOH/ PETIKAN UCAPAN


GRAF / JADUAL/GAMBAR /RAJAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

SITUASI PERMASALAHAN/ISU

26
2. TUGASAN SOALAN- PERLU DIBINA
MENGAMBIL KIRA KEUPAYAAN SEMUA
CALON
TUGASAN MESTI BERDASARKAN
KURIKULUM YANG MEMERLUKAN MURID
BERFIKIR SECARA MENDALAM DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BERPELUANG MENGGABUNGKAN IDEA,


MENILAI DAN MEMBUAT KESIMPULAN
YANG MUNASABAH TERHADAP IDEA-IDEA.
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

JUSTERU KATA TUGAS/KATA KERJA YANG


DIGUNAKAN DALAM SOALAN HARUSLAH
JELAS. LIHAT CONTOH-CONTOH BERIKUT;

27
ARAS PENYOALAN
KBAR ARAS MENGETAHUI
KBAR - ARAS MEMAHAMI
KBAT - ARAS MENGAPLIKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KBAT - ARAS MENGANALISIS


KBAT - ARAS MENILAI
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

KBAT - ARAS MENCIPTA

28
MENGGUNAKAN
PENGETAHUAN,
KEMAHIRAN DAN NILAI
UNTUK MELAKSANAKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SESUATU PERKARA/
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

PENGALAMAN BAHARU

29
Menyelesaikan Mengklasifikasi
Menunjukkan Menggambarkan
Menggunakan Melengkapkan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Membuat Meramal
ilustrasi Mengaitkan
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Membina Mengaplikasi
Mengemuka- Menghubungkait
kan
30
Tahukah anda Apakah soalan yang
peristiwa lain di akan/boleh
mana.? ditanya..?
Bolehkah perkara
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Daripada maklumat
ini berlaku..? yang diterima, bina
Apakah faktor yang satu set arahan
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

anda ubah jika..? untuk..?


Dapatkah anda Adakah matlamat
mengaplikasikan ini berguna jika
kaedah ini dengan anda ada.?
pengalaman anda
sendiri? 31
Do you know of another instance where?/ Adakah anda
tahu satu ketika di mana..?
Can you group by characteristics such as?/ Bolehkah
anda mengelompokkan ciri-ciri seperti..?
Manakah antara faktor yang berikut boleh ditukar jika
?/Which factors would you change if?
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

What questions would you ask of?/ Apakah soalan yang


akan ditanya mengenai..?
Berdasarkan maklumat yang diberi, bentukkan satu set
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

arahan tentang?/From the information given, can you


develop a set of instructions about?

(Pohl, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 13)

32
MENGANALISIS bermaksud
membahagi persoalan
kepada beberapa komponen
supaya dapat diperiksa
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

dengan lebih teliti dan


memahami perhubungan.
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

33
MENGANALISIS boleh menggunakan
kata kerja :
Membuat perbandingan
Mencari perbezaan atau persamaan
Mengkelas/ mengkategori/
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

mengklasifikasi
Memeriksa dengan teliti
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Membanding beza
Menyusun mengikut urutan
Membuat analisis
34
If. ..happened, what might the ending
have been?/ Jika ini berlaku, apakah
penghujungnya?
How is...similar to...?/ Bagaimana ini
.... sama dengan....?
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

What do you see as other possible


outcomes?/Apakah hasil yang mungkin
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

diperoleh?
Why did...changes occur?/ Mengapa
.... perubahan berlaku?
35
Can you explain what must have
happened when...?/ Terangkan apa
yang harus berlaku apabila.....?
Can you distinguish between...?/
Banding beza antara ....?
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

What were some of the motives


behind..?/ Apakah antara motif
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

disebalik insiden ini....?

36
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

37
Gambar di atas menunjukkan Perjanjian Damai antara Malaysia dengan
Indonesia. Sekiranya anda menjadi seorang pemimpin negara,
mengapakah perlunya menjalinkan hubungan baik antara negara serantau?
KBAT MENGGUNAKAN PETA POKOK ( TREE MAP)

KEPENTINGAN HUBUNGAN
SERANTAU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

POLITIK EKONOMI SOSIAL


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

38
Membuat pertimbangan
dan keputusan
menggunakan
pengetahuan,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

pengalaman,
kemahiran, dan nilai
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

serta memberi
justifikasi

39
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

40
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

41
Bolehkah pelajar buat justifikasi
terhadap pendirian atau keputusan
tersebut?

Adakah terdapat satu penyelesaian


yang lebih baik? /Is there a better
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

solution to...?
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Buat penghakiman .. Apakah


pandangan anda?/ What do you think
about...?

