Anda di halaman 1dari 27

Disiplin-Disiplin Utama

Sains Sosial
Ikhlas daripada

Abdul Khalid bin Amil Hasan BA16110276

Gulam Mohammad BA16160901

Mohd Idris Bin Potat BA16160892

Mohd Shahir Bin Mad Tunggal BA16160094

Muhd Syazreen bin Suhaili BA16110099


Soala
nSAINS SOSIAL IALAH DISIPLIN ILMU YANG MEMERIHALKAN
TENTANG KEMASYARAKATAN DALAM KONTEKS SOSIALNYA
ATAU MEMPELAJARI KEHIDUPAN SOSIAL SEPERTI POLA DAN
TINGKAH LAKU YANG LAZIM ADA PADA KELOMPOK
MANUSIA.

OLEH ITU, DALAM DISIPLIN ILMU SAINS SOSIAL TERDAPAT


DISIPLIN UTAMA YANG PERLU KITA BERI TUMPUAN KERANA
PERKEMBANGAN DISIPLINNYA MEMPENGARUHI TRADISI
LMU KEMASYARAKATAN DAN KEMANUSIAAN.

NYATAKAN DISIPLIN TERSEBUT DAN JELASKAN PERSAMAAN


DAN PERBEZAAN BAGI SETIAP DISIPLIN TERSEBUT.
Antropolo
gi
• Kajian tentang perhubungan di antara ciri-ciri
biologikal dan ciri-ciri sosial manusia
• Sains mengenai manusia dan sekelompok manusia
(komuniti/masyarakat)
• Mengkaji kelompok manusia (masyarakat) untuk
mengetahui corak kehidupan dan kebudayaan
masyarakat.
• Melihat perbezaaan dalam kelompok manusia
tempatan dari aspek bentuk dan kebudayaan.
• Melihat pertumbuhan, peranan dan perkembangan
peradaban dan kelompok manusia
Sub-disiplin Antropologi
a)Antropologi Budaya – kaji cara-cara masyarakat
dan kebudayaan berkembang, cth nilai,
peraturan dan adat resam masyarakat itu
b)Antropologi Fizikal – kaji pengaruh evolusi alam
sekitar terhadap ciri-ciri fizikal manusia
c) Antropologi Arkeologi – menilai dan membuat
rumusan tentang budaya dan tabiat atau
perlakuan manusia melalui tinggalan-tinggalan
manusia; kajian ke atas sejarah, prasejarah,
ciri-ciri kesejarahan budaya dan cara hidup
masyarakat lampau; cuba fahami mengapa
...sambunga
n
d) Antropologi gunaan – guna kepakaran
antropologi untuk menyelesaikan masalah
sosial, gubal dasar, buat perancangan, dll

Kaedah penyelidikan – kumpul data (etnografi,


survei, temubual, pemerhatian ikut serta atau
tidak ikut serta), biasanya kaedah analisis data
secara kualitatif
Sejara
h• Kajian peristiwa lampau- sebab berlaku,
akibat/kesan kepada masyarakat dan
negara, benar atau tidak dikaitkan dengan
masa kini - kesan dari sesuatu peristiwa –
dasar negara, dll
• Kaji perkembangan politik, ekonomi dan
sosial, kawasan, negara dan tamadun
manusia dengan melihat dokumen lama
seperti surat, dairi, catatan pengembaraan,
laporan, perjanjian, laporan arkeologi
Sambungan...
• Sub disiplin - arkeologi, sejarah sosial, sejarah
politik, sejarah ekonomi, sejarah antarabangsa,
historiografi, sejarah Asia-Pasifik, sejarah Asia
Tenggara, dll
• Matlamat – beri kesedaran tentang keadaan
sebenar masyarakat dan negara lampau dan
kini, pengalaman lepas dijadikan
ikhtibar/teladan/landasan hidup kepada
masyarakat, ajar masyarakat agar tidak
mengulangi kesilapan lampau
• Kaedah penyelidikan – kumpul data
(pemerhatian di lapangan, penyelidikan di
Psikolo
gi
• Kajian jiwa manusia
• Kajian tentang minda atau proses mental,
emosi, personaliti, tingkahlaku individu
(bagaimana tingkahlaku itu dipengaruhi
oleh tingkahlaku orang lain)
• Kaji meneliti individu, interaksi semuka dan
kelompok kecil untuk memahami mekanisma
yang terlibat dalam proses pengamatan dan
pembelajaran
Sub-disiplin
psikologi
a) Psikologi kaunseling – kaunseling kepada
individu yang menghadapi masalah jiwa
b) Psikologi industri dan organisasi – kaji dan nilai
tingkahlaku manusia dalam pekerjaan yang
berkaitan dengan produktiviti dan keselesaan
tempat kerja
c) Psikologi klinikal – rawat sakit jiwa, kecelaruan
mental serta tingkahlaku lazim, mengdiagnos
dan merawat pesakit dengan kaedah psikologi
d) Psikologi pendidikan – melihat aspek-aspek
kurikulum, latihan perguruan, ko-kurikulum,
penilaian pelajar dan penyesuaian pelajar di
Sambungan...

