Anda di halaman 1dari 23

BAB 1: KERJA SEPASUKAN

1.1 ORGANISASI KERJA


1.2 SEMANGAT KERJA SEPASUKAN
1.3 PENINGKATAN KENDIRI
1.1 ORGANISASI KERJA
• Organisasi kerjasekumpulan individu yang menjalankan tugas secara
berkumpulan mengikut bidang tugas bagi mencapai matlamat yang
ditetapkan.
• Kumpulan tersebut mesti memiliki kompetensi dari aspek:
• Keupayaan
• Kepakaran
• Kemahiran
• Pengetahuan
• Akauntabiliti
• Komitmen
• Setiap organisasi yang wujud mesti mempunyai matlamat yang jelas
a) Kaedah dan Langkah menyelesaikan tugasan
• Contoh kaedah menyelesaikan tugasan
Kaedah sumbangsaran bertujuan menggalakkan anda menggunakan
imaginasi secara kreatif,mencari idea baharu, serta kombinasi idea.
Kaedah perbincangan  dapat berinteraksi sesama ahli kumpulan dan
menggalakkan berfikir untuk menghasilkan daya pemikiran yang lebih
kreatif, inovatif dan idea bernas
Kaedah simulasimeningkatkan kebolehan mengaplikasi konsep dalam
menyelesaikan tugasan. Simulasi merupakan suatu situasi sebenar tetapi
dalam bentuk yang dipermudahkan,diringkaskan atau dikecilkan supaya
mudah diselesaikan.
Langkah menyelesaikan tugasan
Menetapkan matlamat yang jelas
Merancang rangka tugasan secara umum agar keseluruhan tugasan yang
dilaksanakan dapat diselesaikan mengikut tempoh masa yang ditetapkan
Membina carta organisasi
Bertujuan agar tugasan dapat diagihkan mengikut peranan masing-masing
Menetapkan jangka masa tugasan
Pelaksanaan masa tugasan dan aktiviti perlu disusun mengikut garis masa yang
ditetapkan agar dilaksanakan tepat pada waktunya
Mengerjakan tugasan dengan tema yang biasa dilaksanakan
Pilih tema yang biasa dipilih dan dilaksanakan agar dapat memudahkan dan
melancarkan tugasan yang dibuat
Mencari sumber yang jelas dan sahih
Setiap tugasan yang ditulis atau dilaksanakan perlu ada sumber yang jelas dan
sahih seperti buku dan jurnal
b) Fungsi dan kepentingan Organisasi Kerja
Elemen Fungsi Kepentingan
Jawatankuasa Menjalankan tanggungjawab yang Menjalankan tugas dan tanggungjawab
diamanahkan mengikut tempoh masa dengan sempurna, cekap, berkesan dan
yang ditetapkan dapat mencapai matlamat organisasi
kerja
Carta organisasi Mempamerkan hierarki jawatankuasa a) Mengagihkan sumber manusia secara
yang menggambarkan rantaian arahan cekap mengikut keutamaan demi
dan saluran rasmi komunikasi dalam mencapai matlamat organisasi
organisasi tersebut b) Menyelaraskan dan menentukan
bidang tugas dan tanggungjawab setiap
ahli pasukan untuk mengelakkan sebarang
pertindihan tugas
Jadual Tugasan Merancang dan memastikan tugasan dan Menyusun atur tugasan yang perlu
aktiviti dijalankan dengan sistematik dilaksanakan mengikut garis masa yang
ditetapkan
Panduan dan peraturan Menjadi rujukan organisasi kerja bagi Memastikan ahli pasukan dalam
menjalankan tugas menjalankan tanggungjawab mereka organisasi kerja menjalankan tugasan
ditempat kerja dengan lancar dan terkawal
c) Kepentingan budaya kerja Positif

BUDAYA KERJA POSITIF

BEKERJA MENGIKUT GARIS MASA


(CARTA GANTT)

