Anda di halaman 1dari 35

TAJUK 8 :

PERBANDINGAN
PROSPEK PENDIDIKAN
TEKNIK DAN
VOKASIONAL DALAM
DAN LUAR NEGARA
MASA KINI
Pensyarah : Cik Halimatun Sa’adiah Binti Harith
Disediakan oleh: Chong Wan Yik,
Clement Chin Kien Yong
Perbandingan PTV
Di Seluruh Dunia
Kelebihan PTV di luar negara
Sukatan PTV adalah 70% amali dan 30% teori.

• Pelatih akan menjalankan amali di kilang atau


firma secara langsung.

Penduduk diberi galakkan memasuki latihan


vokasional sejak peringkat remaja lagi.
• lebih lima puluh peratus daripada remaja
melibatkan diri dalam bidang ini.
contohnya : Jerman
Penglibatan majikan secara terus dalam
memformulakan latihan vokasional.

• Kriteria-kriteria untuk penilaian berpandukan


kecekapan dibentuk oleh majikan.

• majikan (melalui satu badan khas yang


dibentuk) akan menentukan kriteria yang
melayakkan seseorang sebagai ‘kompeten’
dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan.
Bimbingan vokasional - aspek yang ditekankan
dalam mewujudkan institusi latihan bestari.

• Ini bertujuan membantu pelajar meneroka alam


pekerjaan, memperolehi perantis dan
mempromosikan latihan vokasional.

• Semua negara-negara seperti Amerika, Perancis,


Britain dan Jerman menyediakan badan kerjasama
berkenaan.
– Contohnya :
Vocational Guidance Service (Jerman), National
Agency for Employment (Perancis)
Guru-guru diberi galakan menghadiri latihan
dalam perkhidmatan dan membuat penyelidikan

• Jurulatih diwajibkan menjalani latihan


kemahiran yang diberi oleh Kementerian
Buruh bagi mengawal mutu tenaga pengajar
( Jepun )
 Sukatan PTV adalah sama rata iaitu 50% amali dan 50%
teori.

 PTV dikendalikan oleh kerajaan dan swasta. Contohnya :


Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), MARA

 Memberi peluang kepada murid yang mempunyai


kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk
memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara.

 Menawarkan program-program yang membolehkan murid


berpotensi menjadi separa professional dalam pelbagai
bidang teknikal da kejuruteraan.
Di Malaysia Di Luar Negara

Sukatan PTV adalah sama rata iaitu Sukatan PTV adalah 70% amali dan
50% amali dan 50% teori. 30% teori.

Kebanyakkan dikendalikan oleh Kebanyakkan dikendalikan oleh firma


kerajaan. atau majikan.

Pendedahan keseluruhan tentang Penduduk diberi pendedahan


PTV adalah selepas SPM. memasuki latihan vokasional sejak
peringkat remaja lagi.
JABATAN PENYELIAAN
PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
DALAM DAN LUAR NEGARA
NEGARA JABATAN
MALAYSIA Bahagian Pendidikan Teknik dan
Vokasional
AMERIKA SYARIKAT Office of Career, Technical, and Adult
Education
BRUNEI Majlis Pendidikan Teknik, Vokasional
Brunei Darussalam(MPTVBD)

AUSTRALIA MINISTRY FOR VOCATIONAL AND


TECHNICAL EDUCATION
Australian Skills Quality Authority
(ASQA)bertujuan

HONG KONG Badan Latihan Vokasional(Vocational


Training Council)

