Anda di halaman 1dari 143

Pengenalan Ilmu Ketamadunan

Hasil Pembelajaran Kuliah 1


Di akhir kuliah ini pelajar akan dapat:
1.Menjelaskan pengertian tamadun dari
perspektif Islam, Barat & Melayu
2.Membezakan hubungan antara tamadun
dengan agama, budaya dan bangsa
3.Menghuraikan ciri-ciri asas pembentukan
tamadun
KULIAH 1

-Definisi tamadun
-Ciri-ciri utama tamadun
-Hubungan antara tamadun
dengan agama,
budaya dan bangsa
Pengenalan Ilmu Ketamadunan

Tamadun membawa erti pencapaian kemajuan dari segi


pembangunan fizikal di samping pemupukan tingkah laku
yang baik.
Perbezaan Ilmu ketamadunan dan
Sejarah Tamadun
 Ilmu Ketamadunan  Sejarah tamadun
1.Membincangkan teori, 1.Merujuk kepada
konsep asas, ciri serta pengalaman yang
sifat tamadun secara dilalui oleh sesuatu
konseptual, teoritikal tamadun dari segi
dan abstrak. pencapaian, jatuh
bangun, kemajuan dan
2.Tidak terikat dengan
kemunduran.
batasan zaman
2. Dibatasi oleh faktor
masa
Komponen penting dalam pengajian
ilmu ketamadunan
 Agama
 Falsafah

 Kajian bandar

 Sosiologi

 Antropologi

 Kebudayaan

 Sains dan teknologi

 Seni dan sastera


Kesimpulan- maksud pengajian
ketamadunan
 Suatu bidang yang sangat hidup, anjal, luas
dan bersifat taut menaut antara disiplin dengan
kepelbagaiannya.
 Bidang yang merentasi perbincangan tentang

masa lampau, masa kini dan masa depan.


 Suatu bidang yang dinamik dan sentiasa

berkembang mengikut peredaran masa.


Takrif Tamadun
 Tamadun
menggambarkan taraf
pencapaian kemajuan
rohani dan jasmani
sesebuah masyarakat
khususnya dari sudut
pengetahuan dan
fizikal.
Takrif tamadun
Asal perkataan tamadun

Tamadun

Maddana-perbuatan membuka bandar atau


Memperhaluskan budi pekerti

Madani-sifat sesuatu yang berkaitan dengan


satu cara hidup yang menzahirkan kehalusan
Budi pekerti yang terpuji

Maddana dan madani berasal daripada


perkataan din yang bermaksud agama atau
kehidupan beragama
Aspek penting dalam pengertian tamadun

 Kehalusan budi pekerti


 Pembangunan pembandaran atau

penempatan.
Kesimpulan-Takrif Tamadun
Pencapaian dan pembangunan dalam aspek:
 perlakuan

 Pemikiran

 Kemajuan yang tinggi

 Luhur

 Baik

 Halus dan sopan

Sifat-sifat di atas perlu ada pada individu dan


masyarakat untuk membentuk sebuah
masyarakat dan negara bangsa.
Pelopor dalam bidang pengajian peradaban

 JurjiZaidan (m. 1914)


 Farid Wajdi (m.1954)

 Muhammad Abduh (m. 1905)

 Malrk Bennabi (m. 1973)


Istilah Tamadun oleh Jurji
Zaidan dan Muhammad Abduh
 Beliau menggunakan istilah tamadun.
 Karya yang masyhur berkaitan dengan

tamadun telah ditulis oleh beliau iaitu


Tarikh al-Tamaddun al-Islami.
 Muhammad Abduh pula menggunakan

istilah madaniyyah dalam mendefinisikan


makna tamadun.
Takrif tamadun oleh Ibn Khaldun
Beliau mentakrifkan Konsep umran Model peradaban
tamadun dengan diperkenalkan dengan ini termasuk biologi
Perkataan umran mengemukakan spriritual dan
model keseimbangan fitrah manusia
Tamadun bagi memenuhi
tuntutan tabii
manusia, jasmaniah
dan rohaniah
Konsep umran badawi dan
umran hadari oleh Ibn Khaldun
-Konsep ini diperkenalkan oleh Ibn Khaldun
bagi memperlihatkan proses yang
dilalui oleh sesebuah masyarakat dalam
menuju peradaban.
-Untuk maju manusia perlu bergerak
daripada badawi (badawah) kepada hadari
(hadharah).
Teori kitaran sesebuah
peradaban oleh Ibn Khaldun
Generasi pertama- memiliki
Kemerosotan tamadun semangat juang dan
solidariti sosial yang tinggi

Generasi terakhir-
Mula lemah, dilingkungi Generasi pertengahan-
kemewahan hilang adab, Memiliki daya intelek,
ilmu dan kemahiran
Tamadun menurut perbendaharaan kata
bahasa Melayu

Peradaban
Tamadun

-Keluhuran nilai
-Peningkatan kehidupan masyarakat
Istilah tamadun dalam bahasa Inggeris

 Civilization  Tahap sesuatu


masyarakat dan
budaya yang
kompleks.
 Perbandaran
Ciri Tamadun
 Wujud sistem kepercayaan
 Penempatan kekal

