Anda di halaman 1dari 22

Peranan Dan Implikasi

Kepelbagaian Sosio Budaya


Dalam Sistem Pendidikan
Di Malaysia
Alex Murphy Anak Banta
Heng Kok Liang
Peranan Guru
• Guru sebagai model untuk mencorak pelajar-pelajar yang
berakhlak mulia, bernilai murni, berbudaya dan sebagainya.
• Pelajar-pelajar sentiasa menunjukkan tingkah laku yang baik
di sekolah.
• Melahirkan pelajar yang berbudi bahasa dan persekitaran
yang harmoni untuk murid belajar bersama-sama
• Guru perlu memahami keperluan dan pantang larang
pelbagai pelajar yang berbilang kaum.
• Dengan ini, guru akan dapat mengelak daripada membuat
sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain.
• Menghormati adat resam dan kepercayaan pelajar yang
mempunyai latar belakang yang berlainan.
• Guru menghadapi masalah pengunaan bahasa dalam kelas
kerana murid yang kepelbagaian sosio-budaya lebih mahir
menggunakan bahasa dialek masing-masing
• Maka, guru perlu menerangkan sesuatu berulang-ulang kali
untuk membantu kefahaman mereka
Implikasi Guru
Sesi P&P Guru Sentiasa Berubah
• Segelintir murid tidak dapat memahami cara penyampaian
maklumat oleh guru kerana gaya pemikiran kognitif yang
berbeza sejak kecil.
• Hal ini dapat memastikan hasil pengajaran dan
pembelajaran dapat disampaikan kepada semua murid yang
berbeza cara pemahaman.
Peka Terhadap Suasana Bilik Darjah
• Guru perlu bersedia dengan langkah-langkah pencegahan
bagi mengelakkan pelbagai kemungkinan seperti pergaduhan
murid terutamanya antara kaum.
• Guru perlu memastikan sesi P&P tidak akan mencetuskan
konflik atau perbalahan antara kaum atau agama
Penilaian Murid
• Penilaian murid hendaklah dilakukan secara professional
tanpa mengira perbezaan dari aspek latar belakang
keluarga, status ekonomi, agama dan sosial
• Setiap murid perlu diberi peluang yang sama dan diberi
peluang untuk bersaing antara satu sama lain dengan adil
Peranan Murid
• Pertukaran budaya dalam kalangan murid. Mempelajari
dialek bahasa yang berbeza untuk mewujudkan komunikasi
berkesan
• Mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara kaum
• Setelah pertukaran budaya, mereka akan lebih memahami
antara satu sama lain
• Memupuk nilai-nilai murni antara murid. Segelintir murid
tidak pernah bergaul dalam kelompok berbilang kaum.
• Menggalakkan bergaul dalam sistem pendidikan sekolah
• Memudahkan aktiviti P&P serta perbincangan dan aktiviti
berkumpulan
• Murid perlu melibatkan diri secara aktif dalam persekitaran
sosiobudaya
• Menarik kesungguhan diri dan rakan yang pelbagai latar
belakang untuk sama-sama belajar
• Menjana personaliti yang bertujuan ke arah pencapaian
akademik bersama
Implikasi Murid
Teras Penggunaan Bahasa Standard
• Murid menjadi factor utama untuk menjadikan Bahasa
Melayu sebagai bahasa penghantar dalam sistem pendidikan
• Penggunaan satu bahasa penghantar memudahkan interaksi
dalam sekolah
• Memudahkan pemindahan maklumat terutamanya sesi P&P
Peraturan Bilik Darjah Efektif
• Memudahkan guru dalam pengawalan kelas
• Memastikan murid dapat memberikan tumpuan sepenuhnya
• Peraturan tersebut diaplikasikan kepada setiap murid tanpa
mengira latar belakang
Membina Motivasi Kendiri
• Murid yang sentiasa mendapat dorongan guru dan rakan
sebaya akan cenderung untuk lebih minat belajar
• Potensi murid dapat lebih dikembangkan dengan wujudnya
sifat berani mencuba serta sifat yang sentiasa ingin
melakukan yang terbaik
Implikasi Kepelbagaian

Sosiobudaya terhadap

Sekolah
1. Wujudnya pelbagai jenis sekolah dalam sistem pendidikan negara:

Sekolah Kebangsaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama


Sekolah Bantuan Penuh Sekolah Premier
Sekolah Pendidikan Khas Sekolah Wawasan
Sekolah Sukan Sekolah Kluster
2. Wujudnya Program Integrasi untuk Perpaduan (RIMUP), iaitu
satu usaha pihak kementerian untuk memupuk perpaduan dalam
kalangan murid

3. Sekolah Wawasan ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan


dalam kalangan murid
4. Pembinaan sekolah di bandar dan di luar bandar menunjukkan
keprihatinan pihak kerajaan untuk mengurangkan ketidaksamaan
peluang pendidikan

5. Pembinaan sekolah agama juga merupakan salah satu usaha kerajaan


untuk menerap nilai murni dan kepercayaan dalam beragama
Implikasi Kepelbagaian

Sosiobudaya terhadap

Kurikulum
Kurikulum Tersirat
Kurikulum – Perancangan bertulis yang sistematik, merangkumi objektif,
kandungan, strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan.

Kurikulum Tersirat – Merujuk kepada norma, nilai dan kepercayaan melalui


pendidikan formal, interaksi dan amalan di sekolah. Dijalankan secara tidak
langsung seperti murid mempelajari tingkah laku baik guru.
1. Merangkumi semua pengalaman pembelajaran murid
yang diperoleh di sekolah

2. Hasil pembelajaran bersifat relatif dan sukar diukur secara


kuantitatif

3. Nilai-nilai yang dibentuk bersama guru dan murid adalah


secara tidak langsung
4. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada
lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana Kurikulum.

5. Kurikulum tersirat tidak tercatat dalam kandungan kurikulum


berkenaan mahupun dalam penilaian

6. Jenis dan pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut


jenis, tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu
sendiri.