Anda di halaman 1dari 6

PEMBINAAN HUJAH BAGI ITEM

KBAT

1
Pembinaan Hujah Menggunakan
MODEL STEPHEN TOULMIN
DAKWAAN / HUJAH:

SEBAB:

BUKTI :

WARAN :

QUALIFIER:

MEMBANGKANG:
CONTOH HUJAH 1
DAKWAAN / HUJAH:
Kesimpulan yang dipertahankan atau SAYA ADALAH WARGANEGARA MALAYSIA
dihujahkan
SEBAB: KERANA SAYA DILAHIR DI KANGAR PERLIS
Diberi untuk menyokong dakwaan / hujah
BUKTI : SESIAPA YANG DILAHIRKAN DI MALAYSIA DIIKTIRAF SEBAGAI
Fakta, contoh, statistik, kenyataan pakar, WARGANEGARA MALAYSIA
testimoni ,dll untuk menyokong SEBAB-SEBAB
WARAN : ANDAIAN MENGIKUT PERKARA 3(1) DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA,
Inferens atau andaian yang dikemukakan. SESIAPA YANG DILAHIRKAN DI MALAYSIA SELEPAS NEGARA
Waran menghubungkait DAKWAAN dan MENCAPAI KEMERDEKAAN DIIKTIRAF SEBAGAI WARGANEGARA
BUKTI. Menerangkan kenapakah BUKTI dapat MALAYSIA
menyokong DAKWAAN betul
QUALIFIER (BERSYARAT) UMUMNYA SEMUA ORANG YANG DILAHIRKAN DI MALAYSIA SELEPAS
Menggunakan perkataan seperti sebilangan NEGARA MENCAPAI KEMERDEKAAN DIIKTIRAF SEBAGAI
besar, kebanyakan, umumnya, amnya, WARGANEGARA
kadangkala, yang akan menentukan kekuatan
atau kepastian atau syarat yang diberi kepada
DAKWAAN/ HUJAH
REBUTTAL (BANGKANGAN / PERSOALAN): SESEORANG AKAN MENJADI WARGANEGARA MALAYSIA KERANA
Situasi di mana hujah boleh dicabar/ DILAHIRKAN DI NEGARA INI SELEPAS NEGARA MENCAPAI
dipersoalkan KEMERDEKAAN KECUALI DIA TELAH MENDERHAKA KEPADA NEGARA
ATAU MENOLAK KERAKYATANNYA
DAKWAAN / HUJAH: Semua orang patut memiliki sebuah komputer untuk kegunaan
Kesimpulan yang dipertahankan atau sendiri
dihujahkan
SEBAB: KERANA jika tidak mereka akan ketinggalan dalam era revolusi
Diberi untuk menyokong dakwaan / hujah teknologi

BUKTI : Terdapat bukti bahawa jurang antara yang celik teknologi dengan
Fakta, contoh, statistik, kenyataan pakar, yang buta teknologi semakin besar
Kebanyakan pekerjaan sekarang memerlukan seseorang pekerja
testimoni ,dll untuk menyokong SEBAB-SEBAB
mahir teknologi
WARAN : ANDAIAN ADALAH perlu bagi seseorang memiliki komputer utk
Inferens atau andaian yang dikemukakan. Waran meghubungkait berkompetensi teknologi.
DAKWAAN dan BUKTI. Menerangkan kenapakah BUKTI dapat Akses teknologi di sekolah tidak mencukupi
menyokong DAKWAAN betul Ketinggalan teknologi adalah tidak berfaedah bagi semua orang
QUALIFIER (BERSYARAT) Dengan syarat latihan boleh didapati di luar rumah
Menggunakan perkataan seperti sebilangan besar, kebanyakan, Dengan syarat semua orang mampu membeli komputer
umumnya, amnya, kadangkala, yang akan menentukan kekuatan
atau kepastian atau syarat yang diberi kepada DAKWAAN/ HUJAH