e) Psikologi kanak-kanak – beri perhatian kepada


perkembangan kanak-kanak seperti fizikal, emosi,
mental dan sosial

• Matlamat – Beri kefahaman dan pengetahuan


tentang sifat tabii, tingkahlaku serta jiwa
manusia/individu dan kelompok manusia

• Kaedah penyelidikan – kumpul data


(pemerhatian, survei, temubual)
Ekonom
•i Tentang pengeluaran, pengagihan sumber dan
barangan dan perkhidmatan, penggunan sumber
dan barangan dan perkhidmatan
• Kaji bagaimana sesebuah kelompok manusia
menentukan cara untuk mengeluarkan atau
menghasilkan barangan dan perkhidmatan, cara
mengeluarkan dan menggunakan sumber
produktif yang terhad, aktiviti ekonomi,
permintaan dan penawaran untuk barangan dan
perkhidmatan, pembangunan dan kemunduran,
hubungkait ekonomi dengan alam sekitar
...sambungan

• Kaji corak pengeluaran untuk memenuhi


kehendak atau permintaan orang/kelompok
manusia
• Kaji sistem ekonomi yang berbeza-beza
• Kaji inflasi, penggangguran, polisi, kualiti alam
sekitar dan penggunaan sumber, peranan bank
dunia (World Bank), pertukaran barangan,
penentu harga barangan, sistem perbankan, dll
Sub-disiplin
ekonomi
a) Ekonomi mikro – kajian unit-unit analisis yang
kecil seperti firma perniagaan, individu, isi rumah
dan tingkahlaku mereka semasa membuat sesuatu
keputusan
b) Ekonomi makro – kaji unit-unit yang lebih luas
seperti di peringkat nasional dan global, kaji isu
seperti penggangguran, pendapatan negara,
defisit, inflasi, corak pembangunan ekonomi
negara

• Matlamat – menghuraikan dan meramal peraturan


sosial untuk memuaskan kehendak ekonomi dan
meramal apa yang akan terjadi
Linguisti
k
• Kajian mengenai bahasa dan pertuturan dengan
meneliti pelbagai aspek bahasa
• Satu bidang ilmu yang bersifat saintifik yang
mengkaji secara empiris atau secara bersistem.
• Kajian tentang ilmu bahasa
• Kaji bahasa-bahasa manusia yang berbeza atau
berkaitan satu sama lain – bagaimana manusia
menyusun perkataan dan bunyi untuk
berkomunikasi sesama sendiri, menganalisis
sejauh mana bahasa mempengaruhi pengamatan
dan pemikiran manusia, hubungkait antara
Sub-disiplin
linguistik
a) Fonologi – kajian tentang sistem bunyi sesuatu
bahasa
b) Morfologi – kajian proses pembentukan dan
pengkategorian kata dalam bahasa Melayu
c) Sintaksis bahasa Melayu – kajian aspek-aspek
yang berkaitan dengan ayat bahasa Melayu
d) Semantik bahasa Melayu – kajian makna yang
terkandung dalam pelbagai unsur bahasa
Melayu
e) Dialektologi – kaji variasi bahasa Melayu
berasaskan kawasan tempat tinggal penutur
...sambungan
f. Linguistik sejarah – kaji aspek-aspek bahasa
yang berkaitan dengan aspek kekerabatan
g. Sosiolinguistik – kaji hubungan antara bahasa
dan situasi sosial
h. Psikolinguistik – kajian aspek-aspek bahasa
yang berkaitan dengan akal dan bahasa
manusia, kaji proses mental manusia semasa
berbahasa

• Matlamat – Paparkan cara-cara bahasa


berfungsi sebagai alat berkomunikasi dan
membantu manusia mencapai pelbagai
Sosiolog
•i Kajian sistematik tentang hubungan
(relationships) di kalangan individu atau
kelompok manusia seperti pola-pola hubungan
dan tingkahlaku yang ditonjolkan, kesan
daripada tingkahlaku
• Tingkahlaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor
sosial, politik, kelompok masyarakat dan
persekitaran
• Kaji tentang struktur sosial, tindakan sosial,
budaya, interaksi sosial, corak sosialisasi,
perubahan sosial, masalah sosial, globalisasi dan
umumnya tentang kehidupan sosial sesebuah
...sambungan

