Anda di halaman 1dari 56

TAKLIMAT

PENGURUSAN
KOKURIKUKULUM
2018
OLEH
En Zulkurnain bin Abdul
Rahman
GPK Kokurikulum
SMKDMYS

Tarikh
26 Disember 2017

Tempat
Dewan Harmoni

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
KANDUNGAN
• PENDAHULUAN /ORGANISASI
• DMYS1STOP DOCUMENT CENTER
• FALSAFAH DASAR KOKURIKULUM
• AGIHAN TUGAS 2018 – RUJUK MS 72 – 90
• KEJAYAAN KOKURIKULUM 2017
• PENGURUSAN KEWANGAN
• PENGURUSAN FAIL KOKURIKULUM
• CONTOH AUDIT KOKURIKULUM
• POLISI KESELAMATAN
• PAJSK 2018
• PROGRAM PIKeBM
• PENGURUSAN KOPERASI
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018
WATAK SEKOLAH

BALAPAN DAN PADANG-PLD

MEMANAH-PLD

BOLA SEPAK - DTC

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018
FALSAFAH DAN DASAR
FALSAFAH DAN DASAR
KURIKULUM DAN
KOKURIKULUM
APAKAH KURIKULUM ?
“… Suatu program
pendidikan termasuk
kurikulum dan kegiatan
kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur
kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan
sepenuhnya dari segi JERI serta menanam nilai
moral yang dikehendaki dan untuk menyampaikan
pengetahuan.”
AKTA PENDIDIKAN 1996
Matlamat dan Objektif
Pembelajaran

Penilaian
Pemilihan Pengalaman
Pembelajaran
PROSES KURIKULUM

Organisasi dan Integrasi


Pengalaman, pembelajaran
Dan Kandungan Pemilihan Isi atau
Kandungan
KOKURIKULUM

Dalam Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan


Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, kegiatan ini dikenali sebagai
KEGIATAN KUMPULAN
Dalam Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997, Jld. 41,
No. 26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U. (A) 531, Akta
Pendidikan 1996, Peraturan-Peraturan
( Kokurikulum Kebangsaan ) telah memberi definisi Kokurikulum
iaitu :
“ kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa
kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran
dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid
peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik
darjah.”
JENIS DAN KEGIATAN KOKURIKULUM

1. Pasukan Badan Beruniform


2. Kelab dan Persatuan
Hobi dan Rekreasi
Pengukuhan Mata Pelajaran

3. Sukan dan Permainan


4. Kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri
Pendidikan
DASAR UTAMA
1. KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM
KEBANGSAAN - Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Oleh itu

Melaksanakan kokurikulum di sekolah adalah WAJIB


Kegagalan @ Keengganan melaksanakan kegiatan
kokurikulum adalah suatu kesalahan yang jika
disabitkan bersalah boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara
atau pun kedua-duanya sekali di bawah penalti am.
Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 ):
Penalti Am.
“ (1) Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah
Akta 550 yang baginya tiada penalti diperuntukkan
dengan nyata, boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi
lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak
melebihi enam bulan atau kedua-duanya.”
“(2) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah
Akta 550 ini boleh, dalam hal suatu kesalahan yang
berterusan, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda
harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai
tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh
dikenakan kepadanya di bawah Akta 550 ini berkenaan
dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus
dilakukan.”
DASAR UTAMA

2. Penyertaan murid dalam kegiatan


kokurikulum di sekolah adalah wajib
.“{Perkara 5.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985
KP(BS)8591/Jld. II(29)}
DASAR UTAMA

3. Penyertaansemua guru sebagai penjawat


atau pengkhidmat awam adalah WAJIB

“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi


mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja
kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil. 1/1985.)
DASAR UTAMA

4. “Kegiatan kokurikulum” hendaklah


merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang…

{Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum


Kebangsaan) 1997}
DASAR UTAMA

5. Berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai


tanpa ada unsur-unsur diskriminasi

(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November


2000).
PERUNTUKAN MASA
AKTIVITI KOKURIKULUM
(Warta kerajaan No.5652 Jil.11/Bil 27/28.12.1067)

SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH RENDAH


 Peralihan, 1 – 3 & 6 (180 minit  Tahun 5 & 6 (120 minit
seminggu) seminggu)
 Tingkatan 4 & 5  Tahun 3 & 4 (60 minit seminggu)
Sastera/Perdagangan/SRT (180
minit seminggu) “Pelaksanaan boleh melibatkan
 Tingkatan 4 & 5 Sains/pertanian kepakaran anggota masyarakat
(140 minit seminggu) setempat”
 Tingkatan 4 & 5 Teknik (100
minit seminggu)
POLISI
KESELAMATAN
AKTIVITTI
KOKURIKULUM
2018
OLEH
En Zulkurnain bin Abdul
Rahman
GPK Kokurikulum
SMKDMYS

Tarikh
26 Disember 2017

Tempat
Dewan Harmoni

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
Punca kuasa untuk gerak
kerja guru sangat penting
untuk mengelakkan guru
berisiko ketika melakukan
aktiviti kokurikulum samada
dalaman atau luaran

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
POLISI INI HARUS DIBACA
BERSAMA PEKELILING
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989
• Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995


• Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan
• Atau Badan Induk Sukan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995


• Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar
• Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979


• Pendidikan Jasmani.

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
…SAMBUNGAN
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988
• Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam
Anjuran
• Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995
• Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan
Jasmani Dan
• Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar
Kawasan Sekolah
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018
PENGENALAN

• Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di


luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
RASIONAL
• SMK Dato’ Mohd Yunos Sulaiman, Johor bertanggungjawab
menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa aktiviti kokurikulum
dijalankan.
• Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan
semasa penggunaan peralatan sukan.
• Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti
dijalankan

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
OBJEKTIF
• Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang
telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
• Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum
dijalankan.
• Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum.
• Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara
yang disediakan.

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
PERANAN MURID
• Melapor taraf kesihatan diri kepada guru
• Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan.
• Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang
aktiviti dijalankan.
• Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek
keselamatan.

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
PERANAN GURU
• Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang
pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum
melalui:
Poster
Perhimpunan Mingguan
Ceramah
Bengkel
Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas
Edaran
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018
Sambungan…
• Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan.
• Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang
disyaki mempunyai niat jahat.
• Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenan
• Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permuafakatan,
Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah
keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum.
• Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam
aktiviti ko-kurikulum.

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
PERANAN IBUBAPA
• Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan
masing- masing.
• Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang
berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan.
• Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan
aktiviti.
• Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.
• Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan
nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah.

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
POLISI
• Memastikan warga SMK Dato’Mohd Yunos Sulaiman, Johor adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi
Keselamatan Kegiatan Kokurikulum.
• Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk
memastikan bahawa semua polisi, peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya.
• Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah
ditetapkan.
• Sekiranya berlaku sebarang kemalangan, laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah.
• Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok
( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 )
• Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga SMK DATO’MOHD YUNOS
SULAIMAN,JOHOR melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi.
• Semua warga SMK DATO’MOHD YUNOS SULAIMAN, JOHOR adalah tertakluk kepada polisi ini.

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
PENGURUSAN
KEWANGAN
KOKURIKULUM
2018
OLEH
En Zulkurnain bin Abdul
Rahman
GPK Kokurikulum
SMKDMYS

Tarikh
26 Disember 2017

Tempat
Dewan Harmoni

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
BERHEMAH

BERJIMAT

BERINTEGRITI

12/26/2017 UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUMDMYS 2018


BORANG KEGUNAAN 2018
• Lampiran PK19-4 Anggaran Belanja Mengurus
• Lampiran PK19-5 Format Kertas Cadangan

12/26/2017 UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM DMYS 2018


PANDUAN PEMBELIAN
1. Penyediaan anggaran belanja mengurus ( abm) – perlu disediakan sebelum
akhir januari
2. Cadangan pembelian peralatan ( kenalpasti sekurang-kurangnya 3 syarikat
pembekal dan dapatkan harga anggaran )
3. Rekod semua pembelian mengikut jenis barang yang dibeli dengan mematuhi
tatacara pengurusan aset .
4. Tentukan lokasi tempat alatan disimpan
5. Elakkan daripada membeli barang tanpa menyediakan nota minta.
6. Nota minta perlu dapatkan tanda tangan kelulusan pengetua/gpk
kokurikululm
7. Penyertaan bukan anjur bkk / kpm/jpn/ppd adalah dibawah tanggungjawab
sendiri

