Anda di halaman 1dari 42

PA PENGGAL 3 -BAHAGIAN B

MENGALIH BENTUK TEKS BUKAN LINEAR KEPADA


LINEAR
PENGENALAN
Mengemukakan 2 pilihan soalan. Pelajar dikehendaki menjawab
satu soalan sahaja
Setiap soalan mengandungi 15 markah. Pembahagian Markah;
Idea ; 4 x 1 markah = 4 markah
Huraian ;4 x 2 markah = 8 markah
Bahasa ; = 1 markah
Kesimpulan ; = 2 markah
JENIS-JENIS TEKS BUKAN LINEAR

1. JADUAL
2. CARTA ALIRAN
3. GRAF BAR
4. CARTA PAI
5. GAMBARAJAH
JADUAL
CARTA ALIRAN
GRAF BAR
CARTA PAI
GAMBARAJAH
FORMAT UMUM JAWAPAN

Pendahuluan

Idea 1 + Huraian

Idea 2 + Huraian

Idea 3 + Huraian

Idea 4 + Huraian

Kesimpulan
JADUAL
CARA MENJAWAB SOALAN
1. Fahami kehendak soalan
a. Pilih jenis Analisis Data
b. Pilih Jenis Analisis Pengetahuan
2. Tetapkan format Jawapan
JADUAL ANALISIS DATA
Analisis Pola Perubahan ( antara tahun)
Peningkatan
Penurunan
Tidak Konsisten
Stabil/tiada perubahan
Analisis Pola Perbandingan ( dalam tahun)
Data Tertinggi
Data Terendah
JADUAL ANALISIS DATA
Analisis Pola Utama
Pola Perubahan
Pola Bandingan
Analisis Pola Perubahan Perbandingan
Peningkatan paling banyak
Peningkatan paling sedikit
Penurunan paling banyak
Penurunan paling sedikit
Analisis Pola Luar Biasa
Analisis Data - 1
Analisis Pengetahuan - 3
JADUAL ANALISIS PENGETAHUAN

FORMAT BERGABUNG
FORMAT BERASINGAN
FORMAT BERGABUNG

Pendahuluan

Idea 1 + + Bukti Data + Beza


data + % + AP

Idea 2 + Bukti Data + Beza data


+ % + AP

Idea 3 + Bukti Data + Beza data


+ % + AP

Idea 4 + Bukti Data + Beza data


+ % + AP

Kesimpulan
FORMAT BERASINGAN

Pendahuluan

Idea 1 + + Bukti Data + Beza


data + %

Idea 2 + Bukti Data + Beza data


+%

Idea 3 + Bukti Data + Beza data


+%

AP (2 isi)+ Huraian + Contoh

Kesimpulan
CONTOH SOALAN-
JADUAL
MALAYSIA : KEMALANGAN PERUSAHAAN
PADA TAHUN-TAHUN 2008, 2009 DAN 2010
2008 2009 2010
Sektor
Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Pertanian,
Perhutanan, dan 47325 36.8 47 108 33.7 51 446 33.2
Perikanan

Perlombongan
11 735 9.1 10311 7.4 9 632 6.2
dan Kuari

Pembuatan 42 397 32.9 54 011 38.7 58 565 37.8

Pembinaan 4 224 3.3 4834 3.5 5729 3.7


Elektrik, Gas dan
728 0.6 945 0.7 1088 0.7
Air
Perdagangan dan
13 547 10.5 15375 11.0 17555 11.3
Pengangkutan
Perhubungan dan
3 258 2.5 2345 1.7 4878 3.2
Penyimpanan
Perkhidmatan
5 475 4.3 4656 3.3 6107 3.9
Lain
Jumlah 128 689 100.0 139 585 100.0 155 000 100.0

