Anda di halaman 1dari 33

Kereban Bantu Belajar dikena Ngajar

Pengelandik Mending enggau Bejaku dalam


Jaku Iban
Disediaka Raban 5: Amylia Anna anak Bakar
Roslina Anak Lulut
Gabriel Anak Guret
PISMP Bahasa Iban Ambilan JUN 2015
Milih enggau ngena
kereban bepelasarka penteba
Kereban dibagi ngagai 7 bansa

I. Pengajar, nembiak & kelas


II. Objek ti bendar
III. Gambar
IV. Kar grafik
V. Kad
VI. Kereban dikena belagu, puisi & main
VII.Kereban ti dibeli
Pengajar enggau nembiak

• Siti kereban ti patut bisi ba pengawa ngajar


enggau belajar.

• Pengajar patut ngembuan pengelandik


bejaku sereta mendingka penemu ti
dipadahka bala nembiak.

• Nembiak mega patut mereti enggau silik agi


lebuh pengajar bejaku mansutka penemu
ngambika penemu ti diulih nya engkeman.
• Pengajar nunjukka chara tauka gaya nyebut
sesebengkah pekara.

• Pengajar mega ulih bekenaka papan tulis


dikena nulis frasa lebuh maya nembiak bejaku.
Kelas

• Pengajar mega ulih bekenaka papan tulis


dikena nulis frasa lebuh maya nembiak
bejaku.

• Palan belajar (meja enggau mangku) nembiak


ulih ditusun sekalika dalam raban tauka dalam
tukuh ti kebukai-ngambika bala nembiak ulih
mending sereta nembiak ulih bejaku
mansutka penemu enggau terang lalu ulih
didinga pengajar.
Chara beraban Chara ti betukuh urup “C”
Objek ti bendar
• Ngena kereban baka radio tauka kereban rakam
maya pengawa belajar enggau ngajar dalam kelas-
dikena ngaulka konsep enggau munyi baka munyi
kereban pengangkut enggau munyi bala jelu.

• Televisyen, video enggau filem-dikena ngaulka


situasyen enggau jaku kebendar ti benung nyadi.

• Ambika chunto baka mensia ti bejaku dalam bas


bebida enggau mensia ti bejaku ba pasar.
Gambar
• Pengajar dikemeranka ngembuan fail dikena
nyimpan gambar ti ulih dikena dalam proses
ngajar lalu belajarka pengelandik bejaku.

• Gambar ti ulih dikena iya nya gambar tunggal


enggau gambar bersiri ti ulih nyadika kereban
dikena meransang bala nembiak becherita,
bekelulu, nyadaka leka main enggau bejaku
antara diri sama diri.
• Gambar ti dikena pengajar ngajar nembiak
bejaku meseti nemban ari segi pemesai,
penerang enggau informasyen ti deka
dikenataika.
A. Gambar tunggal B. Gambar bersiri
Kar grafik
• Mayuh bengkah grafik ulih dikena nyadika kereban ti
nemban dikena meransang nembiak bejaku, chunto:
• Carta baka carta pai, carta palang, carta
organisasyen baka carta diri sebilik.

Carta pai Carta palang Carta organisasyen


• Kar ti nembuan informasyen dikena pengawa bejaku
baka kar pengawa ti dikereja, kar pejalai, enggau kar
taga jam.

Kar pengawa ti Kar pejalai


dikereja Kar taga jam
• Peta ti nunjukka tunga pejalai enggau endur
sesebengkah endur.
Kad
• Mayuh bengkah kad ti ulih nyadi kereban dikena
ngajar lalu belajarka pengelandik bejaku
A. Kad leka jaku
- Tu dikena meri peneleba ngagai nembiak senentang
leka jaku ti baru enggau ti beguna lebuh ti deka
dikena bejaku
B. Kad pengawa
- Ngembuan jaku perintah senentang pengawa ti
patut dipejalaika nembiak dalam siti-siti
situasyen lebuh bekelulu.
Kereban Bantu Belajar ti bekenaka Kereban
belagu enggau leka main

o Nitihka pansik Adenan enggau Khairuddin (2012)


dalam Mok Soon Sang (2010), seduai madahka
muzik tauka kereban belagu enggau leka main tu
siti elemen ke endang patut dikemeranka dalam
proses belajar enggau ngajar.
Tuju:
o Pengawa tu manah laban iya ulih ngemujurka
proses belajar enggau ngajar ti ngelantangka ati
nembiak lalu ulih dikena ba senentang mayuh
bengkah mata pelajar di sekula.
Prinsip Belagu enggau Leka
Main
1. Bala pengajar patut nyeliahka diri ari milih tusun
leka jaku ti enda betul sereta salah ari sukut jalai
jaku.
2. Milih tebah lagu enggau leka main ke lantang
dipelajarka sereta ulih dikingatka.
3. Milih lagu ke ngembuan elemen betandu.
Chunto: betandu ari aspek tebah tiun, leka jaku
enggau ti bukai.
4. Ari segi leka main- Leka main ti dipilih mesti
ngembuan pengaya leka jaku enggau jalai jaku ke
lantang diperatika nitihka tikas umur.
5. Pekara ti patut diperatika iya nya lagu enggau leka
main ti dipilih bisi ngembuan tusun jalai cherita.
6. Meri peluang ngagai ngagai nembiak ngambika sida
ulih ngerembaika tikas pengelandik sida ba
pengelandik macha enggau nulis.
Leka Main: Anjun Juli
Empas Bekenaka Kereban Bantu Belajar (Lagu
enggau Leka Main) ba Pengelandik Mending enggau
Bejaku

Nitihka pansik Krashen (1982) dalam


Bryan (2009), iya madahka lagu tu ulih
mekalka input jaku ti beguna dalam proses
ngulihka jaku.