12/26/2017 UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM DMYS 2018


SEBELUM PERBELANJAAN
1. Semua permohonan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum aktiviti
2. Sertakan salinan kertas kerja permohonan lengkap dengan surat
penyertaan atau program beserta salinan nama murid
3. Isikan nota minta ( warna biru muda) – dapatkan pegesahan
4. Borang pengesahan menggunakan kenderaan
5. Segala resit – perlu ditampal pada borang panjar runcit
6. Peruntukan makan murid/guru pengiring RM 10.00 (Pg/Tgh/Ptg)
7. Pengangkutan ( merujuk kepada jarak yang ditetapkan )

12/26/2017 UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM DMYS 2018


PANDUAN PERMOHONAN SUMBANGAN PIBG/KOOP
1. Semua permohonan selewat-lewatnya 2 minggu
2. Sertakan salinan kertas kerja permohonan lengkap dengan
surat penyertaan atau program beserta salinan nama murid
3. Surat rasmi permohonan untuk tujuan rekod
4. Isikan borang nota minta PIBG dan dapat tandatangan kelulusan
pengetua @ gpk
5. Panduan : RM10.00 x bil murid

12/26/2017 UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM DMYS 2018


PENGURUSAN FAIL
KUKURIKULUM
2018
OLEH
En Zulkurnain bin Abdul
Rahman
GPK Kokurikulum
SMKDMYS

Tarikh
26 Disember 2017

Tempat
Dewan Harmoni

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
KOD 700 – PENGURUSAN KOKURIKULUM
KOD 700 - PENGURUSAN KOKURIKULUM

Nombor dan Perkara Utama :


700 - 1 hingga 700 - 8

Meliputi perkara-perkara berkaitan persatuan ikhtisas/beruniform, kelab sukan, sukan, aktiviti


kokurikulum.

SEGALA SURAT MENYURAT MESTILAH


No. Utama Perkara Utama MENGGUNAKAN NO RUJUKAN SURAT YANG
BETUL. SATU SALINAN HENDAKLAH
700 - 1 : Pengurusan Kokurikulum DISERAHKAN KEPADA KERANI UNTUK TUJUAN
700 - 2 : Persatuan Ikhtisas
KEMASUKAN FAIL INDUK TERMASUK MINIT
700 - 3 : Persatuan Badan Beruniform
MESYUARAT SEMUA URUSAN YANG
700 - 4 : Seni Dan Kebudayaan
700 - 5 : Persatuan Sukarela MELIBATKAN AKTIVITI KOKURIKULUM YANG
700 - 6 : Sukan DILAKSANAKAN
700 - 7 : Aktiviti
700 - 8 : Kelab dan Persatuan
700 - 9 : Koperasi
UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018
700 - 1 Pengurusan Kokurikulum.
Meliputi mengenai maklumat pengurusan kokurikulum, surat penurunan kuasa, jawatankuasa, pelantikan, penyeliaan.

700 - 1/1 : Pekeliling / Peraturan / Panduan


700 - 1/2 : Pengurusan

JEA6010.06/700-1/2/1 : PENGURUSAN KOKURIKULUM

JEA6010.06/700-1/2/2 : TAKWIM KOKURIKULUM

JEA6010.06/700-1/2/3 : LATIKAN PEGAWAI PASUKAN

JEA6010.06/700-1/2/4 : ANUGERAH PELAJAR / SEKOLAH


CEMERLANG KOKURIKULUM

JEA6010.06/700-1/2/5 : LAPORAN KEGIATAN KOKURIKULUM

JEA6010.06/700-1/2/6 : PAMERAN DAN PERTANDINGAN

JEA6010.06/700-1/2/7 : PENCAPAIAN KECEMERLANGAN (10%)

JEA6010.06/700-1/2/8 : MOHON PELEPASAN PELAJAR MENYERTAI


AKTIVITI

JEA6010.06/700-1/2/9 : PERKHEMAHAN / KEM / MOTIVASI /


JATI DIRI

JEA6010.06/700-1/2/10 : PERTANDINGAN KAWAD KAKI

JEA6010.06/700-1/2/11 : PEMANTAUAN KOKURIKULUM

JEA6010.06/700-1/2/12 : PENGURUSAN PUSAT KOKURIKULUM


700 - 2 Persatuan Ikhtisas.
Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan Ikhtisas.

