Anda di halaman 1dari 58

WORKING DRAFT

Last Modified 9/12/2012 6:08:43 PM Malay Peninsula Standard Time


Printed
Menyediakan Pelan Pembangunan Pendidikan untuk mentransformasi sistem
pendidikan dan Kementerian Pelajaran

Penyediaan Pelan Pembangunan


Pendidikan dan Dialog Nasional
Pendidikan Negara

Perhimpunan
Umum
Pelan
(9 April 2012)
Pembangunaan
Pendidikan
Peringkat Awal Pelan Pembangunan
(Pelancaran Pendidikan 13 tahun
bersama rakyat) Selepas rundingan
bersama rakyat
Apa yang hendak dicapai oleh Kementerian Pelajaran?

Objektif Laporan Penilaian Semula


Penilaian semula prestasi Sistem Pendidikan Malaysia
1 Memahami isu dan cabaran
Meraikan kejayaan sebenar yang telah dicapai

Menjelaskan visi dan aspirasi baharu untuk sistem pendidikan


2 negara pada masa hadapan berdasarkan standard antarabangsa dan
memenuhi keperluan negara

3 Mencetuskan transformasi sistem pendidikan untuk


meningkatkan standard dan merapatkan jurang pencapaian

4 Menyediakan blueprint pendidikan dan pelan


tindakan untuk melaksanakan transformasi sistem pendidikan
Merangka transformasi Kementerian Pelajaran
5 menjadi role model kepada Kementerian lain untuk
mencapai ekspektasi.
termasuk sumber antarabangsa

UNESCO PISA TIMSS Bank Dunia


Laporan Awal
Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia

INPUT
Input dari pelbagai sumber

12
Ahli Panel
4
Ahli Panel
6
Universiti
9
Makmal
Penilai Bebas Penilai Bebas (IPTA) Pendidikan
Malaysia Antarabangsa
WORKING DRAFT
Last Modified 9/12/2012 6:08:43 PM Malay Peninsula Standard Time
Printed
Objektif Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia

Memahami prestasi dan cabaran


semasa sistem pendidikan Malaysia
dengan memberi tumpuan kepada akses, 1
kualiti, ekuiti, perpaduan, kecekapan

Mewujudkan visi dan aspirasi yang


jelas untuk sistem pendidikan dan setiap
murid bagi tahun 13 akan datang
2
Mengariskan program transformasi
sistem pendidikan yang merangkumi
perubahan penting dalam Kementerian
3
Aspirasi Sistem Aspirasi Pelajar

11 Anjakan
11 ANJAKAN PENDIDIKAN
11 anjakan
Terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Menyediakan
Kesamarataan Akses
Kepada Pendidikan
1
Berkualiti Bertaraf
Antarabangsa
MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES
KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI
BERTARAF ANTARABANGSA

Menanda aras keupayaan dalam kemahiran membaca, matematik dan


sains dengan standard antarabangsa
Melancarkan kurikulum baru sekolah menengah (KSSM) dan semakan
semula kurikulum sekolah rendah (KSSR) pada 2017
Merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk
meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi pada
2016
Meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolmen kepada
100% menjelang 2020
Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun
bermula pada umur 6+ tahun, disokong dengan program pengekalan
yang disasarkan dan latihan vokasional sebagi persediaan untuk

1
pekerjaan
Meningkatkan pelaburan bagi sumber fizikal dan pengajaran kepada
murid dengan keperluan khusus
ANJAKAN
Memastikan Setiap Murid
Profisien dalam
Bahasa Malaysia dan
2
Bahasa Inggeris
MEMASTIKAN SETIAP MURID
PROFISIEN DALAM BAHASA
MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS

Memperkenalkan kurikulum Bahasa Malaysia yang sama


pada peringkat rendah, dengan sokongan pemulihan
intensif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan
kelas Peralihan
Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi
Bahasa Inggeris
Meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan
memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap
bahasa Inggeris
Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan
menjelang 2025

ANJAKAN 2
Melahirkan Rakyat
Malaysia dengan
3
Penghayatan Nilai
MELAHIRKAN RAKYAT
MALAYSIA YANG MENGHAYATI
NILAI
Memperkukuh pendidikan sivik dengan menjadikan
perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk menamatkan
persekolahan menjelang 2017
Memperkukuh Pendidikan Islam dan Moral dengan memberi
lebih fokus ke atas nilai teras dan falsafah agama-agama utama
menjelang 2017
Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan
keperluan penyertaan murid dalam 1 Sukan, 1 Kelab dan1 Badan
Beruniform
Mengukuhkan dan memperluas RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara jenis sekolah, kumpulan etnik
dan sosioekonomi

ANJAKAN 3
Tranformasi Keguruan
sebagai Profesion
4
Pilihan
TRANFORMASI KEGURUAN
SEBAGAI
PROFESION PILIHAN
Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan
graduan 30% teratas
Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013, dengan lebih tumpuan ke atas
keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah
Memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran
mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran
Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan
prestasi mulai 2016
Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar
pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016
Membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja

4
dan proses pensijilan mulai 2025

ANJAKAN
Memastikan
Kepimpinan 5
Berprestasi Tinggi
Ditempatkan Setiap Sekolah
MEMASTIKAN KEPIMPINAN
BERPRESTASI TINGGI
DI TEMPATKAN DI SETIAP SEKOLAH

Memperkenalkan kriteria pemilihan berasaskan


kompetensi dan memperkukuh proses
perancangan penggantian bagi pengetua/guru
besar mulai 2013
Melaksanakan pakej kerjaya baharu bagi pengetua/
guru besar mulai 2013, dengan lebih sokongan,
lebih fleksibiliti pengoperasian bagi menambah baik
sekolah, perancangan kurikulum dan kokurikulum,
serta lebih akauntabiliti terhadap peningkatan
keberhasilan murid

ANJAKAN 5
Mengupaya
dan Sekolah
Sekolah
JPN,
untuk
Untuk
PPD
Mengupaya JPN, PPD dan
Menyediakan
6
Menyediakan Penyelesaian
Penyelesaian Khusus
Khusus Berasaskan
Berasaskan Keperluan
Keperluan
MENGUPAYA JPN, PPD DAN
SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN
PENYELESAIAN KHUSUS
BERASASKAN KEPERLUAN
Mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah
melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di
semua negeri menjelang 2014
Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan
sekolah, termasuk lebih fleksibiliti pengoperasian ke atas
pengagihan bajet dan pelaksanaan kurikulum, dimulai
dengan sekolah yang berprestasi tinggi dan menunjukkan
peningkatan prestasi besar
Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan
infrastruktur asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah
dan Sarawak

ANJAKAN 6
Memanfaatkan ICT bagi
Meningkatkan Kualiti
7
Pembelajaran di Malaysia
MEMANFAATKAN ICT BAGI
MENINGKATKAN KUALITI
PEMBELAJARAN DI MALAYSIA

Meningkatkan akses internet dan persekitaran


pembelajaran maya melalui 1BestariNet bagi kesemua
10,000 sekolah menjelang 2013
Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian
amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru
terbaik menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran
kritikal pada 2013
Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak
jauh dan pembelajaran berasaskan kendiri untuk
meningkatkan kapasiti dan pembelajaran yang lebih
khusus

ANJAKAN 7
Mentranformasi
Kebolehan dan
8
Keupayaan Penyampaian
Kementerian
TRANFORMASI KEBOLEHAN DAN
KEUPAYAAN PENYAMPAIAN
KEMENTERIAN

Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak


membuat keputusan terhadap bajet dan personel, serta
meningkatkan akuantabiliti bagi KPI mulai 2013
Sekurang-kurangnya 2,500 lagi personel daripada KPM
dan JPN ditempatkan ke PPD untuk menyokong sekolah
menjelang 2014
Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200
jawatan kepimpinan utama mulai 2013
Memperkukuh fungsi utama dan merasionalisasi struktur
Kementerian mulai 2016

