Anda di halaman 1dari 22

TAJUK: TEORI TRET

Mengenalpasti adakah
pemimpin yang berjaya itu
dilahirkan atau dibentuk.
born leaders or made
Pemimpin dilahirkan dan bukannya dibentuk,
dipelajari atau diberi latihan
(Burns, 1978)

Seseorang pemimpin boleh dikenali melalui


tret yang ada pada mereka
(Aminuddin, 1990)
Prinsip asas teori adalah andaian seseorang
pemimpin itu mempunyai ciri-ciri istimewa
dalam dirinya secara semulajadi.

Pengalaman hidup, zaman persekolahan dan


latihan formal yang dilaluinya akan
meningkatkan lagi ciri-ciri asas istimewa
sebagai seorang pemimpin.
(Jamaliah Abdul Hamid dan
Norashimah Ismail, 2005)
Teori Tret ini popular dalam tahun 1930an.
(Jamaliah Abdul Hamid dan Norashimah
Ismail, 2005)

Berkembang dalam tahun 1920an dan


1930an, pengkaji kepimpinan fokus kepada
karektor tret pemimpin dan bukan
pemimpin(Robin dan Coulter, 2002)

Sekitar 80an teori tret yang lebih moden


diperkemaskan.
Teori ini berasal dari The great man theory
of leadership dan menyatakan pemimpin
are born not made (Mullin, 1999)

Thomas Carlyle (1795-1881)


mengemukakan “The Great Man Theory”
yang mengganggap pembangunan di dunia
adalah hasil pencapaian orang-orang
mahsyur di dunia.

Gordon Willard Allport (1897- 1967) pula


adalah antara pemikir terawal yang
mengutarakan Teori Tret.
Menurut Yukl(1998) Tret keberkesanan
kepimpinan seseorang itu adalah:

1. CIRI 2.MOTIVASI 3.KEMAHIRAN


PERSONALITI
Keyakinan diri Pemimpin yang Kemahiran
berkesan teknikal
Kemampuan Orientasi Kemahiran
menghadapi pencapaian interpersonal
tekanan
Kematangan Hubungan Kemahiran
emosi interpersonal konseptual
Integriti Kemahiran
personal pengurusan
CIRI-CIRI PERIBADI – Jamaliah Abdul Hamid, Norashimah Ismail(2005)

1. Keperibadian -ceria, aktif, bersemangat,


fokus
2. Kemahiran -mahir berkomunikasi, hujah
yang jelas, berdiplomatik
3. Fizikal -tinggi, kemas,suara
mantap,paras rupa menarik
4. Status ekonomi -ekonomi peribadi memuaskan
5. Kerohanian -mempunyai etika yang tinggi,
membuat keputusan bermoral,
cekal
6. Intelektual - berfikir secara abstrak, beroperasi
dalam lapisan konteks dan situasi
7. Sahsiah - optimis, menangani emosi secara
berkesan, cekal, berani
8. Sosial - berinteraksi dengan baik, kesediaan
melibatkan diri dalam aktiviti
masyarakat, berpengetahuan dalam
isu-isu masyarakat
9. Berjaya - membuktikan kebolehan mencapai
sesuatu dengan baik, pengiktirafan
CIRI-CIRI ATAU TRET KEPIMPINAN
Stogdill (1969)

keupayaan

situasi pencapaian

status tanggungjawab

penyertaan
Kirkpatrick dan Lockle (1986)
6 tret kepimpinan

dorongan Keyakinan Keinginan


diri untuk
membaca

Kebolehan Jujur dan pengetahuan


kognitif integriti
Sifat pemimpin Islam menurut Al Ghazali :

1. Sayang akan rakyat/pengikut


2. Berjiwa diplomatik
3. Mempunyai jalan fikiran yang luas
4. Tegas dalam bertindak
5. Berfikiran tajam
6. Luas pengetahuan
7. Berani
8. Mempunyai azam yang kuat
9. Mempunyai pengetahuan tentang
negara dan sejarah pemimpin silam

Ishak Mohd Rejab, (1985)


Adakah pemimpin yang baik
hari ini dilahirkan sebagai
seorang pemimpin atau
dibentuk? /born leaders or
made?
Dalam beberapa situasi, pengetua kelihatan kurang proaktif ,
kurang kreatif, kurang inovatif, seringkali hilang fokus dan
seringkali hilang tumpuan kepada matlamat pengurusan
sebenar kerana terlalu kerap dan rencam menghadapi masalah
yang sama.
(Azlin Norhaini Mansor, 2006)

Pemimpin yang baik bukan dilahirkan tetapi boleh dilatih.