 Peningkatan kualiti hidup

 Sistem organisasi

 Bahasa

 Sistem perundangan

 Peningkatan daya cipta


Wujud sistem kepercayaan

Manusia memerlukan
agama dalam hidupnya.
Agama menjadi panduan
dalam kehidupan
manusia
Penempatan Kekal
-Manusia memerlukan penempatan untuk hidup dan menjalankan
avtiviti ekonomi dan kemasyarakatan
-Pemilihan kawasan yang mempunyai ciri-ciri geografi akan dapat
membantu masyarakat mendapatkan bekalan makanan, air dan
sebagainya.
-Kawasan yang subur merupakan kawasan yang sesuai untuk
pertumbuhan tamadun.
-Contoh tamadun yang maju bermula di lembah sungai iaitu,
tamadun Mesir, tamadun Cina, tamadun Sumeria, tamadun Indus
dan lainnya.
Peningkatan kualiti hidup

Manusia perlu
berubah ke arah
yang lebih baik
dari segi ekonomi
bagi meningkatkan
kualiti kehidupan.
Sistem organisasi
-Pengkelasan atau susun atur
dalam masyarakat merupakan
suatu ciri yang melambangkan
perkembangan sesebuah
tamadun.
-Setiap ahli masyarakat
mempunyai fungsi dan tugas
dalam hidup dan
melaksanakannya tanpa
mengganggu tugas orang lain.
Bahasa dan tulisan
-Masyarakat perlu sistem
tulisan untuk berinteraksi
sesama
sendiri dan komunikasi akan
lebih meluas dan efektif.
-Tulisan dalam tamadun-
tamadun awal hanya difahami
oleh komuniti setempat.
-Kemunculan sistem tulisan
melambangkan ketamadunan
sesuatu masyarakat .
Sistem perundangan

Sistem perundangan
penting bagi
menjamin kestabilan
hidup masyarakat
Peningkatan daya cipta

- Peningkatan daya cipta


dalam sains dan teknologi
selaras dengan
perkembangan ilmu
pengetahuan sesebuah
masyarakat.
-Bagi memajukan tamadun,
masyarakat perlulah
menggunakan kecanggihan
teknologi terkini bagi
memudahkan kehidupan
mereka.
Kepercayaan, agama dan tamadun

Kehidupan beragama
merupakan ciri penting
dalam masyarakat yang
bertamadun
-Agama mempengaruhi
kehidupan manusia dari segi
akhlak, tingkah laku,
perbuatan dan tindakan
Pandangan sarjana terhadap kepentingan agama
dalam tamadun

Arnold Toynbee-“ In the course


if its evolution, a civilization produced, among
others things, a universal state and higher
form of religion”.
Edward Sullivan- “ Muslim civilization was
the product of Muslim religion”
Muhammad Abduh-” Semua tamadun
dibangunkan atas asas agama.
Ali Shariati-” Peranan Islam sebagai faktor
utama dalam tamadun Islam
Hubungan tamadun dengan budaya

Dalam kehidupan bertamadun masyarakat


dicirikan sebagai masyarakat yang memiliki
budaya yang tinggi dan terpuji.
Nilai ini merujuk kepada kehalusan budi dan
kesempurnaan moral dalam kehidupan
Perbezaan tamadun dengan budaya
Pakaian-budaya
 Pengaruh tamadun
kekal lama berbanding
budaya
 Tamadun melampaui

batas-batas
kenegaraan, budaya Tarian naga -budaya
dikaitkan dengan
negara dan wilayah
tertentu sahaja.
Tamadun dan Bangsa
 Bangsa mempunyai pertalian yang
rapat dengan sejarah, tradisi dan
budaya kawasan georafi tertentu.
 Tamadun bersifat universal merentasi

sempada geografi dan melampaui


bangsa dan kebangsaan.
 Contoh: tamadun Islam berkembang

di Alam Melayu walaupun bermula


di tanah Arab
Kesimpulan
Tamadun melambangkan
kemajuan hidup manusia
dari segi spiritual dan
material.
Ciri-ciri tamadun
menjelaskan bahawa
manusia perlu perubahan
untuk hidup maju.
Tamadun berkait rapat
dengan agama, budaya dan
bangsa.
KULIAH 2
KEMUNCULAN, PERKEMBANGAN
DAN KEMEROSOTAN TAMADUN
PEMAHAMAN & PENGUKUHAN

BAGAIMANAKAH YANG
DIKATAKAN PENGHAYATAN
NILAI DAPAT MEMBAWA
KEPADA KEBANGKITAN &
KEMAJUAN SESEBUAH
TAMADUN?
HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir kuliah ini pelajar akan dapat:


1.Mengenalpasti kejayaan, kelahiran
kelahiran sesebuah tamadun
2. Mengenalpasti persamaan dan perbezaan

antara tamadun
3.Menghuraikan interaksi antara tamadun
Pengenalan

-Proses perubahan sesebuah masyarakat yang


bertamadun ialah daripada taraf tamadun yang rendah
kepada yang lebih tinggi.
-Proses ini boleh berlaku secara beransur-ansur atau
secara drastik.
Faktor-faktor pendorong kemunculan
tamadun:
Faktor 1:KEDUDUKAN YANG STRATEGIK