ANJAKAN 8
Bekerjasama dengan
Ibu Bapa, Komuniti
dan Sektor Swasta
9
Secara Meluas
BEKERJASAMA DENGAN
IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR
SWASTA SECARA MELUAS

Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu


pembelajaran anak mereka melalui sarana
penglibatan ibu bapa dan akses atas talian kepada
kemajuan anak di sekolah (SAPS)
Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG
mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan
kualiti guru mulai 2016
Memperluas model Sekolah Amanah kepada 500 buah
menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni

9
dan NGOs yang berpotensi sebagai penganjur

ANJAKAN
Memaksimumkan
Keberhasilan Murid
10
bagi Setiap Ringgit
MEMAKSIMUMKAN
KEBERHASILAN MURID BAGI
SETIAP RINGGIT

Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan


murid yang jelas dan merasionalisasi program
berimpak rendah pada setiap tahun, selaras dengan
anjakan keseluruhan kerajaan ke arah OBB
Memanfaatkan peluang meningkatkan efisiensi,
dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang
paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan
latihan guru

ANJAKAN 10
Meningkatkan
Ketelusan untuk 11
Akauntabiliti Awam
Secara Langsung
MENINGKATKAN KETELUSAN
UNTUK AKAUNTABILITI AWAM
SECARA LANGSUNG

Menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan


sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan
mulai 2013
Melaksanakan semakan komprehensif pada tahun
2015, 2020 dan 2025 bagi memastikan Pelan
Pembangunan Pendidikan kekal relevan dengan
memasukkan maklum balas daripada pihak
berkepentingan dan mengambil kira perkembangan
persekitaran luar

ANJAKAN 11
Bab 5: Pemimpin Sekolah
Pelan Tindakan / Gelombang 1-3
Memastikan Pengetua/Guru Besar
Isu Semasa berprestasi Tinggi disetiap sekolah
NOW
Pemilihan Perlu ketat, jelas dan telus
pengetua/guru Kriteria profesional perlu diberi keutamaan GELOMBANG 1 (2013 2015)
besar Meningkatkan standard pemilihan dan
sistem sokongan
40% akan bersara lima tahun akan datang
Demografi Tempoh perkhidmatan Pengetua/GB
kepimpinan semakin pendek
sekolah
Lantikan Pengetua/GB lebih lewat NEXT
berbanding negara lain

55% tiada latihan pada awal lantikan


GELOMBANG 2 (2016 ke 2020):
Latihan dan Mengukuhkan kemajuan dan laluan
pembangunan 43% graduan NPQEL masih menjadi guru
profesional atau GKMP kerjaya
KOMPAS membantu keperluan latihan
pemimpin sekolah
Aktiviti instruktional memberi impak lebih
Persekitaran tinggi berbanding aktiviti pentadbiran FUTURE
kerja Memahami dan menggunakan data untuk
membuat keputusan GELOMBANG 3 (2021 2025):
Memimpin program pentaksiran Mewujudkan budaya kecemerlangan
Kemajuan profesionalisme berasaskan rakan
kerjaya dan IAB, BPSH, dan MPCK bekerjasama
pengurusan melatih pengetua novis setugas
prestasi Sukar mengenalpasti dan membezakan
prestasi
Hubungan antara prestasi pengetua dengan pencapaian murid

Persentil1
Pencapaian murid di sekolah Menggantikan
pengetua
75
sederhana
Pengetua cemerlang dengan
70 pengetua
cemerlang
65 yang fokus
kepada
60 pengajaran
Pengetua berprestasi tinggi berbanding
55 pentadbiran
dapat
meningkatkan
50 Pengetua sederhana
pencapaian
murid
45 sebanyak 20
poin persentil
40
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Kepimpinan di sekolah