700 - 2/1 : Bidang Bahasa

JEA6010.06/700-2/1 : PERSATUAN IKHTISAS BIDANG BAHASA


700 - 2/2 : Bidang Sains

JEA6010.06/700-2/2 : PERSATUAN IKHTISAS BIDANG SAINS

700 - 2/3 : Bidang Matematik

JEA6010.06/700-2/3 : PERSATUAN IKHTISAS BIDANG MATEMATIK

700 - 2/4 : Bidang Sains Sosial

JEA6010.06/700-2/4 : PERSATUAN IKHTISAS BIDANG


SAINS SOSIAL
700 - 2/5 : Bidang Teknik / Vokasional

JEA6010.06/700-2/5 : PERSATUAN IKHTISAS BIDANG


TEKNIK / VOKASIONAL

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
700 - 3 Persatuan Badan Beruniform.
Meliputi mengenai maklumat berkenaan persatuan beruniform

700 - 3/1 : Kementerian Pelajaran Malaysia

JEA6010.06/700-3/1/1 : KADET REMAJA SEKOLAH

700 - 3/2 : Badan Kerajaan

JEA6010.06/700-3/2/1 : KADET BOMBA

JEA6010.06/700-3/2/2 : KADET POLIS

JEA6010.06/700-3/2/3 : KADET PERTAHANAN AWAM

JEA6010.06/700-3/2/4 : KADET JABATAN PENGANGKUTAN JALAN ( JPJ)

700 - 3/3 : Badan Bukan Kerajaan

JEA6010.06/700-3/3/1 : PERSATUAN BULAN SABIT MERAH / ST. JOHN

JEA6010.06/700-3/3/2 : PENGAKAP

JEA6010.06/700-3/3/3 : PANDU PUTERI

JEA6010.06/700-3/3/4 : PUTERI ISLAM

700 - 3/4 : Seni Bela Diri

JEA6010.06/700-3/4/1 : SILAT

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
700 - 4 Seni Dan Kebudayaan.

Meliputi mengenai maklumat berkaitan aktiviti seni dan kebudayaan

700 - 4/1 : Kesenian dan Kebudayaan

JEA6010.06/700-4/1 : KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

700 - 4/2 : Aktiviti

700 - 4/3 : Warisan

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
700 - 5 Sukan.
Meliputi mengenai maklumat berkaitan sukan dan permainan.

700 - 5/1 : Pengurusan (SMKDMYS)

JEA6010.06/700-5/1/1 : PENGURUSAN SUKAN SMKDMYS

JEA6010.06/700-5/1/2 : LANTIKAN PEGAWAI SUKAN

JEA6010.06/700-5/1/3 : SUKAN PRESTASI TINGGI SEKOLAH (SPTS)

JEA6010.06/700-5/1/4 : PROGRAM MENGENALPASTI ATLET

BERBAKAT (TID)

JEA6010.06/700-5/1/5 : LAPORAN PEMANTAUAN / BILIK SUKAN /

PERMAINAN

JEA6010.07/700-5/1/6 : PENGURUSAN KOKU SMKDMYS

700 - 5/2 : Pendidikan Khas

JEA6010.33/700-5/3/1 : OLARAGA

700 - 5/3 : Sekolah Menengah


700 - 5/4 : MSSD

JEA6010.06/700-5/4/1 : MSSD PONTIAN MENENGAH

700 - 5/5 : MSSJ

JEA6010.06/700-5/5 : MAJLIS SUKAN SEKOLAH JOHOR (MSSJ)

700 - 5/6 : MSSM

JEA6010.06/700-5/6 : MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA


(MSSM)

700 - 5/9 : ASEAN


UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
DMYS 2018
700 - 6 Aktiviti.

Meliputi mengenai maklumat berkaitan aktiviti-aktiviti seperti kuiz,pameran, pertandingan, perkemahan, pidato, usahawan, motivasipanitia, kelab,
persatuan dan sukan dengan agensi-agensi kerajaandan bukan kerajaan di dalam / luar negara.

