Anda di halaman 1dari 30

Pendekatan Pembelajaran

Trialogikal

Sumitra Kan Fong Kuen


Jabatan Ilmu Pendidikan
IPGKTHO
2017
Catatan

Ini adalah pendedahan kepada


pendekatan Pembelajaran Trialogikal.
Anda akan menghalusi topik ini pada S2T3 dalam
subjek XXX3152 Inovasi Digital dalam PdP.
Metafora tentang pembelajaran

Perolehan Ilmu/ Pemikiran Perbincangan / Kolaborasi untuk


/Idea tersirat dalam Berkongsi idea menghasilkan sesuatu artifak
minda individu yang boleh dikongsi
Amalan ilmu pengetahuan

Penekanan Metafora Penekanan


pada individu Metafora Pengibatan pada interaksi
dan konsepsi Pemerolehan “Dialogik” – social,
(idea) Interaksi, mencipta
ilimu
kognisi makna dan
“Monologik “– dalam
berlandaskan
minda individu kognisi
konteks
kontektual

Metafora
Penekanan Penciptaan Ilmu
pada praktis “Trialogik” – Usaha
dan mencipta diorganisasi
artifak secara berdasarkan objek
kolaboratif yang dikongsi
Amalan ilmu pengetahuan

 Kaedah dalam bidang sains dan


perusahaan untuk menjawab soalan
seperti:
 Bagaimana ia beroperasi?
 Bagaimana membuat
penambahbaikan?
 Apakah yang perlu dilakukan bagi
mencapai gol penambahbaikan?
Pembelajaran Trialogikal

Sekumpulan manusia
mengorganisasi tugas /usaha
dan aktiviti mereka ke arah
penciptaan sesuatu artifak
pengetahuan ataupun amalan
(dalam konteks sosial).
Metafora Pembelajaran Trialogikal
Objek yang boleh digunakan
dalam kehidupan sebenar
 Penekanan
artifak
kepada
Pengetahuan
penciptaan
artifak ilmu Praktis/Amalan
/pengetahuan.
Mengemukakan
 Semua aktiviti idea / Alat/platform
dirancang perwakilan pengantaraan
berkisar
kepada objek
/ amalan yang
dihasratkan
Mencipta artifak Komuniti
Subjek kajian pengetahuan Pembelajaran
Pembelajaran Triologikal

 Berusaha secara kolaboratif untuk membentuk artifak ilmu


pengetahuan.

Gol:

Menyelesaikan masalah

Mencetuskan idea baru

Meningkatkan kemahiran interaksi sosial dalam


sesebuah komuniti
Objek (artifak) ilmu/pengetahuan

Idea Topik
Fenomena Model
Peraturan Dokumen
Prinsip Rancangan
Gol
Sesuatu projek mengendalikan beberapa
objek ilmu/pengetahuan
Artifak ilmu/pengetahuan
(Produk digital & yang bukan digital)

 Pengetahuan tersirat dalam minda individu


diluahkan secara eksplisit supaya dapat
dikongsi bersama antara ahli kumpulan:
draf dan lakaran rancangan projek,
rancangan,
peta minda,
nota,
Prosedur kerja,
Prototaip, dan
Amalan kerja.
8 Idea utama dalam pembelajaran
trialogikal
Berpusatkan pelajar

Melibatkan komuniti pelajar

Pengendalian tugas autentik secara jangka masa panjang yang jawapannya terbuka
kepada pelbagai kemungkinan

Berpusat kepada penciptaan artifak (produk) secara cuba jaya oleh ahli pasukan

artifak yang terhasil akan meningkatkan pengetahuan seluruh kumpulan

Hasil aktiviti pembelajaran boleh diguna semula

Proses penciptaan ilmu secara kolaboratif adalah eksplisit

Ia dibantu oleh teknologi, baik dalam penghasilan produk ataupun aspek komunikasi
Ciri-ciri umum pemerolehan ilmu berbantukan ICT
sebagai alat dan amalan

 Sentiasa mengejar perkembangan yang terkini


 Membimbing bagi mengelakkan pandangan dua ekstrem (Cartesian dualisms)
 Melihat pembinaan ilmu sebagai proses sosial
 Memberikan penekanan kepada peranan sesuatu subjek ketika mencipta
ilmu
 Melangkaui pencarian ilmu pengetahuan berbentuk proposal dan konseptual
semata-mata
 Mengenali kepentingan pembentukan konsep dan menterjemalkannya ke
dalam bentuk artifak
 Berinteraksi sosial melalui dan berpusatkan objek yang dikongsi bersama
6 Ciri-ciri Pembelajaran Trialogikal
Fokus pada objek
yang dikongsi
Perkembangan melalui Usaha yang kekal
transformasi dan untuk jangka masa
refleksi panjang