INDONESIA DIRECTORATE OF TECHNICAL AND


VOCATIONAL EDUCATION,
MINISTRY OF EDUCATION
PTV di Luar Negara
Rusia
• Pendidikan vokasional di Rusia merupakan salah satu
langkah untuk menampung keperluan pekerja dalam
industri.
• Oleh kerana permintaan terhadap tenaga kerja yang mahir
dan separa mahir semakin bertambah, maka model
pendidikan vokasional baru telah dibentuk
• Pihak kerajaan Rusia telah memainkan peranan yang
dalam perlaksanaan pendidikan vokasional ini. Antaranya
ialah:
• 1.Penyelidikan dalam pendidikan vokasional.
• 2.Merangka standard untuk pendidikan vokasional.
• 3.Mengenalpasti persamaan antara diploma pendidikan
vokasional di negara luar dengan Rusia.
• Pendidikan vokasional di Rusia telah dibahagikan
kepada beberapa bahagian iaitu:
• 1.Pendidikan vokasional rendah
• 2.Pendidikan vokasional menengah
• 3.Pendidikan vokasional tinggi
• 4.Pendidikan vokasional lepasan ijazah
• 5.Pendidikan vokasional tambahan/khasSistem
• Berdasarkan kepada Russian Institute of
Development of VocationalEducation, para
pekerja mestilah mahir sekurang-kurangnya 3
jenis profesion yang berlainan untuk mendapat
tempat di dalam industri.
• Pada 14 Jun 1994, situasi pendidikan di Rusia
mengalami krisis yangmendalam. Puncanya
adalah:
• 1.Sistem pengurusan di dalam pendidikan
vokasional tidak mempunyai undang-undang
asas.
• 2.Kekurangan peruntukan kewangan dalam
bidang pendidikan.
• 3.Kekurangan kakitangan dan pelajar untuk
melaksanakan sistem ini.
Standard Asas Untuk Model Baru Bagi
Pendidikan Vokasional di Rusia
• Standard ini adalah untuk menambahkan kemahiran
kepada rakyat Rusia supaya mereka mendapat tempat
dalam pasaran kerja dan seterusnya setanding di
peringkat kebangsaan dan dunia.
• Standard ini perlulah sesuai dengan semua agama dan
ia terdiri daripada 3 komponen iaitu:
• 1.Mempunyai sekurang-kurangnya asas kurikulum
• 2.Maksimum beban belajar untuk pelajar.
• 3.Keperluan latihan untuk graduan
Amerika Syarikat
• Pada kurun ke-19, latihan vokasional banyak disediakan
di sekolah-sekolah persendirian. Jenis sekolah-sekolah
ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu:
• Sekolah yang menawarkan latihan kemahiran sahaja
• Sekolah yang menggabungkan kemahiran dan
pendidikan umum
• Sekolah persendirian di bawah syarikat untuk melatih
pekerja masing-masing.
• Pada awal turun ke-20, pendidikan teknik dan
vokasional diperluaskan ke sekolah-sekolah biasa dan
dikenali sebagai latihan kemahiran, latihan komersial,
sains domestik dan agrikultur.
Amerika Syarikat
• The Office Vokasional dan Adult Education ( OVAE ) adalah
bahagian daripada Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat
• Diuruskan oleh Office of Career, Technical, and Adult
Education untuk membantu menyediakan anak-anak muda
dan orang dewasa untuk melanjutkan pelajaran dan
kerjaya.
• program OVAE ini terbahagi kepada:
• Adult education and literacy, represented within OVAE by
the Division of Adult Education and Literacy (DAEL)
• Rural education, represented by the Center for Rural
Education
• Career and technical education
• Community colleges
• Di Amerika Syarikat,model yang digunakan di Amerika Syarikat ialah
Model Integrasi Pendidikan Akademik Dan Vokasional. Kajian yang
dijalankan di Amerika Syarikat mendapati sebanyak lapan model
pendekatan yang telah dilaksanakan dalam usaha integrasi ini
(Grubb, Davis,Philal & Morgain, 1995). Antara model tersebut ialah
• MODEL 1 : Memperbanyakan Isi Kandungan Akademik KeDalam
Kursus- kursus Vokasional
• MODEL 2 : Penyatuan Guru-Guru Vokasional Dan Akademik Untuk
Menigkatkan Kemahiran Akademik Dalam PendidikanVokasional
• MODEL 3 : Mengaitkan Kurikulum Akademik Dengan
AlamVokasional
• MODEL 4 : Penyelarasan Kedua-dua Kurikulum
• MODEL 5 : Integrasi Melalui Projek Tahun Akhir ( Senior Project)
• Model 6 : Model Akademik
• MODEL 7 : Sekolah Magnet Dan Sekolah Tinggi (occupational
HighSchool)
• MODEL 8: Kelompok Kerjaya (Occupational Cluster)
Jerman