REBUTTAL (BANGKANGAN / PERSOALAN): Pihak sekolah mampu memberi akses komputer kepada semua
Situasi di mana hujah boleh dicabar/ murid serta memberi latihan kemahiran teknologi
Tambahan pula, memiliki komputer tidak menjamin seseorang itu
dipersoalkan
akan kompeten

Golongan miskin tidak mampu membeli komputer berteknologi


terkini sedangkan teknologi komputer berubah dengan pesat.
CONTOH HUJAH 3
DAKWAAN / HUJAH: Penggunaan alat bantu mengajar visual boleh membantu mengatasi masalah ingatan jangka pendek
Kesimpulan yang dipertahankan atau
dihujahkan
SEBAB: Dalam pengajaran mata pelajaran tertentu, jika seseorang guru hanya menggunakan penerangan lisan,
Diberi untuk menyokong dakwaan / murid perlu membayangkan (visualize) apa yang disebut oleh guru dalam pemikiran mereka.
hujah
BUKTI : Contohnya, jika seseorang guru matematik mengajar muridnya konsep pendaraban tanpa
Fakta, contoh, statistik, kenyataan menggunakan pembilang atau gambar, murid perlu membayangkan pembilang atau gambar tersebut.
pakar, testimoni ,dll untuk menyokong Oleh itu, sumber mental yang tinggal untuk memahami konsep pendaraban mungkin tidak mencukupi
SEBAB-SEBAB menyebabkan murid tidak dapat memahami konsep pendaraban dengan sepenuhnya.

Contoh yang lain, dalam mata pelajaran geografi, penggunaan peta dapat membantu murid memahami
bagaimana pesekitaran fizikal dan iklim boleh mempengaruhi jenis tumbuhan atau pekerjaan di
sesuatu tempat. Tanpa peta, murid terpaksa membentuk imej dalam pemikiran mereka. Pembentukan
imej ini akan menggunakan sumber mental ingatan jangka pendek. Hal ini akan sangat mengehadkan
sumber mental yang diperlukan untuk memproses hubungan yang wujud antara persekitaran fizikal
dan jenis tumbuhan atau pekerjaan sesuatu tempat itu.

Studies by educational researchers suggest that approximately 83% of human learning occurs visually,
and the remaining 17% through the other senses - 11% through hearing, 3.5% through smell, 1%
through taste, and 1.5% through touch.

The studies suggest that three days after an event, people retain 10% of what they heard from an
oral presentation, 35% from a visual presentation, and 65% from a visual and oral presentation.

The use of visual aids, then, is essential to all presentations. Without them, the impact of your
presentation may leave the audience shortly after the audience leaves you. By preparing a
presentation with visual aids that reinforce your main ideas, you will reach your audience far more
effectively, and, perhaps, continue to "touch" them long after the presentation ends.
CONTOH HUJAH 3 (samb.)
WARAN : ANDAIAN Pembayangan ini akan menggunakan
Inferens atau andaian yang dikemukakan. sumber mental ingatan jangka pendek.
Waran meghubungkait DAKWAAN dan Oleh itu, sumber mental yang masih
BUKTI. Menerangkan kenapakah BUKTI tinggal akan sangat berkurangan untuk
dapat menyokong DAKWAAN betul memproses aspek-aspek yang penting
dalam pelajaran.
QUALIFIER: KEBANYAKAN ORANG
Menggunakan perkataan seperti sebilangan
besar, kebanyakan, umumnya, amnya,
kadangkala, yang akan menentukan
kekuatan atau kepastian atau syarat yang
diberi kepada DAKWAAN/ HUJAH
MEMBANGKANG: KECUALI jika alat bantu mengajar visual
Situasi di mana hujah boleh dicabar/ terlalu kecil dan tidak menarik atau telah
dipersoalkan dibantu dengan teknik-teknik ingatan spt
mnemonik