1 bagi kepimpinan dan pencapaian murid, persentil menunjukkan kedudukan secara relatif dalam taburan

SUMBER: A meta-analysis of 69 studies of school leadership conducted between 1978 and 2001, involving an estimated 14,000
teachers and 1.4mn students, Marzano, Robert J., Timothy Waters, and Brian A. McNulty, 2005
Taburan pengetua mengikut umur di Malaysia
Peratus (2011) Akan bersara dalam tempoh 5
N = 9,690 tahun

42%
38%

15%

4%
0% 0% 1%
Umur n/a < 35 35-39 40-44 45-49 50-54 > 55

SUMBER: Pangkalan data EMIS 2011


Purata bilangan tahun perkhidmatan pengetua pada tarikh lantikan bagi
Malaysia dan negara serantau
Tahun mengajar sebelum lantikan

Malaysia 23

South Korea 23

Indonesia 20

Mexico 20

Hong Kong 19

U.S. 15

Singapore 13

Finland 10

SUMBER: Kementerian Pelajaran; TALIS Survey; Jabatan Pendidikan, Sains dan Teknologi Komanwel; Kajian akhbar
PEMIMPIN SEKOLAH: Memastikan Pengetua/Guru Besar Berprestasi
Tinggi di Setiap Sekolah
LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL:

Pakej Kerjaya
Kepimpinan
Guru
1 2 3 4
Kementerian akan: Memurni dan Membina Menambah-baik Memperkenalkan
memastikan memperjelas kelompok persediaan dan pendekatan
setiap sekolah kriteria pemimpin Pembangunan pengurusan
mempunyai
seorang pemilihan sekolah masa Profesionalisme prestasi
pengetua/guru depan yang Berterusan berdasarkan
besar berkualiti berpotensi (CPD) kompetensi
tinggi; dan
dibantu oleh
pasukan
kepimpinan
pertengahan
untuk
memberikan
kepimpinan
instruktional
serta

Bahagian
Peneraju
FUTURE

Inisiatif Pemimpin Sekolah: Mewujudkan budaya


kecemerlangan
profesionalisme
NEXT berasaskan rakan
NOW Memartabat profesion setugas
Meningkatkan standard keguruan dan menganjak ke
arah kepimpinan distributif
pemilihan dan sistem
sokongan
Perkukuh proses
pemilihan
Kriteria pemilihan
ditingkatkan Kemajuan kerjaya Gelombang
Semakan semula insentif Meluaskan sokongan (2021 2025)
bagi jawatan sukar diisi pembinaan dan
Program residensi keluwesan
Prestasi dgn kompetensi pengoperasian
CPD
Gelombang
(2016 - 2020)

Gelombang
(2013 - 2015)
4 domain dalam cadangan kerangka penilaian prestasi

Domain kepimpinan 70%

1. Pembangunan 1. Visi dan Hala Tuju


Kapasiti 2. Berfokuskan
2. Komunikasi Kualiti
3. Jalinan 3. Penaakulan
kerjasama 4. Proaktif
4. Kerja
Berpasukan 1. Berorientasika
n Pencapaian
1. Pengurusan 2. Perancangan
Kewangan &
2. Pembangunan Pembangunan
Fizikal Pengajaran
3. Pengurusan 3. Perkongsian
Prestasi Pengetahuan
4. Pengurusan 4. Berfokuskan
ICT Kurikulum
5. Penyeliaan
1. Penyelesaian Masalah
2. Pengurusan Perubahan
3. Pembuatan Keputusan
Bermaklumat
4. Pengurusan Peningkatan Sekolah
5. Kreativiti & Inovasi
Blueprint ini membentangkan tranformasi sistem pendidikan Malaysia yang
menuntut keazaman yang tinggi, pantas dan kompleks CONTOH

Bermatlamat menganjak sistem persekolahan Malaysia


Keazaman dari kedudukan sepertiga di bawah ke sepertiga teratas
di dunia (melalui peningkatan yang pantas dan kekal)

