Anda di halaman 1dari 12

3.1.

5 Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor


Keseimbangan pendapatan negara boleh dilihat melalui dua pendekatan:

1. Pendekatan perbelanjaan agregat-pendapatan (AE-Y), iaitu:


AE=Y atau Y=AE

C+I=Y atau Y=C+I

2. Pendekatan suntikan bocoran, iaitu:

Suntikan=Bocoran
Proses Keseimbangan Pendapatan
Ekonomi Dua Sektor
1. Pendekatan AE-Y
1. Pada pendapatan Y1, AE berada
AE pada Y1a, manakala AS berada pada
Y1b. Oleh itu, berlaku lebihan
Y=AE
perbelanjaan agregat (lebihan AE)
sebanyak ab.
g

AE=C+I
2. Lebihan AE bermakna berlaku
f kekurangan inventori di pasaran dan
menyebabkan harga naik. Peningkatan
E0 harga menggalakkan firma naik dan
Lebihan AE menambahkan keluaran.
a

3. Proses ini berterusan sehingga tiada


b lebihan AE dan keseimbangan tercapai
apabila Y=AE(C+I) di titik E0, pada
pendapatan negara Y0.

45°
pendapatan
0 negara
Y1 Y0 Y2
1. Pada pendapatan Y2, AE berada
AE pada Y2f, manakala AS berada pada
Y2g. Oleh itu, berlaku lebihan
Y=AE
penawaran agregat (lebihan AS) (Y)
sebanyak fg.
Lebihan AS g

AE=C+I
2. Lebihan AS bermakna berlaku
f lebihan inventori di pasaran dan
menyebabkan harga turun. Penurunan
E0 harga menyebabkan firma
mengurangkan keluaran.
a

3. Proses ini berterusan sehingga tiada


b lebihan AS dan keseimbangan tercapai
apabila Y=AE(C+I) di titik E0, pada
pendapatan negara Y0.

45°
pendapatan
0 negara
Y1 Y0 Y2
2. Pendekatan suntikan-bocoran
1. Pada pendapatan Y1, I berada pada
I dan S Y1a, manakala S berada pada Y1b.
Oleh itu, berlaku lebihan suntikan
sebanyak ab.
s

2. Lebihan suntikan bermakna berlaku


g kekurangan inventori di pasaran dan
menyebabkan firma menambah
keluaran.
E0
I
a f

3. Proses ini berterusan sehingga tiada


Lebihan lebihan suntikan dan keseimbangan
suntikan tercapai apabila I=S di titik E0, pada
b pendapatan negara Y0.

pendapatan
0 negara
Y1 Y0 Y2
1. Pada pendapatan Y2, I berada pada
I dan S Y2f, manakala S berada pada Y2g.
Oleh itu, berlaku lebihan bocoran
sebanyak fg.
s

2. Lebihan bocoran bermakna berlaku


g Lebihan lebihan inventori di pasaran dan
bocoran menyebabkan firma mengurangkan
keluaran.
E0
I
a f

3. Proses ini berterusan sehingga tiada


lebihan bocoran dan keseimbangan
tercapai apabila I=S di titik E0, pada
b pendapatan negara Y0.

pendapatan
0 Y1 Y0 Y2 negara
JADUAL

• keseimbangan pendapatan negara ekonomi dua sektor mengikut


pendapatan AE-Y, berlaku apabila Y=AE, iaitu Y=C+I pada pendapatan
negara RM5000 juta.
• Mengikut pendapatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan
negara berlaku apabila suntikan=bocoran, iaitu I=S pada pendapatan
negara RM5000 juta.
Pendapat C S I AE=C+I
an
negara

0 750 -750 500 1250

1000 1500 -500 500 2000

2000 2250 -250 500 2750 Berdasarkan jadual 3.3, kita boleh
menerbitkan fungsi C dan fungsi S, iaitu:
3000 3000 0 500 3500 C=750+0.75Yd
S=-750+0.25Yd
I=500
4000 3750 250 500 4250
(dalam RM juta)

5000 4500 500 500 5000

6000 5250 750 500 5750

7000 6000 1000 500 6500

8000 6750 1250 500 7250


Pendapa C S I AE=C+I
tan
negara

0 750 -750 500 1250

1000 1500 -500 500 2000


Kesimbangan pendapatan negara mengikut
pendekatan AE-Y:
2000 2250 -250 500 2750
Y=AE
Y=C+I
3000 3000 0 500 3500 Y=750+0.75Yd+500
Y=1250+0.75Yd
4000 3750 250 500 4250 Y-0.75Yd=1250
0.25Y=1250
5000 4500 500 500 5000 Y=1250÷0.25

6000 5250 750 500 5750

7000 6000 1000 500 6500

8000 6750 1250 500 7250


Pendapat C S I AE=C+I
Keseimbangan pendapatan negara mengikut
an
pendekatan suntikan-bocoran:
negara
S=I
0 750 -750 500 1250 -750+0.25Yd=500
0.25Yd=500+750
0.25Yd=1250
1000 1500 -500 500 2000
Yd=1250÷0.25
=RM5000 juta
2000 2250 -250 500 2750

3000 3000 0 500 3500


berdasarkan rumus di atas, didapati sama
4000 3750 250 500 4250 ada dengan menggunakan pendekatan
AE-Y atau suntikan-bocoran,
5000 4500 500 500 5000 keseimbangan pendapatan negara
ekonomi dua sektor tercapai pada tingkat
6000 5250 750 500 5750 pendapatan negara yang sama, iaitu
RM5000 juta.
7000 6000 1000 500 6500

8000 6750 1250 500 7250


GAMBAR RAJAH
1. Berdasarkan Jadual 3.3, kita boleh melukis rajah keseimbangan pendapatan ekonomi dua sektor mengikut
kedua-dua pendekatan, iaitu pendekatan AE-Y dan suntikan-bocoran.

2. Mengikut pendekatan AE-Y, paksi X ialah pendapatan negara dan paksi Y ialah perbelanjaan agregat (AE). Skala
paksi X dan skala paksi Y mestilah sama. Ini bagi membolehkan garis 45° dilukis yang menunjukkan Y=AE.

3. Mengikut pendekatan suntikan-bocoran, paksi X ialah pendapatan negara dan skalanya mesti sama
dengan pendekatan AE-Y. Manakala paksi Y menunjukkan pelaburan dan tabungan atau
suntikan/bocoran. Paksi Y boleh menggunakan skala tersendiri yang bersesuaian. Ini dapat ditunjukkan
oleh Rajah 3.11.

4. Berdasarkan rajah 3.11, didapati keseimbangan pendapatan negara berlaku apabila Y=AE, iaitu
Y=C+I di titik E pada pendapatan negara RM5000 juga mengikut pendekatan AE-Y.

5. Mengikut pendekatan suntikan-bocoran, keseimbangan pendapatan negara berlaku apabila


suntikan=bocoran, iaitu I=S di titik E pada pendapatan negara RM5000 juta.