Kedudukan yang sesuai Masyarakat boleh memperole


apat membantu sumber semula jadi
embangunkan penempatan

1)
Contoh tamadun yang
muncul di kawasan
yang strategik antaranya ialah:
-Tamadun India-di Lembah Ganges
-Tamadun Mesopotamia-di Lembah Tigris
-Tamadun Mesir-di LembahNil
-Tamadun Melaka- di pesisir Selat Melaka
Faktor 2:Rangsangan Keagamaan dan
Kerohanian

-Masyarakat yang menghayati kehidupan


beragama akan berusaha mencapai
kesempurnaan kemanusiaan.
-Ketinggian budaya akan membawa
kepada kehidupan bertamadun.
-Contohnya agama Islam dipengaruhi
oleh ransangan nilai dan cara hidup
Islam yang menyeluruh serta dibimbing
oleh wahyu Ilahi
Faktor 3:Pembangunan Ilmu dan
Penghayatan Nilai

Ketekunan Kerajinan Semangat


Kreativiti
berdisiplin

Contoh tokoh tamadun silam


dalam membangunkan ilmu
1.Plato dan Aristotle
Pemimpin dan masyarakat yang dalam tamadun Yunani
menghayati nilai moral yang 2.Lao Tze dan Kung Fu Zi
tinggi akan menggalakkan dalam tamadun China
kepada kecintaan ilmu. 3.Kautilya dan Samkara dalam
Tamadun India
4. al-Farabi, al-Mawardi dll
dalam Tamadun Islam
Faktor 4: Peningkatan kemahiran dan penghasilan
teknologi

-Kesengsaraan hidup yang


dialami oleh masyarakat
boleh menyebabkan mereka
berusaha untuk
membebaskan diri dari
belenggu tersebut.
-Situasi ini menjadikan
masyarakat lebih kreatif dan
berdisiplin dalam kehidupan.
Faktor 5: Persaingan Dengan
Tamadun Lain
 Tamadun yang pelbagai mewujudkan interaksi
antara tamadun.
 Kepelbagaian tamadun menuntut keterbukaan

untuk menerima tamadun lain.


 Tamadun Islam contohnya, telah bersikap

terbuka dalam menerima sumber ilmu


daripada tamadun lain seperti:
Tamadun Yunani, Parsi, China dan India.
Faktor-faktor keruntuhan
tamadun
Pengenalan
Menurut Ibn Khaldun , pembangunan dan
kemerosotan sesebuah tamadun itu adalah
mengikut kitaran sejarah.
Kemerosotan tamadun boleh dielakkan jika
masyarakat belajar daripada sejarah dengan
mengekalkan nilai-nilai yang baik.
Faktor-faktor kemerosotan tamadun:
Faktor 1:Jurang sosial

Ketidak adilan wujud


disebabkan
wujudnya jurang antara
golongan kaya dan
miskin.
FAKTOR 2: KEZALIMAN
Penindasan berleluasa
sehingga hak-hak
kemanusiaan
diketepikan.
Kehidupan tidak
bermakna jika
ketatanegaraan dan
perundangan tidak
dihormati.
FAKTOR 3:KERUNTUHAN MORAL
Berlaku keruntuhan moral
dan nilai dalam masyarakat
terutama pemimpin yang
menandakan musnahnya
penghayatan terhadap budi
pekerti yang murni.
Kemerosotan tamadun
Yunani, Romawi dan Islam
dikaitkan dengan
keruntuhan moral dan nilai
pemimpin.
FAKTOR 4:JUMUD
 Tidak mahu menerima perubahan dalam
segala aspek kehidupan.
 Ia akan merencatkan kreativiti masyarakat.

 Sikap tertutup adalah halangan besar kepada

anjakan paradigma.
FAKTOR 5: BENCANA ALAM
 Malapetaka atau bencana
alam yang menyebabkan
berlakunya kemusnahan
secara besar-besaran.
 Faktor ini berlaku di luar

kawalan manusia.
Persamaan dan Perbezaan
antara Tamadun
Aspek persamaan dan perbezaan antara tamadun

7 Aspek iaitu:

1.Alam sekitar
2.Keluarga
3.Masyarakat
4.Kerajaan
5.Ekonomi
6.Pendidikan
7.Kesihatan dan Kesejahteraan
1.Alam Sekitar
 Hidup secara harmoni dengan
alam sekitar merupakan satu
prinsip yang diterima oleh
semua agama.
 -Manusia
dipertanggungjawabkan
menjaga alam.
 Setiap agama amat
mementingkan penjagaan alam
sekitar.
2.Keluarga
 Keluarga sebagai asas
pembentukan masyarakat.
 -Pendidikan individu
bermula di rumah.
 -Konsep kekeluargaan
dalam Islam mementingkan
kasih sayang dan hormat
menghormati, begitu juga
dengan ajaran agama lain.
3.Masyarakat
 1.Komuniti berperanan dan
berpengaruh dalam
menentukan personaliti dan
identiti seseorang individu.
 2.Masyarakat juga sentiasa