(Sumber :Dipetik dan diubahsuaikan daripada


Pertubuhan Keselamatan Sosial, 2010)
PENDAHULUAN

Ringkas dan padat


Boleh mengandungi tajuk dan
sumber
CONTOH PENDAHULUAN

Jadual ini menunjukkan jumlah


kemalangan perusahaan di
Malaysia dari tahun 2008
hingga tahun 2010, yang
diperolehi daripada sumber
Pertubuhan Keselamatan
Sosial tahun 2010.
ANALISIS POLA PERUBAHAN
IDEA /ISI UTAMA
Meningkat/menurun/tidak konsisten/stabil
Sekiranya terdapat lebih daripada satu sektor, nyatakan
semua/sebahagian sektor.

CONTOH :Secara keseluruhannya,


kemalangan perusahaan daripada
tahun 2008 hingga tahun 2010
menunjukkan peningkatan yang
berterusan.
ANALISIS POLA PERUBAHAN
BUKTI DATA
Nyatakan data yg terlibat ( data mutlak) bersama unit dan
tahun
Nyatakan beza data
Pilih satu sektor sahaja jika ada lebih dari satu sektor
dengan perubahan yg sama

CONTOH :Buktinya, pada tahun 2008,


terdapat 128689 kes yang terus
meningkat kepada 155 000 kes pada
tahun 2010, iaitu peningkatan
sebanyak 26311 kes
ANALISIS POLA PERUBAHAN
PERATUS PERUBAHAN
Kira peratus perubahan dan nyatakan nilainya

Formula ;
Data akhir data awal x 100
data awal
Contoh :
155 000 kes -128689 kes x 100
128689
ANALISIS PERUBAHAN JUMLAH
KESELURUHAN

Secara keseluruhannya,
kemalangan perusahaan bagi
tahun 2008 hingga tahun 2010,
menunjukkan peningkatan yang
berterusan. Buktinya, pada tahun
2008, terdapat 128689 kes yang
terus meningkat kepada 155 000
kes pada tahun 2010, iaitu
peningkatan sebanyak 26311 kes
atau 20.45%.
ANALISIS PERUBAHAN -
PENINGKATAN
Sektor pembinaan, pembuatan, elektrik gas dan air serta
perdagangan dan pengangkutan menunjukkan peningkatan
secara berterusan. Buktinya pada sektor pembinaan terdapat
4224 kes pada tahun 2008 yang terus meningkat kepada 5729
kes pada tahun 2010, iaitu peningkatan sebanyak 1505 kes, atau
35.6%.
ANALISIS PERUBAHAN -
PENURUNAN

Sektor perlombongan dan


kuari menunjukkan
penurunan secara
berterusan. Buktinya terdapat
11 735 kes pada tahun 2008
yang terus menurun kepada 9
632
kes pada tahun 2010, iaitu
penurunan sebanyak 2103 kes,
atau 17.9%.
ANALISIS PERUBAHAN
PERUBAHAN TIDAK KONSISTEN
Sektor pertanian, perhutanan, dan
perikanan,perhubungan dan
penyimpanan serta perkhidmatan lain
menunjukkan perubahan yang tidak
konsisten iaitu turun dan naik. Buktinya
pada sektor perkhidmatan lain terdapat
5 475 kes pada tahun 2008 yang
menurun kepada 4656 kes pada tahun
2009, iaitu penurunan sebanyak 819 kes
atau 15%. Tetapi pada tahun 2010
terdapat 6107kes, iaitu peningkatan
sebanyak 1451 kes atau 31.2%.
ANALISIS PERBANDINGAN
IDEA /ISI UTAMA
Terbesar dan terkecil
BUKTI DATA
Nyatakan data yg terlibat bersama unit dan tahun
PERATUS DR KESELURUHAN
Kira peratus data terbabit berdasarkan jumlah keseluruhan
dan nyatakan nilainya.
ANALISIS PERBANDINGAN
Secara perbandingannya, bagi ketiga-tiga tahun iaitu dari tahun
2008 hingga tahun 2010, sektor pertanian, perhutanan, dan
perikanan menunjukkan data yang terbesar, manakala sektor
elektrik gas dan air menunjukkan data yang terkecil. Buktinya
pada tahun 2008 sektor pertanian, perhutanan dan perikanan
mencatatkan 47325 kes atau 36.8% daripada jumlah keseluruhan
128 689 kes. Manakala sektor elektrik gas dan air pula adalah
sebanyak 728 kes atau 0.6% daripada jumlah keseluruhan 128
689 kes.
KESIMPULAN