Ciri-ciri
Pembelajaran
Trialogikal

Teknologi sebagai
pengantara Organisasi Pendidikan , Menyediakan platform
professional dan untuk interaksi antara
komuniti R&D saling individu dengan
menyuburi dan aktiviti kolaboratif
melengkapi proses
amalan ilmu
pengetahuan (Hakkarainen, 2008).
Penciptaan ilmu ekoran daripada:

Teori Penciptaan Ilmu (Theory of knowledge


building) –
Penekanan kepada penciptaan ilmu bersama-sama
Teori Aktiviti budaya-sejarah (Cultural-historical
activity theory) –
Memberikan penekanan kepada kolaborasi bagi
mengatasi isu praktikal
Model Generik untuk Pembelajaran Trialogikal
Menyatakan tujuan sebenar dan keperluan (Explicating real purpose
and need)

Menetapkan Skop /had/Batasan (Framing)

Sediakan draf dan semakan berulang (Drafting and Versioning)

Uji Kaji dan membuat refleksi (Examining and Reflecting On)

Pemurnian dan spesifikasi (Finalising and Specifying)

Guna semula (Reusing)


6 Prinsip reka bentuk untuk peningkatan
olahan pedagogi dan sokongan teknikal

 DP1.
Organisasi aktiviti berkisarkan objek yang dikongsi
bersama.
 DP2.
Menyokong integrasi individu dengan tugas agensi
secara kolektif (melalui pembangunan objek yang
dikongsi)
 DP3.
Memberikan penekanan kepada pembangunan dan
kreativiti terhadap objek yang dikongsi melalui
transformasi dan refleksi.
6 Prinsip reka bentuk untuk peningkatan
olahan pedagogi dan sokongan teknikal

 DP4.
Galakkan pemerolahan pengetahuan lanjutan
melalui proses jangka panjang berkenaan objek
yang dikongsi (artifak dan amalan)
 DP5.
Galakkan saling – penyuburan dari segi amalan
dan artifak antara komuniti dan institut
 DP6.
Memberikan alatan yang fleksibel untuk
membangunkan artifak dan praktis
Analisis Tujuan & Keperluan Sebenar untuk
Penciptaan Ilmu Pengetahuan Baru / Transformasi
Amalan

Tetapkan Fasa Fasa


Sumbang- Fasa Fasa
senario Definisi Perancang
saran Pelaksana Penyampa
•Tema yang an an
umum •Tunjukkan •Organisasi ian
sampel pasukan • Cipta • Siapkan
•Tema yang • Sampaikan
•Kategori- •Tetapkan perancang- projek.
berkaitan projek
Peraturan an projek
dengan kan idea • Pembentang
ilmu murid an
pengetahu
an
Elemen Inkuiri secara progresif
Cipta idea
Definisi reka reka bentuk -
Menilai
bentuk kontektual
idea reka
tugasan dan dan visual
bentuk &
kegangan
kegangan

Mewujud-
kan PERKONGSIAN
konteks
KEPAKARAN Menghubuni
untuk reka pakar dan
bentuk kumpulan
data

Elaborasi idea Menilai


reka bentuk fungsi Menguji idea
dan prototaip ( reka bentuk
penambah- (menjana (Lakaran dan
baikan soalan- prototaip)
2 susulan)
Pembelajaran melalui Reka Bentuk
Kolaboratik (Learning Through Collaborative Designing /LCD)

 Pembelajaran Kolaboratif yang mengamalkan


Pendekatan berpusatkan Objek
 Mencipta komuniti berilmu yang menyokong
pembelajaran kolaboratif
 Pembelajaran Kolaboratif berbantukan Teknologi
 Pembelajaran Kolaboratif bergantung kepada
pembentukan amalan ilmu pengetahuan

Hakkarainen, Paavola, Kangas & Seitamaa-Hakkarainen. (2013).


The International Handbook of Collaborative Learning.
Proses Pembelajaran Trialogikal
Prinsip Reka bentuk Pembelajaran
Trialogikal

1. Aktiviti pembelajaran diolah berkisar pada “objek yang dikongsi”.

2. Menyokong 4. Penekanan
3.Galakkan pada 5. Promosi saling
integrase penyuburan
pengajian perkembangan
individu dengan dan kreativiti amalan berilmu
agensi lanjutan yang antara komuniti
melalui
usahasama berterusan transformasi ilmu dan institusi
dan refleksi

6. Menyediakan alatan yang fleksibel untuk membangunkan artifak dan amalan.


Alat untuk pembelajaran trialogikal

 Fungsi Persekitaran untuk amalan ilmu pengetahuan (Knowledge


practice environment)
 Merancang, organisasi, dan menyelarasa= proses
 Mengurus perhubungan sosial dan berkongsi objek
 Mencipta, transformasi dan elaborasi objek ilmu/pengetahuan
 Contoh –
 ruang bekerja secara “real-time” dan kesedaran tentang
peristiwa bersejarah
 wiki
 komen dan fungsi “chat”
 “tagging” secara semantik dan menguruskan objek ilmu
pengetahuan yang dikongsi
Persekitaran Amalan Ilmu Pengetahuan
(Knowledge Practice Environment)

