Anda di halaman 1dari 9

PENGERTIAN ZAKAT

Secara Bahasa (lughat), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah (HR.


At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.
Seperti Firman Allah yang artinya;

Ambilah zakat dari harta meraka guna membersihkan dan


mensucikan mereka (QS. At-Taubah : 103).

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), zakat berarti


kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk
kelompok tertentu dalam waktu tertentu.
SYARAT-SYARAT WAJIB ZAKAT

Muslim
Aqil
Baligh
Milik Sempurna
Cukup Nisab
Cukup Haul
HUKUM ZAKAT

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan


menjadi salah satu unsur pokok bagi
tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum
zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap
muslim yang telah memenuhi syarat-syarat
tertentu.
MACAM-MACAM ZAKAT
1. Zakat nafs (jiwa) atau bisa disebut juga
zakat fitrah
2. Zakat maal(harta)
Syarat-syarat Kekayaan yang
Wajib di Zakati
Milik Penuh
Berkembang
Cukup Nisab
Lebih dari kebutuhan Pokok
Bebas dari hutang
Berlalu satu tahun/al-haul (Persyaratan
ini berlaku bagi ternak,harta simpanan
dan harta perniagaan)
Harta (maal) yang wajib di Zakati :

Binatang ternak
Emas dan perak
Harta perniagaan
Hasil pertanian
Zakat profesi
Zakat investasi
ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT:

Fakir
Miskin
Amil
Muallaf
Gharim (orang yang terlilit hutang)
Hamba sahaya
Fi Sabilillah
Ibnu Sabil
HIKMAH ZAKAT
Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa.
Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang
berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah
SWT.
Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
Untuk pengembangan potensi ummat
Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna
bagi ummat.
Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera
ZAKAT
Presented by:
Aprian syarif hidayat
Viki amalia
Fiqi azizah
Terima kasih

Anda mungkin juga menyukai