• Sistem pendidikan vokasional dan latihan di Jerman


dikenali sebagai dual training scheme yang diiktiraf di
seluruh dunia disebabkan oleh kombinasi teori dan latihan
tertanam dalam persekitaran kerja yang sebenar.
• Ciri utama sistem dual adalah kerjasama antara bagi
syarikat-syarikat kecil dan sederhana, sekolah-sekolah
awam vokasional dan lain-lain.
• Akta Latihan Vokasional tahun 1969(dipinda
2005)bertujuan untuk menyediakan golongan muda
dengan latihan dalam pekerjaan yang diiktiraf di seluruh
negara dan melalui sijil yang dikeluarkan.
• Sistem dual Jerman menawarkan satu
pendekatan yang sangat baik untuk
pembangunan kemahiran, yang meliputi
pendidikan awal vokasional dan latihan,
pendidikan vokasional lanjut dan latihan, kerjaya,
pekerjaan, kecekapan pekerjaan dan identiti.
• Di Jerman, kira-kira 50 peratus daripada semua
lepasan sekolah menjalani latihan vokasional
disediakan oleh syarikat-syarikat yang mengambil
sistem dual kerana adalah cara terbaik untuk
memperolehi kakitangan mahir.
• Di Jerman, Institut Latihan Kemahiran (ILK)semakin
menyerlah di dalam pengajaran dan pembelajaran teknik
dan vokasiona lmelalui penggabungan pengalaman industri
dengan pengajaran di sekolah serta meningkatkan peluang
mendapat pekerjaan menjadi fokus utama.
• Terdapat juga penubuhan Universiti-universiti Teknikal
(Technische Hochschulen) yang disediakan dan boleh
didapati di setiap negeri. Universiti Teknikal ini lebih
menumpukan kepada melatih pelajar untuk kerjaya
tertentu dan selalunya mengambil masa selama empat
setengah tahun.
• Sepanjang tempoh pengajian di Universiti Teknikal ini,
pelajar perlu melalui Latihan Teknikal dan Praktikal selama
enam bulan di dalam industri. Secara amnya,institusi-
institusi ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang
terlatih.
HONG KONG
• Kerajaan Hong Kong membentuk Badan Latihan
Vokasional(Vocational Training Council) dan Jawatankuasa
Induk (General Committee) dibawah The Federation of
Hong Kong Industries (FHKI) untuk menguruskan
pendidikan teknik dan vokasional.
• VTC menyediakan sistem yang menyeluruh perkhidmatan
pendidikan dan latihan vokasional melalui institusi
anggotanya termasuk Technological and Higher Education
Institute of Hong Kong, Institute of Professional Education
and Knowledge, School for Higher and Professional
Education, Hong Kong Institute of Vocational
Education, dan lain-lain lagi.
• VTC pada 2014 merangka pelan strategik baru
(Third 8 Tahun Pelan Strategik) yang meliputi
tempoh dari 2015/16 untuk 2022/23. Pelan
Ketiga mengambil pusat tema “Scaling New
Heights for Vocational Education and Training”
dengan perkembangan memberi tumpuan
kepada:
• Promosi nilai pendidikan dan latihan kepada
masyarakat umum vokasional dan profesional;
• Merangka satu pelan induk untuk
pembangunan kampus dan kemudahan VTC
ini;
• Meningkatkan peluang artikulasi untuk pelajar
pendidikan dan latihan vokasional dan profesional,
dengan tujuan untuk menyediakan laluan kemajuan
yang dari menengah ke tahap pendidikan tinggi;
• Pengenalan model baru latihan perantisan ((Earn and
Learn Pilot Scheme) untuk menarik golongan muda
untuk menyertai industri dengan permintaan buruh;
• Mengukuhkan pengiktirafan pendidikan dan latihan
kelayakan vokasional dan profesional untuk pekerjaan
dan amalan profesional; dan
• Membawa penjajaran lebih dekat perkhidmatan
pendidikan dan latihan vokasional dan profesional
untuk industri
The Federation of Hong Kong
Industries (FHKI)
• Untuk menggalakkan dan merangsang
kepentingan masyarakat industri dan perniagaan
di Hong Kong;
• Untuk menggalakkan perdagangan, pelaburan,
kemajuan teknologi, pembangunan tenaga kerja,
dan peluang perniagaan di Hong Kong;
• Untuk mewakili pandangan perniagaan dan
menasihati kerajaan mengenai dasar-dasar dan
undang-undang yang memberi kesan kepada
perniagaan
Jepun
• Penglibatan majikan dalam latihan vokasional hampir
semua dibawah tanggungjawab firma. Hanya sebahagian
kecil dikendalikan oleh pertubuhan-pertubuhan
pendidikan yang disokong oleh agensi-agensi awam.