memastikan nilai dan norma


hidup dapat dihormati.
 3.Masyarakat dapat
memberi sokongan moral
kepada anggotanya.
4.Kerajaan
 Tamadun tradisional
menekankan persoalan
moral atau akhlak sebagai
dasar sesebuah kerajaan.
 Sifat-sifat pemerintah
yang adil dan saksama
merupakan tema utama
tamadun-tamadun silam.
5.Ekonomi
 Ekonomi penting dalam
meningkatkan tahap moral
masyarakat.
 - Prinsip yang berkaitan halal haram
mempunyai perkaitan dengan
persoalan akhlak dalam Islam
 Kegiatan ekonomi boleh
mempertingkatkan tahap moral
manusia.
 -Konsep wang, laba, ganjaran
pasaran sangat dipengaruhi oleh
pertimbangan moral.
6.Pendidikan
 Pendidikan penting bagi
melahirkan akhlak mulia.
 Matlamat utama pendidikan adalah
untuk pembinaan sifat-sifat mulia
seseorang.
 Dimensi rohani diberi penekanan
dalam konsep pendidikan Islam,
Hinduisme, Kristian dan lain-lain.
 Dalam ajaran Islam, tauhid
memainkan peranan penting dalam
transformasi manusian tidak
seperti agama lain.
7.Kesihatan dan kesejahteraan
 Masyarakat yang sihat
akan sentiasa lebih
bermoral dan beradab.
 Konsep kesihatan dalam

tamadun-tamadun
tradisional tidak terpisah
dari pandangan semesta
agama dan pendekatan
holistik.
Interaksi antara Tamadun
Pengenalan
 Interaksi mempunyai
keistimewaan yang
tersendiri.
 Memberi kesan yang
positif dan negatif.
 Interaksi wujud di
sebabkan nilai toleransi
yang tinggi.
. Interaksi Dalam Lingkungan
Budaya Yang Sama
 Interaksi dalam
lingkungan budaya
yang sama Contohnya:
merujuk kepada 1.Melayu dengan suku
hubungan satu kaum lain seperti Jawa,
budaya dalam Bugis, Banjar dll
sesuatu kaum, 2. Muslim dan masyarakat
penganut Hindu di India
Interaksi Dengan Budaya dan
Tamadun Yang Berbeza.
 Interaksi ini menerangkan
bagaimana antara satu
kaum yang berlainan
budaya dan kepercayaan
agama dapat saling
berinteraksi.
 Contohnya, interaksi di

antara masyarakat Islam


dengan masyarakat Buddha
di Thailand dan Kemboja.
Interaksi Antara Tamadun Yang
Kuat Dengan Yang Lemah
 1.Interaksi antara Islam dengan
Yahudi dan Islam dengan Kristian.
 Hak masyarakat Yahudi dan Kristian

diberi jaminan di dalam Piagam


Madinah
Contoh Interaksi Dalam Sejarah
 Interaksi tamadun
Hinduisme dan
Buddhisme
 Interaksi masyarakat
Islam dan Konfusius pada
abad ke 7.
 Interaksi di antara orang

Arab dan Parsi dengan


saudagar Cina.
Kesimpulan
 Setiap tamadun muncul kerana
mempunyai keistimewaan sendiri dan
ciri-ciri asas yang utama

 Persamaan dan perbezaan antara


tamadun mendorong masyarakat lebih
bersikap bertoleransi ke arah
mewujudkan keharmonian sejagat.

 Pelbagai persoalan peradaban perlu


dikongsi bersama ke arah kehidupan
yang lebih selesa dan aman.
Terima kasih

Q&A
67

TAMADUN ISLAM
DAN
KONSEP KEMAJUAN
Pendahuluan 68

 Islam mempunyai kaitan yang rapat


terhadap perkembangan tamadun
manusia termasuklah di Malaysia.
Perkataan Islam itu sendiri berasal
daripada perkataan Arab salima bererti
selamat sentosa atau kedamaian.

 Dari perkataan salima ini lahir perkataan


aslama yang bermaksud terpelihara dalam
keadaan selamat sentosa. Ia juga bererti
menyerah diri, tunduk patuh dan taat.
69
 Islam secara umumnya adalah sejahtera di
mana sistem Allah s.w.t. adalah seimbang
dan sejahtera. Seluruh makhluk Allah s.w.t.
mengikut dengan patuh terhadap sistem
Allah s.w.t. seperti firmanNya di dalam surah
al-'Imraan ayat 83 yang bermaksud:

"Patutkah sesudah (mengakui dan menerima


perjanjian) itu mereka mencari lain daripada
agama Allah? Padahal kepadaNyalah tunduk
(taat) sekalian makhluk yang ada di langit
dan di bumi, sama ada dengan sukarela
ataupun dengan paksa, dan kepadaNyalah
mereka dikembalikan"
PANDANGAN SEMESTA DAN 70

TAMADUN ISLAM
 Menurut Lucien Goldmann, unsur utama
yang membezakan antara sesebuah
tamadun dengan tamadun yang lain ialah
pandangan semesta (worldview /
weltanschauung) yang mendasarinya.

 Ibn Khaldun mengatakan bahawa


suasana persekitaran merupakan unsur
terpenting dalam membentuk pandangan
semesta sesebuah masyarakat.
71
Pandangan semesta …
 Secara umumnya, pandangan semesta merupakan
satu konsep mengenai alam semesta secara
keseluruhan terutamanya dilihat melalui satu sudut
pandangan yang dipengaruhi oleh satu sistem nilai
tertentu.

