Anda di halaman 1dari 9

KPF3012

Perkembangan Pendidikan Di Malaysia


Falsafah Dan Dasar

ANALISIS CIRI-CIRI REKA BENTUK KURIKULUM BERASAS


PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG LENGKAP
BERDASARKAN MODEL KURIKULUM TYLER
PENGENALAN

Memerlukan sistem pendidikan yang cekap dan


teratur
Kurikulum merupakan tunjang utama dalam
pendidikan
Dijadikan sebagai garis panduan dalam sistem
pembelajaran dan pengajaran.
Penggunaan model kurikulum yang sesuai.
Sesuai dan sinonim dengan pendidikan
di negara kita.
MODEL KURIKULUM
Jantung kepada pendidikan.
Pembentukan kurikulum dipengaruhi oleh model dan pendekatan.
Model pembentukan kurikulum merupakan rangka utama bagi sesuatu
kurikulum itu dihasilkan.
Elemen-elemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan
perancangan pendidikan.

Model = sesuatu yang wujud akibat daripada sesuatu dalam


realiti yang boleh dijadikan sebagai panduan atau
rujukan dalam sesuatu perkara.

Kurikulum = alat pendidikan yang merupakan jawapan


terhadap keperluan dan cabaran masyarakat.

 Kerajaan perlu mengkaji, menganalisis dan memilih teori-teori


berkaitan, falsafah pembentukan kurikulum dan juga kriteria
pembentukan kurikulum.
MODEL KURIKULUM TYLER
OBJEKTIF
Apakah tujuan pendidikan yang
hendak dicapai?

KANDUNGAN
Mengenal pasti apakah bentuk pengalaman
pendidikan yang dapat dicapai?

ORGANISASI
Bagaimanakah pengalaman pembelajaran diolah untuk
mendapatkan pengajaran yang berkesan?

PENILAIAN
Bagaimana keberkesanan pengalaman
pembelajaran yang dinilai?
OBJEKTIF
 Hendaklah selaras dengan keperluan pelajar, keperluan semasa
masyarakat dan pakar dalam berbagai-bagai bidang berkenaan.
 Perlu realistik dan seiring dengan aras kebolehan serta minat pelajar.
 Dibentuk berdasarkan kepada falsafah dan matlamat pendidikan yang
dibentuk atau telah sedia ada dan psikologi pelajar dari segi teori
pembelajaran, kematangan pelajar dan sebagainya.
 Hendaklah menerangkan dengan jelas.
 Seorang pendidik harus memastikan bahawa tujuan pendidikan yang
dipilih haruslah selaras dengan keperluan pelajar.
Terdapat pelbagai tujuan kurikulum dan ia mempunyai sifat yang
berbeza:
- “discipline oriented”
- “childish centered”
- "society centered”
KANDUNGAN
 Pemilihan kandungan kurikulum merupakan suatu aktiviti yang amat
kompleks dan ia memerlukan ketelitian.

 Perlu ada keseimbangan antara unsur kognitif, efektif dan psikomotor.

 Kandungan yang disediakan perlulah berpandukan kepada objektif


yang hendak dicapai.

 Kandungan dalam kurikulum haruslah dapat memenuhi hasrat yang


ada dalam falsafah dalam pendidikan negara.

 Terdapat beberapa kriteria pemilihan isi kandungan.


ORGANISASI
 Mengorganisasikan pengalaman belajar memainkan peranan yang
sangat penting dalam Model Kurikulum Tyler.
Terdapat dua jenis untuk mengorganisasi pengalaman belajar:

Pengorganisasian vertikal = menghubungkan pengalaman belajar dalam


satu kajian yang sama tetapi dengan tahap
berbeza.
Pengorganisasian horizontal = menghubungkan pengalaman belajar
dalam bidang geografi dan sejarah pada
tahap yang sama.
Kandungan kurikulum yang telah dipilih hendaklah disusun dengan teliti.
 Tiga prinsip dalam penyusunan kandungan yang dicadangkan
oleh Tyler:
- Prinsip Kesinambungan (Principle of Continuity)
- Prinsip Ketertiban (Principle of Sequence)
- Prinsip Kesepaduan (Principle of Integration).
PENILAIAN
Untuk mengetahui sejauh manakah pelajar mencapai tahap
pembelajaran mereka setelah mengikuti sesuatu pembelajaran.

Untuk mengetahui sejauh manakah pelajar mencapai tahap


pembelajaran mereka setelah mengikuti sesuatu pembelajaran.

Untuk menilai sejauh manakah disiplin ilmu itu dapat disalurkan dengan
berkesan kepada pelajar.

Bagi memastikan sama ada objektif, kandungan, dan organisasi


adalah sesuai atau tidak, dan telah diterima atau tidak, pengujian boleh
dilakukan ke atas tahap-tahap atas peringkat tertentu berasaskan
kandungan kurikulum yang dibina untuk sesuatu kursus.

Prestasi pelajar selepas mengikut sesuatu kursus melibatkan sistem


pendidikan yang sedia ada ditentukan melalui peperiksaan khas.
PENUTUP
Kesimpulannya, Model Kurikulum Tyler merupakan antara pilihan model
kurikulum yang terbaik dan popular dan banyak digunakan untuk
perkembangan kurikulum. Sememangnya model kurikulum yang sesuai
adalah sangat penting untuk dijadikan sebagai panduan sistem
kurikulum di negara kita. Di mana Model Kurikulum Tyler digunakan
di Malaysia kerana dianggap sesuai dan ia menekankan kepada
pembelajaran yang terancang dan sistematik. Model Kurikulum Tyler
mempunyai ciri-ciri reka bentuk kurikulum berasas pengalaman
pembelajaran yang lengkap. Model Kurikulum Tyler boleh
dikatakan sebagai model kurikulum yang sistematik dan terancang.
Hal ini disebabkan oleh Model Kurikulum Tyler melibatkan empat ciri
yang penting iaitu penetapan objektif, pemilihan kandungan,
penentuan organisasi dan kaedah dalam peilaian. Model ini dianggap
sebagai model yang logikal kerana dimulakan dengan penentuan objektif.

Anda mungkin juga menyukai