Menjangkau 13 tahun dan perlu kekal relevan sehingga 2025


Tempoh masa
Perlu menampakkan hasil dalam tempoh 3 tahun (menjelang
2015)

Melaksanakan pakej baharu kerjaya guru kepada 400,000


Magnitud operasi orang guru (satu per tiga daripada penjawat awam)
Menambah staf JPN dan PPD sehingga 2,000 orang
Mempertingkat kemahiran ~50,000 orang guru mata
pelajaran Bahasa Inggeris
Mengoptima kos dan hasil pembelajaran bagi ~2,500 SKM
(kebanyakannya di kawasan luar bandar dan pedalaman)
Memerlukan sokongan daripada pelbagai kumpulan pihak
Kompleksiti pihak
berkepentingan yang berbeza (kesatuan, NGO, ibu bapa,
berkepentingan
pemimpin perniagaan, pihak pembangkang, mantan-mantan
Menteri)
52
52
Untuk memaksimakan peluang kejayaan, Kementerian akan melakukan
beberapa perubahan
Menyusun secara teratur inisiatif dalam tiga gelombang sehingga 2025
Membangunkan Mendahulukan inisiatif yang sesuai sebagai tapak permulaan (Lemah ke Sederhana)
program berfokus Kekal fokus kepada beberapa keutamaan: Cth: (i) Menambah baik pengajaran di bilik
1 dengan beberapa hasil darjah ii) Mengukuhkan kepimpinan sekolah iii) Meningkatkan profisiensi B.Inggeris
besar Menyatakan kesungguhan untuk mencapai sasaran (cth: akses, kualiti, ekuiti)

Mengukuhkan Mendapatkan komitmen teguh daripada PM, Menteri, KPPM dan KSU
kepimpinan dan Fokus kepada mengukuhkan 200 peranan pemimpin utama dalam Kementerian, JPN
2 komitmen Kementerian
dan PPD

Menubuhkan Unit Menubuhkan unit kecil yang berwibawa dalam KPM bagi pelaksanaan Blueprint
3 Pelaksanaan Memastikan pemantauan dan penyelesaian masalah dijalankan dengan ketat bagi
Pendidikan (EDU) tujuan pelaksanaan

Mewujudkan KPI yang konsisten daripada Menteri, KPPM, KSU, pemimpin atasan
sehingga ke JPN, PPD dan sekolah
Meningkatkan Sentiasa menjalankan tindakan susulan secara berterusan melalui dialog prestasi,
4 pengurusan prestasi ganjaran dan kesan
dalaman dan luaran Sentiasa melaporkan prestasi secara telus untuk membantu pihak awam dan media
mengukur akauntabiliti kerajaan

Mengadakan Melaksanakan pemuafakatan sepenuhnya dengan pihak berkepentingan di dalam dan


pemuafakatan dan luar KPM (cth: JPN, PPD dan sekolah)
kerjasama dengan Membina dan mengukuhkan pernyataan yang tekal mengenai tujuan tranformasi sistem
5 pendidikan
agensi KPM dan pihak Memaklumkan impak awal yang boleh menyentuh hati
berkepentingan
53
Gelombang 1 Gelombang 2 Gelombang 3
Mengubah sistem dengan Menganjak ke arah
Memacu
memberi sokongan kecemerlangan melalui
kepada guru dan memberi
peningkatan peningkatan
fokus kepada sistem tadbir-urus kendiri
kemahiran utama

2013 2015 2020 2025

13 tahun
Anjakan ini adalah

Apa yang akan Fokus Inklusif: Fokus


diingati oleh terhadap melibatkan kepada
langkah semua beberapa
generasi masa
perubahan kumpulan pihak bidang
hadapan
dalam berkepentingan keutamaan
kualiti yang
penting

55
Ibu Bapa Guru Awam Murid
Setiap rakyat memainkan peranan

Beri Nilai