 Syed Naquib al-Attas : pandangan semesta Islam


merangkumi dunia dan akhirat yang mana aspek
dunia merupakan persediaan bagi aspek akhirat.
Oleh itu pandangan semesta dari perspektif Islam
ialah pandangan tentang realiti atau hakikat yang
terjelma dari mata hati manusia mengenai
kewujudan seluruh alam.
Sifat-sifat Tamadun Islam 72

1. Kesejagatan
2. Keterbukaan
 Sepanjang zaman
 Toleransi Terhadap Agama Dan Budaya
Lain
 Kesatuan Dalam Kepelbagaian
 Keseimbangan Antara Rohani Dan
Jasmani
CIRI-CIRI KHUSUS TAMADUN ISLAM

1. Rabbani
2. Sempurna dan menyeluruh
3. Umum
4. Idealistik dan realistik
MATLAMAT TAMADUN ISLAM 74

 Matlamat umum : mewujudkan


perhubungan yang sejahtera sesama
manusia dan alam

 Matlamat khusus : mewujudkan


hubungan dengan Pencipta iaitu Allah
s.w.t. iaitu beribadat mengikut
prosedur yang ditetapkan oleh Allah
s.w.t. dan Rasulnya Nabi Muhammad
s.a.w.
Pembangunan Islam
“Suatu proses yang melibatkan berlakunya
pembaharuan, perubahan, peningkatan
dan kemajuan dalam keseluruhan
kehidupan manusia sejajar
ajaran Islam yang sebenar”
76
Hubungan manusia dengan Allah s.w.t.

 Hubungan antara manusia dengan Allah


s.w.t. bersifat hubungan antara hamba
dengan Penciptanya.

 Hubungan tersebut merupakan


hubungan paling tinggi dan paling mulia
dalam kehidupan manusia, mengatasi
hubungan yang wujud antara manusia
tersebut dengan mana-mana manusia
atau makhluk lain.
Hubungan manusia dengan manusia
77

 Masyarakat muslim adalah masyarakat yang


terbentuk berdasarkan konsep kesatuan ummah.
Menjadikan masyarakat Islam masyarakat yang
sejagat, tidak bersifat perkauman, tidak bersifat
kebangsaan serta tidak terbatas dalam lingkungan
sempadan geografi dan politik.
 Bagi masyarakat muslim, hanya satu ukuran yang
mendapat tempat di sisi Allah Yang Maha
Mencipta iaitu ketakwaan kepadaNya, di samping
berbuat baik kepada sesama manusia.
78

Hubungan manusia dengan alam


 Allah s.w.t. telah mencipta alam semesta ini
untuk dinikmati oleh makhluk ciptaanNya
Manusia sebagai khalifah Allah s.w.t. di muka
bumi ini telah dipertanggungjawabkan untuk
memelihara alam ini.
 Allah s.w.t. telah memberikan panduanNya
kepada manusia berhubung dengan hubungan
yang sepatutnya antara manusia dengan alam.
79

 "Dantiada satu pun di antara haiwan


melata di bumi atau pun burung
terbang dengan dua sayapnya
melainkan mereka juga umat-umat
seperti kamu; tiada satu pun yang
Kami lupakan di dalam Kitab,
kemudian kepada Tuhannya mereka
dikumpulkan”.
(al-An’aam, 6 : 38)
 Memberikan makanan dan minuman kepada 80
haiwan, khususnya yang dipelihara, apabila
diperlukan. Sabda Rasulullah s.a.w.:
"Sesiapa yang tidak mengasihani tidak akan
dikasihani"

 Mengasihani haiwan. Sabda Rasulullah s.a.w.


apabila baginda melihat beberapa orang
menjadikan burung sebagai sasaran panah mereka:
"Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu
yang mempunyai roh sebagai sasaran"
81

 Tidak menyiksa binatang dengan apa


cara sekalipun. Sabda Rasulullah s.a.w.:
"Seorang perempuan dimasukkan ke
dalam neraka disebabkan seekor
kucing yang dikurungnya hingga
mati, perempuan itu akan masuk
neraka kerana kucing itu tidak diberi
makan, tidak diberi minum dan tidak
dibiarkan memakan binatang-binatang
tanah". (Bukhari)
82
SUMBER TAMADUN ISLAM

 Sumber utama tamadun Islam ialah al-Quran


dan al-Sunnah.

 Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas,


kemudian dijelas dan diperincikan oleh al-
Sunnah.

 Kedua-duanya ini merupakan sumber inspirasi


umat Islam untuk membentuk, membangun
dan mengembangkan tamadun mereka.
Asas Falsafah Pembangunan Islam

Tauhid Uluhiyyah

Tauhid Rububiyyah

Konsep Khilafah

Konsep
Tazkiyyah al-Nafs

Konsep al-Falah
Asas Falsafah Pembangunan Islam

1. Tauhid Uluhiyyah

 Konsep Tauhid

 Semuanya adalah milik Allah dan tertakluk kepada


kekuasaanNya.

 Alam diciptakan Allah dgn tujuan dan matlamat


tertentu.
Asas Falsafah Pembangunan Islam

2. Tauhid Rububiyyah
 Maksud Rububiyyah – Rab
 “Bahawa seseorang Muslim itu percaya dan
mengakui bahawa Allah yang mencipta seluruh
Alam, yang mengawal dan mengatur serta berkuasa
terhadap segala-segalanya di dalam alam”
 Sunnah Allah Terhadap Alam
Asas Falsafah Pembangunan Islam

3. Konsep Khilafah
 Manusia sebagai khalifah atau duta Allah di muka
bumi
 Manusia diberikan kemampuan berfikir dan
kebebasan memilih
 Alam sebagai sumber kehidupan manusia, perlu
dimanfaatkan secara berkesan dan adil.
Asas Falsafah Pembangunan Islam
4. Konsep Tazkiyyah al-Nafs
 Maksudnya : pertumbuhan dan pembersihan jiwa
manusia sebagai langkah awal yang penting sebelum
manusia melaksanakan amanah sebagai khalifah
Allah.

 Manusia sebagai agen pembangunan tidak sepatutnya


mementingkan diri.

 Melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu


dilakukan oleh setiap individu muslim.
Asas Falsafah Pembangunan Islam

5. Konsep Al-Falah

 Maksud Al-Falah
“Mencapai kejayaan dan kebahagiaan yang
sebenarnya dalam mencari keredaan di dalam
kehidupan dunia dan akhirat”
 Tiada pertentangan antara kepentingan dunia
dan akhirat.
89
TUJUAN TAMADUN ISLAM

Tujuan utama tamadun Islam ialah


memelihara keperluan manusia yang lima
iaitu:

1. menjaga agama
2. menjaga jiwa
3. menjaga keturunan
4. menjaga akal
5. menjaga harta
AL-MAQOSID AL-SYARIAH
a) Memelihara al-Deen
- dipelihara daripada sebarang anasir yang boleh merosakkan
aqidah
- Larangan – menghasut untuk menentang Islam secara
langsung @ tidak
- jenayah murtad
b) Memelihara nyawa dan kehidupan
- wajib pelihara maruah diri
- Larangan – membunuh diri
- membunuh manusia lain tanpa alasan syarie’

- membunuh janin
c) Memelihara aqal
- asas di dalam mentadbir dan memakmur bumi sebagai
khalifah Allah
- Larangan – meminum arak dan memabukkan 90
d) Memelihara keturunan
- pertahan maruah diri dan keluarga
- larangan - khulwah
- zina
- qazaf
- musahaqah

e) Memelihara harta
- mengurus dan menggunakannya pada jalan yang
diharuskan syara’ dalam pembinaan kehidupan
- larangan - mencuri
- merompak
al-Dharuriyyat 92

 al-Dharuriyyat ialah perkara yang mesti wujud bagi


mendirikan maslahah-maslahah (kebaikan-kebaikan)
terhadap al-din (agama) dan dunia.

 Ketiadaannya akan menyebabkan maslahah dunia


tidak berada dalam keadaan stabil bahkan
mendatangkan kerosakan dan huru hara serta
musnahnya kehidupan atau dengan kata lain, luputnya
keselamatan dan kenikmatan sehingga membawa
kerugian yang amat besar.
93
 al-Hajiyyat bermaksud keperluan kepada perkara
yang membawa kelegaan dan mampu menghilangkan
kesusahan dan masyaqqah (kesulitan).

 Apabila luputnya perkara al-hajiyyat akan membawa


individu atau masyarakat kepada kesukaran walaupun
tidaklah sampai kepada kesukaran yang amat sangat
seperti tahap al-daruriyyat yang boleh
membinasakan.

 Hal ini juga melibatkan soal ibadat (khusus), adat


kebiasaan, muamalat dan juga jenayah.
94

al-Tahsiniyyat

 al-Tahsiniyyat pula bermaksud


mengambil perkara-perkara yang
selayaknya menerusi kebaikan-
kebaikan dan menjauhi perkara-
perkara dipandang keji oleh akal yang
rasional.

 Hal ini terangkum dalam maksud


kemuliaan akhlak.
Ciri-ciri Pembangunan Islam
 Menyeluruh
 Seimbang
 Fokus Utama adalah Manusia
 Pelbagai Dimensi
 Membawa Perubahan
*Kualitatif
*Kuantitatif
 Menggunakan Sumber Alam
*Optimum
*Adil dan Saksama
Perubahan Kualitatif dan Kuantitatif
dalam Pembangunan Islam

PEMBANGUNAN

PERTUMBUHAN PERUBAHAN

Kualitatif Kuantitatif
• Rohani • Fizikal Teknologi Sosio-ekonomi
• Akhlak •Alam Sekitar
ZT1012
Pembangunan Manusia

Rohani Jasmani

Fitrah Manusia

Panduan
Al-Quran & al-Sunnah

Aqidah Ibadah Akhlak


Sumber Manifestasi Pembangunan Islam

 Taqwa

 Corak nilai-nilai Islam

 Pertumbuhan sosio-ekonomi

 Usaha-usaha tempatan
Salah faham terhadap pembangunan
Islam
 Sistem pembangunan Islam adalah campuran sistem
kapitalis dan sosialis
 Pembangunan Islam hanya berserah
 Pembangunan Islam bersifat jumud
 Pembangunan Islam menafikan kebebasan beragama
 Pembangunan Islam menolak modenisasi
 Pembangunan Islam berpusatkan manusia dan
keperluan asasinya.
 Pembangunan Islam menolak keseronokan hidup di
dunia
AL-QURAN:
SUMBER TAMADUN ISLAM
DAN PEMBUKTIAN SAINS

100
 This is) a Book which We have revealed unto
you (O Muhammad SAW) in order that you
might lead mankind out of darkness (of
disbelief and polytheism) into light (of belief
in the Oneness of Allâh and Islâmic
Monotheism) by their Lord's Leave to the Path
of the All-Mighty, the Owner of all Praise.

SURAH IBRAHIM Ayat 1


101
CARTA PENGUKUHAN AKIDAH MENERUSI
SAINS DALAM AL-QURAN

AL-QURAN

SAINS

ULUHIYYAH NUBUWWAH RUHANIYYAT SAM’IYYAT

102
AKIDAH
 ULUHIYYAH, NUBUWWAH,
SAM’IYYAT, RUHANIYYAT.

 ULUHIYYAH (ALLAH & SIFAT-SIFATNYA)


 NUBUWWAH (RASUL/KENABIAN)
 SAM’IYYAT (YANG DIKHABARKAN)
 RUHANIYYAT (JIN, MALAIKAT, IBLIS)

103
PARA NABI DIBEKALKAN
OLEH ALLAH SWT DENGAN
MUKJIZAT

104
MUKJIZAT
DUA JENIS MUKJIZAT

 Mukjizat Pancaindera (Hissy).


 Mukjizat yang diberi kepada Nabi sesuai dengan
keadaan pada zaman itu.
 Zaman Nabi Musa : Sihir.
 Zaman Nabi Isa: Perubatan Yunani.
 Zaman Nabi Muhammad : Bulan terbelah dua

 Mukjizat Maknawiyy / ‘Ilmiyy


105
MUKJIZAT
MAKNAWIYY / ‘ILMIYY
AL-QURAN
Al-Quran ialah mukjizat teragung yang
diberikan oleh Allah kepada Nabi
Muhammad SAW dan terpelihara
sehingga hari kiamat

106
PENURUNAN AL-QURAN

DITURUNKAN DALAM BENTUK WAHYU


DISAMPAIKAN OLEH MALAIKAT JIBRIL
WAHYU PERTAMA: APABILA NABI
BERUMUR 40 TAHUN (620 M)

DIBUKUKAN PADA ZAMAN KHALIFAH

ISLAM KETIGA IAITU ZAMAN SAIDINA

UTHMAN

107
MUKJIZAT AL-QURAN
 BAHASA
 PERUNDANGAN

 MUSIK

 SEJARAH

 PSIKOLOGI

 ALAM GHAIB

 ILMU (SAINS)

108
MUKJIZAT SAINS
DALAM AL QURAN

109
Al-Quran dan Sains
 Al-Quran mengandungi lebih drpd 750 ayat mengenai
fenomena alam, berbanding hanya sekitar 150 ayat
mengenai hukum hakam.
 Ayat berkaitan fenomena alam bertujuan mengajak
manusia berfikir, seterusnya mendekatkan diri kepada
Pencipta alam.
 Golongan ilmuan merupakan golongan yang lebih
bertaqwa.
 “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara
hamba-hambanya adalah ulama …”
110
AL-QURAN DAN
KOSMOLOGI

111
KEJADIAN SEMESTA ALAM
(AYAT 30 SURAH AL-ANBIYA’)

“Tidakkah orang-orang yang tidak beriman


mengetahui bahawa langit dan bumi adalah
keduanya bertaut (bersatu), lalu Kami
belahkan keduanya? Kami jadikan tiap-tiap
yang hidup dari air. Tidakkah mereka
percaya?”

112
BIG BANG…

113
TEORI KOSMOLOGI MASA KINI…

TEORI BIG BANG


TEORI INI MENGATAKAN BAHAWA
ALAM SEMESTA INI BERMULA
DENGAN SATU LETUPAN BESAR YANG
MENGHASILKAN SEGALA
CAKERAWALA YANG ADA DALAM
ALAM INI

114
Kata Dr.Maurice Buccaille
“ The above observation makes the hypothesis advanced by
those who see Muhammad as the author of the Qur'an
untenable. How
could a man, from being illiterate,
become the most important
author, in terms of literary
merits, in the whole of
Arabic literature? ”

115
AL-QURAN DAN
BIOLOGI

116
ASPEK SAINS YANG DISENTUH
DALAM AYAT INI…

PROSES KEJADIAN SEMESTA


ALAM.

ASALUSUL KEJADIAN
ORGANISMA HIDUP.

