Anda di halaman 1dari 19

Sistem Ekonomi Dalam Islam

Presentation by Group 11
BAB 1
LATAR BELAKANG
Sistem ekonomi
bahasaIslam
Perkembangan
Dengan jika diterjemahkan
selanjutnya
lain bahwasanya dari ekonomi ke
istilah
bahasaini
Islam
ekonomi arab akan
kemudian
Islam menjadi
berarti tidak an
analisa nizhm
jauh alhal-
dari sejarah
tentang
iqtishd
seputaralekonomi
halperkembangan islmy.fiqh
Secara harfiah
itu sendiri
yang al
Haliqtishd
berdasaskan itu
(ekonomi)
tidak lain berarti
karena qashada:
asas daribertujuan
hukum-hukum syariah. Sebagaimana ketikaekonomi dalam
Islam
adalah
suatu muamalah
perkara, tidak yang disyariahkan
berlebihan, berhemat
istilah ekonomi ini disandingkan dengan fiqh
akandalam
dalam Quran dan
membelanjakan
mengandung Sunnah.
analisauang atau tidak boros
perkara
sebagaimanaditinjau
perkonomian terteradari
di buku Lisanulfiqhnya
segi-segi Arab
milik Ibnu Manzur.
Apasih yang di Magsud dengan
Sistem Ekonomi Islam ?
Pengertian
Sistem Ekonomi Islam
Ekonomi
Sedangkan Islam adalah
menurut kumpulan
Kompilasi dari
Hukum
dasar-dasar umumPasal
Ekonomi Syariah ekonomi
1 Ayatyang
1, ekonomi
diambil
syariahdari Al-Quran
adalah usahadanatau
Sunah
kegiatan
Rasulullah serta dari
yang dilakukan olehtatanan
orang ekonomi
per orang,
yang dibangun
kelompok di badan
orang, atas dasar-dasar
usaha yang
tersebut,
berbadansesuai
hukumdengan berbagai
atau tidak berbadan
macam biah (lingkungan)
hukum dalam dan setiap
rangka memenuhi
zaman.
kebutuhan yang bersifat komersial dan
tidak komersial menurut prinsip syariah.
Definisi Ekonomi Islam
Menurut Para Ahli
Prof. Dr. at
Nasution Zainuddin Ali,
all mengemukakan:
ekonomi syariah adalah
Sistem ekonomi Islam adalah
kumpulan
suatu sistem norma hukum yang
ekonomi yang
bersumber
didasarkan dari
padaAl-Quran dan
ajaran dan
Al-Hadits
nilai-nilai yang
Islam,mengatur
yang bersmber
perekonomian
pada Al-Quran, umat manusia. Ijma
As-Sunnah,
dan Qiyas atau sumber lainnya.
Al-Quran
As-Sunnah
Ijtihad adalah sumber kedua dalam
Al-Quran undangan
perundang adalah sumber
Islam.pertama
Didalamnya dan
Menurut
utama
dapat bagi Ibnukhazanah
ekonomi
kita jumpai Syubki,
syariah, ijtihad
di dalamnya
aturan
dapat kita temui hal
perekonomiann ihwal yang
syariah. berkaitan
Diantaranya seperti
adalah
dengan
sebuahekonomi
pengerahan
dan juga
hadis yang terdapat
isinya hukum-
memerintahkan
kemampuan
hukum
untuk menjaga dan seorang
dan undang-undang faqih
diharamkannya
melindungi harta, baik
riba, dan
milik diperbolehkannya
pribadi maupun umum jual-beli
serta yang
tidak
untuk
tertera
boleh pada
menghasilkan
surat yang
mengambil Al-Baqarah
bukanayat
dugaan
275:
miliknya
kuat tentang
padahal Allah telah hukum
menghalalkan syari,
jual-
beli dan mengharamkan riba.
Apasih Dasar-dasar
Ekonomi Syariah ?
DASAR DASAR EKONOMI SYARIAH
1. Mengakui hak milik ( baik secara individu maupun
umum )
Sistem ekonomi syariah mengakui hak seseorang
untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari
barang barang produksi.
2. Kebebasan Ekonomi bersyarat
Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu
untuk memiliki, memproduksi, dan mengonsumsi.
Setiap individu bebas untuk berjual-beli dan
menentukan upah atu harga dengan berbagai
macam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak
bertentangan dengan kepentingan umum.
APA SAJA LEMBAGA-LEMBAGA
DALAM EKONOMI ISLAM ?
Badan Obligasi Pegadaian
Amil Zakat Syariah Syariah

Asuransi
Badan Syariah Reksadana
Perwakafan Syariah
Nasional

BPRS
Baitul
Badan Arbitrase
Maal Wat Syariah Nasional
Tamwil Bank
Syariah
Asas-Asas Sistem
Ekonomi Islam
KELOMPOK 11
1. Asas Ketauhidan
Katakanlah: Siapakan yang memberi rezeki
kepadamu dari langit dan dari bumi?
Katakanlah: Allah, dan sesungguhnya kami atau
kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam
kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.
(QS Saba : 24)
Dalam asas ekonomi islam, asas ketauhidan
adalah asas yang sangat mendasar bagi
kelangsungan ekonomi. Di ayat di atas dijelaskan
bahwa aktivitas manusia dan rezeki dalam
kehidupan manusia, tidak pernah terlepas dari
apa yang Allah berikan.
2. Asas Kebermanfaatan
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Alla
h, dan janganlah kamu menjatuhkan
dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat
baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berbuat baik (QS Al baqarah :
195) Asas sistem ekonomi islam ini mengarahkan
agar manusia senantiasa mendapatkan kebaikan,
manfaat, keberuntungan bukan justru mengarahkan
kepada kebinasaan atau sesuatu yang
mencelakakakan.
Salah satu contoh asas kebermanfaatan ini adalah
larangan Allah terhadap ekonomi melalui judi.
Asas asas
ekonomi Islam
3. Asas Keadilan
Asas sistem ekonomi islam yang juga
sangat penting adalah asas keadilan.
Keadilan islam bukanlah sama rata sama
rasa, sama seluruhnya, atau dibagi rata
secara keseluruhan. Keadilan islam adalah
manusia akan mendapatkan apa yang di
ikhtiarkannya namun tidak melupakan
orang-orang yang membutuhkan di
sekitarnya
4. Asas Orientasi Sosial
Islam berorientasi pada
masalah sosial. Salah satu aspek
yang membuat ekonomi islam
berorientasi pada sosial adalah
adanya aturan mengenai zakat,
infaq, dan shodaqoh bagi orang-
orang yang mampu.
Asas asas ekonomi Islam

5. Asas Kemanusiaan
Asnaf tersebut diberikan zakat
Hal ini dapat dilihat salah satunya
agar mereka dapat
dari asnaf atau penerima zakat. Islam
melangsungkan kehidupan lebih
mengangkat dan mengorientasikan
baik dan sesuai dengan taraf
dana sosial itu kepada para fakir dan
hidup. Tentunya hal tersebut
miskin, budak, orang yang tidak
sangat menjunjung tinggi
mampu membayar hutang, muallaf,
kemanusiaan.
orang yang dalam perjalanan, dan
juga Fisabilillah.
1. Tidak Menimbulkan Kesenjangan Sosial
2. Tidak Bergantung Kepada Nasib yang
Tidak Jelas
3. Mencari dan Mengelola Apa yang Ada di
Muka Bumi
4. Larangan Ekonomi Riba
5. Transaksi Keuangan yang Jelas dan
Tercatat
6. Keadilan dan Keseimbangan dalam
Berniaga