• Sistem pendidikan teknik yang diadakan lebih ke arah
keperluan tenaga kerja.
• Majikan di Jepun mengutamakan pendidikan berkualiti
tinggi dan berpengetahuan dibidang kerja dan ini
dilakukan dalam firma itu sendiri .
• Dalam mengawal mutu tenaga pengajar , jurulatih
mestilah menunjukkan bukti kemahiran mereka melalui
latihan yang diberi oleh Kementerian Buruh.
• Di antara sekolah vokasional yang terdapat di Jepun ialah
SekolahVokasional Perdagangan Osaka, Sekolah
Vokasional Perhutanan dan PertanianKyushu dan Sekolah
Vokasional Teknologi Tokyo
Brunei
• Penubuhan Majlis Pendidikan Teknik, Vokasional Brunei
Darussalam(MPTVBD) pada tahun 1993 yang mengambil
alih pengiktirafan dan pensijilan kursus-kursus teknikal dan
vokasional daripada agensi luar negeri iaitu City &Guilds,
London dan BTEC, United Kingdom
• Sejak kursus MPTVBD diperkenalkan ramai pelajar telah
didaftarkan untuk mengikuti pengajian di institusi-institusi
teknikal dan vokasional di mana ada sebilangannya yang
telah berjaya memperoleh sijil-sijil dan diploma-diploma
yang berkemahiran di pelbagai peringkat dalam bidang
masing- masing, sebagai tukang-tukang yang berkemahiran
seperti tukang paip, tukang kayu, tukang kimpal,
tukangmasak, mekanik kereta, juruteknik elektrik dan
elektronik, jurutera – jurutera dan sebagainya.
Brunei
• Di antara institusi pendidikan teknikal yang
ada sekarang di Brunei ialah Institusi Teknologi
Brunei, Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal,
Maktab Kejuruteraan Jefri Bolkiah,Maktab
Jururawat PAP Rashidah Sa’sdatul Bolkiah,
Pusat Latihan Mekanik, Sekolah Vokasional
Nakhoda Ragam dan Sekolah Vokasional
Sultan Bolkiah.
Indonesia
• Di dalam Sistem Pendidikan Indonesia, program pendidikan
vokasional dilaksanakan di peringkat menengah atas. Pada
peringkat menengah atas pelajar bebas mengambil samada
jurusan Am atau vokasional. Pelajar-pelajar yang terlibat
adalah dalam lingkungan umur 16 hingga 18 tahun.
Program pendidikan vokasiona lmeliputi enam jurusan
iaitu:
• 1.Pertanian dan Perhutanan
• 2.Industri dan Teknologi
• 3.Kebajikan Komuniti
• 4.Pelancongan
• 5.Pengurusan Perniagaan
• 6.Senilukis dan Senikraf
• Perlaksanaan pendidikan vokasional ini
berasaskan Kurikulum Kebangsaan Indonesia
dan perubahan kurikulumnya mengikut
keperluan dan keadaan. Program vokasional
ini memberi tumpuan ke arah peningkatan
kebolehan untuk membangun dan
menyesuaikan keperluan yang baru selaras
dengan pembangunan sains,teknologi dan
budaya
Australia
Pendidikan Teknik dan Vokasional di Australia
diuruskan oleh MINISTRY FOR VOCATIONAL AND
TECHNICAL EDUCATION dan Australian Skills Quality
Authority (ASQA)bertujuan untuk melahirkan
pelajar yang mempunyai kemahiran dan dapat
menyesuaikan diri dalam alam perkerjaan.
• Kemahiran yang tinggi diperlukan akibat daripada
perkembangan ekonomi,mempelbagaikan
perdagangan antarabangsa dan permintaan
pasaran serta teknologi yang canggih.
• Kerajaan Australia akan membantu menonjolkan
sistem pendidikan teknik dan vokasional antara
satu daerah dengan daerah lain bagi
membolehkan penyelarasan sistem pendidikan
teknik dan vokasional mereka untuk melahirkan
tenaga kerja yang diperlukan.
• Penyelarasan yang dilakukan berbeza antara
daerah berdasarkan kepada saiz, taraf ekonomi
dan pembangunan sektor industri. Australia
mempunyai rangka kerja yang sistematik dalam
melibatkan industri dalam melahirkan tenaga
kerja. Australia telah membangunkan modul asas
competency untuk setiap sektor berdasarkan
kepada keperluan setiap daerah.
• Modul asas competency adalah berdasarkan kepada
Pendidikan Berasaskan Kebolehan(Competency
Based Education, CBE). Ciri-ciri Pendidikan Berasaskan
Kemahiran adalah:
• 1.Berdasarkan kepada kemahiran
• 2.Berdasarkan kepada persembahan (boleh buat tugasan)
• 3.Kecekapan individu
• 4.Keperluan individu
• 5.Maklum balas segera
• 6.Modul atau media
• 7.Kriteria objektif
• 8.Belajar mengikut jurusan/bidang
• 9.Membantu membuat penyelidikan individu
• 10.Objektif yang spesifik
• 11.Kebolehan pelajar