Ruang Virtual - applikasi berdasarkan web


Ruang berkongsi artefak ilmu/pengetahuan
(fail, nota, pautan ke web)
Perancangan, organizing dan refleksi berkaitan
dengan tugas dan rangkaian pengguna
Ruang berkongsi ilmu

Organisasi proses
inkuiri secara Mencipta ilmu
sistematik pengetahuan baru
Bertanggungjawab melalui
atas pembelajaran rundingcara dan
kendiri perincian
pemikiran/idea

Mebangun,
Perkongsian menghalusi &
Penyumbang
Objek Ilmu menambahbaik
yang aktif dan
Pengetahuan artifak
produktif
konseptual
Ciri-ciri Ruang/Persekitaran Pembelajaran

 Perkongsian ruang bekerja/ aktiviti pembelajaran berkisarkan


objek ilmu pengetahuan
 Menyokong dan mengorganisasi komuniti untuk menstruktur
proses pembelajaran
 Menyokong aktiviti refleksi melalui penyediaan komen,
pencatatan nota, membentuk peta konseptual,
perkhidmatan “Data mining”
 perkhidmatan membangkitkan kesedaran menjejaki proses
evolusi pembinaan ilmu pengetahuan.
(Locoro, Scapolla, Graignani, n.d.)
Alat utama dan fitur Persekitaran Amalan Ilmu pengetahuan
Muat naik ke
Document management
Persekitran
To Do List
Alat Note editor Sketch pad
berkongsi Ilmu
Google Docs
Integrated Wiki
Google Calendar Menghasilkan,
Commenting Tagging transormasi dan
Perancangan, Tag editor perkembangan
Organisasi dan
Meeting Support Pemandangan Ruang Berkongsi
lanjutan artifak ilmu
Penyelarasan proses Ilmu (Shared Space Views) Visual model editor pengetahuan
Content View
Chat Process View
Fitur Asas Tailored View Visual modeling
language editor
Help Presence
Search Awareness
Clipboard Synchronisation
Locking Visual analyzer
Group Preferencesd
management Timel-ine based
Community
Specialised analysis Mempamerkan dan
View
View refleksi hasilnya
Role
management Data export

Activity System
Pengurusan
Designd
hubungan social
Group
berkisarkan objek
emailing Semantic multimedia
yang dikongsi
annotation
Contoh Pemandangan koleksi Kandungan
Content view (*black box = content)
Peranan guru
Sekarang
 Amalan Pedagogikal
 Galakkan pelajar perolehi ilmu dan membangunkan
Dahulu kompetensi
 Masteri terhadap  Penglibatan aktif pelajar dan oleh diuruskan pelajar
kandungan  Kolaborasi

 Penyampaian Ilmu  Pelajar yang organisasi, bombing dan menilai rakan


sebaya
 Membantu pelajar meluahkan idea secara eksplisit
 Mengurus dan memudahcara proses penciptaan ilmu
dan kolaborasi
 Memastikan artifak pengetahuan boleh diguna
semula
Rujukan
 Bereiter, C. & Scardamalia, M. (2014). Knowledge building and knowledge creation: One concept,
two hills to climb. In S. C. Tan, H. J. So, J. Yeo (Eds.) Knowledge creation in education (pp. 35-52).
Singapore: Springer.
 Hakkarainen, K. (2008). Toward a trialogical approach to Learning. Retrieved from
http://www.ribiecol.org/embebidas/congreso/2008/conferencias/kai.pdf
 Hakkarainen, K; Paavola, S; Kangas, K & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2013). Sociocultural Perspectives
on Collaborative Learning Introduction. The International Handbook of Collaborative Learning.
Retrieved from https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203837290.ch3
 Locoro; A; Scapolla, A.M & Grignani, D. (n.d.). Semantic Annotation and Tagging in the KP-LAB
environment: mining the learning and knowledge dynamics. Retrieved from
http://www.disi.unige.it/person/LocoroA/download/m-ICTELocoroScapollaGrignani.pdf
 Paavola, S; Lakkala, M.; Muukkonen, H; Kosomen, K & Kalgren, K. (2011). The roles and uses of design
principles for developing the trialogical approach on learning. Research in Learning Technology Vol.
19, No. 3, November 2011, 233–246.
 Tannhäuser, Anne-Christin; Reynolds, Sally; Moretti, Michela & Cariolato, Elena. (2010). Trialogical
learning - A handbook for teachers. Retrieved from
http://www.teleurope.eu/mod/file/download.php?file_guid=78865.

Anda mungkin juga menyukai