700 - 6/1 : Sekolah Menengah


JEA6010.04/700-6/1/1 : KARNIVAL / KOLOKIUM TINGKATAN 6
JEA6010.04/700-6/1/2 : KARNIVAL / KOLOKIUM KRK
JEA6010.06/700-6/1/1 : AKTIVITI SEKOLAH MENENGAH
JEA6010.07/700-6/1/2 : PEMANTAUAN AKTIVITI DAKWAH
:
JEA6010.07/700-6/1/3 BARZANJI MARHABAN
JEA6010.07/700-6/1/4 : MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH
JEA6010.07/700-6/1/5 : FESTIVAL NASYID
JEA6010.07/700-6/1/6 : MAHRAJAN
JEA6010.07/700-6/1/7 : MAAL HIJRAH
JEA6010.07/700-6/1/8 : SUMUR
JEA6010.07/700-6/1/9 : IMAM PELAPIS
JEA6010.07/700-6/1/10 : NADWAH KEPIMPINAN ISLAM

700 - 6/3 : Pendidikan Khas


JEA6010.33/700-6/3/1 : KARNIVAL / PERMAINAN PENDIDIKAN KHAS
JEA6010.33/700-6/3/2 : SEMARAK ISLAM
JEA6010.33/700-6/3/3 : PERKHEMAHAN MOTIVASI
JEA6010.47/700-6/3/1 : KARNIVAL PEMULIHAN KHAS

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
700 - 7 Kelab dan Persatuan
Meliputi mengenai maklumat berkaitan kelab dan persatuan

700 - 7/1 : Badan Kerajaan

JEA6010.06/700-7/1/1 : KELAB DAN PERSATUAN GO

JEA6010.06/700-7/1/2 : KELAN PENCEGAHAN JENAYAH

JEA6010.06/700-7/1/3 : KELAB SETIA/RUKUN NEGARA

JEA6010.06/700-7/1/4 : KELAB RAKAN MUDA

JEA6010.06/700-7/1/5 : PROGRAM PERMODALAN NASIONAL

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
700 - 7/2 : Badan Bukan Kerajaan

JEA6010.06/700-7/2/1 : KELAB DAN PERSATUAN NGO

JEA6010.06/700-7/2/2 : KELAB PENGGUNA

JEA6010.07/700-7/2/1 : KELAB TUNAS BESTARI

JEA6010.07/700-7/2/2 : KOMPANG SELAWAT

JEA6010.07/700-7/2/3 : MAJLIS TADARUS AL-QURAN SEKOLAH

JEA6010.07/700-7/2/4 : FESTIVAL NASYID

JEA6010.07/700-7/2/5 : IHTIFAL J-QAF

JEA6010.07/700-7/2/6 : LITERASI AL-QURAN /KEM BINA JUAR

JEA6010.07/700-7/2/7 : KHEMAH IBADAT


700 - 8 Koperasi.
Meliputi mengenai maklumat berkaitan pengurusan koperasi.

700 - 8/1 : Pekeliling / Arahan / Panduan / Peraturan.


700 - 8/2 : Pengurusan

JEA6010.06/700-8/2/1 : KOPERASI SEKOLAH / ANGKASA

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
PENGURUSAN
PAJSK 2018
OLEH
En Zulkurnain bin Abdul
Rahman
GPK Kokurikulum
SMKDMYS

Tarikh
26 Disember 2017

Tempat
Dewan Harmoni

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
Rumusan - Senarai Gred Mengikut Tingkatan
Cetakan Senarai Gred

Tingkatan A B C D E TL

1 0 59 226 5 0 0
2 0 40 236 6 0 0
3 0 47 198 4 0 0
4 0 73 150 3 0 0
5 0 117 172 7 0 0
KHAM 0 13 18 0 0 4
Jumlah 0 349 1000 25 0 4
Bil Murid * Nilai
0 698 3000 100 0
Gred UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM
12/26/2017
GPS Keseluruhan DMYS 2018 2.76
PANDUAN GURU UNTUK PAJSK
• BUKU PELAPORAN PAJSK
• PENGURUSAN FAIL PAJSK
• DATA-DATA SETIAP UNIT
• PELAPORAN SETIAP AKTVITI
• SARANAN – AUDIT PAJSK
• KEMASUKAN MARKAH ONLINE

UNIT KOKURIKULUM SMKDMYS - SEMARAK KOKURIKULUM


12/26/2017
DMYS 2018
Terima Kasih kepada semua yang
memberiksan kerjasama yang terbaik
sepanjang 2017

Bersama-sama kita menunaikan


amanah dan tanggungjawab demi
proses kemenjadian murid yang
seimbang .

Anda mungkin juga menyukai