• Sub disiplin – sosiologi organisasi, sosiologi


devian, kriminologi, sosiologi politik, sosiologi
pendidikan, sosiologi perubatan, sosiologi
ekonomi, sosiologi agama, dll
• Matlamat – beri kefahaman tentang sifat
perkelompokan manusia (cth masyarakat), cth
bagaimana kelompok itu berkembang dan
berubah dan kesan
• Kaedah penyelidikan – kumpul data (survei,
temubual, permerhatian tidak ikut serta);
kaedah analisis data secara kualitatif dan
Sains
• Kajian tentang peraturan sosial untuk menjaga
Politik
keamanan dan keteraturan (order) dalam sesebuah
kelompok manusia
• Kaji sumber kuasa, penggunaan kuasa, pengagihan
kuasa, perolehan kuasa, perebutan kuasa, proses
mengawal dan menghad penggunaan kuasa
• Kaji peranan individu dan institusi politik (cth
kerajaan, parti-parti politik)
• Kaji isu-isu seperti konflik dan kestabilan politik,
organisasi politik, sistem pentadbiran, undang-
undang, hubungan antarabangsa, dasar awam,
falsafah dan teori politik, pertubuhan bukan
...sambungan

• Sub disiplin – ekonomi politik, perhubungan


antarabangsa, pentadbiran awam dan dasar
kerajaan, politik perbandingan, dll
• Matlamat – sampaikan pengetahuan
mengenai sistem kerajaan, proses politik,
polisi dan ideologi untuk mewujudkan
keamanan dan kestabilan
• Kaedah penyelidikan – survei, temubual,
pemerhatian ikut atau tidak ikut serta
Geograf
• iBidang sains yang mengkaji permukaan bumi, tumpuan
kajiannya ialah fenomena semulajadi dan budaya
• Juga kaji bagaimana alam semulajadi mempengaruhi
perkembangan kebudayaan kelompok manusia
• Kajian mengenai manusia, kawasan dan persekitaran
dari perspektif ruangan serta kebergantungan di
antara manusia dan alam fizikalnya
• Matlamat
 Isu alam persekitaran
 Pemeliharaan dan pemuliharaan
 Mengetahui proses fizikal@alam semulajadi dibumi
 kependudukan
Sub-disiplin
geografi
a) Geografi fizikal – kaji dan pelajari proses alam
semulajadi dan akibatnya- tanah tanih, iklim,
pola cuaca, pembentukan mukabumi, tumbuhan,
ekologi haiwan dan persekitaran yang
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia
b) Geografi manusia – kaji aktiviti organisasi ruang
manusia dan hubungan manusia dengan
persekitarannya – aktiviti manusia pertanian,
perindustrian, pembandaran, isu-isu alam sekitar,
ekonomi, politik, pengangkutan, penduduk,
pertempatan dll
Komunikasi
• Kajian tentang cara bagaimana sesuatu idea,
maklumat, berita, nilai, sikap dan sebagainya
disalurkan dan dikongsi oleh individu dengan
individu lain
• Sub disiplin – komunikasi organisasi, komunikasi
antarabangsa, perfileman, pengiklanan,
telekomunikasi dan kewartawanan
...sambungan
• Matlamat – lahirkan individu yang
berkebolehan berkomunikasi,
berkebolehan dalam mengurus dan
mengendalikan peralatan media cetak
dan elektronik yang merupakan media
untuk menyampaikan pengetahuan atau
maklumat/berita kepada orang awam
• Kaedah penyelidikan – kumpul data
(survei, temubual, pemerhatian,
fotografi, rakaman video, experimentasi)
Persamaan & Perbezaan
Disiplin Sains Sosial
Persamaan
Mementingkan tingkah laku manusia dan menjadi teras
utama bidang kajian.
Perbezaan
Asal usul dan sejarah
Teknik penyelidikan yang digunakan
Tambahan
• Disiplin sosiologi merupakan disiplin yang menggunakan
skop kajian dan kepentingan yang sangat luas.
• Disiplin ini menekankan tentang perhubungan antara
manusia dan kelompok serta dalam kalangan institusi
sosial
• Lebih memberi tumpuan kepada tingkah laku kelompok
dan sedikit terhadap tingkah laku individu seperti disiplin
ilmu yang lain.
• Mempunyai kaitan dengan disiplin sains sosial yang lain
Contoh
i. Disiplin Sosiologi dan Disiplin Ekonomi
Disiplin sosiologi menggunakan konsep ekonomi untuk
memperjelaskan stratifikasi sosial dan konflik sosial
i. Disiplin sosial dan Disiplin Sains Politik
Senarai rujukan
Rohana Yusof. 2003. Penyelidikan Sains Sosial. Bentong: Pts Publications &
Distributors Sdn. Bhd.
Bailey, K.D. Kaedah Penyelidikan Sosial. Terj. Hashim Awang. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohamad Faisol Keling & Mohammad Fuad Othman. 2006. Pengajian Strategi
Sebagai Disiplin Ilmu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.
Bhd.
Ismail Yusof. 2003. Pengenalan Sains Sosial. Sintok: Penerbit Universiti Utara
Malaysia.
Elgin F. Hunt & David C. Colander. 2011. Social Science: An Introduction to The
Study of Society, Ver.14 . United State America: Pearson Education.

Anda mungkin juga menyukai