42
JPPS, IPGM 2013
Bolehkah anda mempertahankan
..../Can you defend your position
about...?
Bagaimana efektif.....?/ How
effective are. ..?
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Apakah akibat.....? /What are


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

the consequences..?
Beri justifikasi terhadap ....?/
Justify your stand
43
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

44
menghasilkan idea
atau produk atau
kaedah yang kreatif
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

dan inovatif
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

45
Menjana
Mereka/
Mereka-
merekacipta
bentuk
Mencipta
formula Mengembang-
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Mengarang kan
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Meramal Mengimaginasi
Merancang Mengusul
Membina
46
Bolehkah pelajar mereka cipta satu produk atau
pandangan?

Bolehkah anda rekabentuk satu ... untuk ...?/ Can


you design a...to...?
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Bolehkah anda dapat satu penyelesaian


alternatif...?/ Can you see a possible solution to...?
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

(Pohl, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 14)

47
Why don't you devise your own way to...?

Apa akan jadi jika...?/ What would happen if ...?

Berapa banyak cara ....?/How many ways can you...?


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Bolehkah anda membina satu cadangan yang


akan....?/ Can you develop a proposal which
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

would...?

(Pohl, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 14)

48
CONTOH Aktiviti Pedagogi /TUGASAN
berasaskan klip video
Berdasarkan tayangan klip video LIKU-
LIKU PEMBENTUKAN MALAYSIA tersebut,
syorkan/ bahaskan sumbangan yang
boleh anda berikan kepada negara ke
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

arah mengekalkan kedaulatan dan


kemerdekaan negara yang sudah 60
tahun merdeka.
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Bina DUA contoh lain, soalan KBAT ARAS


MENILAI DAN ARAS MENGANALISIS
berdasarkan tayangan video tersebut.
49
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

50
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) berhasrat
melahirkan insan yang harmonis dan seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Bincangkan sejauh manakah hasrat FPK seperti di


atas adalah realistik untuk sesebuah negara yang
sedang membangun seperti Malaysia
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) berhasrat


melahirkan insan yang harmonis dan seimbang
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Hasrat FPK seperti di atas mungkin terjejas


kerana sistem pendidikan negara yang terlalu
berorientasikan peperiksaan. Bahaskan.
51
JPPS, IPGM 2013
Discuss the extent to which time-out is
effective in helping a teacher maintain
discipline in the classroom.

Many believe that the teaching of thinking


skills is vital for purposeful schooling.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Evaluate the claim that thinking skills can


be developed in students.
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Can constructivism be effectively applied


in the Malaysian classroom? Justify your
stand with reference to both theory and
practical illustrations. 52
Seorang murid anda menghadapi tekanan emosi dalam
keluarganya.
Bincangkan sejauh manakah kaunseling dapat membantu
murid tersebut menangani masalahnya agar
perkembangan emosinya tidak terjejas.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Mengikut tokoh Teori Pemprosesan Maklumat, ingatan


jangka pendek mempunyai kapasiti pemprosesan yang
sangat terhad.
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Terangkan bagaimana penggunaan alat bantu mengajar


boleh membantu mengatasi masalah tersebut di dalam
bilik darjah dengan disertakan contoh yang sesuai
53
Kelebihan manusia kerana dikurniakan AKAL
yang boleh berfikir.
Dengan akal yang bijak, manusia dapat
Membuat Proses Penaakulan, Membentuk
Konsep dan Memahami Fenomena/Situasi.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadith serta bijak


pandai yang mengajak / mengajar /menggesa
manusia untuk berfikir.
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Dengan berfikir secara tersusun dan teliti,


manusia Dapat Mengurus Kehidupan Dengan
Lebih Baik dan Berani Menghadapi Cabaran
yang mendatang kerana Mampu Membuat
Keputusan dan Menyelesaikan Masalah.
54
SETIAP KUMPULAN DIMINTA MEMBINA
SOALAN STRUKTUR MENGIKUT EMPAT
ARAS KBAT BERDASARKAN SOALAN
TUGASAN BENGKEL DAN
BIDANG/SUBJEK YANG DIAJAR;
MASA MENYEDIAKAN SOALAN HANYA 10
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MINIT SAHAJA DAN 10 MINIT LAGI


ADALAH UNTUK PEMBENTANGAN/
GALLERY WALK
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

1. - ARAS MENGAPLIKASI
2. - ARAS MENGANALISIS
3. - ARAS MENILAI
4. - ARAS MENCIPTA
55
Kumpulan 1 : Membina 8 soalan KBAT 4 aras
untuk suatu sesi forum 2 PUSINGAN

Kumpulan 2 : Mengintegrasi APA SAHAJA bahan


sumber dengan penyoalan KBAT 4 aras
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kumpulan 3 : Membina RPH berdasarkan subjek


dan tajuk yang dipilih di mana di dalam langkah
P&Pnya ada mengandungi soalan 4 aras
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Kumpulan 4 : membina 8 soalan kuiz


/perbincangan mengikut 4 aras KBAT berdasarkan
sebarang media yang sesuai
56
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

MODUL DISEDIAKAN
Dr Fatimah bt Mohd Dahalan

57

Anda mungkin juga menyukai