(Clark, 2000)

Secara teorinya, pemimpin yang berjaya bukan sahaja


dilahirkan sebagai pemimpin tetapi boleh dibentuk melalui
persekitarannya yang berkualiti .
(Saliman, 1985)
Pengetua merupakan orang yang paling berkuasa di sekolah.
(Robiah, 2003)

Terdapat ratusan kajian sifat telah dijalankan tetapi ia gagal


untuk mengenal pasti sifat-sifat yang boleh menjaminkan
kejayaan kepimpinan seseorang.
(Yulk,1994)
Adalah mudah untuk melihat pemimpin yang berjaya tetapi
amat sukar untuk menerangkan bagaimana pemimpin itu
boleh berjaya.
(Weinberg dan Gould, 2003)
”I don’t think you have to be wearing stars on your shoulders
or a title to be a leader. Anybody who wants to raise his hand
can be a leader any time.”
—General Ronal Fogleman, US Air Force—
KAJIAN LEPAS- dalam negara
Kajian penilaian pengetua yang dijalankan oleh Bahagian
Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD), KPM
(2004) juga mendapati 63.6% varians kecemerlangan bukan
akademik sekolah disumbangkan oleh kualiti peribadi pengetua.
(Norlia dan Jamil ,2008)

Satu kajian telah dijalankan untuk menilai ciri kepimpinan


pelajar pengkhususan dalam Pendidikan di Universiti Putra
Malaysia menunjukkan bahawa secara amnya guru pelatih UPM
yang memiliki ciri kepimpinan diperlukan berfungsi sebagai
pemimpin secara efektif, tret kepimpinan perlu dibentuk dan
digilap.
( AbRahim dan Shamsiah Mohamad, 2004)
KAJIAN LEPAS- luar negara
Dapatan menunjukkan 361 responden Center for Creative
Leadership (CCL) World Leadership Survey (WLS)
menyatakan 19.1% bersetuju dengan pendapat pemimpin
born leaders, 52.4% mades dan 28.5% born and mades.
(William Gentry et.al, 2012)

Pengetua yang berkesan mempunyai watak yang hebat,


bertenaga, dinamik, komitmen yang tinggi, proaktif, tegas
dan bersemangat, asertif, inisiatif, bertanggungjawab,
suka membantu, berfikiran terbuka, tenang dan analitikal.
(Persell et.al, 1982)
Pemimpin sama ada bornleader or made
memerlukan kualiti seorang pemimpin bagi
memastikan kejayaan sekolahnya.

Pemimpin yang bornleader yang berbakat dan


pemimpin yag dibentuk/made sentiasa perlu
peka kepada cabaran dalam bidang pendidikan.

Isu ini akan terus wujud berdasarkan kepada


kenyataan Al Ramaiah,( 2009),
Ramai pengkaji kepimpinan berpendapat bahawa
kepimpinan adalah salah satu fenomena proses
manusia yang paling banyak diperhatikan tetapi
juga fenomena yang sukar difahami.
Al Ramaiah. Kepimpinan Pendidiksn, Cabaran Masa Kini. (2009).IBS
Buku Sdn.Bhd.
Azlin Norhaini Mansor dan Roselan Baki.(2007). Amalan Pengurusan
Pengetua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Bity Salwana Alias, Ahmad Basri Md Yusof, Ramlee Mustpha
dan Mohammed Sani Ibrahim. (2010). Analisis kompetensi
Pengetua berdasarkan kualiti peribadi, pengetahuan, kemahiran
dan amalan dalam bidang pengurusan Sekolah Menengah
Malaysia. Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)(2010): 31-41
Maimunah Muda. (2005). Kepimpinan situasi di kalangan Pengetua
Sekolah di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia.