Anda di halaman 1dari 26

MAKNA SPIRITUAL

DALAM IBADAH SEORANG


MUSLIM

Asuhan Kesehatan Spiritual Muslim


‫﴾ َما أ ِريُدُ ِم ْنهم ِمن‬٥٦﴿ ِ‫و‬ َُ ‫َو َما َخلَ ْقتُ ا ْل ِجنُ َوا ِال‬
ُِ ‫نس ِإال ِليَ ْعبُُد‬
‫ّللاَ ه َُو الرزُاقُ ذو ا ْلقو ُِة‬
ُ ُِ‫﴾ ِإ‬٥٧﴿ ِ‫و‬ ُِ ‫ِر ْزقُ َو َما أ ِريُدُ أَِ ي ْط ِعم‬
﴾٥٨﴿ ُ‫ا ْل َمتِين‬

56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan


supaya mereka menyembah-Ku.
57. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku
tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.
58. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang
Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (Q.S. Adz-dzaariyaat)
MAKNA IBADAH

‫هي اسم جامع لكل ما يحبه هللا‬


‫ من األقوال واألعمال الباطنة‬،‫ويرضاه‬
‫والظاهرة‬

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau


rahimahullah mengatakan, “Ibadah adalah
suatu istilah yang mencakup segala
sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-
Nya, baik berupa perkataan maupun
perbuatan, yang tersembunyi (batin)
maupun yang nampak (lahir)
IBADAH ADALAH UNTUK MEMBERI
BERBAGAI KEMASHLATAN KEPADA MANUSIA

ۚ‫ج‬ ِ ‫علَ ْي ُك ْم فِي الد‬


ٍ ‫ِين ِم ْن َح َر‬ َ ‫َو َما َجعَ َل‬
Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan (Q.S. Al-Hajj: 78)

‫َّللاُ ِب ُك ُم ْاليُ ْس َر َو ََل يُ ِري ُد ِب ُك ُم ْالعُ ْس َر‬


‫يُ ِري ُد ه‬
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. Al-Baqoroh : 185)

.ۚ ‫سا ِإ هَل ُو ْسعَ َها‬


ً ‫َّللاُ نَ ْف‬
‫ف ه‬ ُ ‫ََل يُ َك ِل‬
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya (Q.S Al-baqoroh: 286)
IBADAH BUKANLAH SEMATA
IBADAH FISIK

‫عن ابن عمر قال " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬
، ‫ " رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش‬:
‫ رواه الطبراني في‬.‫ورب قائم حظه من قيامه السهر‬
‫الكبير‬

Dari ‘Ibnu Umar berkata: Rasulullah Shollallahu


‘alahi wassalam bersabda: Begitu banyak orang
yang menjalankan shaum, tapi ia hanya
mendapatkan dari shaumnya lapar dan dahaga
saja, dan banya orang yang melaksanakan sholat
malam, tapi ia hanya mendapatkan dari sholatnya
bergadang saja. (HR Thabraanii dalam Al-kabiir)
IBADAH BUKANLAH SEMATA
IBADAH FISIK

‫اس ا ْعبُد ُوا َربه ُك ُم الهذي َخلَقَ ُك ْم‬ ُ ‫يَا أَيُّ َها النه‬
‫ين م ْن قَبْل ُك ْم لََعَله ُك ْم ََتهقُو َن‬
َ ‫َوالهذ‬
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah
menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar
kamu bertakwa (Q.S. Al-baqarah: 21)

‫َّللاَ لُ ُحو ُم َها َو ََل د َما ُؤ َها َولَك ْن يَنَالُهُ الت ه ْق َوى‬
‫لَ ْن يَنَا َل ه‬
‫م ْن ُك ْم‬
“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak
dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari
kamulah yang dapat mencapainya.” (QS. Al Hajj: 37)
KEBUTUHAN QALBU TERHADAP
NUTRISI

Qalbumu membutuhkan bermacam cahaya


hati (nutrisi). Allah Sang Pembuat syari’ah
menjadikan bagimu sejumlah amal, lantaran
setiap amal memiliki cahayanya (nutrisi)
tersendiri bagi qalbu. (Sayyid Hawwa-
Mudzakiraat fi-Manazilis Shiddiqiin wa-
Rabbaniyyin)
KEBUTUHAN QALBU TERHADAP
NUTRISI

Setiap “At-takaaliif-Asyar’iyyah” (kewajiban-kewajiban


syar’i) yang ditetapkan oleh Allah Subhaanahu wata’alaa
memiliki berbagai hikmah-hikmah yang saling berkaitan
satu sama lain, yang keseluruhannya memiliki tujuan yang
sentral, yaitu untuk menyiapkan seorang hamba yang
sholih yang dapat mengelola bumi ini dengan benar dan
mempersiapkan dirinya menjadi hamba yang layak untuk
mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah di
dunia dan negeri akhirat kelak.
KEBUTUHAN QALBU TERHADAP
NUTRISI

Amalan-amalan ibadah yang disyariatkan Allah selain


sebagai bentuk ta’abudiyyah dan ketundukan seorang
hamba (al-khudhuu’), juga adalah sebagai ishlah
(perbaikan) bagi jiwa dalam membersihkannya dari
bermacam kekotoran dan tipu daya materi, dan ia pula
menjadi jalan dalam mengarahkan peri kehidupan umat
manusia kearah yang lebih baik.
MAKNA RUHANI DALAM IBADAH

6. MUAMALAH

4. ATH-THASHAWWUR
3. ‘UBUDIYYYAH
5. AHLAQ ROJA

KEHIDUPAN TAUBAT
Haji TAQWA
IMAN
Shaum IKHLAS ‫الم}من‬
Zakat 2. MA’RIFATULLAH
Sholat RIDHO
‫المسلم‬
WARA’
1. TAZKIYYAH MAHABBAH

Syahadatain JASAD SABAR ‫المؤمن‬


QALB TAWAKKAL

RUH ‫المحسن‬
AQL SYUKUR ‫المتق‬
NAFS
‫الشاكر‬
TAZKIYYAH MA’RIFATULLAH

NUTRISI IBADAH

‘UBUDIYYAH AHKLAQ

MUAMALAH
MAKNA RUHANI
DALAM
SYAHADATAIN
TAZKIYYAH MA’RIFATULLAH

SYAHADATAIN

‘UBUDIYYAH AHKLAQ

MUAMALAH
PINTU MASUK INTISARI
ISLAM AJARAN ISLAM

URGENSI
SYAHADATAIN
ASAS KEUTAMAAN
PERUBAHAN YANG BESAR

HAKIKAT
DAKWAH PARA
RASUL
HAKIKAT
DAKWAH PARA
RASUL

Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum


kamu melainkan kami wahyukan kepadanya:
“Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku,
Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku”.( Qs: Al-
anbiyaa’ ayat 25 )
TAZKIYYAH MA’RIFATULLAH

SYAHADATAIN

‘UBUDIYYAH AHKLAQ

MUAMALAH
MAKNA RUHANI
DALAM SHOLAT
TAZKIYYAH MA’RIFATULLAH

SHALAT

‘UBUDIYYAH AHKLAQ

MUAMALAH
MAKNA RUHANI
DALAM ZAKAT
TAZKIYYAH MA’RIFATULLAH

ZAKAT

‘UBUDIYYAH AHKLAQ

MUAMALAH