Pemujur pengulih jaku dalam pengelandik


bejaku endang bepun ari pengelandik bala
pengajar ngembing bala nembiak nengah
pengelandik mending. (Bryan, 2009)

Ulih meri peransang ngagai bala nembiak


ti deka datai ke sekula belama lalu meri
pemaiulah ke manah lebuh sida belajar
dalam kelas. (Bryan,2009)
Kereban Bantu Belajar Ti Bekenaka Kereban
Main

 Nitihka penemu Hasnah enggau


Habibah (2010), seduai madahka
kereban main tu siti ari kereban ke
nyadi “stimuli” ngagai nembiak ti
nyeriranka pengelandik mending
enggau bejaku dalam proses ngajar
enggau belajar.
 Kereban main tu ulih nempa pengasai
nembiak belajar enggau lantang
kelimpah ari ngasuh sida gaga ati.
Objektif Kereban Main Dikena Lebuh Ngajar
Pengelandik Mending enggau Bejaku

1. Meransang interaksyen verbal nembiak: Kereban main tu


meransang nembiak bejaku mantaika buah runding enggau
tuduh penemu sida ba senentang aktiviti ti dipejalaika ba bilik
kelas.

2. Nambahka pengelanchar bala nembiak bejaku kelimpah


nambahka pengelebih sida dalam pengelandik mending.

3. Meri empas ke positif ukai semina ba antara bala nembiak


enggau nembiak tang bala nembiak enggau pengajar mega.
Bansa Kereban Main Ti Ulih Dikena Ngajar
Dalam Pengelandik Mending enggau Bejaku

1. Kereban Main Nempa Leka Jaku

2. Kereban Main “Radio Beracun”

3. Kereban Main Beentelahka Gambar

4. Kereban Main Beentelahka Kelulu

5. Kereban Main Nyebut Urup Vokal nitihka tebah


lagu.
Video Lagu Urup Vokal
Kereban bantu Belajar Ti Bekenaka Perengka
Enggau Kereban Ti Dibeli

 Nitihka penemu Yusuf (1997) dalam


Hasnah enggau Habibah (2010), iya
madahka pengajar ti nyendiaka
kereban bantu belajar nengah chara
meli nya siti pekara ke biasa.
 Kebuah pia, ketegal bala pengajar ti
kurang awak ngujungka sida enda
tegagaka kereban bantu belajar di
sekula.
Chunto
Chara Bekenaka Kereban Bantu
Belajar Tu iya Nya Bakatu

• Nembiak dibagi raban.


• Nembiak diterang enggau pekara ke deka diajar ba
hari nya.
• Sekeda nembiak dipinta bekelulu sereta becherita
ngena kereban ti disediaka pengajar.
• Bala nembiak ke bukai dipinta ninga.
• Sepenembu nya, bala nembiak ti udah dibagi raban
deka sama meri tuduh penemu senentang tanya ti
diberi pengajar bekaul enggau cherita ti udah
didinga sida tadi.
• Kepenudi, tiap-tiap raban deka meri refleksyen ba
pengujung proses ngajar enggau belajar.
Empas Bekenaka Perengka enggau Kereban Ti Dibeli
Lebuh Ngajar Pengelandik Mending enggau Bejaku

1. Ulih meransang runding nembiak ti kreatif


kelimpah ari nambahka pengelandik nembiak ba
senentang mending enggau bejaku.

2 Bala nembiak lebih mereti agi enggau pekara ti


diajar ulih pengajar ba dalam kelas.

3. Ulih nempa nembiak ti ulih berunding enggau


chara kritis ba senentang topik ke diajar ti
ngemeranka pengelandik mending enggau
bejaku dalam isi pelajar.
Simpul
• Nya alai bala pengajar patut ngembuan
pengelandik ti chukup dikena ngajar nembiak
enggau chara bekenaka mayuh macham kereban
bantu belajar lebuh ngajar pengelandik mending
enggau macha.
• Kebuah pia, laban semina teknik pengajar ngajar
ti nemban aja ti ulih ngemujurka bala nembiak ti
mengkang auska lelemu ngichaka sida tau mujur
ba pengelandik ke bukai.
• “Pengajar indah baka penyura lalu nembiak nya
mih baka bungai ti dichura”.
Kereban Sanding
Tuan Jah Tuan Yusof & Faridah Nazir, (2011), Pengajaran Kemahiran
Bahasa Melayu, Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Bryan Coombs, (2009). Mengajar Secara Efektif. Kuala Lumpur: Istitut


Terjemahan Negara Malaysia.

Chemaline Anak Osup, (2011), Pengelandik Jaku, Bintulu: Pegari Iban


Production.

Mok Soon sang, (2010). Murid Dan Alam Belajar. Ipoh: Penerbitan
Multimedia sdn. Bhd.

Hasnah Awang dan Habibah Mohd Samin, (2010). Literasi Bahasa Melayu.
Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Anda mungkin juga menyukai