MENGIKUT ARAHAN DENGAN BETUL

MENJAGA KEBERSIHAN DAN KEKEMASAN


RUANG KERJA
d) Carta organisasi dan senarai tugas
Carta organisasiRajah yang menunjukkan struktur, kedudukan jawatan
atau posisi individu dalam organisasi
Penaung/penasihat

Pengerusi

Naib Pengerusi

Setiausaha

Bendahari

Ahli jawatankuasa

Ahli biasa
Senarai tugas
Jawatankuasa Peranan & tanggungjawab
Penaung /penasihat  penasihat dalam pengendalian pertubuhan
 pelindung dan penjaga imej organisasi
Pengerusi  Penggerak dan sumber ilham serta memberi nafas baharu
terhadap kemajuan persatuan
 Mempengerusikan semua mesyuarat,menguruskan
pembahagian tugas dan menyelaras semua kegiatan
persatuan
 Membuat penilaian, perancangan dan mengubal dasar
 Menjayakan aktiviti persatuan
 Mempunyai kebolehan dan kreativiti
Naib Pengerusi  Membantu tugas pengerusi
 Memangku tugas semasa ketiadaan pengerusi
 Menyatukan semua ahli jawatan kuasa
Jawatankuasa Peranan & tanggungjawab
Setiausaha  Menyelaraskan semua kegiatan & projek yang dirancang
 Menyediakan notis dan agenda mesyuarat serta pelbagai laporan
 Menguruskan surat menyurat, sistem fail, buku dan sebagainya
 Menguruskan tempahan dewan mesyuarat
 Menyediakan minit mesyuarat

Naib/penolong  Membantu setiausaha


setiausaha  Memangku jawatan apabila ketiadaan setiausaha
Bendahari  Menguruskan semua hal ehwal kewangan
 Menandatangani semua cek dan baucar
 Memastikan perbelanjaan bagi tahun berkenaan tidak melebihi
anggaran
 Mengutip yuran bulanan atau tahunan
 Menyimpan buku penyata,buku akaun bank, buku cek, resit dan
sebagainya
 Menyediakan laporan kewangan
Jawatankuasa Peranan & tanggungjawab
Naib bendahari  Membantu bendahari
 Memangku jawatan apabila ketiadaan bendahari
Ahli jawatankuasa  Menghadiri semua mesyuarat
 Menerima dan melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab
 Menyumbangkan idea, pendapat dan tenaga untuk menjayakan
aktiviti
 Bertanggungjawab terhadap segala keputusan yang telah
dipersetujui
 Melantik ahli jawatankuasa kecil jika dirasakan perlu
Pemeriksa kira-kira  Memeriksa penyata kewangan pertubuhan bagi tempoh lantikan

Ahli biasa  Membayar yuran keahlian


 Menyerahkan surat jika hendak berhenti
 Membantu menjayakan tugasan
e) Jadual tugasan

Bil Aktiviti Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt

1 Kerja sepasukan
2 Pengurusan sumber keluarga dan
tempat kediaman
3 Pakaian dan jahitan
4 Makanan dan pemakanan
5 Perniagaan dan keusahawanan

Contoh carta Gantt


f) Semangat kerjasama dalam pasukan
PATUH
ARAHAN

CIRI-CIRI
SEMANGAT
BERTANGGUNG
SISTEMATIK KERJASAMA
JAWAB
DALAM
PASUKAN

BEKERJASAMA
1.2 SEMANGAT KERJA SEPASUKAN
• KERJA SEPASUKAN PENGLIBATAN INDIVIDU YANG SALING BEKERJASAMA ANTARA
SATU SAMA LAIN

MENGERATKAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA


DALAM PASUKAN

MELANCARKAN DAN MEMUDAHKAN


KERJA MENGHASILKAN IDEA YANG BERNAS
MELALUI PERMUAFAKATAN
KEPENTINGAN
SEMANGAT
MENJIMATKAN SUMBER TENAGA KERJA MENJIMATKAN MASA YANG DITETAPKAN
MANUSIA SEPASUKAN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH

MELANCARKAN DAN MEMUDAHKAN MENGURANGKAN MASALAH


KERJA MELALUI JALAN PENYELESAIAN
YANG DIPERSETUJUI BERSAMA
b) komunikasi yang berkesan
komunikasi proses pemindahan atau pertukaran maklumat dan
idea antara dua atau lebih individu
komunikasi berkesan  i) mesej yang disampaikan dapat difahami
ii) makna mesej difahami & dikongsi bersama
penghantar dan penerima
iii)berlaku perubahan akibat daripada mesej
yang disampai atau diterima

Memudahkan pencapaian matlamat


Kepentingan komunikasi
berkesan Meningkatkan prestasi kerja individu

Mewujudkan semangat kekitaan, perpaduan dan kerukunan yang


akan membantu kejayaan organisasi
KAEDAH MENYAMPAIKAN MAKLUMAT

MESEJ/MAKLUMAT

SALURAN
PENYAMPAI PENERIMA

MAKLUM BALAS
KOMUNIKASI
LISAN
KOMUNIKASI
BUKAN LISAN
TEKNIK MENYAMPAIKAN MAKLUMAT

Teknik menyampaikan maklumat

Persiapan tajuk Persiapan diri Adab


KAEDAH MENGEKALKAN HUBUNGAN
BAIK DALAM PASUKAN
Berkomunikasi
secara terbuka

Komited Memelihara &


terhadap KAEDAH MENGEKALKAN
mengekalkan
tugasan HUBUNGAN BAIK DALAM
hubungan baik
PASUKAN

Mengelakkan konflik
atau perselisihan
faham
Peningkatan kendiri
a) Mengenal diri
Mengenal diri

Fizikal Kebolehan Kemahiran Minat Bakat Sikap Nilai

Mengetahui Kemampuan Setiap individu Keinginan atau Kebolehan Perbezaan Pegangan


sifat tubuh seseorang berbeza dari kecenderungan semula sikap dan
badan melakukan segi keupayaan seseorang untuk jadi individu pertimbang
sendiri sesuatu tugas berfikir,belajar, melakukan dapat an terhadap
atau mengingat, sesuatu aktiviti dilihat sesuatu
kemahiran menaakul dan yang dapat
tertertu menganalisis memberi
kepuasan
Peningkatan kendiri
Persepsi seseorang tentang diri dari segi penilaian, pandangan,
tanggapan dan kepercayaan terhadap kekuatan dan kelemahan diri
sendiri sama ada positif atau negatif

Faktor yang mempengaruhi


peningkatan kendiri

Genetik Persekitaran (rakan


sebaya,media massa)
Kaedah mendapatkan maklum balas
peningkatan kendiri
UJIAN PSIKOMETRIK UJIAN APTITUD
Satu prosedur sistematik untuk memerhati Ujian mengenal pasti kebolehan atau bakat
tingkah laku manusia dan menerangkannya semula jadi belajar dalam melakukan
dengan bantuan skala numerikal atau sistem sesuatu perkara dengan mudah dan cepat
kategori
Tujuan : Tujuan:
 Mengukur  Mengenalpasti atau memilih kesediaan,
kebolehan,minat,sikap,personaliti, potensi, kesesuaian atau meramal
kecenderungan, kemahiran berfikir dan kejayaan murid dalam pembelajaran
kemahiran menyelesaikan masalah seterusnya
 Memahami keadaan semula jadi dan  Memberikan gambaran jenis bidang atau
perbezaan individu secara lebih mendalam aliran yang sesuai dipelajari oleh murid.
 Memberikan pendedahan maklumat
kerjaya yang lebih luas dan tepat
Perbandingan tahap pendidikan, kemahiran dan
pilihan kerjaya dengan matlamat pendapatan
Perbezaan tahap pendidikan,kemahiran individu dan daya
usaha akan mempengaruhi nilai pendapatan

Aktiviti yang dapat membantu pembelajaran kendiri

Satu pendekatan pembelajaran berpusatkan murid dan