Anda di halaman 1dari 12

KAEDAH PAPAN BERFIKIR (THINK

BOARD) DAN KAEDAH CONCRETE-


PICTORIAL-ABSTRACT (CPA)

Wan Nadzureen binti Nordin (RMT-2)


Tutorial 1
Kaedah papan berfikir (think board)

 Memberi peluang kepada murid untuk berfikir


berasaskan tahap pemikiran yang berbeza,
samada tahap yang tinggi atau rendah.
 Memudahkan murid memahami sesuatu masalah
dengan senang kerana terdapat 4 cara menjawab
yang dapat menjana idea murid.
Contoh papan berfikir :
Contoh papan berfikir :
Contoh papan berfikir :
Kaedah Concrete-Pictorial-Abstract (CPA)

 Pendekatan CPA dapat membantu kanak-kanak


belajar idea baru dan membina pengetahuan
mereka yang sedia ada dengan memperkenalkan
konsep abstrak dengan cara yang lebih akrab dan
nyata.
Concrete

• Konkrit adalah peringkat "melakukan",


menggunakan objek konkrit untuk masalah
model. Daripada kaedah tradisional pengajaran
matematik, di mana seorang guru menunjukkan
cara menyelesaikan masalah, pendekatan CPA
membawa konsep kepada kehidupan dengan
membenarkan kanak-kanak mengalami dan
mengendalikan objek fizikal itu sendiri. Setiap
konsep abstrak baru dipelajari terlebih dahulu
dengan pengalaman "konkrit" atau fizikal.
Contohnya :

 Sebagai contoh, jika masalahnya adalah tentang berapa


jumlah biji patung beruang yang tinggal setelah memberikan
sebuah patung beruang kepada rakannya. Murid-murid akan
memegang patung beruang terlebih dahulu sebelum
memberikan kepada rakannya.
 Soalan “Jenny memberi rakannya sebuah patung beruang.
Maka, berapakah jumlah patung beruang yang tinggal?”
Pictorial
• Pictorial adalah tahap "melihat", dengan
menggunakan representasi objek untuk memodelkan
masalah. Tahap ini menggalakkan kanak-kanak
membuat hubungan mental antara objek fizikal dan
tahap pemahaman abstrak dengan menarik atau
melihat gambar, bulatan, rajah atau model yang
mewakili objek dalam masalah.
Contohnya :
 Membina atau melukis model memudahkan kanak-kanak
memahami konsep yang mereka secara tradisinya mendapati
lebih sukar, seperti pecahan, kerana ia membantu mereka
memvisualisasikan masalah dan menjadikannya lebih mudah.
 Soalan “Berapa banyak lagi kiub yang diperlukan untuk
menjadikan ia 10 buah kiub?”
Abstract
• Abstrak adalah peringkat "simbolik", di mana kanak-
kanak dapat menggunakan simbol abstrak untuk
masalah model (Hauser).
• Kanak-kanak diperkenalkan kepada konsep pada
tahap simbolik, menggunakan nombor, notasi, dan
simbol matematik, contohnya +, -, x, / untuk
menunjukkan tambahan, pendaraban, atau
pembahagian.