Anda di halaman 1dari 11

MPU3102 Pendidikan Moral

ALIRAN PEMIKIRAN
MORAL
NATURALIS
EVA ELVITAH JAUKIM
PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN (SK)
AMBILAN JUN 2016

evaelvitah@gmail.com
PENGENALAN

 Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat


(2005), Naturalisme berasal dari 2 kata,
iaitu:
 Natural : Bersifat semula jadi
 Isme : Ajaran/Kepercayaan
Merupakan suatu aliran pemikiran yang m
enggambarkan sesuatu dalam keadaannya
yang sebenar.
Menurut Peter R.S. dalam Ethnics and Edu
cation, tabii (nature)manusia perlu diketah
ui sebelum memahami cara bagaimana me
reka harus hidup.
Seseorang individu yang menerima apa
sahaja keadaan yang sebenar dapat dikataka
n berfikiran naturalis.
Pemikiran ini dikritik kerana menyebabkan
manusia berfikiran mundur dan tidak men
cuba sedaya upaya untuk maju ke hadapan
.
Pulau Langkawi sebelum ini tidak membangun k
erana kebanyakan penduduknya percaya bahaw
a pulau itu terkena Sumpahan Mahsuri iaitu tuju
h keturunan menjadi padang jarak padang tekuk
ur.
Dengan kata lain mereka menerima sumpahan
Mahsuri hingga menyebabkan kurang daya usah
a untuk membangunkan pulau tersebut sebelum
tujuh keturunan berakhir.
Jean-Jacques Rousseau

Naturalisme merupakan “Education in


accord with nature” yang bermaksud
“Pendidikan yang sejagat dengan alam”.
Menurutnya, semua semua anak yang baru dilahi
rkan mempunyai pembawaan baik.

Pembawaan baik akan menjadi rosak apabila dip


engaruhi dengan persekitaran.

Perkara sebegini disebut sebagai negativisme.


Setiap anak mempunyai potensi mereka yang ter
sendiri dan anak-anak tersebut sepatutnya tidak
diatur atau diberikan terlalu banyak kesenangan.

Biarkan mereka mencari dan menemukan dirinya


sendiri. Sebab menurut Rousseau, anak dapat be
rkembang melalui pengalaman sendiri.
Naturalisme dalam Pendidikan

 Dalam mendidik seseorang individu, guru


harus memahami sifat semulajadi atau ke
cenderungan murid tersebut.
 Cara penyampaian pengajaran seseorang
guru haruslah sesuai dengan tahap murid
tersebut.
Semua adalah baik dari tangan pencipta,
semua menjadi buruk di tangan manusia.
– J.J Rousseau
Rujukan
Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). Kamus Dewan
(Edisi keempat.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Jean-Jacques Rousseau. (1762). Emile. Perancis: Je
an Neaulme.