Cadangan
Harapan
Saranan
CONTOH KESIMPULAN
Kesimpulannya, data kemalangan perusahaan untuk pelbagai
sektor didapati agak tinggi. Justeru itu pihak majikan dan setiap
pekerja juga perlu mempertingkatkan lagi langkah-langkah
keselamatan dan pencegahan kemalangan di dalam sektor
perusahaan masing-masing.
LANGKAH MENJAWAB SOALAN
1. KENALPASTI JENIS
SOALAN/KEHENDAK SOALAN

Fasa 1 : Analisis Data


Perubahan
Kata kunci : Perubahan, Aliran
Perbandingan
Kata kunci : Perbandingan,
Bandingkan
Pola Utama (Perubahan +
Perbandingan)
Kata kunci : Pola, Pola Utama,
Tafsirkan atau tiada kata kunci yg
jelas ( selain dari kata kunci
perubahan dan perbandingan)
FASA 1 : ANALISIS DATA
Pola Perubahan Perbandingan
Tiada kata kunci jelas hanya berdasarkan data dalam jadual

Pola Luar Biasa


Soalan hanya menyatakan AP sahaja
Soalan berbeza daripada kebiasaan
1 AD sahaja diperlukan
FASA 2 (PENGETAHUAN)

Format bergabung
(soalan berbentuk umum)
Format berasingan
(soalan berbentuk
khusus)
CONTOH SOALAN
1. Berdasarkan jadual yang diberikan di bawah, jelaskan pola
perubahan jumlah pensyarah di Institusi Pengajian Tinggi
Awam terpilih di Malaysia dari tahun 2003 hingga 2005.
Nyatakan langkah yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan
untuk mengurangkan masalah pengangguran.
2. Jadual di atas, bincangkan pola keganasan rumah tangga
mengikut jenis pekerjaan di negara ini. Nyatakan sebab-sebab
mengapa keadaan sedemikian berlaku.
CONTOH SOALAN
3. Berdasarkan jadual dibawah, bandingkan jumlah unit rumah
yang diluluskan oleh pihak kerajaan untuk pembinaan oleh
pihak swasta dari tahun 2001 hingga 2004.
4. Berdasarkan jadual di bawah, jelaskan keadaan kebakaran
yang berlaku pada tahun 2002 hingga 2004. Pada pandangan
anda, mengapakah kes kebakaran meningkat setiap tahun?
FORMAT JAWAPAN
POLA PERUBAHAN + FORMAT
BERGABUNG

Pendahuluan

Pola Perubahan + AP

Pola Perubahan + AP

Pola Perubahan + AP

Pola Perubahan + AP

Kesimpulan
POLA UTAMA + FORMAT
BERGABUNG

Pendahuluan

Pola Perubahan + AP

Pola Perubahan + AP

Pola Perubahan + AP

Pola Bandingan + AP

Kesimpulan
POLA PERUBAHAN + FORMAT
BERASINGAN

Pendahuluan

Pola Perubahan

Pola Perubahan

AP

AP

Kesimpulan
POLA UTAMA + FORMAT
BERASINGAN

Pendahuluan

Pola Perubahan

Pola Bandingan

AP

AP

Kesimpulan
POLA LUARBIASA

Pendahuluan

Pola Perubahan + Pola


Bandingan

AP

AP

AP

Kesimpulan