117
TEORI SAINS TENTANG ASAL USUL
KEJADIAN ORGANISMA HIDUP

ORGANISMA HIDUP BERASAL


DARI HIDUPAN AIR

PROTOPLASMA (SEL HIDUP)


MENGANDUNGI LEBIH 70% AIR

118
AL-QURAN DAN
EMBRIOLOGI

119
“Kemudian air mani itu Kami jadikan
segumpal darah, lalu segumpal darah itu
Kami jadikan segumpal daging, segumpal
daging itu kami jadikan tulang belulang,
lalu tulang belulang itu Kami bungkus
dengan daging. Kemudian kami jadikan dia
makhluk (yang berbentuk) lain. Maka Maha
Sucilah Allah Pencipta Yang Paling Baik”

120
PERKEMBANGAN MINGGU 5

 5 weeks - Embryo is the size of a raisin. By


day twenty-one, the embryo's tiny heart has
begun beating. The neural tube enlarges
into three parts, soon to become a very
complex brain. The placenta begins
functioning. The spine and spinal cord
grows faster than the rest of the body at this
stage and give the appearance of a tail. This
disappears as the child continues to grow
121
PERKEMBANGAN MINGGU 7

 7 weeks - Facial features are visible,


including a mouth and tongue. The eyes
have a retina and lens. The major muscle
system is developed, and the unborn child
practices moving. The child has its own
blood type, distinct from the mother's.
These blood cells are produced by the liver
now instead of the yolk sac.
122
PENENTUAN JANTINA

“Dan bahawa sesungguhnya, Dialah yang


menciptakan lelaki dan perempuan. Dari (setitis)
air
mani ketika dipancarkan
(ke dalam rahim)”

123
Menurut Professor Peraud…
“ We're talking about 1400 years ago, you have some
illiterate person making profound statements that are
amazingly accurate, of a scientific nature...

I personally can't see how this could be mere


chance, there are too many accuracies and like Dr.
Moore, I have no difficulty in my mind reconciling
that this is a divine inspiration or revelation which
lead him to these statements”.

124
Menurut Professor Johnson…

"...in summary, the Qur'an describes not only the


development of external form, but emphasizes also
the internal stages, the stages inside the embryo, of
its creation and development, emphasizing major
events recognized by contemporary science."

125
AL-QURAN DAN
ANATOMI

126
KULIT BAHAGIAN BADAN YANG
MENERIMA RANGSANGAN
PANAS, SAKIT DAN TEKANAN

127
“Sesungguhnya orang-orang yang tidak
beriman kepada ayat-ayat Kami, kelak Kami
masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali
kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka
dengan kulit yang lain, supaya mereka
merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(Al-Nisa 4 : ayat 56).

128
“Jangan sekali-kali berlaku durhaka!
Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti
(dari perbuatannya yang buruk itu),
nescaya Kami akan menyentap ubun-
ubunnya (dan menyeretnya ke dalam
neraka); Ubun-ubun orang yang berdusta,
yang bersalah”

(Surah Al-‘Alaq, 96: Ayat 15-16)


129
Kata Profesor Gerald C. Goeringer…

 "...In a relatively few ayahs (Qur'anic verses) is contained


a rather comprehensive description of human
development from the time of commingling of the
gametes through organogenesis. No such distinct and
complete record of human development such as
classification, terminology, and description existed
previously. In most, if not all instances, this description
antedates by many centuries the recording of the various
stages of human embryonic and fetal development
recorded in the traditional scientific literature"

130
AL-QURAN DAN
OCEANOGRAFI

131
AIR LAUTAN TIDAK BERCAMPUR
AI-Rahman 19,20

 He has set free the two seas meeting


together. There is a barrier between them.
They do not transgress.

(Quran, 55:19-20)

132
Surah al-Furqan… (25 : Ayat 53)

 Itis He Who has let free the two bodies


of flowing water: One palatable and
sweet, and the other salt and bitter; yet
has He made a barrier between them, a
partition that is forbidden to be passed.

133
 The Mediterranean sea water as it enters the
Atlantic over the Gibraltar sill with its own
warm, saline, and less dense characteristics,
because of the barrier that distinguishes
between them. Temperatures are in degrees
Celsius (C°).

(Marine Geology, Kuenen, p. 43, with a slight


enhancement.)

134
 Modern Science has discovered that in the places
where two different seas meet, there is a barrier
between them. This barrier divides the two seas
so that each sea has its own temperature, salinity,
and density.
 For example, Mediterranean sea water is warm,
saline, and less dense, compared to Atlantic
ocean water. When Mediterranean sea water
enters the Atlantic over the Gibraltar sill, it
moves several hundred kilometers into the
Atlantic at a depth of about 1000 meters with its
own warm, saline, and less dense characteristics.
The Mediterranean water stabilizes at this depth.
135
 Longitudinal section showing salinity
(parts per thousand ‰) in an estuary. We
can see here the partition (zone of
separation) between the fresh and the salt
water.

(Introductory Oceanography, Thurman, p.


301, with a slight enhancement.)
136
KEADAAN LAUTAN
YANG DALAM
 Or [the state of a disbeliever] is like the
darkness in a vast deep sea, overwhelmed with
a great wave topped by a great wave, topped
by dark clouds, darkness, one above another, if
a man stretches out his hand, he can hardly see
it! And he for whom Allâh has not appointed
light, for him there is no light.
137
AL-QURAN DAN
TENAGA

138
SUMBER
BAHAN API

139
Surah Yaasin…(36 : Ayat 80)

 DIA (Allah) Yang Menciptakan bagi


kamu api dari pohon kayu hijau yang
basah..., dan apabila kamu dapat
menyalakan api daripadanya…”

140
AL-QURAN DAN
TOPOGRAFI

141
Surah Fathir …(35 : Ayat 27)
 Diantara gunung-ganang itu ada yang
berwarna putih (terang & cerah), merah
yang pelbagai serta bermacam-macam
warna. Dan juga batu-batu yang
bersangatan gelap (pekat)…”

142
143